27.09.2022

Cultura-säätiön ja Turun kaupunginteatterin kielivähemmistöselvitys

Kielivähemmistöselvityksen tulokset 

Osallistavan selvityksen tulokset kannustavat teatteria eteenpäin sen tekemässä saavutettavuustyössä. Lue toimenpiteistä.
 

Turun Kaupunginteatteri selvitti yhdessä Cultura-säätiön kanssa, millaisena Turun isoimpiin kuuluvat kielivähemmistöt, eli venäjän- ja arabiankieliset, kokevat suhteensa teatteriin ja miten osallisuuden kokemusta voisi parantaa. Kyselyssä ja keskustelutilaisuuksissa kerätyn tiedon pohjalta Cultura-säätiö koosti konkreettisia toimenpide-ehdotuksia teatterin jatkuvan saavutettavuustyön tueksi.

”Olemme kiitollisia Cultura-säätiölle ja kaikille projektiin osallistuneille arvokkaasta keskustelusta ja ehdotuksista. Näen pyrkimyksen teatterin kynnyksen madaltamiseen ja yleisöpohjan laajentamiseen koko teatterialan yhteisenä asiana. Me otamme siinä ensi askelia ja toivomme myös muiden innostuvan saavutettavuustyöstä niin, että hyvät havainnot ja käytännöt voisivat levitä talosta toiseen”, summaa Turun Kaupunginteatterin toimitusjohtaja Arto Valkama projektia.

Kielivähemmistöselvityksen tulokset

Kysely tehtiin talven 2021 aikana ja keskustelutilaisuudet järjestettiin teatterilla helmikuussa 2022. Yhteensä kyselyyn vastasi 168 vastaajaa, joista 68 oli venäjänkielisiä, 66 arabiankielisiä ja 34 tunnistamattomia. Vastaajista 47 oli kiinnostunut myös osallistumaan keskustelutilaisuuksiin.

Selvityksessä korostui se, että kielivähemmistöjä ei tule ajatella yhtenäisinä ryhminä, vaan niiden joukosta löytyy erilaisia odotuksia ja toiveita teatterin suhteen. Vajavainen suomen kielen taito on yleinen syy olla osallistumatta, mutta monet ryhmiin kuuluvista kuitenkin osaavat suomea hyvin eivätkä koe sitä esteenä. Teatteri tunnistaa muiden esteiden koskevan myös laajemmin niitä, jotka eivät koe teatteria omakseen.

”Syyt osallistumatta jättämiseen ovat monimutkaisempia kuin pelkkä kielen osaamattomuus, kuten kielivähemmistöjen kohdalla usein oletetaan. Monet muunkieliset eivät koe teatterin toiminnan kohdistuvan heihin, koska tieto teatterista ja sen esityksistä ei ole saatavilla omalla äidinkielellä, näytösten sisältö ei ole samaistuttava, teatteri ei näytä edustavan moninaisuutta sisältä- ja ulkoapäin ja monet edelleenkin pitävät teatteria rikkaiden ajanvietteenä”, kertoo Jaana Denisova-Laulajainen Cultura-säätiöstä.

Kynnystä madaltavia toimenpiteitä

Selvityksessä saadun tiedon pohjalta Cultura-säätiö jakoi toimenpide-ehdotukset eri osa-alueisiin konkreettisista globaalimpiin: kieli, hinnat, teatterikaverit, viestintä ja markkinointi, sisältö ja muoto, henkilökunta ja teatterin imagon demokratisointi. Teatterissa osa toimenpiteistä on jo tekeillä, osa on toteutumassa myöhemmin. Valikoiduilla toimenpiteillä pyritään palvelemaan paremmin useita eri asiakasryhmiä.

Tulevia konkreettisia toimenpiteitä Turun Kaupunginteatterissa ovat esimerkiksi tekstityksen lisääminen musikaalien ohella muihinkin esityksiin ja tiedottaminen englannin kielellä näistä esityksistä. Teatterin verkkosivuilla tekstitetyt tai kieleltään monimuotoiset esitykset esitellään myös englanniksi. Maksullisia (10 €) teatterikierroksia tarjotaan jatkossa myös englanninkielisinä.

Teatteri on siirtynyt jo aiemmin lohkohinnoitteluun, joka mahdollistaa katsojalle entistä paremman mahdollisuuden vaikuttaa lippunsa hintaan. Yleisötilaisuuksia tarjotaan jatkossakin maksutta. Koska myös seuran puute ja mahdollisuus käsitellä näkemäänsä yhdessä jonkun kanssa koettiin osallistumisen esteeksi, teatteri aloittaa osana yleisötyötään matalan kynnyksen teatterikerhotoiminnan. Kokoontumisissa pääsee tutustumaan esitysten aiheisiin ja muihin niistä kiinnostuneisiin ihmisiin.

Turun Kaupunginteatteri toimii myös jatkossa aktiivisena osallistujana erilaisissa yhteistyöprojekteissa, kuten perustamassaan Turun teatterien yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyöryhmässä, joka on järjestänyt kevään aikana mm. koulutuksia.

Saavutettavuustyö jatkuu

Vaikka Turun Kaupunginteatteri ei voi suoraan vaikuttaa kaikkien esiin nousseiden esteiden poistamiseen, se on kiinnostunut oppimaan lisää ja tekemään toiminnastaan avoimempaa ja osallistavampaa kielivähemmistöjen edustajille ja laajemmin yleisölle. Osaan ehdotetuista muutoksista reagoidaan heti, mutta osa vaikutuksista näkyy viiveellä, koska esimerkiksi ohjelmistosuunnittelua tehdään pitkissä sykleissä. Teatteri on sitoutunut luomaan pitkäkestoisia siteitä ja yhteistyötä yleisön kanssa. Kielivähemmistöselvitys osoitti, että vuorovaikutuksen lisäämiselle on kysyntää.

Lue lisää

Sinua voisi kiinnostaa

Inkluusio Uutiset Julkaisut