JOHTAJAN KATSAUS: VALTA VAATII ORGANISAATIOLTA AKTIIVISUUTTA

 

TINFOn vuotta 2019 ovat leimanneet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ja ekologisen kestä-vyyden haasteet. Uusittua ydinstrategiaamme täydentämään laadittiin Tasa-arvo- ja yhden-vertaisuussuunnitelma sekä Ekologisesti kestävä TINFO -ohjeisto. Ekologisuus on jo TINFOn strategioissa vahvasti läsnä, mutta tarve oli myös kirjata konkreettisia toimintaperiaatteita. Strategia merkitsee aktiivisia ja tietoisia valintoja ja velvoittaa tekoihin. Maailma, taide ja työ ympärillä muuttuvat nopeasti, siksi strategiankin tulee elää.

Kuuntelemme, ennakoimme tulevaa ja kehitämme asiantuntemustamme ja osaamistamme.(Ote ydinstrategiasta)

TINFO liittyi Tekstin talo -yhdistykseen. Tekstin talo on kiinnostava uudenlainen taiteilija- ja taidelähtöinen yhteenliittymä. Ekokriittisen ajan verkostomaisena toimintayhteisönä se jakaa yhteisen intohimon kieltä, kirjoittamista ja tekstin eri ilmentymismuotoja kohtaan.

TINFOn kaltaisiin institutionaalista valtaa käyttäviin toimijoihin kohdistuu vaativa katse. Meidän tulee tunnistaa syrjiviä ja kaikenlaisia normatiivisia rakenteita ja edistää yhdenver-taisuutta. TINFO teki yhteistyökumppaniensa kanssa laajan kyselyn, jossa selvitettiin, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat esittävien taiteiden monimuotoisessa taidetyössä. Raportti Valta, vastuu, vinoutumat – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus esittävissä taiteissa antoi karun kuvan taidetyön todellisuuksista.

Olemme avoimia, eettisiä ja ekologisia. Tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena asiantuntijaorganisaationa toimintaamme ohjaa yhteistyö, luottamus ja jakaminen. (Ote ydinstrategiasta)

#Metoo-liike nosti esiin naisiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja muun epäterveen työ-kulttuurin ilmiöt. Taidetyöhön sisältyy valitettavan paljon epätasa-arvoa ja syrjintää sekä epäasiallista kohtelua. Taidetyö pitää sisällään ei vain epätasa-arvoa ja syrjintää, vaan myös suuren määrän henkistä väkivaltaa. Taidetyön ”erityispiirteiden” varjolla ei voida hyväksyä väärinkäytöksiä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, reilun ja läpinäkyvän työskentelykult-tuurin on oltava toimintaa ohjaava ja tunnustettu arvo. Kaikenlaisten väärinkäytösten pois-kitkemiseksi tarvitaan kollektiivista vastuuta ja osaamisen lisäämistä, mutta myös kulttuuri- ja taidepoliittisia linjauksia rakenteellisten epätasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puutteesta aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi.

ORGAANISTA JATKUVUUTTA

Millainen olisi maailma, jossa taiteilijat tekisivät taidettaan kansallisissa pilttuissaan ilman vuoropuhelua toisten kanssa? Maailma olisi täynnä tunkkaista sisäänlämpiävyyttä, omahy-väistä nurkkakuntaisuutta ja silkkaa tietämättömyyttä. Mitä kansalliskonservatismi aiheuttaa näytelmien ja esitysten kansainväliselle liikkuvuudelle? Entä globaalikapitalismi? Jylläävätkö vain suuret kielialueet? Miten käy pienten kieli- ja kulttuurialueiden kirjallisuuden ja esitysten? Miten vaikuttaa ekokriisi?

Ekologinen vastuu ja ilmastokriisi näkyvät voimakkaasti taiteen sisällöissä, ja yhä enemmän myös taiteenteon käytännöissä, mikä ei voi olla vaikuttamatta myös kansainväliseen liikku-vuuteen. Vastuu ei kuitenkaan voi jäädä vain taiteilijoille. Tarvitaan ennen kaikkea ratkaisuja poliittisella tasolla Suomessa ja kansainvälisesti. TINFO on hankerahoituksen avulla kehittä-nyt taiteilijalähtöistä, kestävää kansainvälistä liikkuvuutta. Kestävä kansainvälisyys merkitsee orgaanista jatkuvuutta.

Uskomme tietoon ja vuorovaikutukseen. (Ote ydinstrategiasta)

TINFO on luotettava tiedontuottaja, mutta vailla yhteistyötä ei teatteritilastointi ja muu tie-dontuotanto ole mahdollista. Teatteritilastot ovat hieno esimerkki toimialan omasta aktiivi-suudesta, sitoutumisesta ja yhteistyöstä. Tuleva kulttuurin rahoitusuudistus luo opetus- ja kulttuuriministeriölle tarpeita tarkastella koko esittävien taiteiden kenttää harmonisoituna kokonaisuutena ja yhtenäisin kriteerein, ministeriön tiedontarpeiden pohjalta. Toimialan tulee samanaikaisesti myös itse arvioida ja määrittää omia tiedontarpeitaan – tietoisena tiedonkatveista ja tulevaa ennakoiden.

Hanna Helavuori

Sinua voisi kiinnostaa

TINFO