09.01.2023

Stefin kannanotto esteellisyydestä

STEFI: Hallituksen jäsenten esteellisyys on riski esittävän taiteen organisaatiolle

Suomen Teatterit ry haluaa jäsentensä kiinnittävän huomiota hallitustensa kokoonpanoon, jotta mahdollisten ongelmien ilmaantuessa niiden hoito on ammattimaista ja organisaation hallitus pysyy toimintakuntoisena. STEFI suosittelee esittävän taiteen ammattiorganisaatioille, ettei hallituksen puheenjohtaja toimisi luottamustehtävänsä aikana työsuhteessa samaan organisaatioon.

Esittävän taiteen organisaatiossa ylintä päätösvaltaa käyttää sen juridisen muodon mukaan esimerkiksi yhtiökokous ja yhdistyksen kokous. Säätiössä ylintä päätäntävaltaa käyttää hallitus, jonka valinnasta ja kokoonpanosta määrätään säätiön säännöissä.

Yhtiö- tai yhdistyksen kokous valitsee organisaation hallituksen sääntöjensä mukaiseksi toimikaudeksi. Hallitus puolestaan valitsee organisaation operatiivisen johdon ja toimii sekä johdon että koko organisaation operatiivisen toiminnan valvojana. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluvat yhdistyksen päätösten täytäntöönpano, yhdistyksen omaisuuden hoitaminen, asioiden valmistelu päätöksentekoa varten, yhdistyksen palkatun henkilöstön ja virkailijoiden valinta ja valvonta. Säätiöiden ja yhtiöiden hallitusten tehtävät ovat samankaltaiset.

Esittäviä taiteita koskevat työehtosopimukset asettavat tiettyjä ehtoja hallitusten kokoonpanoon ja sen työntekijäedustukseen, ja ne on yleensä huomioitu organisaation säännöissä.

Esteellisyys esittävän taiteen organisaatioiden hallituksissa

Suomen Teatterit ry haluaa jäsentensä kiinnittävän huomiota hallitustensa kokoonpanoon ja siihen, voiko hallituksen toiminnasta syntyä kysymyksiä esteellisyydestä.

Yhdistyslain 37 § määrää esteellisyydestä seuraavasti:

Esteellisyys
Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Organisaation toiminnassa tai asioiden käsittelyssä voi syntyä ennakoimattomia ongelmia, mikäli osa tai jopa kaikki hallituksen jäsenet ovat työ- tai muussa sopimussuhteessa sen yhdistyksen, säätiön tai yhtiön kanssa, jonka hallituksessa he samaan aikaan toimivat.

STEFI haluaa muistuttaa, että erityisesti hallitusten puheenjohtajien olisi hyvä olla sellaisia henkilöitä, joille ei synny intressiristiriitoja yhdistyksen asioita hoitaessaan. Mikäli esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja on työsuhteessa yhdistykseen ja hallitukseen tulee käsiteltäväksi johdon ja työntekijöiden välistä toimintaa koskevia ongelmia, syntyy selkeä ristiriita henkilön puheenjohtajaroolin ja työntekijäroolin välille. Pahimmillaan tällaiset esteellisyydet lamauttavat hallituksen toimintakyvyn tai altistavat hallituksen päätökset niiden kumoamiselle esteellisyyden perusteella tai käytännössä estävät asioiden esille tuomisen. Lisäksi juridinen ristiriitatilanne voi vaikeuttaa työyhteisön haasteiden ratkaisemista hyvässä hengessä.

STEFI pyytää jäsenistöään tutkimaan hallintonsa rakennetta ja tiedostamaan siihen mahdollisesti liittyvät riskit. STEFI suosittelee esittävän taiteen ammattiorganisaatioissa otettavan käytännöksi, että hallituksen puheenjohtaja ei toimi luottamustehtävänsä aikana työsuhteessa samaan organisaatioon. STEFI:n strategian yhtenä painopisteenä on vahvistaa jäsentemme työnantajaosaamista, minkä osana tulemme tarjoamaan koulutusta ja neuvontaa hallinnon eturistiriitojen välttämiseen ja hallinnon ammattimaisuuden vahvistamiseen.

STEFI suosittelee omien jäsentensä lisäksi myös muulle esittävän taiteen ammattikentälle, että kaikki organisaatiot kiinnittäisivät huomiota mahdollisiin hallintonsa esteellisyyksiin potentiaalisten ristiriitatilanteiden välttämiseksi ja ammattimaisen työnantajatoiminnan edistämiseksi.

 

Lisätiedot:

Juha Kairtamo
juristi
p. 040 631 7707
juha.kairtamo@suomenteatterit.fi

Kaisa Paavolainen
toimitusjohtaja
p. 040 518 0698
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi

Kannanotto Suomen Teatterit ry:n verkkosivulla

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Uutiset Kannanotot