22.09.2021

Kysely: Helsingin kaupungin kulttuuripalvelut & inkluusio

Hyvä kulttuuri- ja taidekentän toimija,

Helsingin kaupungin kulttuuripalvelut haluavat kehittää toimintaansa inklusiivisemmaksi. Pyydämme, että antaisit meille muutaman minuutin aikaasi ja vastaisit tähän kyselyyn. Kyselyssä pyydämme arvioimaan toimintaamme inklusiivisuuden näkökulmasta. Tässä kyselyssä inkluusiolla tarkoitamme, että toiminnassa (sisällöt, tilat, henkilökunta ja yleisö) otetaan huomioon eri ihmisten fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia yhdenvertaisesti.   

Helsingin kaupungin kulttuuripalveluihin kuuluvat HAM - Helsingin taidemuseo, Helsingin kaupunginorkesteri, Helsingin kaupunginmuseo, Taidekeskus Annantalo, Kulttuurikeskus Caisa, Malmitalo, Maunulatalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo.  
Kiitos ajastasi!  

Vastaathan 6.10.2021 mennessä, kiitos!

https://forms.office.com/r/ttUMGZEQyG


Bästa aktör inom kultur- och konstfältet,

Helsingfors stads kulturtjänster vill utveckla sin verksamhet till att bli mer inkluderande. Vi ber dig att ge lite av din tid för att svara på den här enkäten. I enkäten ber vi dig bedöma vår verksamhet utgående från inkluderingsaspekten. Med inkludering avser vi att olika människors fysiska och mentala egenskaper beaktas på ett jämlikt sätt inom verksamheten (innehållet, lokalerna, personalen och publikerna). 

Helsingfors stads kulturtjänster omfattar HAM Helsingfors konstmuseum, Helsingfors stadsorkester, Helsingfors stadsmuseum, Annegårdens konstcentrum, kulturcentret Caisa, Malms kulturhus, Maunulatalo, Savoyteatern, Stoa och Nordhuset.  
Tack för din tid!  

Vänligen svara före 6 October 2021, tack!
https://forms.office.com/r/ttUMGZEQyG


Dear arts and culture operator,

The City of Helsinki’s Cultural Services want to develop their activities to be more inclusive. Please give us a few minutes of your time and respond to this survey. In this survey, we ask you to assess our activities from the perspective of inclusion. By inclusion, we mean that activities (content, facilities, staff and audience) take into account the physical and mental characteristics of different people in an equal manner.   

The City of Helsinki’s Cultural Services include HAM Helsinki Art Museum, Helsinki Philharmonic Orchestra, Helsinki City Museum, Annantalo Arts Centre, Cultural Centre Caisa, Malmitalo, Maunula House, Savoy Theatre, Stoa and Vuosaari House.  
Thank you for your time!  

Please answer before the 6th of October 2021, thank You!
https://forms.office.com/r/ttUMGZEQyG

 

Kulttuuripalvelujen puolesta / In behalf of the Cultural Services / På uppdrag av kulturtjänsterna

Cátia Suomalainen Pedrosa

Sinua voisi kiinnostaa

Kysely Inkluusio Inclusion Survey Enkät