18.11.2021

Kulttuuri on aiempaa vahvemmin mukana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä

Kulttuurin rooli kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vahvistunut. Aiempaa useampi kunta esimerkiksi kirjaa kulttuuritoiminnan tavoitteet hyvinvointikertomukseensa tai määrittelee tavoitteet talousarviossaan. Asia käy ilmi THL:n, Kuntaliiton ja opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä 2021 toteuttamasta tiedonkeruusta.

Kunnat myös huomioivat vuonna 2019 uudistuneen, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain päätöksenteossaan aiempaa paremmin. Tiedonkeruussa 35 prosenttia kunnista ilmoitti, että luottamushenkilöt ovat käsitelleet valtuustokaudella 2017–2021 kyseistä lakia. 
Lisäystä vuoteen 2019 verrattuna oli 9 prosenttiyksikköä.

”Kulttuuriosallistuminen vaikuttaa tutkimustenkin mukaan myönteisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Taidetta ja kulttuuria ei puolestaan ole ilman tekijöitä.  Uudistettu laki turvaa kulttuurin tekemisen ja saatavuuden mahdollisuuksia, ja siksi on tärkeää, että sekä kunnan luottamus- että virkamieshallinnossa tietoisuus lain tavoitteista ja tehtävistä on mahdollisimman hyvä, kertoo kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kulttuuritoimintojen koordinointi aiempaa järjestäytyneempää

Kulttuuritoiminta näyttää myös aiempaa järjestäytyneemmältä. Kunnista 76 prosentissa oli sovittu, mikä hallinnonala koordinoi hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa kunnassa. Lisäksi 70 prosentissa oli nimetty kulttuuritoiminnasta vastaava henkilö. Vuoden 2019 tiedonkeruussa vastaavat lukemat olivat 68 ja 58 prosenttia.

Kehitettävää löytyy edelleen siinä, miten kunnat raportoivat kulttuuripalveluista ja -toiminnasta kunnan toimintakertomuksessa tai laajassa hyvinvointikertomuksessa. 

Kunnista 71 prosenttia ilmoitti esimerkiksi raportoivansa virallisesti vuosittain, kuinka paljon osallistujia kunnan järjestämissä kulttuuripalveluissa on ollut. Vain 32 prosenttia ilmoitti raportoivansa vuosittain, kuinka tyytyväisiä kuntalaiset ovat kulttuuripalveluihin.

”Kuntien on tärkeää seurata kuntalaisten tyytyväisyyttä kulttuuripalveluihin ja viedä tulokset kunnan toimintakertomukseen ja laajaan hyvinvointikertomukseen. Se tukee kulttuuripalveluiden parempaa järjestämistä ja edistää vahvemmin kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä”, toteaa kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Tiedot perustuvat keväällä 2021 toteutettuun tiedonkeruuseen, jossa selvitettiin erityisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin toimia, resursseja ja toimintakäytäntöjä kunnissa. 

”Tietojen avulla kunnat voivat suunnitella, johtaa ja arvioida taiteen ja kulttuurin keinoin tapahtuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä”, kertoo tutkimuskoordinaattori Niina Saukko THL:stä. 

Toisen kerran toteutettuun tiedonkeruuseen vastasi 279 Manner-Suomen kuntaa. Kattavuusprosentti oli 95.

Käy katsomassa kuntakohtaiset tiedot TEAviisari-verkkopalvelusta (www.teaviisari.fiLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä).

Kulttuuri kunnan toiminnassa 2021 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisuLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot:
kulttuuriasianneuvos Esa Pirnes (OKM), puh. 0295 3 30259, etunimi.sukunimi@gov.fi
kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju (OKM), puh. 0295 3 30144, etunimi.sukunimi@gov.fi
tutkimuskoordinaattori Niina Saukko (THL), puh. 029 524 7123, etunimi.sukunimi@thl.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Tutkimus Uutiset