Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Yleistä
Selvitys TINFOn tasa-arvotilanteesta
Johtaminen
Rekrytointi
Palkkaus
Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
Työolot, -ilmapiiri ja työssäjaksaminen
Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen
Tiedottaminen, vastuu ja seuranta
Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Yleistä

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.

TINFOn henkilöstöjohtaminen on yhdenvertaista ja tasapuolista. Tavoitteena on, että TINFOssa on avoin ja luottamuksellinen työskentelyilmapiiri, hyvinvoiva ja osaamistaan kehittävä työyhteisö ja että TINFOssa työskentelevät voivat kokea olevansa työyhteisössään hyväksyttyjä ja arvostettuja työntekijöitä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu TINFOn henkilöstöstrategiaan / henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan sekä TINFOn strategiaan.

Vastuullisen ja reiluna työnantajana TINFO kantaa vastuu myös tasa-arvosta ja pyrkii ottamaan erilaiset ihmiset ja näkökulmat huomioon. TINFOssa nähdään moninaisuus ja työntekijöiden erilaisuus rikkautena.

TINFOssa rakennetaan jatkuvasti arjen käytännöissä tasa-arvoista työyhteisöä. Yhdenvertaisuuden toteuttaminen edellyttää valppautta.

TINFOssa uskotaan, että tasa-arvoisessa ja oikeudenmukaisessa työyhteisössä toteutuu työhyvinvointi, työhön sitoutuminen, työyhteisön työnlaatu, työn vaikuttavuus ja tuloksellisuus.

TINFO huolehtii mahdollisuuksien mukaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta myös kaikissa omissa hankkeissaan ja yhteistyöprojekteissaan.
 

Selvitys TINFOn tasa-arvotilanteesta

asteikko 1 (toteutuu huonosti) – 5 (toteutuu hyvin)

 1. Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu hyvin TINFOssa.
 2. Eri-ikäisten työntekijöiden kohtelu TINFOssa on tasa-arvoista.
 3. TINFOssa tasa-arvo toteutuu hyvin ja työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.
 4. Johtamiskulttuuri TINFOssa on tasapuolista ja arvostavaa ja huomioi työntekijöiden erilaisuudet.
 5. TINFOn rekrytoinneissa keskeisin valintakriteeri on henkilön ammattitaito ja -kokemus ja rekrytoinneissa toteutuu tasa-arvo ja yhdenmukaisuus.
 6. TINFOssa jokaista kannustetaan tasapuolisesti oman osaamisen kehittämiseen. Koulutusten suunnittelussa otetaan huomioon ihmisten erilaisuus ja koulutukset kohdennetaan läpinäkyvästi ja tasapuolisesti työtehtävien ja osaamisen mukaisesti.
 7. TINFOssa otetaan huomioon työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen hyvin. Vanhempainvapaata ja hoitovapaata kannustetaan ottamaan tasapuolisesti.
 8. TINFOssa seurataan työoloja, -ilmapiiriä ja työssä jaksamista säännöllisesti ja henkilökunnalle tarjotaan tasapuolisesti työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä ylläpitäviä etuja.
 9. TINFOssa tehdään vuosittain työhyvinvointikysely.
 10. TINFOssa tehdään vuosittain tasa-arvokysely.
 11. TINFOssa ei ilmene syrjintää.
 12. TINFOssa ei ilmene häirintää.
 13. TINFOssa ei ketään kiusata.
 14. TINFOssa on olemassa selkeät toimenpideohjeet siitä, miten toimitaan, jos tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta rikotaan.


Johtaminen

TINFOssa on avoin, läpinäkyvä ja luottamuksellinen johtamiskulttuuri. Asiantuntijaorganisaatiossa uskotaan työntekijöiden itseohjautuvuuteen ja yhteisöpään käyttöön. Tuottavaa ja vaikuttavaa työtä syntyy työstä, jota tehdään vapaudessa ja ilolla, mutta turvallisissa olosuhteissa ja luottamuksen ilmapiirissä.
Johtaminen pyrkii olemaan tasapuolista, arvostavaa, osallistumiseen ja kehittämiseen kannustavaa ja erilaisuudet huomioon ottavaa.
Henkilökunta saa palautetta työstään jatkuvasti vuoden mittaan ja vuosittain pidettävissä kehityskeskusteluissa.
Henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan, kehittämään ja ideoimaan myös henkilöstöön liittyviä kehityshankkeita.
Henkilöstölle annetaan riittävästi oikea-aikaista tietoa TINFOn taloudellisesta tilanteesta sekä tulevista suunnitelmista. Tulevaisuutta suunnitellaan henkilökunnan ja hallituksen kanssa yhteistyössä.
 

Rekrytointi

Kun TINFOon rekrytoidaan henkilöstöä, tavoitteena on, että avoimiin tehtäviin hakeutuu sekä miehiä että naisia. Valintaperusteiden tulee sopia molemmille sukupuolille. Työhönotossa ei saa tapahtua syrjintää hakijan iän, sukupuolen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi. Keskeisinä valintakriteereinä tulee olla henkilön ammattitaito ja -kokemus, yhteistyö- ja asiakaspalveluominaisuudet sekä kyky kehittyä työtehtävissä. Soveltuvuus- ja terveystestejä tehdään sen verran kuin kyseinen tehtävä ja työyhteisön turvallisuus edellyttävät.

TINFOssa työskenteleviä kannustetaan tasapuolisesti oman osaamisen kehittämiseen oman työn ja muiden alueiden osalta. Uusilla ja uusiin tehtäviin siirtyvillä sekä pitkiltä perhevapailta palaavilla työntekijöillä on oikeus riittävään työhön perehdyttämiseen.
 

Osaamisen kehittäminen ja urakehitys

Motivoitunut, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta on TINFOn kaltaisen asiantuntijaorganisaation keskeisin resurssi, josta tulee pitää huolta.

Työnantajan tarjoamat koulutukset pyritään kohdentamaan työtehtävissä tarvittavan osaamisen mukaisesti oikeille henkilöille – sukupuolesta, iästä tms. riippumatta.

Osaamistarpeita ja ammattitaidon kehittymistä arvioidaan mm. vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa ja yhteisissä henkilökunnan suunnitteluseminaareissa.

Koulutusten suunnittelussa pyritään huomioimaan osallistujien erilaisuus. Opintovapaata myönnetään lain säännösten mukaisesti.
 

Palkkaus

Naisten ja miesten palkkauksen perustana ovat työtehtävien vaativuus, sekä henkilön työkokemus, osaaminen, koulutus ja suorituskyky. Samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka. Teatteri-TES lähtökohtana.
 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Tavoitteena on helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Henkilöstöä ohjeistetaan sisäisellä tiedotuksella käyttämään perhevapaita. TINFOssa on joustavat työajat ja etätyökäytännöt. Työaikajoustolla helpotetaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. TINFOssa rohkaistaan myös miehiä ottamaan vanhempainvapaata ja osallistumaan sairaan lapsen hoitoon.
 

Työolot, -ilmapiiri ja työssäjaksaminen

Henkilöstöllä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Työolosuhteet ja -välineet pyritään kehittämään sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikille työntekijöille. Henkilökunnan työkykyyn pyritään vaikuttamaan niin, että työssä jaksettaisiin mahdollisimman pitkään. Henkilökunnalle tarjotaan tasapuolisesti työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä ylläpitäviä etuja ja mahdollisia palveluita.  Osa-eläkejärjestelmää ja hiljaisen tiedon siirtymistä pyritään edistämään ja hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Säännöllisesti toteutettavien henkilöstökartoitusten avulla mitataan työilmapiirin laatua.
 

Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen

TINFOssa kaikenlainen syrjintä, kiusaaminen ja häirintä ovat ehdottomasti kiellettyjä. TINFOssa työskentelevällä on oikeus tehdä työnsä toimivassa työyhteisössä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä ilman että kenenkään tarvitsee pelätä työtovereiden tai johtajan epäasiallista käyttäytymistä, syrjintää, häirintää ja kiusaamista.

Kiusaamisella tarkoitetaan jatkuvaa, järjestelmällistä alistamista, loukkaamista ja eristämistä. Se voi ilmetä myös työntekijän henkilökohtaisiin asioihin (sairaus, ulkoinen olemus, rotu, uskonto, sukupuoli jne.) kohdistuvana epäasiallisena käyttäytymisenä. Syrjinnän suorittamisen lisäksi syrjintänä pidetään myös käskyä tai ohjetta harjoittaa syrjintää. Koko henkilöstöllä on oikeus liittyä, kuulua tai olla jäsenenä laillisissa yhdistyksissä sekä toimia niissä.
 

Tiedottaminen, vastuu ja seuranta

TINFOn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään vuosittain ja se käsitellään syksyn suunnittelukokouksessa ja TINFOn hallituksessa.

Tasa-arvoperiaatteiden toteutumista seurataan vuosittaisella kyselyllä ja kehityskeskusteluin.
Seurannasta vastaa johtaja. Kehityskeskustelujen ja kyselyiden tuloksista tiedotetaan henkilökunnalle ja hallitukselle.
Vastuu tasa-arvon ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun edistämisestä on TINFOn johtajalla ja hallituksella, mutta myös henkilökunnalla. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa siihen, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus TINFOssa toteutuvat. Epäkohtia huomatessaan työntekijä on velvollinen ilmoittamaan tilanteesta johtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle.
 

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

 1. Keskeinen rooli on TINFOn johtajalla ja hallituksella sekä TINFOn viestinnällä, kun tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään. Tasa-arvoa edistetään avoimella vuorovaikutuksella, säännöllisesti tapahtuvilla henkilökuntakokouksilla, hyvin toimivalla sisäisellä viestinnällä, yhteisillä suunnittelukokouksilla sekä henkilökunnan ja hallituksen välisellä tiedonvaihdolla.
 2. TINFOssa toteutetaan vuosittain maalis-huhtikuussa työhyvinvointikysely ja tasa-arvokysely.
 3. TINFOssa arvioidaan jatkuvasti mahdollisuuksia rekrytoida projektikohtaisiin tehtäviin myös esimerkiksi ulkomaalaistaustaisia asiantuntijoita. TINFOssa tarkastellaan sekä henkilökunnan että hallituksen kokoonpanoa myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta.
 4. Jatketaan vuosittaisia kehityskeskusteluja (maalis-huhtikuussa) jokaisen työntekijän kanssa.
 5. Tulevaisuudessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota kehityskeskusteluiden ja työyhteisön kehittämiskeskusteluiden laatuun ja niissä huomioidaan nykyistä paremmin myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liittyvät kysymykset.
 6. Henkilökuntaa rohkaistaan kouluttautumaan. Laaditaan vuosikertomuksen yhteyteen erillinen osaamiskertomus. Tarkennetaan periaatteita ja käytäntöjä osaamisen kehittämisen suhteen.
 7. TINFOssa kehitetään eettistä työkulttuuria.

Sinua voisi kiinnostaa

TINFO Inkluusio