Näkökulma

Tiedon turvin kohti terveempää työkulttuuria

Kirjoittajat: Hanna Helavuori, Mikko Karvinen

TINFOn tuottama Valta, vastuu, vinoutumat -kysely osoitettiin sirkuksen, tanssin ja teatterin parissa työskenteleville ja sillä selvitettiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä henkistä väkivaltaa, syrjintää ja seksuaalista häirintää näillä aloilla. Kyselytutkimuksen tulosten valossa esittävien taiteiden ala osoittautuu luultua huomattavasti vähemmän tasa-arvoiseksi ja epähierarkkiseksi. Sirkus-, tanssi- ja teatterialasta voidaan puhua riskityön kenttänä, jolla usein määräaikaisissa ja toimeksiantotyösuhteissa työskentelevät ovat vaarassa joutua väärinkohdelluiksi.

Henkistä väkivaltaa oli kokenut usein tai jatkuvasti 20 % vastaajista, erilaista syrjintää, esimerkiksi iän tai työmarkkina-aseman perusteella 13 %. Jatkuvaa seksuaalista häirintää oli kokenut 2 % vastaajista. Puuttumattomuutta oli peräti yli puolessa (53,5 -57 %) näistä tapauksista.

Syrjintää kokeneista 52 % ilmoitti syyksi iän, 44 % työmarkkina-aseman ja lisäksi 51 % oli muita syitä, joiksi mainittiin mm. henkilökohtaiset ominaisuudet. Ulkonäön perusteella (18 %) syrjityiksi tulleita oli erityisesti tanssijoissa ja näyttelijöissä. Ikää koskevaa syrjintää kokivat sekä nuoret että vanhemmat eri ammateissa työskentelevät, erityisesti naiset. Ikään liittyvät tasa-arvo-ongelmat koskettivat esiintyviä taiteilijoita, naisia enemmän kuin miehiä.

Kyselyyn osallistui yhteensä 526 vastaajaa. Vastaajista 68 % ilmoitti sukupuolekseen naisen, 28 % miehen ja 2 % muun, minkä lisäksi 2 % ei halunnut sanoa. Vastanneista 88 % on äidinkieleltään suomen-, 10 % ruotsin- ja 2 % jonkin muunkielisiä. Kysymykset oli laadittu ja niihin oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Esittävien taiteiden kentällä vallitsee huutava tieto- ja tunnistamisvaje. Huolimatta voimassa olevasta lainsäädännöstä ja helposti löydettävistä toimintaohjeista ja -prosesseista mahdollisen henkisen väkivallan, syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän varalle, osassa työpaikoista tai satunnaisissa työskentelytilanteissa jäädään kädettömiksi. Valta, vastuu ja vinoutumat -kyselyyn vastanneet toivat esiin työyhteisöiden solidaarisuutta ja ihmisten toisilleen antamaa vertaistukea tilanteissa, joissa työnantaja ei pyri ratkaisemaan epäkohtia.

Taidetyön erityisyyden varjolla on voitu hiljaisesti, mutta tietoisesti hyväksyä väärinkäytöksiä. Kyselytutkimuksen tulosten myötä meillä on tietoa ja ehdotuksia tavoista tehdä työkulttuuristamme terveempää. Kyse on kollektiivisesta vastuusta sekä kulttuuri- ja taidepoliittisesta päätöksenteosta ja linjauksista.

Tavoitteena tulee olla, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus otetaan entistä paremmin huomioon politiikassa ja kaikessa päätöksenteossa. Toimenpiteiden tavoitteena on aiempaa tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi taidetyö. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen tehtävän työn on tähdättävä läpinäkyvään, reiluun ja eettisesti kestävään työskentelykulttuuriin.