22.03.2023

Kaikukortti esittää  -julkaisusarja tarjoaa inspiraatiota ikäihmisten hyvinvointiin

Kulttuuria kaikille -palvelu tuotti sarjan videoita ja podcast-jakson Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen päätteeksi. Julkaisusarjan tavoitteena on innostaa tarkastelemaan kulttuurihyvinvointia ikäihmisten moninaisuuden, osallisuuden sekä saavutettavuuden näkökulmista.

Julkaisusarja koostuu kolmesta osasta: Laura Huhtinen-Hildénin miniluennoista, ikäihmisten moninaisuutta ja kulttuurityön saavutettavuusratkaisuja esittelevistä inspiraatiovideoista sekä hankkeen teemoja kokoavasta podcast-jaksosta.

Tutustu julkaisusarjaan Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilla: Julkaisusarjasta inspiraatiota ikäihmisten hyvinvointiin

Miniluennoilla tutkija ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yliopettaja Laura Huhtinen-Hildén tarkastelee kulttuurihyvinvoinnin edistämistä ja pohtii, miten ikäihmisten kulttuuri- ja taideosallistumista voidaan edistää. Luennot toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Kulttuuria kaikille -palvelun yhteistyönä syksyllä 2022. Videot on tekstitetty.

Miniluento: Luovuus arjen ja elämän voimavarana (siirryt YouTube-videoon)

Miniluento: Mitä on kulttuurihyvinvointi? (siirryt Metropolian YouTube-videoon)

Kuuden inspiraatiovideon sarja syntyi tarpeesta tehdä näkyviksi jo olemassa olevia toimintamalleja, taiteen tekijöitä sekä ikäihmisten itsensä tekemää moninaisuustyötä.

Videosarjassa esittäytyy Rovaniemellä ja sen lähialueilla toimiva Piste Kollektiivi, jonka esitys Pirtissä Piipahtajat tarjoilee ikäihmisille ”kulttuurilääkitystä” esitystaiteen muodossa. Rovaniemen kaupungin projektipäällikkö Matti Selin puolestaan esittelee sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan hyviksi todettuja toimintamalleja. Tampereen teatterin hankekoordinaattori ja -tuottaja Arttu Haapalainen kertoo Tampereen Liikkuvan Näyttämön toiminnasta, jonka avulla teatteritaide voi saavuttaa laajempia ja moninaisempia yleisöjä. Myös kuvataiteilija ja kuvataideterapeutti Marjukka Irni ratkoo liikkumiseen ja sosiaaliseen saavutettavuuteen liittyviä esteitä viemällä valokuvataiteen ja kuvallisen taiteen tekemisen lähemmäs ikäihmisiä. Lisäksi videoilla esittäytyvät sateenkaariseniorit Kuisma Savisalo ja Risto Hartikainen. Kuisma Savisalo kertoo kokemuskouluttajan työstään ja pohtii sateenkaariseniorien kohtaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Risto Hartikainen puolestaan keskustelee KokoTeatterin Jenni Hopin kanssa taiteen ja kulttuurin merkityksestä sateenkaariseniorien hyvinvoinnille, kohtaamiselle ja näkyväksi tulemiselle.

Videoissa on tekstitys suomeksi ja ruotsiksi, lisäksi tekstitys pohjoissaameksi on tulossa.

Kaikukortti esittää: inspiraatiota ikäihmisten kulttuurihyvinvointiin (siirryt YouTube-soittolistaan)

Julkaisusarjan päättävässä podcast-jaksossa Laura Huhtinen-Hildén ja Kulttuuria kaikille -palvelun hankekoordinaattori Ruka Toivonen keskustelevat ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin, osallisuuden ja moninaisuuden teemoista. Podcast toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Kulttuuria kaikille -palvelun yhteistyönä syksyllä 2022. Äänitallenteen ja podcastin tekstivastineen löydät Metropolian podcast-kanavalta:

Keskusteluja luovuuden ja taiteen merkityksestä ja saavutettavuudesta (siirryt Metropolian sivustolle)

Lisätietoja Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeesta:

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla (siirryt sivustolle kulttuuriakaikille.fi)

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla (siirryt Innokylään)

Ikäohjelma – hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille (siirryt Innokylään)

www.kaikukortti.fi

www.kulttuuriakaikille.fi


Kaikukortet presenterar-publikationsserie erbjuder inspiration för äldre personers kulturella välfärd

Kultur för alla producerade en serie videor och ett podcastavsnitt som anslutning till projektet Kulturell välfärd för äldre personer med Kaikukortti. Publikationsseriens syfte är att sporra till att titta närmare på kulturell välfärd från perspektiv ur äldre personers mångfald, delaktighet och tillgänglighet.

Publikationsserien har tre delar: Laura Huhtinen-Hildéns miniföreläsningar, inspirationsvideor som presenterar äldre människors mångfald och kulturarbetets tillgänglighetslösningar samt ett podcastavsnitt som samlar ihop projektets tema.

Publikationsserie erbjuder inspiration för äldre personers kulturella välfärd (du kommer till kulturforalla.fi)

På miniföreläsningarna undersöker forskare och yrkeshögskolan Metropolias överlärare Laura Huhtinen-Hildén främjandet av kulturvälfärd och hur äldre personers deltagande i kultur och konst kunde främjas. Yrkeshögskolan Metropolia och Kultur för alla producerade föreläsningar i samarbete hösten 2022. Videorna är på finska och de har textning på finska.

Miniluento: Luovuus arjen ja elämän voimavarana (du kommer till YouTube)

Miniluento: Mitä on kulttuurihyvinvointi? (du kommer till YouTube)

Serien av sex inspirationsvideor föddes ur behovet att göra synliga existerande verksamhetsmodeller, konstnärer och mångfaldsarbete som äldre människor själv gör.

På videoserien presenterar sig Piste Kollektiivi, som verkar i Rovaniemi och dess närområde. Föreställningen Pirtissä Piipahtajat erbjuder ”kulturmedicinering” i form av performancekonst för äldre personer. Rovaniemi stads projektchef Matti Selin presenterar god praxis i social- och hälsovårdsbranschen samt inom välfärdssektorn. Projektkoordinator och -producent Arttu Haapalainen vid Tammerfors teater berättar om verksamheten med Rörlig scen. Rörlig scen kan hjälpa teaterkonsten att nå bredare och mer varierande publik. Bildkonstnär och bildkonstterapeut Marjukka Irni löser hinder som gäller transport och social tillgänglighet genom att ta fotografikonst och visuellt skapande av konst närmare äldre människor. Dessutom presenterar regnbågsseniorerna Kuisma Savisalo och Risto Hartikainen sig på videor. Kuisma Savisalo berättar om sitt arbete som erfarenhetsutbildare och funderar på hur regnbågssseniorer bemöts inom social- och hälsovårdsservice. Risto Hartikainen diskuterar med KokoTeatteris Jenni Hoppi om meningen med konst och kultur för regnbågsseniorernas välbefinnande, för bemötandet av dem och för att göra dem synliga.

Videorna är på finska. De har textning på svenska och finska, och dessutom är textning på nordsamiska på kommande.

Kaikukortti esittää: inspiraatiota ikäihmisten kulttuurihyvinvointiin (du kommer till YouTube-spellista)

I Podcast-avsnittet som avslutar serien samtalar Laura Huhtinen-Hildén och Ruka Toivonen, projektkoordinator på Kultur för alla, om temat äldre personers kulturvälfärd, delaktighet och mångfald. Podcasten förverkligades som samarbete mellan yrkeshögskolan Metropolia och Kultur för alla hösten 2022. Du kan lyssna på podcasten (på finska) och läsa textalternativet på Metropolias podcast-kanal:

Keskusteluja luovuuden ja taiteen merkityksestä ja saavutettavuudesta (du kommer till Metropolia.fi)

Mer information om projektet Kulturell välfärd för äldre personer med Kaikukortti på finska:

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla (du kommer till kulturforalla.fi)

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla (du kommer till Innokylä)

Ikäohjelma – hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille (du kommer till Innokylä)

www.kaikukortti.fi

www.kulturforalla.fi


Publication series ‘Kaikukortti presents’ offers inspiration for the cultural wellbeing of elderly people

Culture for All Service produced a series of videos and a podcast episode at the end of the Project Cultural wellbeing for elderly people with Kaikukortti. The publication series aims to inspire people to explore cultural wellbeing from the viewpoint of diversity of elderly people, inclusion and accessibility.

The series has three parts: mini lectures by Laura Huhtinen-Hildén, inspirational videos presenting the diversity of elderly people and the accessible solutions of cultural work and podcast episode presenting the themes of the project.

Check out the publication series at the website of Culture for All: Publication series offers inspiration for the cultural wellbeing of elderly people

In the miniature lectures, researcher and principal lecturer of Metropolia University of Applied Sciences Laura Huhtinen-Hildén explores advancing cultural wellbeing and how to promote the cultural participation of elderly people. The lectures were produced by Metropolia University of Applied Sciences and Culture for All Service in 2022 as part of Project Cultural wellbeing for elderly people. The lectures are in Finnish and have closed captions.

Miniluento: Luovuus arjen ja elämän voimavarana (you will go to YouTube video)

Miniluento: Mitä on kulttuurihyvinvointi? (you will go to YouTube video)

The series of six inspirational videos was born out of the need to make existing practices, art makers and the diversity work of elderly people visible.

The video series presents Cross-art Collective Piste, which works in the Rovaniemi area. The collective offers ”cultural medicine” through their Pirtissä Piipahtajat performance for elderly people. Matti Selin, project manager at the Cultural Services for the city of Rovaniemi, presents good practices of the social and healthcare sector, and wellbeing sector. Arttu Haapalainen, project coordinator and producer at Tampere Theatre, talks about the activities of the Mobile Stage, which can help reach out to a wider and more diverse audiences. Visual artist and art therapist Marjukka Irni solves the problems of moving and social accessibility by bringing the making of visual art to elderly people. In addition, rainbow seniors Kuisma Savisalo and Risto Hartikainen present themselves in the videos. Kuisma Savisalo tells about the work of experience trainer and reflects the encounters of rainbow seniors and services aimed for elderly people. Risto Hartikainen and Jenni Hoppi from KokoTeatteri discuss what kind of meaning art and culture have to the wellbeing, encounters and visibility of rainbow seniors.

The videos are closed captioned (in Finnish) and subtitled in Swedish. Subtitles in Northern Sámi will be available later.

Kaikukortti esittää: inspiraatiota ikäihmisten kulttuurihyvinvointiin (you will go to a YouTube playlist)

In the podcast episode Laura Huhtinen-Hildén and Ruka Toivonen, the project coordinator of Culture for All Service discuss the themes of cultural wellbeing of elderly people, inclusion and diversity. The podcast was produced by Metropolia University of Applied Sciences and Culture for All Service in 2022 as part of Project Cultural wellbeing for elderly people. The podcast is in Finnish. You can listen to the podcast or read the text alternative on Metropolia’s website:

Keskusteluja luovuuden ja taiteen merkityksestä ja saavutettavuudesta (you will go to Metropolia.fi)

More information about the Project Cultural wellbeing for elderly people with Kaikukortti in Finnish:

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla (you will go to cultureforall.fi)

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla (you will go to Innokylä)

Ikäohjelma – hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille (you will go to Innokylä)

www.kaikukortti.fi

www.cultureforall.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset Publications News Julkaisut Publikationer Aktuellt Nyheter