04.09.2014

TAIVEX²-hankkeen loppuraportti: Työvaihtojaksot lisäsivät kansainvälistä yhteistyötä

Teatterin, tanssin ja sirkuksen tiedotuskeskusten yhteisen TAIVEX² -hankkeen loppu- ja arviointiraportit on julkaistu. Arvioinnin tuloksista kävi ilmi, että työvaihdot olivat tehokas ja nopea tapa lisätä osaamista ja tiivistää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja. Työvaihtojaksoille osallistuneista tuottajista 95 % oli erittäin tyytyväisiä työvaihtojaksoonsa. Lisäksi 76 % työvaihtojaksoista oli jo nyt johtanut konkreettisten yhteistyöprojektien käynnistymiseen.

Lue lisää osallistujien kokemuksista ja työvaihtojaksojen konkreettisista tuloksista tiivistetysti hankkeen loppuraportista ja laajemmin Esittävien taiteiden tuottajat työvaihdossa -arviointiraportista.

TAIVEX² oli vuosina 2012–2013 toteutettu työvaihto-ohjelma esittävien taiteiden tuottajille. Perinteisestä täydennyskoulutuksesta poikkeavan ohjelman suunnittelun ja toteuksen tausta-ajatus oli, että aito kansainvälistyminen perustuu aina henkilökohtaisiin kontakteihin ja kokemukseen. Näitä kokemuksia ja mahdollisuuksia tiedotuskeskukset halusivat osallistujille työvaihtojaksojen kautta tarjota. Hankkeen aikana toteutui yhteensä 32 työvaihtojaksoa, joiden pituuden vaihtelivat kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Työvaihtojaksojen tueksi hanke tarjosi kuudesta kaksipäiväisestä työpajajaksosta koostuvat strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen keskittyneen koulutusohjelman sekä mentorointia.

Mukana olleiden tuottajien tavoitteet työvaihto-ohjelmalle olivat kansainvälistyminen, verkostojen rakentaminen sekä kotimaassa että ulkomailla, oman osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen sekä oman taustaorganisaation toiminnan kehittäminen. Kun asetettuja tavoitteita verrataan hankkeen arvioinnissa saatuihin tuloksiin, voidaan työvaihto-ohjelman todeta onnistuneen hyvin: tuottajista 95 % koki kansainvälisen yhteistyön helpottuneen työvaihdon ansiosta. Yhtä moni koki ammattitaitonsa kasvaneen työvaihdon aikana.  ”Sain itsevarmuutta ja luottamusta omaan osaamiseeni. Nousin askeleen ylös urallani!”, tiivisti eräs pitkään tuottajana työskennellyt osallistuja ajatuksensa työvaihtojakson jälkeen.

Erityisen hieno tulos on, että jo näin pian työvaihtojaksojen jälkeen 76 %:lla osallistujista oli vireillä konkreettisia yhteistyöprojekteja työvaihdon aikana tavattujen henkilöiden tai tutuiksi tulleiden organisaatioiden kanssa. Tekeillä on muun muassa festivaaliyhteistyötä, esitysvaihtoja ja kiertueverkostoprojekti. Myös hankkeeseen osallistuneiden tuottajien työnantajat kertoivat hankkeen arvioinnin yhteydessä työvaihdosta ja koulutuksesta kerättyjen uusien tietojen ja taitojen siirtyneen jo käytännön työhön.

Kaikki mukana olleet tahot olivat yhtä mieltä siitä, että työvaihto-ohjelma on erinomainen ja nopeasti konkreettisia tuloksia tuottava täydennyskoulutusmuoto. Ehdotuksemme onkin, että työvaihto-ohjelmasta voisi tulla pysyvä osa eri alojen täydennyskoulutusohjelmia.

TAIVEX² -työvaihto-ohjelmaan osallistuneiden kokemukset osoittivat todeksi ajatuksemme siitä, että aito kansainvälistyminen ja kansainvälisen verkoston-rakentaminen lähtevät aina henkilökohtaisista kontakteista. Työvaihtojaksojen ympärille rakennettava koulutusmalli on räätälöitävissä myös muille kansainvälisten verkostojen rakentamisesta ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisestä kiinnostuneille aloille.

It ́s necessary to create networks and we find the cooperation between countries really interesting. In a field like culture, Taivex2 is a great opportunity. It opens a window for future projects together and makes them easier”. (palaute työvaihtopaikkana toimineen organisaation edustajalta)

Tarkemmin hankkeen tuloksista voi lukea laajasta Esittävien taiteiden tuottajat työvaihdossa - arviointiraportista, joka löytyy osoitteesta www.tinfo.fi/taivex. Samalta sivulta löytyy myös hankkeessa toteutetun tuottajien työhyvinvointiselvityksen tulokset sisältävä artikkelikokoelma Hyvää työpäivää, tuottaja!

Toivomme, että perusteellisesti tehdyn arvioinnin tulokset hyödyttävät muita vastaavaa hanketta suunnittelevia. Kehittämiemme ja testaamiemme toimintamallien ja tulosten hyödyntäminen on sallittua, jopa suotavaa!

Lisätietoja: projektipäällikkö Nea Leo, 041 5020 279, nea.leo@taivex.fi