31.05.2022

Virtual stories open call

Virtual stories

Svenska Teatern, the University of the Arts Helsinki and Aalto University are looking for a team to develop a virtual performance concept.

Svenska Teatern, Konstuniversitetet och Aalto universitetet söker en arbetsgrupp för att utveckla ett scenkonstnärligt virtuellt föreställningskoncept. För information på svenska se längre ner.

Svenska Teatern, Taideyliopisto ja Aalto-yliopisto etsivät työryhmää kehittämään esittävän taiteen virtuaalista esityskonseptia. Suomenkielinen kuvaus alempana.
 

The selected team is assigned a one-month residency period to develop a theatre/performance piece that incorporates virtual or digital elements in an innovative way. The goal of the residency period is to develop a basis for a coproduction between the team, Svenska Teatern, the University of the Arts Helsinki and Aalto University in the spring of 2024. Any final production agreement will be made between the three institutions and the team once the residency period is completed.  

The final production should: 

 • Explore the dramaturgy of virtual stories 
 • Explore power structures in virtual storytelling 
 • Explore how the participants/audiences experience these stories and how they are influenced by virtual stories 
 • Have teens and young adults as its target audience 
 • Investigate methods of digital/virtual interaction between audience/participants and actors 
 • Take place in a virtual space or combine physical and virtual spaces. The theatre stage NICKEN is at the production’s disposal 
 • Be 20 – 75 min long 
 • Involve actors from Svenska Teatern and students from the University of the Arts Helsinki  
 • Be performed in Swedish or incorporate the Swedish language in some way 


We ask that the applicants: 

 • Form a team of 2-4 persons with a background in e.g. performing arts, dance, stage design, audio design, lighting design, digital/virtual arts and design, game design, performance arts etc. and who have an interest in the crossover between performing arts and digital/virtual art and technology. We strongly encourage cross-artistic collaborations and beyond. 
 • Ready to develop a piece in Helsinki and Espoo at the end of 2022 – beginning of 2023. The schedule and structure of the residency period will be planned according to the availability of the selected group, and the space availability at Uniarts and Aalto University and Svenska Teatern.  
 • Are open to collaboration with students from the University of the Arts Helsinki and Aalto University 
 • Are able to work in Swedish, Finnish or English 


We offer: 

 • Space to work at Svenska Teatern, the University of the Arts Helsinki and Aalto University 
 • A salaried, one-month residence period of 2500 euro/person (in accordance with the Finnish theatre industry’s collective agreement) 
 • Expert support during the creative process 
   

How to apply: 
Send your applications (in Swedish, Finnish or English) by August 10th to dramaturgiatet@svenskateatern.fi.

The application should include:  

 • A concept proposal (max 1 page), that your team wishes to develop within the residency period. Please also include your interests regarding virtual/digital performing arts  
 • A presentation of the team members and their main merits 
 • An estimate of technical needs 

For further information contact Nina-Maria Häggblom by email nina-maria.haggblom@svenskateatern.fi or by phone 050 5516321 during May 31st – June 10th and August 1st – August 10th. 

Read more


PÅ SVENSKA

Den valda arbetsgruppen tilldelas en residensperiod på sammanlagt en månad för att utveckla ett scenkonstverk som inkorporerar det virtuella eller digitala på ett nytänkande sätt. Målet med residensperioden är att utveckla ett föreställningskoncept som agerar grund för en samarbetsproduktion mellan arbetsgruppen, Svenska Teatern, Konstuniversitetet och Aalto universitetet våren 2024. Eventuellt produktionsbeslut fattas i dialog mellan de tre institutionerna och arbetsgruppen efter residensperioden. 

Vi önskar att det slutliga scenkonstverket: 

 • Utforskar virtuella berättelsers dramaturgi 
 • Utforskar maktstrukturerna inom virtuellt berättande 
 • Utforskar på vilket sätt deltagarna/publiken upplever och påverkas av virtuella berättelser 
 • Riktar sig till målgruppen ungdomar och unga vuxna
 • Undersöker metoder för digital/virtuell interaktion mellan publik och skådespelare 
 • Kan utspela sig i ett virtuellt rum eller kombinera fysiska och virtuella rum. Teaterns scen NICKEN står till produktionens förfogande. 
 • Har en spellängd på 20 – 75 minuter
 • Involverar skådespelare från Svenska Teatern och studerande från Konstuniversitetet 
 • Inkorporerar det svenska språket på något vis 


Vi önskar att de sökande är: 

 • En arbetsgrupp på 3-4 personer med en bakgrund inom t.ex. scenkonst, dans, scenografi, ljuddesign, ljusdesign, digital/virtuell konst, speldesign, performanskonst etc.  och som har ett intresse för mötespunkterna mellan scenkonst och digital/virtuell konst och teknologi. Vi uppmuntrar starkt till tvärkonstnärliga samarbeten.  
 • Beredda att utveckla föreställningskonceptet i Helsingfors och Esbo hösten 2022 – vårvintern 2023. Residensperiodens tidtabell och struktur planeras enligt den valda arbetsgruppens tillgänglighet och de utrymmen som institutionerna kan erbjuda. 
 • Öppna för samarbete med studerande från Konstuniversitetet och Aalto universitetet 
 • Kan arbeta på svenska, finska eller engelska 


Vi erbjuder: 

 • Arbetsutrymme på Svenska Teatern, Konstuniversitetet och Aalto universitetet 
 • En avlönad, en månads, residensperiod på 2500 euro/person på basis av Teaterbranschens kollektivavtal för konstnärligt och självständigt arbete 
 • Sakkunnigt stöd och kreativ sparrning


Ansökningsinstruktioner: 
Skicka era ansökningar senast 10.8. till dramaturgiatet@svenskateatern.fi.

Ansökan bör omfatta: 

 • En beskrivning av ett konceptförslag (max 1 sida) som er arbetsgrupp vill utveckla vidare inom residensperiodens ramar. Beskriv också vad det är inom den virtuella eller digitala scenkonsten som intresserar er. 
 • En presentation av arbetsgruppens medlemmar och huvudmeriter 
 • En uppskattning av tekniska behov 

För ytterligare information kontakta Nina-Maria Häggblom per mejl nina-maria.haggblom@svenskateatern.fi eller per telefon 050 5516321 31.5-10.6 eller 1.8-10.8  

Läs mer


SUOMEKSI

Valitulle työryhmälle myönnetään yhteensä kuukauden pituinen residenssijakso, jonka aikana ryhmä kehittää esittävän taiteen teoksen, johon liittyy virtuaalisia tai digitaalisia elementtejä innovatiivisella tavalla. Residenssijakson tavoitteena on kehittää esityskonsepti, joka toimii pohjana työryhmän, Svenska Teaternin, Taideyliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistuotannolle keväällä 2024. Mahdollinen tuotantopäätös tehdään residenssijakson päätyttyä näiden kolmen tahon ja työryhmän välisessä vuoropuhelussa. 

Lopullisen esittävän taiteen teoksen tulisi 

 • tutkia virtuaalisten tarinoiden dramaturgian mahdollisuuksia 
 • tutkia virtuaalisen tarinankerronnan valtarakenteita 
 • tutkia miten osallistujat/yleisö kokevat virtuaaliset tarinat ja miten ne vaikuttavat heihin 
 • olla suunnattu nuorisolle ja nuorille aikuisille 
 • tutkia yleisön ja näyttelijän välisen digitaalisen/virtuaalisen vuorovaikutuksen menetelmiä 
 • toteutua virtuaalisessa tilassa tai yhdistetyssä fyysisessä ja virtuaalisessa tilassa; Svenska Teaternin NICKEN-näyttämö on tuotannon käytettävissä 
 • olla kestoltaan 20–75 minuuttia 
 • käyttää Svenska Teaternin näyttelijöitä ja Taideyliopiston opiskelijoita 
 • olla ruotsinkielinen tai sisältää ruotsin kieltä jossakin muodossa. 

Toivomme, että hakijat ovat 

 • 2–4 hengen työryhmä, jolla on taustaa esimerkiksi esittävän taiteen, tanssin, lavastuksen ja puvustuksen, äänisuunnittelun, valosuunnittelun, digitaalisen/virtuaalisen taiteen, pelisuunnittelun, performanssi- ja esitystaiteen jne. alalta, ja joka on kiinnostunut esittävän taiteen, digitaalisen/virtuaalisen taiteen ja teknologian välisistä risteyskohdista. Kannustamme vahvasti taiteiden- ja alojenväliseen yhteistyöhön. 
 • valmiita kehittämään esityskonseptia Helsingissä ja Espoossa syksyllä 2022 ja kevättalvella 2023. Residenssijakson aikataulu ja rakenne suunnitellaan sen mukaan, kuinka valittu työryhmä ja Svenska Teaternin, Taideyliopiston ja Aalto-yliopiston tarjoamat tilat ovat käytettävissä. 
 • kiinnostuneita yhteistyöstä Taideyliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden kanssa 
 • kykeneviä työskentelemään ruotsiksi, suomeksi tai englanniksi. 


Me tarjoamme 

 • työtilat Svenska Teaternissa, Taideyliopistossa ja Aalto-yliopistossa 
 • palkallisen, yhden kuukauden mittaisen residenssijakson, jonka aikana maksetaan taiteellisesta ja itsenäisestä työstä 2 500 euroa/henkilö teatterialan työehtosopimuksen mukaisesti 
 • asiantuntijatukea luovan prosessin aikana. 


Hakuohjeet: 
Hakemus tulee lähettää ruotsiksi, suomeksi tai englanniksi 10. elokuuta mennessä osoitteeseen dramaturgiatet@svenskateatern.fi.

Hakemukseen on liitettävä 

 • enintään yhden sivun mittainen kuvaus konseptiehdotuksesta, jota työryhmä haluaa kehittää residenssikauden aikana. Kuvauksesta tulee käydä ilmi, mikä virtuaalisen tai digitaalisen esittävän taiteen alalla kiinnostaa ryhmää. 
 • työryhmän jäsenten ja heidän tärkeimpien ansioidensa esittely 
 • arvio teknisistä tarpeista. 

Lisätietoja antaa Nina-Maria Häggblom ajalla 31.5–10.6. tai 1.8–10.8. Sähköpostitse nina-maria.haggblom@svenskateatern.fi tai puhelimitse 050 551 6321.

Lue lisää

You may also be interested in

Avoimet haut Open Calls