17.06.2014

TINFO-tiedote 24 / 17.6.2014

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA


MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


TOIMIKUNNAT, VERTAISARVIOINTI JA TAITEEN PUOLUSTUS

TINFOssakin ollaan parhaillaan ehdottamassa jäseniä uusiin laaja-alaisiin taidetoimikuntiin. TINFOn hallituksessa ensimmäinen reaktio oli: mission impossible ja ajankohta tietenkin huonoin mahdollinen. Järjestämme elokuussa teatterin kentän toimijoille kokouksen, jossa tarkoituksena on yhteisöpäällä pohtia tulevaa. Nyt vielä päälle saatiin huolestuttava uutinen Taiken YT-neuvotteluista.

Ensin faktoja siitä, mitä Taiteen edistämiskeskus eli Taike tekee. Sen tehtävä on edistää taidetta ja taidetoimikuntien tehtävänä jakaa apurahoja ja palkintoja vertaisarviointiin perustuen, antaa lausuntoja yhteisöjen valtionavustuksista, esimerkiksi VOS:n ulkopuolisen teatterikentän avustuksista sekä osallistua Taiken strategiatyöhön. Taiteilijoiden apurahoihin kuuluvat taiteilija-apurahat (1/2 v- 10 v), kohdeapurahat, lastenkulttuurin apurahat, apurahat kansainvälisiin hankkeisiin, residenssiapurahat, näytelmäkirjallisuuden kantaesitystuki, kirjastoapurahat sekä kuvataiteen näyttöapurahat. Avustukset yhteisöille tarkoittavat toiminta-avustuksia, erityisavustuksia, avustuksia kansainvälisiin hankkeisiin, residenssien ylläpitäjille tarkoitettuja apurahoja residenssitoimintaan, tuottajille elokuvataiteen laatutukea sekä alueilla lastenkulttuurin erityisavustuksia ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin suunnattuja avustuksia.

Valtion noin 450 miljoonan euron taiteen rahoituspotista Taikella on taiteen edistämiseen käytössään noin 34 miljoonaa euroa, siis vaivaiset 7,8 % koko kulttuuri- ja taidebudjetista. Taike vastaanottaa vuosittain noin 14 000 hakemusta ja myöntää noin 4000 apurahaa, lisäksi se antaa ministeriölle lausunnot taiteilijaeläkkeiden ja taide- ja kulttuuritapahtumien hakemuksista. Apurahoja myöntäessään on toimikuntien jäsenten pohdittava taiteellisen toiminnan ammatillisuutta ja taiteellista laatua sekä työsuunnitelmaa. Meidän toimikuntamme jaostoissa tulee Esa Rantasen mukaan toimimaan sekä taidetoimikunnan jäseniä että 1-2 ulkopuolista jäsentä, koska ”muutoin menee liian kapeaksi”. Miten nämä ulkopuoliset asiantuntijat jaostoihin tullaan valitsemaan ja minkälainen on toimikunnan jäsenten ja ulkopuolisten jaoston jäsenten välinen työnjako?

Kaija Rensujeffin selvitys Taiteilijan asemasta 2010 antaa tietoja taiteilijoiden määrän kasvusta kymmenvuotiskaudella 2000-2010. Kaikkien taiteilijoiden määrä on kasvanut 19 %:lla 17 083:sta 21 133:een. Näyttämötaiteilijoiden lukumäärä on kasvanut 24 %, tanssitaiteilijoiden 36 %. Näyttämötaiteilijoita on 3071, tanssitaiteilijoita 896. Sirkustaiteilijoita ei Rensujeffin selvityksessä ole omana kokonaisuutenaan. Heitä on Suomessa noin 200. Lisäksi maailmalla toimii noin 30-40 suomalaista sirkustaiteilijaa.

Teattereiden säästöt ovat kohdistuneet freelancereihin, erityisesti näyttelijöihin. Suomen Näyttelijäliiton mukaan kiinnitettyjen näyttelijöiden määrä romahti vuodessa. Vuonna 2013 kiinnitettyjä näyttelijöitä oli enää 477, kun heitä vuosi aikaisemmin oli 518. Koko teatterikentän vakituinen henkilömäärä vähenee jatkuvasti.

Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa yhä enemmän freelancereita ja varmasti entistä enemmän Taikelle suunnattuja hakemuksia myös näyttämö- ja tanssitaiteilijoiden ja sirkustaiteilijoiden muodostamalta entistä monimuotoisemmalta ja alati muotoaan muuttavalta kentältä. 

Päätöksen toimikunnan jäsenten nimityksestä tekee taideneuvosto johtajan esittelystä. Taikessa valmistellaan esitystä johtajalle ja johtajan kanssa ja taideneuvosto tekee päätökset jäsenistä. Meitä kaikkia kiinnostaa kysymys siitä, miten eri alojen kesken jyvitys tulee tapahtumaan. Ehkä meidän pitäisi etsiä mahdollisimman laaja-alaisia ehdokkaita, jotta kenttien välisiltä reviiritaisteluilta vältyttäisiin.

Sitten on vielä kysymys uudesta taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunnasta. Esa Rantasen mukaan uusi toimikunta tullee päättämään residenssiapurahoista ja antamaan lausunnon johtajan päätettäväksi menevistä yhteisöjen residenssiavustuksista. Taiken nykyiset erilliset kv-apurahat ja -avustukset on tarkoitus sisällyttää kunkin taiteenalan kohde- ja erityisavustuksista jaettavaksi. Tämä suunnitelma on Rantasen mukaan vielä kesken. Matka-apurahoistahan päättää asetuksen mukaisesti johtaja mutta tarkoituksena on, että tämä uusi toimikunta suorittaisi vertaisarvioinnin. Lisäksi se jakaisi monikulttuurisuusapurahat ja antaisi lausuntonsa kulttuuritapahtumista.

Nyt tulee varsinainen pihvi taiteen autonomiasta, vertaisarvioinnista ja asiantuntemuksesta. Kun Taikea perustettiin, taiteen kenttä korosti vertaisarvioinnin merkitystä taiteen autonomisen aseman turvaamisessa. Autonominen asema ja taiteen vapaus tarkoittavat sitä, että päätöksenteko on tarpeeksi kaukana poliittisesta päätöksenteosta ja virkamiesten tekemistä päätöksistä. Juuri alan omaan tietoon ja asiantuntemukseen perustuva vertaisarviointi on se, jonka korostettiin vahvistavan taiteen autonomista asemaa.

Uudet laaja-alaiset toimikunnat tulevat olemaan seuraavina poliittisen ja taloudellisen epävarmuuden vuosina kovilla. Kasvavan hakijakunnan hakemusten sisältöjen arviointiin tarvittavan asiantuntemuksen lisäksi toimikunnan jäsenillä tulisi olla näkemyksiä ja ymmärrystä kentän/kenttien erilaisista kehitystarpeista ja toimintalogiikoista. On kyettävä pitämään näiden alojen taiteilijoiden ja teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ammattiteattereiden ja teatteriryhmien sekä alan muidenkin toimijoiden puolta tilanteessa, jossa taide- ja taiteilijapuhetta artikuloidaan uudelleen. Pitää pystyä puolustamaan eri ammattiryhmiä, kun kovenevia kontrolli- tai muita vaateita sataa julkisilta rahoittajilta, markkinoilta, kansalaisilta, kansainvälisestikin.

Antaako systeemi tähän rahkeita? Mission impossible? Toivon mukaan ei.


MILLAISTA JAKOPOLITIIKKAA JA MILLÄ LUOTTAMUKSELLA?

Tähän saumaan sopivasti luettavana pamfletti Alaston totuus taiteesta - kirjoituksia taidemaailmasta uudella vuosituhannella. Pauli Rautiainen, Taiteen keskustoimikunnassakin työskennellyt tutkija, nykyinen julkisoikeuden yliopistonlehtori Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa pohtii kommentissaan sitä, minkälaisin argumentein perustellaan taiteen julkisen tuen oikeutusta ja uudelleenjakomekanismia, kenelle tai mille tukea annetaan tai ketkä siihen ovat oikeutettuja.

”Uudelleenjakoon nojautuvassa taiteen taloudessa ratkaisevaksi nousee luottamus, se, voivatko toimijat luottaa yhteisöön, joka uudelleenjakamisesta vastaa. Nyt se tarkoittaa pitkälti opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä Taiteen edistämiskeskusta. Jos luottamus yhteisöön murenee, murenee koko uudelleenjaon ideologinen oikeutus. Tällöin hyvinvointivaltio alkaa näyttäytyä taidemaailman toimijoille kollektiivisen solidaarisuusmekanismin sijaan vain yksilökohtaisiin riskeihin varautumisen välineeltä.”  Niinpä!


AVOIMUUDEN HAASTEET TEATTERISSA

Alaston totuus taiteesta -julkaisu pamfletoi siitä, miten taide säilyy vapaana, kun kuristusotettaan kiristävät niin markkinat, mediat kuin apurahat ja avustuksetkin. Hyvä tapa juhlistaa Mustekala-kulttuurilehden kymmenvuotissynttäreitä. Kirja tarjoaa kättä pitempää, kun kaipaa sanoitusta autonomisen taiteen puolesta argumentointiin.

Teatteri-instituutioiden näkökulmasta minua kiinnosti Anni Venäläisen kirjoitus ”Avoimuuden haaste”, jossa pohditaan taidemuseoiden avoimuutta. Museot toimivat yhä enemmän jaetun asiantuntijuuden toimintamalleilla. Tällöin yleisöt ovat asiantuntijuuden toinen osapuoli. Museot ovat tilanteessa, jossa myös yleisöltä olisi opittava. Ehkä institutionaaliset teatterimme kansalaisyhteiskunnan kansanteatteriperintöä kantavina laitoksina saattavat olla paremmassa asemassa. Ne ehkä ovat vailla ”suljetun” historian painolastia toisin kuin museot.

Mutta kuten Anni Venäläinen toteaa, ei osallistaminen ole yksiselitteistä. Ollaan vähän samanlaisen ongelman edessä kuin politiikassa. Osallistaminen on vaarassa tulla kontrolloiduksi, ylhäältä käsin ohjatuksi toiminnaksi vailla aidon kansalaisvaikuttamisen häivähdystä. Osallistamiseen liittyy myös periaatteellinen kysymys, jos taide- ja instituutioilta ryhdytään vaatimaan hyvinvointivaltion tai kansalaisyhteiskunnan epäkohtien paikkaamista. Hyvinvoinnin ja osallisuuden salakaavussa ei yhteiskunnan tehtäviä sovi sysätä taide- ja kulttuuri-instituutioiden harteille. 

Kirjoitus sai pohtimaan teatteri-instituution muutostarpeita, mikä oikeasti tekee teatterista merkittävän ja miksi ihmisten pitäisi tulla teatteriin. Mitä tarkoittaa avoimuuden haaste teatterissa?


NICKENNU

Viime viikolla iloitsin Labbetin saamasta 650 000 euron tuesta Reko-hankkeelle. Toinen Svenska Kulturfondenin satsauksista on 500 000 euroa Svenska Teaternin NickenNU-hankkeelle, jossa vahvistetaan ryhmien ja Svenskanin yhteistyötä seuraavien kolmen vuoden aikana.


MITÄ EUROOPPALAISILLE TEATTEREILLE TAPAHTUU?

Kirjoitan tätä merkintää Varsovasta, jossa meitä on Puolan ITI:n järjestämässä seminaarissa ollut ihmisiä pohtimassa sitä, miten säästötoimet vaikuttavat teatteriin, miltä näyttää eurooppalainen teatteri- ja kulttuuripolitiikka. Valitsin aiheekseni managerialismin ja säästötoimien vaikutukset teatterille, mutta myös luovat ratkaisut. Moneen Euroopan maahan verrattuna Suomi on paratiisi, miltei nolottaa näyttää meidän taiteentukijärjestelmiämme. Mutta kyse olikin pitkälti tulevaisuudesta, mitä tarkoittavat seuraaville neljälle vuodelle ajoittuvat säästöt. Mitä niistä seuraa? Mutta entä muualla?

Kun kuuntelee belgialaisia, englantilaisia, ranskalaisia tai puolalaisia, huomaa yhteiset ongelmat ja haasteet. Sen sijaan, että itkettäisiin kaatunutta maitoa, on pakko omin toimin varautua tulevaisuuteen ja luoda omia ratkaisuja. Ghentin kaupunginteatterin hallintojohtajan, entisen näyttelijän Kurt Melensin ajattelu ja ratkaisut ansaitsisivat tulla laajemmin jaetuksi. Tyyppi pitää kutsua Suomeen. Erilaisia toolkittejä tarvitsevat paitsi kasvava freelancereiden joukko, myös instituutiot. Kyyti on kylmää tulevaisuudessa.


AJATUKSIA TYÖSTÄ

Kolme asiaa: TAIVEX2:ssa loppusuoralla oleva selvitys tuottajien työstä, kasvava freelance -taiteilijoiden joukko ja Teatterikeskuksen valmisteilla oleva selvitys VOSin ulkopuolisista monimuotoisista ammattitoimijoista saavat pohtimaan työn käsitettä.  

Pitkään aikaan ei ole voinut puhua vain yhdenlaisesta työstä. Koulutuksesta teattereihin työelämään -suoraa ei ole enää aikoihin ollut. Teatterityö on yhtä siirtymää, siirtymää työssä ja työttömänä. Enää on vaikeata puhua mistään niin sanotusta normaalityösuhteesta. Nyt ei enää eletä modernissa palkkatyöyhteiskunnassa. Työyhteiskunnasta on siirrytty riskiyhteiskuntaan niin kuin tutkijat asiaa luonnehtivat. Koko ajan minua on häirinnyt se, että nykyiset määrittelyt ja luokittelut niin huonosti vangitsevat sitä työn ”arvotuotantoa”, jota teatteriprekariaatti ja monet muut elämäntapa-ammateissa toimivat, pätkätyössä apurahalla tai työttömyyskorvauksen turvin tai palkatta tekevät. Palkkatyösuhteen käsitteillä ei tähän työhön päästä käsiksi. Kyse on vain vähäisessä määrin palkka- tai yrittäjäntyöstä.

Kuka ottaisi tutkittavakseen teatteriprekariaatin tai arvotuotannon tekemiseen osallistuvien taiteilijoiden toiminnan politiikan? Kuka tutkisi, miten se mieltää teatterin tekemisensä, miten se mahdollisesti tekee vastarintaa ja toimii tietoisesti toisin. Selvitettäisiin, miten osa on hypännyt oravanpyörästä ja toteuttaa kokonaan toisenlaista elämänpolitiikkaa, ottaa elämää ja taidetta haltuunsa kokonaan uusilla tavoilla, luo kokonaan uudenlaista työn ja elämisen kulttuuria. Tätä me olemme nähneet esityksinä. Minä haluaisin, että siitä tulisi myös tutkimusta. Ja haluaisin myös tietää taiteilijoiden elämänkulusta, keski-ikäisten ja ikääntyvien työstä. Hitto, miksen ole työn sosiologi!

Eikö kaikki olisi huomattavasti yksinkertaisempaa, jos meillä olisi perustulo? Perustulo on yhtä kuin kansalaistulo, kansalaispalkka, mitä nimeä halutaankaan käyttää. Että kansalaisille, myös taiteilijoille, maksettaisiin säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten. Siis vastikkeettomasti ja verottomana.


TILASTOJA JA FUTISTA

Varsovan jälkeen Nordic Performing Arts Days Kööpenhaminassa. Sitten täysillä teatteritilastoja ja futista. Muhamed Besic, Ferencvarosin poikia, on suosikkini.

Teatteritilastot lähtevät parin, kolmen viikon päästä painoon. Sitten rauhassa oloilemaan.
Kesää, kesää!

 

twitter.com/tinfotweets

TINFON ILMOITUKSIA


TINFO toivottaa kaikille hyvää kesää!


Kevätkauden viimeisen TINFO-tiedotteen myötä TINFOn henkilökunta haluaa toivottaa kaikille mukavaa kesää! Syksyn ensimmäinen TINFO-tiedote julkaistaan tiistaina 5.8.2014. Mahdolliset tiedotemateriaalit pyydämme lähettämään viimeistään perjantaina 1.8.2014.

TINFOn toimiston aukioloajat kesä- ja elokuun aikana ovat ma-pe klo 9-15.
Juhannuksena suljemme ovet 19.–20.6. väliseksi ajaksi.
Kesälomien ajan 30.6.–1.8. toimisto on suljettu.

www.tinfo.fi


UUTISIA


Sylvi saa ensi-iltansa Berliinissä


Kesäkuun 17. ja 18. Berliinin teatteriyleisö saa kokea uudesti syntyneen Sylvin, suomalaisen klassikon Mikko Roihan rohkeana tulkintana. Ohjaaja ja hänen tiiminsä Berliinissä on viiden kiihkeän viikon aikana luonut fyysisen version Minna Canthin tekstistä. Näyttelijät viidestä teatterista kiertävät tulevan teatterikauden aikana kolmessa maassa kahdella kielellä esittäen Sylvin sata kertaa.

Ohjaaja Mikko Roiha, mistä Sylvi kertoo?
- Sylvi muistuttaa Ibsenin Nukkekotia. Molemmissa tapauksissa nuori nainen on kiinni ankarassa ja patriarkaalisessa yhteiskuntajärjestyksessä. Mutta Minna Canth kirjoittaa askeleen kauemmas ja antaa sankarittarensa todella murhata miehensä.
- Tietenkin kyse on naisrooleista patriarkaalisessa yhteisössä, tai naisen mahdollisuuksista itse luoda identiteettiään. Minusta kyse on on myös siitä, voiko ihminen tulla omaksi itsekseen, ja miten.

Seitsemän teatterin ainutlaatuinen yhteistyö

Paikan päällä Berliinissä on myös viiden tuottavan teatterin henkilökuntaa. Klockrike, Kokkola, Savonlinna, Åbo Svenska ja Wasa Teater kehittävät Sylvi-esityksen yhteydessä myös tuotanto- ja yhteistyömalleja, yhdessä suomalais-saksalaisen Vapaa Teatterin ja maailman suurimman teatterin, Riksteaternin, kanssa.

Minna Canth: SYLVI
Sovitus, ohjaus ja lavastus: Mikko Roiha
Äänisunnittelu: Matti Raita
Näyttelijät: Pia Andersson (Kokkola), Lina Ekblad (WT), Lasse Fagerström (ÅST), Mervi Koskinen (Savonlinna), Matti Raita (Klockrike)
Tuotanto: Klockriketeatern, Kokkolan kaupunginteatteri, Savonlinnan Teatteri, Wasa Teater, Åbo Svenska Teater, sekä Riksteatern & Vapaa Teatteri
Ensi-ilta: Ballhaus Ost, Berlin 17. & 18.6.2014
Suomen ensi-illat:
Klockrike Diana 22.8.(STAGE) & 4.9
Åbo Svenska Teater 8.10.
Savonlinnan Teatteri 15.11.
Kokkolan kaupunginteatteri 24.1.2015
Wasa Teater 29.1.2015
Riksteatern, Sverige, Ruotsi 3/2015

Lisätietoja:
Dan Henriksson, teatterinjohtaja, KLOCKRIKETEATERN
dan.henriksson[at]klockrike.fi
040 703 3008


Urban Species 2014 – suomalaista esitystaidetta Berliinissä ja Hampurissa


Kansainvälinen festivaali ja tuotantokeskus NORDWIND on kutsunut suomalaistaiteilijoita Urban Species 2014 -tapahtumaan. Toisissa tiloissa -kollektiivin Susisafari, Tuija Kokkosen Chronopolitics with Dogs and Plants in Berlin/Hamburg ja Tuire Tuomiston yhdessä itävaltalais-saksalaisen Club Realin kanssa toteuttama esitystaideteos Erika ovat keskeinen osa 10 ryhmän kansainvälistä kutsutapahtumaa.

Esitykset ja teokset keskittyvät Berliinissä 14.–18. elokuuta Dock 11 Eden -näyttämölle ja sen läheisyyteen. Hampurin osiota 16.–19. lokakuuta isännöi Kampnagel, jonka pihalle on koottu myös suomalaisen ite-taiteilijan Alpo Koivumäen massiivisia veistoksia.

Lisätietoja:
Berlin www.dock11-berlin.de
Hamburg www.kampnagel.de
www.nordwind-festival.de


Suomalainen tanssiesitys vauvoille vierailulle Japaniin


ISIS teatterin Loiske Ensemble on kutsuttu esiintymään Japaniin, kansainväliselle lasten- ja nuorten teatterifestivaalille Okinawaan 26.7.–3.8.2014. Loiske Ensemble esittää Okinawassa uusimman vauvoille suunnatun tanssiesityksensä Zukkapaitupumbula. Teos esitetään festivaaleilla neljästi. Zukkapaitupumbulan ensi-ilta oli 7.3.2013 Annantalon Taidekeskuksessa. Esiintymässä nähdään tanssija Riikka Siirala, näyttelijä Heidi Syrjäkari sekä muusikko Juha Kujanpää. Matka on toistaiseksi saanut tukea Helsingin Kulttuurikeskukselta sekä Suomen instituutilta Japanissa.
 
Loiske Ensemble on perustettu 2006. Se tuottaa esityksiä ja työpajoja vauvoille ja pienille lapsille. Loiske Ensemble ja sen vauvaesitykset ovat osana ISIS teatteriyhdistyksen toimintaa vuodesta 2013 lähtien.
 
Lisätietoja:
Riikka Siirala, Tanssija-koreografi
loiske.info(at)gmail.com
p. 050 337 5927
 
www.loiske.info
www.isisteatteri.fi
Okinawan festivaalin websivut: http://eng.nuchigusui2014.com


Taidetoimikuntien ehdokasasettelu käynnissä


Taiteen edistämiskeskus pyytää jäsenehdokkaita valtion ja alueellisiin taidetoimikuntiin 29. elokuuta mennessä. Taideneuvosto nimeää jäsenet ensi vuoden alusta alkavalle kaksivuotiskaudelle syksyllä.

Ehdokkaita pyydetään seitsemään valtion taidetoimikuntaan noin 220 taholta ja 13 alueelliseen taidetoimikuntaan noin 650  taiteen kannalta merkittävältä taholta. Taideneuvosto päätti aiemmin valtion taidetoimikuntien lukumäärän, nimet ja jäsenmäärät sekä alueellisten taidetoimikuntien jäsenmäärät kaudelle 2015–16.

Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Vuosittain valtion taidetoimikunnat käsittelevät runsaat 9000 ja alueelliset taidetoimikunnat 4400 Taiteen edistämiskeskukselle osoitettua hakemusta.

Toimikunnan jäsenellä tulee olla hyvä taiteellinen asiantuntemus. Taideneuvosto huolehtii siitä, että toimikuntien taiteellinen ja muu asiantuntemus on monipuolinen. Myös kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon. Sama henkilö voi olla jäsen enintään kaksi toimikautta peräkkäin ja sen jälkeen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua uudelleen.

Lisätietoja: Taiteen edistämiskeskus, taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, p. 0295 330 720, esa.rantanen(at)minedu.fi

www.taike.fi


Taiteen edistämiskeskus aloittaa yt-neuvottelut


Neuvottelut alkavat 13. kesäkuuta ja ne on tarkoitus saada loppuun elokuun aikana. Neuvottelut käydään työnantajan edustajien ja henkilöstön edustajien välillä. Neuvottelut koskevat kaikkia virkamiehiä.

Tavoitteena on saada aikaan 420 000 euron vuosittaiset säästöt toimintamenoissa vuodesta 2015 alkaen. Säästöjä etsitään sekä toimipisteverkostoa että henkilöstön määrää tarkastelemalla. Henkilöstön vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään kahdeksan virkamiestä. Keskuksella on 51 vakituista virkamiestä.

Henkilöstölle järjestettiin ensimmäinen tiedotustilaisuus yt-neuvottelujen alkamisesta 9. kesäkuuta.
Neuvottelujen aloittamisen syynä on viraston toimintamenoihin kohdistunut leikkaus. Vuonna 2014 viraston toimintamenot ylittävät talousarvion määrärahan ja vuonna 2015 ylitystä ei voida enää rahoittaa siirtyvillä määrärahoilla.

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on löytää ratkaisut, joilla toimintamenot sopeutetaan viraston määrärahatasoon ja talous vakautetaan niin, että virasto kykenee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä tuloksellisesti myös tulevina vuosina.
- Valtiolliseen tai alueelliseen taidetoimikuntaverkostoon nyt käynnistyvillä neuvotteluilla ei ole vaikutusta, toteaa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö.

Mahdolliset toimenpiteet tullaan toteuttamaan neuvottelujen päättymisen jälkeen vuosina 2014–2015. Yksityiskohdat täsmentyvät neuvottelujen edetessä.

Valtiontalouden menoleikkaukset koettelevat

Taiken ja sen edeltäjän Taiteen keskustoimikunnan toimintamenomääräraha on laskenut viidessä vuodessa yli 17 prosenttia.
– Valtiontalouden tilanteen vuoksi Taike valmistautuu myös mahdollisiin hallintomäärärahan lisäleikkauksiin, toteaa Sirnö.
Jatkossa säästöjä etsitään ensisijaisesti tilakustannuksista. Tällä hetkellä keskuksella on toimipisteitä 13 paikkakunnalla.
– Meidän on suunniteltava toimintamme ja organisaatiomme sellaisiksi, että saamme taloutemme sopeutettua meille osoitettuun toimintamäärärahaan. Ensisijaisesti haluamme turvata lakisääteisen tehtävämme valtionapuviranomaisena. Teemme kaikkemme, että pystymme palvelemaan taiteilija- ja yhteisöasiakkaitamme häiriöittä.

Taiteen edistämiskeskus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntijavirasto. Se jakaa apurahoja taiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille vuosittain reilut 30 miljoonaa euroa. Keskus käsittelee vuosittain 14 000 apuraha- ja avustushakemusta.  Taiken yhteydessä on taideneuvosto sekä apurahoista ja palkinnoista päättäviä asiantuntijaelimiä: kymmenen valtion taidetoimikuntaa (vuosina 2015-16 seitsemän), 13 alueellista taidetoimikuntaa ja kaksi lautakuntaa.

Taiteen edistämiskeskuksessa työskentelee 51 vakituista virkamiestä. Lisäksi keskuksella on 42 määräaikaista työsopimussuhteista läänintaiteilijaa, jotka rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Henkilöstöä on Helsingin päätoimipisteessä ja 12 alueellisessa toimipisteessä.

Lisätietoja: johtaja Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus, p. 0295 330 719, minna.sirno(at)minedu.fi

www.taike.fi

TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna 


Korjaamo Teatterin Stage –festivaali 13.–24.8.2014, Helsinki


Korjaamo Teatterin Stage-festivaalilla nähdään elokuussa jo kahdeksannen kerran kattaus kotimaisia näytelmähelmiä sekä ajankohtaista teatteria kansainvälisistä teatteriryhmiltä. Suomen-kantaesityksensä saa seitsemän teatterin yhteistuotantona syntynyt Mikko Roihan kaksikielinen Minna Canth -tulkinta Sylvi, joka käsittelee pakahduttavasti naisen halua sekä mustasukkaisuutta, kontrollia ja omistamista.

13.–24. elokuuta Kulttuuritehdas Korjaamolla ja yhteistyöteattereissa järjestettävän festivaalin kotimaisiin kohokohtiin kuuluvat lisäksi Jussi Moilan tähän päivän tuotu Jumalan rakastaja 2013 sekä Ville Kurjen kiitetty Ingmar Bergman -sovitus Persona. Stagella nähdään myös ylistäviä arvioita kerännyt Berg Heil! Nietzscheläisiä vaelluslauluja sekä Oblivia-performanssiryhmän festivaalilla ensi-iltansa saava Ka-Boom. Festivaalin kansainvälinen ohjelmisto tuo lisäksi Helsinkiin katsauksen venäläiseen nykyteatteriin sekä näytelmämaistiaisia Norjasta, Virosta ja Englannista.

Lisätietoja oheisesta liitteestä (pdf) sekä:
Teatterituottaja Jonatan Fogelholm, puh. 050 3300 632, jonatan.fogelholm(at)korjaamo.fi
Tiedottaja Laura Gottleben, puh. 044 3310 653, laura.gottleben(at)korjaamo.fi

www.korjaamo.fi/stage


Satujen Sateenvarjo nukketeatterifestivaali 22.–24.8.2014, Mikkeli


Satujen Sateenvarjo nukketeatterifestivaali järjestetään viidettä kertaa Mikkelissä 22.–24.8.2014. Ohjelmassa on kansainvälisiä, valtakunnallisia ja paikallisia esityksiä sekä työpajoja ja näyttely.

Satujen Sateenvarjo on nukketeatterifestivaali, joka on suunnattu lapsille, lapsenmielisille ja aikuisille. Ohjelmisto koostuu suomalaisista ja ulkomaalaisista näytöksistä. Ulkomaiset esiintyjät tulevat Italiasta, Sloveniasta ja Belgiasta ja luvassa on mukana mm Giovanni Risola Trukitrekin esityksellä AB-Normal life, joka on ilmaisesitys.

Tänä vuonna esitykset nähdään keskustassa eri paikoissa mm Porstuakammareilla Mikonkadulla sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun Mikpolin studiotiloissa Kasarmin kampuksella. Taiteen edistämiskeskus toivoo asiakkaiden löytävän hienot esitykset ja oheisohjelman nyt keskustasta.

- Järjestämme loistavien teatteriesitysten ohelle edellisvuosia enemmän oheistoimintaa, jotta festivaali laajenee ja siitä tulee näkyvä kaupunkifestivaali, sanoo tuottaja Jenni Koistinen

- Haastamme mukaan lisää paikallisia yrityksiä yhteistyökumppaneiksi, hän jatkaa.
 
Lisätietoja ja tapahtuman rakentumista voi seurata Facebookista, Twitteristä sekä Satujen Sateenvarjo -festivaaliblogin kautta.

www.facebook.com/satujensateenvarjo

www.twitter.com @SatuVarjo2014, www.satujensateenvarjo.blogspot.fi


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

 
Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia).


OKM: Avustus valtionosuuden piirissä oleville valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille


Valtionosuuden piirissä olevien teattereiden ja orkestereiden teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6a § mukaisiin harkinnanvaraisiin avustuksiin teatterin tai orkesterin kehittämishankkeisiin tai valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi erityisistä perusteista myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille tai orkestereille (730/1992, 6 a § 2 mom.). Tällainen erityinen peruste voi olla esimerkiksi teatterin tai orkesterin toiminnan erikoisluonne kuten valtakunnallinen tanssi- tai nukketeatteritoiminta, valtakunnallinen lastenteatteri tai -orkesteritoiminta tai muu valtakunnallisesti merkittävä teatteri- tai orkesteritoiminta taikka alueellinen teatteri- tai orkesteritoiminta. Avustus on tarkoitettu edellä mainitusta toiminnasta syntyviin menoihin, joita voivat olla esimerkiksi henkilöstökulut tai kiertuetoiminnasta aiheutuvat menot.

Tarkemmat tiedot täältä.
Hakuaika päättyy: 31.8.2014

Lisätietoja:
Teatterit: Katri Santtila puh. 0295 3 30285 sähköposti: etunimi.sukunimi(at)minedu.fi.
Orkesterit: Mervi Tiensuu-Nylund 0295 3 30312


Taike: Matka-apurahat, seuraava hakukierros päättyy 1.9.2014


Taiteen edistämiskeskus myöntää matka-apurahoja ammattitaiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja taiteilijoiden muodostamille projektikohtaisille työryhmille.

Apurahat on tarkoitettu ulkomaanmatkojen välittömiin matkakuluihin edullisinta julkista liikennevälinettä käyttäen sekä kohtuullisiin majoituskuluihin. Apurahaa ei voi saada esim. päivärahoihin tai rahtikuluihin.

Helmikuussa, huhtikuussa ja elokuussa voi hakea vain saman kalenterivuoden matkoihin. Marraskuun haussa voi hakea seuraavan vuoden matkoihin ja loppuvuoden matkoihin, koska joulukuussa jaetaan vuoden jäljelläoleva määräraha.

Lisätietoja:
p. 0295 330 700
taike-asiakaspalvelu(at)minedu.fi


Pohjoismainen kulttuuripiste: NORDBUK-tukiohjelman hanketuki 1.8.–1.9.2014


Hanketukea voi hakea hankkeisiin, joiden päätavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten pohjoismaista identiteettiä. Hankkeiden tulee olla kertaluontoisia ja määräaikaisia tapahtumia tai aktiviteetteja, jotka toteutuvat vain kerran.

Konkreettisesti tukea annetaan:

  • määräaikaiseen toimintaan, kuten seminaarien, kurssien, konferenssien, leirien ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen
  • toimintaan,  joka edistää lasten ja nuorten verkostoitumista ja Pohjoismaiden tuntemusta
  • toimintaan, joka käsittelee ajankohtaisia kulttuurisia, poliittisia ja sosiaalisia kysymyksiä Pohjolassa

Tukea ei anneta kansainvälisille projekteille, jotka käsittävät laajemman alueen kuin Pohjolan, Baltian maat ja Luoteis-Venäjän. Tukea voidaan kuitenkin antaa Pohjoismaissa koordinoidulle kansainväliselle tapahtumalle.

Hakuaika: 1.8.–1.9.2014
Lisätietoa: www.kulturkontaktnord.org/lang-fi/tukimuodot/nordbuk-tukiohjelma/hanketuki


Koneen säätiön apurahat, hakuaika 1.8.–30.9.2014


Koneen Säätiön apurahojen haku alkaa 1.8. ja päättyy 30.9 klo 18. Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Taiteen ja kulttuurin rahoituksessa etusijalla ovat uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat sekä taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet sekä uusia näkökulmia sisältävät hankkeet. Tuen kohteena voivat olla myös hankkeet, joissa tieteen ja taiteen näkökulmat kohtaavat.

Koneen Säätiön kieliohjelman painotukset huomioidaan säätiön vuosien 2012–16 rahoituspäätöksissä.

Lisää tietoa apurahoista ja hakemisesta


Syksyn haun yhteydessä järjestetään myös kaksi temaattista rahoitushakua, joihin kaivataan myös taiteilijoiden panosta:
Jakautuuko Suomi?, jossa rahoitus on suunnattu erityisesti tutkijoiden, journalistien sekä taiteilijoiden  yhteishankkeille.

Kielten elvytys ja sen tutkimus
, jossa rahoitusta myönnetään kielen tukemista ja elvytystä toteuttaville hankkeille, joissa on mukana tutkimuksellinen osa.

Lisäksi elokuussa on haku säätiön ylläpitämään Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiin.

www.koneensaatio.fi


Call for travel grants: Roberto Cimetta Fund


The Roberto Cimetta Fund is launching the first 2014 open call for travel grants from 1st to 30th June 2014. Artists and cultural operators living and working in the Euro-Arab geographical region can apply in Arabic, English or French. Priority is given to mobility from the South and East of these regions.
 
The open call only concerns travel from the cities and regions that are partners of the Conseil Général des Bouches du Rhône, as well as travel from the Arab world to the partner regions of the Regional Council Nord-Pas de Calais and travel from or to Croatia. The General Fund is closed this year.
 
The following general criteria of RCF apply to this fund:

1) The aim of your trip must directly or indirectly show potential for a constructive and long-term impact on the arts sector in the Euro-Arab geographical region. This means that your travel must contribute to your own capacity building, which in turn can be shared in a “networking” fashion that will benefit connecting artists and operators in your own country or region so as to maintain, renew and develop contemporary arts.

2) Your trip can take place as soon as the call opens but in this case you run the risk of buying your ticket without knowing if the application is successful or not.

3) Applicant’s profile
-     No nationality or age criteria: Applicant lives or works in the Euro-Arab region.
-     Profession: performers, creators, teachers, cultural organisers, administrators, project leaders.
-     Financial means: applicants who are unable to find the financial resources themselves.

4) Applications must be made by individuals not organisations. Only 3 members of a group can apply for a grant concerning the same project. A grant holder can only reapply twice. Applicants must choose the cheapest form of transport and can only apply for one international return travel ticket and visa costs (local transport, per diems and accommodation costs are not reimbursed).
 
The results are announced as follows:
1st September 2014 (Deadline for receiving applications: 30/06/2014)
 
The online questionnaire will become active on 1st June. We invite you to visit our website http://www.cimettafund.org as from 1st June 2014.


HAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


Svenska Teatern söker fri grupp för nov-dec 2014


Svenska Teatern i Helsingfors har utdelats 500 000 euro ur Kulturfondens strategiska specialprogram för att under tre spelår etablera en plattform för iscensättningen av inhemsk svenskspråkig dramatik tillsammans med fria teatergrupper och Labbets REKO-projekt på teaterns Nicken-scen.               
 
Hösten 2014 drar Svenska Teatern i Helsingfors igång det av Kulturfonden understödda NickenNU-projektet.
 
Projektets syfte är att förstärka dramatikernas och dramaturgernas yrkesprofil inom det finlandssvenska scenkonstfältet, och att skapa en samarbetsmodell mellan institutioner och fria grupper som kan tillämpas efter att projektet är över. Inom ramarna för NickenNU sammanför Svenska Teatern tillsammans med REKO-projektet dramatikerna och de fria grupperna, och ökar volymen av uppsatta inhemska pjäser och dramatiseringar.
 
Projektet startar i oktober 2014 med Ensemble Bulleribocks premiär av Loranga, Masarin och Dartanjang i Otto Sandqvists (dramaturgistuderande, TEAK) dramatisering.
 
De fria teatergrupperna teater 90° och Teater Mestola kommer båda att uppföra tre pjäser på Nicken under tre år, dessutom kommer projektets samarbetspart Labbet genom sitt REKO-projekt att använda Nicken för sin verksamhet under augusti och maj.
 
Projektets styrgrupp söker nu en fri teatergrupp för november-december 2014 som planerar en uppsättning av en nyskriven eller -dramatiserad pjäs på svenska, eller en arbetsgrupp som anlitar en dramaturg verksam på svenska i Finland. Ansökningarna bör vara teatern tillhanda senast 1.8.2014.

Senare under året utlyses sammanlagt fyra stycken två månaders produktionsperioder på Nicken för spelåren 2015-16 och 2016-17, varav två reserveras för en barnteaterföreställning. De fria teatergrupperna som omfattas av projektet erhåller produktionsmedel genom projektet.
 
För mer information om ansökningsprocessen, se bifogad bilaga (pdf).  

Svenska Teatern i Helsingfors
Norra esplanaden 2
00130 Helsingfors
www.svenskateatern.fi

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA


Aiemmin ilmoitettuja koulutuksia ja kursseja: www.tinfo.fi/hakuja


4 week Creative Residency - performance production Sep 8 – Oct 6 2014, Russia


Practical training, rehearsals and the intensive creative process on the way to the performance/work-in-progress.

During the project participants will become acquainted with the "creative factory" of the repertory theater - a complex mechanism with numerous departments, huge staff, and large scale activities going on simultaneously. On the way to creation of the work-in-progress in the limited rehearsal time participants will be able to experience and learn practically how to turn stumbling blocks into stepping stones, to listen to each other, to accept differences, to treat obstacles positively and to be open to joint ideas on performance vision, style, script, music and other elements offered by all the members of the creative team

Read more

 

twitter.com/tinfotweets

Stage_tiedote

NickenNU_2014