Kansainvälinen liikkuvuus

Hankekumppanuudet
Kansainvälistymisvalmennus
Tietokannat ja muut verkkopalvelut

TINFO mahdollistaa suomalaisten teatterintekijöiden ja esitysten kansainvälistä liikkuvuutta ja tekee suomalaista teatteria ja alan taiteilijoita tunnetuiksi. TINFO hyödyntää olemassa olevia verkostoja ja laajentaa yhteyksiään kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävien kollektiivien ja organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö, joka luo luottamuksellisuutta ja kestävyyttä sekä pidentää esitystaiteen tuotantojen elinkaaria.

Nykyteatterin esitystaidekenttä on kansainvälisesti verkostoituneempi kuin draamalähtöinen teatteri. Kieleen sidoksissa olevat esitykset eivät myöskään ole kansainvälisesti yhtä liikkuvia kuin tanssi- tai sirkusesitykset. Suomesta puuttuu edelleen esittävien taiteiden erityisluonteen huomioon ottava joustava ja nopeasti reagoiva liikkuvuusrahoitus sekä ulkomaisia markkinoita tunteva tuottaja-, manageri- ja agentuuriosaaminen. Matkakulut kohdemaahan osoittautuvat usein suurimmaksi esitysvierailuesteeksi. Tässä asiassa Suomi on monia muita, vierailutu-kia myöntäviä maita jäljessä. Kansainvälistymisen ongelmat eivät kuitenkaan liity pelkästään tuotanto- tai kiertuerahoituksen ja matka-avustusten vähäisyyteen. Kansainvälistyvältä teat-terilta, ryhmältä tai taiteilijakollektiivilta vaaditaan koko ajan myös uusiutuvaa, koko ryhmän taiteellis-tuotannollista osaamista ja kehittämisotetta.

Kansainvälisillä festivaaleilla, tuotantokeskuksilla ja residensseillä on kasvava merkitys teosten ja tekijöiden tunnetuksi tekemisessä ja liikkuvuuden edistäjänä, joten hankekumppanuu-det niiden kanssa ovat koko alaa kehittäviä yhteistyösopimuksia. TINFOn esittävien taiteiden kansainvälisen liikkuvuuden hankkeet sekä niihin liittyvä neuvonta ja mentorointi ovat vahvistaneet kansainvälisten tuotantoekosysteemien (residenssi- ja festivaaliverkostot) tuntemusta ja hyödyntämistä.kv-laatikot

Hankekumppanuudet

Hankekumppanina  TINFO  on  tuonut  hankkeisiin  lisäarvoa  neuvonta-,  mentorointi-  tai  si-sältöasiantuntijana  ja  liikkumiskustannusten  osarahoittajana,  ei  päärahoitusinstrumenttina.  Hankekumppanuuskäytäntö on osoittautunut hyväksi tavaksi kehittää kansainvälistä tuotta-jaosaamista. Kumppanuushanke-ehdotuksia ovat tehneet teatterit, teatteriryhmät ja teatteria-lan  järjestöt  ja  yritykset  sekä  ulkomailla  toimivat  Suomen  kulttuuri-instituutit  ja  festivaalit.  Etusijalla ovat olleet hanke-ehdotukset, joissa päätuottaja on neuvotellut useampia toimijoita mukaan hankkeeseen ja joissa se on vastannut pääosin kokonaisbudjetista ja varsinkin taitei-lijoiden palkkioista ja tekijänoikeuskorvauksista.

Oman  hanketoiminnan  ulkopuolisia  kumppanuuksia  on  kuitenkin  toimintavuonna  solmittu  vain vähän, koska kansainvälisen liikkuvuuden perusrahoitus ei ole toivotulla tasolla. Pääpai-no  on  ollut  pitempiaikaisissa  yhteistyökuvioissa:  Kampnagel-tuotantokeskuksen  (Hampuri,  Saksa) kanssa on suunniteltu vuoden 2020 yhteistyötä (Toisissa tiloissa / Other Spaces) ja Sala Beckett -residenssiin (Barcelona, Espanja) pystyttiin lähettämään suomalainen näytelmäkir-jailija-dramaturgi jo kahdeksannen kerran.

Performing  HEL  kokosi  Tanssin  ja  Sirkuksen  tiedotuskeskusten,  Helsingin  Juhlaviikkojen,  Kansallisteatterin ja Svenska Teaternin johdolla lukuisia ulkomaisia vierailunäyttämöiden ja festivaalien  johtajia  Helsinkiin.  TINFO  osallistui  asiantuntijana  teatterin  ja  esitystaiteen  ohjelmiston valmisteluun.

TelepART-liikkuvuustukiohjelma  yhdisti  TINFOn  Suomen  Benelux-,  Viron-,  Saksan  ja  Lontoon-instituuttien sekä Finnagoran kanssa. Draaman tunnetuksi tekemisen kumppaneina oli-vat  näytelmäagentuurit  Nordic  Drama  Corner  ja  Agency  North  sekä  kirjoittajayhteisöt  Labbet ja Teksti. Puolalaisen Adam Mickiewicz -instituutin (IAM) ja Espoon Kaupunginteatterin kanssa  käynnistettiin  näytelmävaihto-  ja  lukuteatteriyhteistyö.  Teatterikerho  Suomi3  jatkoi  ulkomailta Suomeen muuttaneiden teatteritaiteilijoiden kanssa teatterikäyntejä ja kollegata-paamisia. Yhteistyökumppanina on etujärjestö Globe Art Point.

Suomi-kv-kartta

Asiantuntija- ja verkostoitumismatkat

TINFO on hanketoiminnan kautta etsinyt aktiivisesti uusia, pitkäkestoisia yhteistyömuotoja, syventänyt syntyneitä suhteita ja perehdyttänyt suomalaisia teatterintekijöitä kansainväliseen tuotanto-osaamiseen. Asiantuntijavierailut on pyritty joko ajoittamaan suomalaisten ja ulko-maisten teatterifestivaalien yhteyteen tai sitten vieraille on räätälöity oma, henkilökohtaisiin intresseihin pohjaava ohjelma. Pääkaupunkiseudun teatterit ovat olleet kiitettävästi mukana yhteistyössä

Kansainvälistymisvalmennus

TINFOn rooli ja merkitys neuvonta- ja mentorointituen antajana ja kansainvälisen yhteistyön koordinoijana kasvaa, koska varsinkin niin sanotun vapaan kentän rahoitus- ja henkilöstöresurssit  eivät  edesauta  toiminnan  kehittämistä  kansainvälisemmäksi.  Liikkuvuuden  valmen-nuspalveluja on kehitetty ja päivitetty yhdessä verkkomateriaalien ja tietokantojen kanssa.

Neuvonta

Neuvontapiste  ja  -palvelu  teatteritaiteilijoille  ja  muille  teatterintekijöille;  tapauskohtaisesti  myös  teatteriryhmille.  Neuvonnan  aiheina  ovat  olleet  esimerkiksi  työskentely  ulkomailla,  oman esityksen vieminen ulkomaille ja niihin liittyvät tuotantotyökalut (budjetit, tekijänoikeudet, henkilökohtaiset apurahat, ryhmien avustukset, sopimukset, ostopalvelut, jne.).

Mentorointi

Mentorointimahdollisuus tuottajille, festivaalijohtajille, managereille, agenteille. Mentorointi on kahden teatterialan ammattilaisen välistä vuorovaikutusta, joka on toteutettu mentoroita-van eli aktorin tarpeiden mukaan. Kohteina ovat olleet kansainväliset hankkeet (teatterialan katselmukset, tms.), esitysvienti, kiertueet, yhteistuotannot, sopimukset, ostopalvelut ja vien-tihankkeiden budjetoinnit.

Tietokannat ja muut verkkopalvelut

Suurin  osa  kansainvälisistä  TINFO-palveluista  on  saatavilla  ja  saavutettavissa  verkkosivustolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palvelujen markkinointi tapahtuu TINFO-viestinnän johdolla ja hankkeiden kautta. Viestinnän tuottamia erikielisiä julkaisuja (mm. TINFO News) ja muita materiaaleja hyödynnetään kaikessa kansainvälisessä toiminnassa.

Kansainvälisen liikkuvuuden työkalupakki

Teatterintekijöille  tuotettu  kansainvälisen  liikkuvuuden  työkalupakki  tarjoaa  ruohonjuurita-son käytännön esimerkkejä, budjetti- ja sopimusmalleja ja muita perustyövälineitä teatterialan ammattilaisille, jotka tekevät kansainvälistä yhteistyötä.

Toolkit for Theatre Production and Mobility

Englanninkielinen tietopaketti teatterituottamisesta ja esitysten viennistä. Kohderyhmänä on yhä laajeneva Suomeen muuttaneiden ulkomaisten teatterintekijöiden joukko. Liitetiedostoina englanninkielinen budjettipohja ja sopimusmalli.

New Plays from Finland

Verkkopalvelun  avulla  hankekumppanit  ja  muut  ulkomaiset  alan  ihmiset  voivat  hakea  uusia  suomalaisia näytelmiä kirjoittajan, näytelmän nimen lajityypin tai asiasanan mukaan.

Touring Performances – Esitykset kiertävät

Suomalaisten  vierailuille  valmiiden  teatteriesitysten  karusellista  (16  tuotantoa)  ulkomainen  festivaali tai vierailunäyttämö löytää kätevästi kaikki sisällölliset ja tekniset esitystiedot yhte-yshenkilötietoineen sekä linkit videoihin ja valokuviin.

On Stage in Finland Now!

Ajankohtaisten  teatteriesitysten  esittelyt  englanniksi.  TINFO-viestintä  päivittää  tietokantaa  aina uuden näytäntökauden alussa.

Apurahat näytelmien ja tekstitysten kääntämiseen

Näytelmätekstien  kansainvälisen  liikkumisen  onnistumiseksi  TINFO  jakaa  apurahoja  näytelmien  ja  esitystekstitysten  kääntämiseen  ja  järjestää  kääntäjien  koulutusta.  Yhteensä  käy-tössä  olleella  25  000  eurolla  pystyttiin  tukemaan  16  käännöshanketta.  TINFO-apurahan  tuella käännettiin 12 suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettua näytelmää eri kielille ja mahdollistettiin tekstitys viiteen Suomessa kansainvälisellä festivaalilla esitettyyn tai ulkomailla vierailleeseen teokseen.