01.03.2012

TINFO-tiedote 9 / 1.3.2012

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

USKO TOKI

UUTISET

HAKUJA

TAPAHTUMIA

 

 · MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


DEAD-LINE 26.3.2012 – KANSALAISVAIKUTTAMAAN TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSESTA

Taiteen edistämiskeskusta koskeva uusi lakiesitysluonnos julkistettiin karkauspäivänä, ei aprillipäivänä. Lausunnon jättämiseen on aikaa miltei Maailman teatteripäivään.  Aikataulu on tiukka. Lakiesitys on määrä tuoda hallituksen käsittelyyn myöhemmin tänä keväänä. Vertaisarviointiin liittyvä taiteen autonomia turvataan. Tässä on esityksen henki.

Nyt pikakelaus, syvempi kommentointi myöhemmin. 35-sivuinen kokonaisesitys taustoittaa ja perustelee esityksen. Prologi on pitkä, sivulla 31-34 se varsinainen beef, laki Taiteen edistämiskeskuksesta. Tämä on väljä puitelaki. Mitä asetuksilla ja Taiken työjärjestyksellä aiotaan säätää, on vielä herrojen ja rouvien huomassa. Nyt ollaan ostamassa taidepoliittista sikaa säkissä. Vitsivitsi. Vähän kumminkin. Äkkiseltään katsottuna lakiesityksessä on aitoa pyrkimystä yrittää löytää tasapaino tai kompromissi.  Mutta paljon jää tässä vaiheessa arvailujen varaan, kun lopusta säädetään VN:n asetuksella ja Taiken omalla työjärjestyksellä.

Siellä on Taideneuvosto. Taiken ja Taideneuvoston tehtäviin kaipaa järeämpää sanamuotoa kuin ”edistää taidetta ja kulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti” tai ”toimia opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa”. 

Ja siellä ovat – yllätys, yllätys – uusina tulokkaina valtakunnalliset (vähintään kuusi enintään yhdeksän) ja alueelliset vertaisarviointityöryhmät. Ei enää taidetoimikuntia. Ei nimi miestä pahenna, mutta kiintoisaa, ettei näiden vertaisarviointityöryhmien tehtäviin enää kuuluisi seurata alan kehitystä, tehdä aloitteita ja esityksiä tai laatia suunnitelmia taiteen edistämiseksi. Onko henki sellainen, ettei tällaista tehtävää / valtaa vertaisarviointityöryhmille haluta antaa? Nyt vertaisarviointiryhmissä päätettäisiin apurahoista ja palkinnoista, annettaisiin asiantuntijalausuntoja. Vai pitääkö ”osallistuminen viraston sisäiseen strategiatyöhön” sisällänsä tämän taidepoliittisen kehittämisen? Ja vertaisarviointityöryhmien jäsenmäärä olisi joustava. Ennen näiden ryhmien esittämistä ”taideneuvosto kuulee taiteen yhteiskunnallisen aseman kannalta merkittäviä tahoja”. Mitä ovat nämä tahot? Taiteilijajärjestöistä ei varsinaisessa lakiehdotuksessa puhuta, mutta lakiehdotuksen perusteluissa tämä tarkoitus mainitaan.

Hienoa on, että taidetta halutaan edistää, ei pelkästään kansallisesti vaan kansainvälisesti.  Voisihan tuo tahdonilmaisu näkyä vielä vahvemmin suoraan ilmaistuna esimerkiksi kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden kehittämisenä. Toivon siemen taiteilijoiden kansainvälisen liikkuvuudenkin edellytysten parantumisesta olisi näin hieman suurempi. 

Tällaista nousi mieleen näin ihan ensi- ja pikalukemalla. Palataan asiaan.

UTOPIAA RAKENTAMAAN

Todellisuuden tutkimuskeskuksessa rakennetaan seuraavat kaksi vuotta utooppista todellisuutta. Esitys-lehden tuoreessa numerossa Saara Hannulan, Pekko Koskisen ja Tuomas Laitisen johdatus tähän ajatteluun vie jalat alta ja antaa siivet selkään. Se vaivihkaa rohkaisee ja motivoi välittömään konkreettiseen toimintaan ja sisäiseen aivomyrskyyn siitä, miten utooppista ajattelua voisi soveltaa esittävien taiteiden ja taidepolitiikan nyt-hetkeen ja tulevaisuuteen. Lehden käytäntö-osion kuudentoista askelen varassa pääsee jo pitkälle. On ihan pakko lainata muutamaa kohtaa: ”Rakenna utooppista todellisuutta luova heterogeeninen yhteisö, joka tuo eri ideoita, arvomaailmoja ja suunnitelmia yhteen ja luo siltoja niiden välille.” ”Rohkaise yhteisöä ja muita ihmisiä tarkastelemaan sekä omaa elämäänsä että ympäröivää yhteiskuntaa uusin silmin ja mielin, vailla arjen, rutiinien ja konventioiden painolastia.”

Mikä utopia sitten on? ”Utopia on jotakin vielä saavuttamatonta ja olematonta, joka tulee olevaksi ajattelun ja tekojen kautta.” Tajuan koukuttuneeni jo TKK:n Uskomisessa, siinä oppaan kanssa käymässäni kahden tunnin kaupunkikävelyssä. Se avasi radikaalilla tavalla katsomaan ympäristöä toisin ja näkemään todellisuudessa kokonaan uusia mahdollisuuksia. ”Kun lähestymme todellisuutta utooppisesti, ympäröivä maailmamme hahmottuu ensisijaisesti materiaalina, muokkauksen aineksina.”  Jeejee! Mieletön vapauden ja mahdollisuuksien maailma! Ravisuttavaa. Lue ja tartu.


MIKSEI JELINEKIÄ ESITETÄ SUOMESSA?

Teatteri Viiruksessa kääntäjät Jukka-Pekka Pajunen ja Svanta Aulis Löwenberg ja näytelmäkirjailija Finn Iunker keskustelivat dramaturgi Marina Meinanderin johdolla nykydramatiikasta. Yleisökeskustelutilaisuus oli ajoitettu juuri sopivasti ennen Iunkerin Answering Machinen ja Play Alter Nativen ensi-iltaa.  Ihanaa kuulla kirjailijaa, joka jo omien tekstiensä suhteen ottaa jatkuvasti vapauksia, antaa täyden toimintavapauden tekijöille eikä toden totta pidä omia tekstejään millään tavoin pyhinä. Hän kirjoittaa tekstejä, joilla ei ole tarkasti määriteltyä luonnetta tai määriteltyjä identiteettejä. ”En voi kontrolloida mentaalista kuvatuotantoa.” Ja kun puhujina oli kaksi kääntäjää, niin keskustelu kietoutui myös kääntämisen problematiikkaan. Harvinaista herkkua.

Ja myös kysymykseen, miksei Jelinekiä esitetä Suomessa. Meillä ei haluta provokaatiota, teatterit pelkäävät tuntemattomia nimiä, meillä ollaan laiskoja ajattelijoita. Fossen vähäiseen esittämiseen löytyi kääntäjien mukaan ihan selvä syy; suomen kielen rakenne, pitkät sanat.  Fossen tekstin rytmi ei vain yksinkertaisesti käänny  suomeksi tai unkariksi tyydyttävällä tavalla.  Sellaisia ovat suomalais-ugrilaiset kielet. Yksi vastaus liittyy myös suomalaisen (suomenkielisen) (kansan)teatterin vahvuuteen ja heikkouteen. Meillä teatteriesitystä katsotaan suhteessa todellisuuteen, ei teatterin tai draaman traditiota vasten. Meiltä puuttuu sellainen erotteleva ja luokitteleva (eliitti?)kulttuuri kuin mikä on olemassa esimerkiksi Saksassa. Näillä mennään. 

Kiinnostavaa muutoin, että jossain päin Eurooppaa teatterin tulevaisuutta koskevassa seminaarissa julistettiin, että tämä vuosisata tulee olemaan dramaturgian ja dramaturgien. Ei ohjaajien, ei näyttelijöiden tai näytelmäkirjailijoiden.

Ja nyt Viirukseen!

POLIITIKOT PETTÄVÄT KULTTUURIN

Näin Ruotsissa. Otsikko on luettavissa Svenska Dagbladetissa julkaistusta kirjoituksesta (18.2.2012), jossa Ruotsin keskeisten teatterijärjestöjen johtajat suomivat maansa kulttuuripolitiikkaa alimittaisesta sitoutumisesta ja satsauksesta kansainväliseen vaihtoon. Kansainvälisestä vaihdosta, kansainvälisyydestä ylipäätään, puhutaan kyllä ylevästi juhlapuheissa, mutta budjetissa hyvä tahto ei todennu. Tavoitteiden ja resurssien välinen kuilu kasvaa. Kansainvälinen kiinnostus ruotsalaista näyttämötaidetta kohtaan on kasvanut, mutta vähäisten resurssien vuoksi kysyntään ei pystytä vastaamaan.  Teatterikenttä on vuosien kuluessa kirjannut monia tavoitteita ja toimenpide-esityksiä, kulttuuribudjetista tai ulkoministeriön määrärahoista vain ei ole mitään lisäystä herunut.  Kirjoittajat kritisoivat kansainvälisen liikkuvuuden politiikkaa myös epäselvästä työnjaosta eri osapuolten välillä. Vuonna 2003 kansainvälisessä kulttuuriselonteossa oli ehdotettu kansainvälistä kulttuurirahastoa, joka vastaisi kulttuurivaihdon edistämisestä. Tämän ehdotuksen toteuttamista kirjoittajat nyt peräänkuuluttavat. Toiseksi esikuvaksi nostetaan Suomen kulttuurivientiohjelma 2007-2011. Teatterin ammattikenttä on Ruotsissa valmis kantamaan oman vastuunsa, nyt on poliitikkojen ja kulttuuriviranomaisten vuoro.

UUTISIA RIKSTEATERNISTA – INTE ENBART DISKUSSION

Svenska Dagbladetista (15.2.2012) voi lukea myös kuohuvaa keskustelua Riksteaternin ympärillä. Lehden mukaan Riksin johtaja Birgitta Englin on ajautunut luottamuskriisiin.

 

 · USKO TOKI


uskotoki9  

 

 · UUTISET

 

Lakiesitys Taiteen edistämiskeskuksesta *

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltu, Taiteen edistämiskeskusta koskeva lakiesitys lähetettiin lausuntokierrokselle 29.2. Ministeriö pyytää lakiluonnokseen lausuntoja 26.3. mennessä. Lain valmistelua jatketaan saadun palautteen pohjalta. Lakiesitys on määrä tuoda hallituksen käsittelyyn myöhemmin tänä keväänä.

Taidetoimikuntalaitoksen uudistus sisältyy hallitusohjelmaan. Sen mukaan nykyisestä Taiteen keskustoimikunnasta muodostetaan Taiteen edistämiskeskus. Keskeistä uudistuksessa on vertaisarvioinnin aseman säilyttäminen päätöksentekoprosessissa.

Uudistuksella halutaan selkiyttää valtionavustus- ja apurahapäätöksentekoa erottamalla toisistaan taiteen edistämiseen liittyvät viranomaistehtävät ja luottamuselimien vertaisarviointiin perustuvat tehtävät. Uudistuksen myötä valtionavustus- ja apurahapäätöksiin on tulossa oikaisu- ja valitusoikeus laillisuusperusteella.

Lakiesityksessä ehdotetaan perustettavaksi Taiteen edistämiskeskus, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksen alaisena asiantuntijavirastona. Sen tehtävänä on taiteen ja kulttuurin edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä taiteilijoiden työskentely- ja toimeentuloedellytyksistä huolehtiminen.

Taiteen edistämiskeskukseen kuuluu alueellisia toimipisteitä, joilla voisi olla alueellisen taiteen ja kulttuurin edistämistehtävän lisäksi valtakunnallisia erityistehtäviä.

Taiteen autonomianvahvistamiseksi viraston yhteyteen ehdotetaan perustettavaksi itsenäistä päätäntävaltaa käyttäviä luottamuselimiä. Niitä olisivat taideneuvosto, valtakunnalliset ja alueelliset vertaisarviointiryhmät sekä erillislautakunnat.

Taideneuvosto toimii ministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa. Taideneuvosto päättää valtakunnallisten vertaisarviointiryhmien määrästä ja toimialoista ja nimeää jäsenet sekä valtakunnallisiin että alueellisiin vertaisarviointiryhmiin. Taideneuvosto tekee myös esitykset taiteen akateemikon arvonimen myöntämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämän Taideneuvoston jäseniltä edellytetään taiteen ja kulttuurin asiantuntemusta.

Valtakunnalliset ja alueelliset vertaisarviointiryhmät päättävät taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien apurahoista ja palkinnoista. Lisäksi ne toimivat asiantuntijaeliminä.

Lisätietoja Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lakiesityksestä OKM:n verkkosivuilla

Hallituksen esitys on luettavissa tästä.

Mahdolliset lausunnot on annettava viimeistään 26.3.2012 opetus- ja kulttuuriministeriölle.   

 


 

Tuomas Timosen Meganin tarina Pohjoismaiseen näytelmäjunaan *

Tuomas Timosen näytelmä MEGANIN TARINA on valittu Suomen edustajaksi Nordic Drama Train –tapahtumiin. Nordic Drama Train on sarja englanninkielisiä lukuteatteritapahtumia, joista ensimmäinen järjestetään Reykjavikissa teatterifestivaalilla elokuussa 2012. Suomen valintaraati luonnehtii Meganin tarinaa:

“Tuomas Timosen suorasukaisen toteavasti ja selittelemättä etenevä näytelmä Meganin tarina nostaa esiin valitettavan ilmiön, joka on tänä päivänä kaikkialla ympärillämme. Aitojen ystävyyssuhteiden puuttuessa virtuaaliset 'identiteetit' voivat muuttua liian tärkeiksi, ja toisille viihteeksi tai leikiksi muodostunut nettikiusaaminen saattaa jopa tuhota uhrin sekä hänen läheistensä koko elämän. Timonen kertoo kurjan pilan vääjäämättömät seuraukset suoraan ja karusti. Lukija järkyttyy ja Meganin surullinen tarina jää vaivaamaan mieltä vielä pitkäksi aikaa.”

Valintaraati nosti esiin Meganin tarinan luettuaan kaikki vuosina 2010-2011 kantaesitetyt kotimaiset näytelmät. Raadissa työskentelivät dramaturgi Minna Leino, suomentaja Jukka-Pekka Pajunen ja kirjailija, kääntäjä Anna Simberg.


Nordic Drama Train

Nordic Drama Train -tapahtumia järjestetään 2012-2013 kaikissa Pohjoismaissa ja niihin valmistetaan englanninkieliset lukudraamaesitykset viidestä eri maasta valitusta näytelmästä. Esitysten katselmukset sijoitetaan kansainvälisten teatterifestivaalien yhteyteen. Tapaamisiin kutsutaan näytelmäkirjailijoiden lisäksi dramaturgeja, festivaalikuraattoreita ja teatterinjohtajia.

Nordic Drama Train jatkaa Pohjoismaisen näytelmäkirjailijapalkinnon perintöä. Tapahtumasarja on uusi konsepti. jonka avulla pohjoismaiselle uudelle näytelmäkirjallisuudelle haetaan kansainvälistä näkyvyyttä. Pohjoismaisen teatteriunionin (NTU) näytelmäkirjailijapalkinto jaettiin toistaiseksi viimeistä kertaa vuonna 2010, jolloin sen sai Heini Junkkaala näytelmällään Kymmenen tikkua laudalla.

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on NTU:n jäsenenä mukana Nordic Drama Trainin järjestelyissä. Muiden Pohjoismaiden edustajat näytelmäjunaan ovat tiedossa kevään aikana.


Tuomas Timonen

Tuomas Timonen (s. 1975) on dramaturgi, ohjaaja ja runoilija, jonka kokoelma Oodi rakkaudelle sai Yleisradion Tanssiva karhu –palkinnon vuonna 2007. Meganin tarinalle myönnettiin Suomen Näytelmäkirjailijaliiton jakama vuoden parhaan näytelmätekstin Lea-palkinto 2011.

Meganin tarina on Suomessa esitetty Kokkolan kaupunginteatterissa (ohj. Sini Pesonen), Lahden Nuorisoteatterissa (ohj. Susanna Tiitinen) sekä Jyväskylän Huoneteatterissa (ohj. Mirka Seppänen).
 
Esitystaiteen Seura teki Timosen tekstiin perustuvan, musiikkia ja runoa yhdistävän monologin Ode to Love (2010). Esitys palkittiin kansainvälisillä monologifestivaaleilla Saksassa ja Liettuassa. Tuomas Timosen kirjoittamia muita näytelmiä ovat Minun poikani tarina, Elämänmäki ja Suklaa, suklaa.


Tiedustelut:
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna.helavuori(at)tinfo.fi, (09) 2511 2121

 


Suomalaisen draaman vienti vetää – Jokela ja Myllyaho Näytelmäkulman * kirjailijoiden kärjessä

Näytelmäkulman kotimaisten kirjailijoiden näytelmistä esitettiin ulkomailla 21 tuotantoa vuonna 2011. Näytelmäagentuurin viennin kärkikirjailijoita olivat Juha Jokela ja Mika Myllyaho.

Vuonna 2011 Juha Jokelan Fundamentalisti tuli ensi-iltaan Norjassa Det Norske Teatretissa, Liettuan kansallisessa draamateatterissa sekä Yhdysvalloissa Scandinavian American Theatre Companyn (SATC) toimesta.

SATC:n tuotanto vieraili New York Fringe -festivaalilla ja keräsi kiittäviä arvosteluja. The New Yorker tituleerasi näytelmää yhdeksi festivaalin kohokohdista. Liettuan Fundamentalistin ohjaaja Jonas Vaitkus sanoo Fundamentalistin tuoneen uuden näkökulman dramaturgiaan. Lisäksi Jokelan Mobile Horror tuli vuonna 2011 ensi-iltaan Italiassa Firenzessä Intercity -festivaalin ohjelmistossa.

Mika Myllyahon trilogian näytelmät kuuluvat viime aikoina eniten ulkomailla esitettyjen suomalaisten näytelmien joukkoon. Virolaisessa Vanemuine-teatterissa on pyörinyt vuodesta 2010 Paniikki ja Kaaos. Viime vuonna teatteri otti ohjelmistoonsa trilogian kolmannenkin osan, Harmonian. Kaaos sai ensi-iltansa Liettuan kansallisessa draamateatterissa. Esitys on kutsuttu vierailulle Golden Mask -festivaalille Moskovaan 5.3. 2012. U Mosta –teatterissa Permissä nähtiin Paniikin neljäs venäläinen tuotanto. Saratovin akateemisen teatterin ja pietarilaisen Belyi teatterin tuotannot jatkavat edelleen ohjelmistoissa. Lisäksi Paniikki tuli vuonna 2011 ensi-iltaan Minskissä ja Firenzessä. Tähän mennessä Myllyahon näytelmistä on esitetty Suomen ulkopuolella 16 tuotantoa kymmenessä eri maassa, viimeksi Ranskassa.

Näytelmäkulma on onnistunut tavoitteessaan saada edustamiaan suomalaisnäytelmiä osaksi ulkomaisten ammattiteattereiden normaalia ohjelmistoa. Kun näytelmävientihanketta aloitettaessa vuonna 2006 tuotantoja oli vain kolme, viime vuonna uusia ensi-iltoja ulkomailla nähtiin 15. Kaikkiaan Näytelmäkulman kotimaisia näytelmiä on esitetty ulkomailla yli 50 tuotantona.  Näytelmäkulman vientikirjailijoita ovat Kari Hotakainen, Juha Jokela, Otso Kautto, Leea Klemola, Anna Krogerus, Katja Krohn, Pasi Lampela, Juha Lehtola, Jussi Moila, Mika Myllyaho, Hannu Mäkelä, Marjo Niemi, Veikko Nuutinen, Laura Ruohonen, Arto Salminen, Elisa Salo, Kristian Smeds ja Saara Turunen.

Lue koko tiedote tästä.

Lisätiedot: Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner / toimitusjohtaja Hanna Jääskinen, hanna.jaaskinen(at)dramacorner.fi, +358 50 589 7576
www.dramacorner.fi

 


 

Teatterikorkeakoulu sai taidekirjoittamiseen merkittävän lahjoituksen *

Teatterikorkeakoulun tulevaisuusrahasto on helmikuussa vastaanottanut 200 000 euron lahjoituksen, jonka avulla voidaan käynnistää taidekirjoittamisen hanke. Se tarkoittaa luovan kirjoittamisen lisäksi kirjoittamista monimediaisessa taide- ja viestintäympäristössä sekä taiteesta kirjoittamista sitä arvottaen, syventäen ja sen yhteiskunnallisia tehtäviä hahmottaen.

- Suomesta puuttuu pitkäjänteinen ja laaja-alainen kirjoittamisen yliopistotasoinen taiteellinen tutkintokoulutus. Pidämme tärkeänä avata kirjoittamisen koulutus taideyliopistokontekstissa kansainvälisten mallien mukaan, mutta tarkoituksenmukaisesti sovittaen suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Olemme hyvin iloisia, että lahjoituksen tuella tämä hanke saadaan nyt käynnistettyä, sanoo Teatterikorkeakoulun rehtori Paula Tuovinen.

Tavoitteena on kehittää taideyliopistokontekstissa pitkäjänteinen ja laaja-alainen kirjoittamisen yliopistotasoinen koulutus, jonka toivotaan myöhemmin johtavan taidekirjoittamisen kandidaatti- ja maisteritasoiseen tutkintokoulutukseen.

Lahjoituksen teki yksityishenkilö, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

Lisätiedot:
Paula Tuovinen, rehtori, puh. 040 5838549, paula.tuovinen(at)teak.fi
http://www.teak.fi/

 


 

TEAK: Tuntijakoesitys sitoo oppilaat pulpettiin *

Teatterikorkeakoulu katsoo, että uusi esitys peruskoulun tuntijaosta ei huomioi toiminnallisuuden merkitystä lasten ja nuorten kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja oppimisessa. Perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijaon uudistamista valmistellut työryhmä luovutti ehdotuksensa opetusministerille viime viikolla.
 
Hallitusohjelman mukaan tuntijaon uudistuksen tavoitteena on muun muassa vahvistaa taide- ja taitoaineiden ja liikunnan opetusta. Teatterikorkeakoulu huomauttaa, että esityksessä liikunnalle annettu lisätunti ei kuitenkaan ratkaise oppilaiden fyysisen passivoitumisen ongelmaa: perinteinen lajisidonnainen liikunta aktivoi ne, jotka harrastavat liikuntaa jo muutenkin.  Liikunnan lisätunti tulisi siksi suunnata keholliseen ilmaisuun ja tanssiin. Myöskään musiikin ja kuvataiteen lisätunnit eivät lisää toiminnallisuutta riittävästi, sillä niissä opetuksen toiminnallisuuden aste riippuu opettajan käyttämistä pedagogisista lähestymistavoista. 
 
Teatteri, draama ja tanssi irrottaisivat oppilaat kokonaan pulpeteista. Teatterikorkeakoulu painottaa, että sivuuttaessaan nämä taidemuodot uusi tuntijakoesitys jättää huomiotta niiden mahdollisuudet tukea oppilaiden kehitystä, hyvinvointia ja oppimista. Teatteri ja tanssi ovat kokonaisvaltaista toimintaa, jossa oppilaan keho ja mieli aktivoituvat ja integroituvat. Aktiivinen toiminta ryhmässä tukee vuorovaikutustaitojen ja ajattelun kehitystä.
 
– Uudet oppiaineet puuttuvat tuntijakoesityksestä taloudellisista syistä. Muutos kuitenkin astuu voimaan vasta vuonna 2016. Onko Suomella varaa suunnitella lasten ja nuorten tulevaisuutta tämän hetken valtiontalouden tasapainottamisen näkökulmasta, kysyy tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila.
 
Opetushallituksen tuoreen tilannekatsauksen mukaan (Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti; tammikuu 2012) liikunta vaikuttaa myönteisesti aivojen rakenteellisiin muutoksiin ja lisää yksilön oppimispotentiaalia. Raportin mukaan viimeaikaiset tutkimukset antavat viitteitä siitä, että hyvä fyysinen kunto ja motoriset perustaidot edistävät myös matematiikan, lukemisen ja luetun ymmärtämisen oppimista. Kehollisuuden yhteyttä käsitteelliseen ajatteluun on tutkittu myös Teatterikorkeakoulussa Haasteena tieto -tutkimushankkeessa ja Koko koulu tanssii -hankkeessa.
 
Teatterikorkeakoulussa tutkitaan ja kehitetään tanssi- ja teatteripedagogiikkaa sekä koulutetaan tanssin- ja teatteriopettajia. Keskeistä pedagogiikassa on kehollisuus, kokonaisvaltaisuus, yhteisöllisyys ja luovuus.
 
Lisätiedot:
 
Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, puh. 040 585 8415, eeva.anttila(at)teak.fi
 
http://www.teak.fi/

 


 
Maailman teatteripäivän (27.3.) julistus tänään julki  *

Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) Maailman teatteripäiväjulistuksen kirjoittaa tänä vuonna amerikkalainen näyttelijä ja ohjaaja John Malkovich. Julistus on saatavissa ITI:n nettisivuilta 1.3.2012.

Teatterin tiedotuskeskus - TINFO kääntää julistuksen ja lähettää molemmilla kotimaisilla kielillä teattereiden käyttöön. Suomessa teattereissa on perinteisesti luettu Maailman teatteripäivän julistus päivän esityksen tai muun tapahtuman yhteydessä.

Maailman teatteripäivän perusti Kansainvälinen teatteri-instituutti (ITI) vuonna 1961. Tänä vuonna teatteripäivää juhlitaan viidennenkymmenennen kerran. Juhlapäiväksi valittu päivä 27.3. oli Pariisiin perustetun Kansojen teatteri-näyttämön avajaispäivä. Aloitteen päivästä teki teatterinjohtaja Arvi Kivimaa ja sitä on vietetty Kansainvälisen teatteri-instituutin kaikissa lähes 100 jäsenmaassa.

Juhlinnan keskeinen perinne on Maailman teatteripäivän julistus. Sen kirjoittajaksi ITI valitsee vuosittain maineikkaan teatterintekijän jostakin jäsenmaastaan. Ensimmäisen julistuksen vuodelle 1962 kirjoitti ranskalainen Jean Cocteau.
 
Maailman teatteripäivän traditioita Suomessa

Teatterin tiedotuskeskus - TINFO, joka on Suomen ITI-keskus pyytää:
- että teattereissa juhlaliputetaan Maailman teatteripäivänä 27.3.
- että Maailman teatteripäiväjulistus pannaan esille yleisön nähtäville – sen voi panna esille ilmoitustauluille lippumyymälään tai muualle jo ennen varsinaista päivää
- että Maailman teatteripäiväjulistus luetaan teattereissa ennen esityksen alkua näyttämöltä 27.3, tai mikäli tuolloin ei ole esitystä, Maailman teatteripäivän lähelle sijoittuvan muun esityksen yhteydessä.
- että 27.3. esityksiä koskevassa ilmoittelussa huomioidaan Maailman teatteripäivä.
 
Lisäksi omat Maailman teatteripäivään suunnitellut tapahtumat, joilla teatteritaiteen merkitystä nostetaan esille ovat erittäin tervetulleita.

TINFO kerää teattereilta ja ryhmiltä tietoja Maailman teatteripäivään liittyvistä tapahtumista.

Tiedot teatteripäivälle suunnitelluista tapahtumista voi lähettää sähköpostilla: tinfo(at)tinfo.fi.
Kansainvälinen teatteri-instituutti ITI julkaisee nettisivuillaan kartan, johon kootaan Teatteripäivän tapahtumat ympäri maailmaa. Näet viime vuotisen kartan tästä

Tinfo julkaisee tiedot myös omilla nettisivuillaan. 


 

Mikko Roihan ohjaama esitys Kenttä menestys Berliinissä*

Tällä viikolla Helsingissä ensi-iltaan tullut Mikko Roihan ohjaama Kenttä on saanut suitsutusta Berliinissä. Kenttä on Okko Leon tekstiin perustuva komediallinen murhenäytelmä, jossa kaksi kehitysvammaista kenttävahtimestaria päättää tehdä vallankumouksen. Berliinin ensi-illan jälkeen esitys on saanut kutsun Stuttgartiin.
 
– Tagespiegelin pääkriitikko ja Theatertreffenin juryn jäsen Christine Wahl kehui esitystä kovasti, sanoo Mikko Roiha.

Berliiniläisen vierailunäyttämön Ballhaus Ostin tuotantotiimin mielestä Kenttä sai poikkeuksellisen näkyvyyden suurkaupungin muutenkin valtavassa tarjonnassa.

Parikymppisten Esan ja Anteron roolissa Kentässä näyttelevät Marja Myllylä ja Kirsi Asikainen. Kenttä on Korjaamo Teatterin, Vapaan Teatterin, Kajaanin kaupunginteatterin, Tampereen Työväen Teatterin ja Vaasan kaupunginteatterin yhteistuotanto. Esityksiä on Korjaamo Teatterissa Helsingissä kevään 2012 ajan.

 

 · HAKUJA


TINFO jakaa liikkuvuus- ja tuotantotukea *

TINFO jakaa vuonna 2012 liikkuvuus- ja tuotantotukea Suomen ja Viron, Latvian, Liettuan, Ruotsin, Venäjän, Saksan, Ranskan tai Benelux-maiden kanssa tehtäviin yhteistyöhankkeisiin. Tukea voidaan myöntää yksittäisille teatterialan ammattilaisille ja ryhmille.

Hakuajat:
31.3.2012 mennessä (hankkeet touko-syyskuussa)
31.8.2012 mennessä (hankkeet lokakuu 2012 - helmikuu 2013)

Hakemuksen liitteeksi on esitettävä vapaamuotoinen tuotanto/työsuunnitelma, josta ilmenee matkan kohde, yhteistyöhankkeen sisältö, tavoitteet ja kesto sekä yhteistyökumppanin nimi ja yhteystiedot (kumppanin kutsukirje).

Lähetä täytetty hakemuslomake vaadittavine liitteineen sähköpostitse
osoitteeseen:hakemus(at)tinfo.fi

Lisätietoja:
Jukka Hyde Hytti
jukka.hytti(at)tinfo.fi

P.S. TINFOn kansainvälisen liikkuvuuden työkalupakista löydät sopimus- ja budjettipohjia ja muita käytännön apuvälineitä ja vinkkejä kv-toimintaan. 


 

Tukea Etelä-Afrikan kanssa tehtävään yhteistyöhön *

Yhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa (Cooperation projects with Third Countries, lohko 1.3) ovat vähintään 3 Kulttuuri-ohjelmaan kuuluvan maan ja vähintään 1 muun maan yhteistyökumppanin toteuttamia kulttuurialan hankkeita. Termillä ”kolmannet maat” tarkoitetaan tässä yhteydessä maita, jotka eivät osallistu EU:n Kulttuuri-ohjelmaan.

Tuettavat hankkeet voivat kestää enintään 2 vuotta. Koska ajatuksena on tukea kulttuuriyhteistyötä EU:n ja ohjelmamaiden ulkopuolella, puolet hankkeen toiminnasta tulee toteuttaa Etelä-Afrikassa.

Hanketuki kattaa enintään puolet hankkeen budjetista. Yhdelle hankkeelle myönnettävä tuki on vähintään 50.000 euroa ja enintään 200.000 euroa koko hankekaudelle.

LIsätietoja tästä  


 

Euroopan kulttuurisäätiön tuki kansainväliselle yhteistyölle *

Euroopan kulttuurisäätiö (ECF) tarjoaa apurahoja sekä yhteisöjen että yksityisten kulttuurialan toimijoiden kansainväliselle yhteistyölle. Tuki kansainvälisille, kulttuurialan ja muiden alojen yhteistyöhankkeille on haettavana vuonna 2012 välillä 20.2.-2.5.

Lue lisää ECF:n verkkopalvelusta  


 

Avustukset kulttuuripalvelujen matkailulliseen tuotteistamiseen *

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen tavoitteena on tukea valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä kulttuuri- ja matkailualojen yhteistuotantohankkeita, jotka edistävät kulttuurimatkailun kansainvälistymisen vahvistumista ja ohjelmapalvelutuotannon syntymistä. Avustus on haussa nyt neljättä kertaa.

Tuettavat hankkeet voivat liittyä teemapohjaiseen tuotekehitykseen, laadun kehittämiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Tukea voidaan myös selvitys- ja verkostoitumishankkeita. Hakijan tulee olla taide- tai kulttuurialan toimija. Hakuaika päättyy 13.4.

Lue lisää OKM:n verkkosivuilta  


 

Yhteisötanssifestivaali hakee yhteisölähtöisiä teoksia *

Tampereella järjestetään 22.-26.8.2012 valtakunnallinen Yhteisöfestivaali. Festivaalille haetaan nyt yhteisölähtöisiä teoksia, tapahtumia, työpajoja, videoita jne.

Festivaalin teemana on tänä vuonna yhteisötanssi + muut taiteet. Tapahtumapaikkoina Tampereella toimivat Hällä-näyttämö, pääkirjasto Metso, kaupunkitilat, puistot ja erilaiset yhteisöjen ympäristöt.

Haku festivaalille tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Hakuaika päättyy 16.3.2012.

Lisätiedot ja tiedustelut:

Marjo Hämäläinen
marjo.hamalainen(at)yhteisotanssi.fi / 045 652 1138

 


 

Estonian Theatre Agency is looking to hire drama experts *

Estonian Theatre Agency* is looking to hire four drama experts from Finland to understand which plays could be of interest to Finnish stage directors and audiences. The project is co-financed with EU funds and contracts will be made with selected experts. The proposed schedule is as follows:

March 12th – experts receive about twenty-five annotations in English
March 27th – experts select five to seven plays from the annotations that they wish to read at full length
May 31st – experts send in their filled questionnaires about the selected plays
June – follow-up interviews with the experts are held

Following the suggestions of our experts we will then translate the plays into Finnish to circle them among the stage directors, dramaturges, etc.

If you are interested in being one of the experts, please contact:

 
Paul Piik
Export coordinator
Estonian Theatre Agency
paul(at)teater.ee
+372 56915665

Ott Karulin
Executive Manager
Estonian Theatre Agency
ott(at)teater.ee
+372 5208498

*Estonian Theatre Agency is a foundation dedicated to promoting Estonian performing arts both in Estonia and abroad. We have also handled the performing rights of most of the contemporary Estonian playwrights already since 1994. Further information can be found at http://www.estoniantheatre.info/ 


 

Haku CINARSiin päättyy tänään *

Send your performing arts projects for CINARS 2012 official programming. Deadline is Thursday, March 1st.
For your information :
- Showcase applications are open to artists from all countries.
- As part of its official programming, CINARS 2012 will present full-length showcases (90 minutes maximum), as well as excerpts (25 minutes) of shows in dance, music, theatre and multidisciplinary arts / circus.
- Fees per application : 115$ CAN taxes included (non refundable)
For more details click here
 


 

2012 International Workshop on Neumokinesia *

ORTZAI Scholarship for Acting, Dance and Music students
Vitoria Gasteiz, July 10th - 14th
 
ORTZAI Theatre Laboratory, settled in Vitoria Gasteiz (Basque Country - Spain), will hold the 2012 International Workshop on Neumokinesia from the 10th to the 14th of July.
 
NEUMOKINESIA is the technique developed in ORTZAI by actor and director Iker Ortiz de Zarate. This technique has proved its suitability to train actors, dancers and musicians. The workshop is a practical approach to neumokinesia through team and individual dynamics.
 
In spite of the youth of the Laboratory, founded in 2005, a high percentage of its students have found their place as professionals, and renowned actors and dancers are actually being trained in ORTZAI according to the principles of neumokinesia, as a relieving way to develop their craft and deepen into Art. The workshop is opened to acting, dance and music students, who will be admitted awarded this scholarship according to their CV. Might two applicants´ training and/or professional backgrounds be considered as equivalent, dates of application will be considered. All admitted students (up to 16) will be awarded the ORTZAI Scholarship and will pay no fee for the tuition.
 
The workshop, directed by teacher Iker Ortiz de Zarate, will provide the students a deep first contact with neumokinesia. Technique will be put into practice as a group scenic project will be developed. On the last day, the student´s staging will be shown to the public.  
 
Classes will be taught in English (French is spoken) and will run from 09:30 to 14:00 and 16:00 to 20:00, from the 10th to the 14th July. On the 15th July, a group trip to the Basque seaside will be organized. 
 
The ORTZAI Scholarship wants to provide acting, dance and music students the opportunity to work on this technique and to exchange their experiences with students of different backgrounds and origins, in the privileged frame of Vitoria Gasteiz and the Basque Country.
 
Group or individual reliable accommodation will be arranged by ORTZAI at affordable prices under request
Deadline for applications: 26th March 2012- To ask for an application form please write to ortzai(at)ortzai.com
Application (pdf) 

 · TAPAHTUMIA


Olethan jo hankkinut lippusi Thalia-gaalaan 11.3. *

Teatterialan valtakunnallinen Thalia-gaala järjestetään 11.3.2012 kolmatta kertaa. Paikkana on alkuvuodesta remontoituna avautuva Svenska Teatern Helsingissä. Gaalan järjestää Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto yhdessä teatterialan järjestöjen kanssa.

Aiempien vuosien tapaan gaalan suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen. Gaalan yhteydessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät järjestävät yhdessä Näyttelijäliiton ja Suomen Teatterit ry:n kanssa Teatteripäivät alan ammattilaisille 11. – 12.3. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Teatteripäivien ohjelma sisältää keskusteluja muuttuvista työnkuvista ja työhyvinvoinnista.

Lisää tietoa: http://thaliagaala.fi/


CIMOn hankeklinikka Kulttuuri-ohjelmasta kiinnostuneille Hakaniemessä 22.3.*

Hankeklinikka Kulttuuri-ohjelmasta kiinnostuneille 22.3. CIMOssa

Aika:  torstai 22.3. klo 13–16.
Paikka: Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Hakaniemenranta 6, Helsinki

CIMOn Kulttuurin yhteyspiste järjestää maaliskuussa hankeklinikan, jossa tutustutaan EU:n Kulttuuri-ohjelmaan ja peilataan osallistujien hankeideoita ohjelman vaatimuksiin.

Hankeklinikalle ovat tervetulleita kaikki kulttuurialan toimijat, jotka pohtivat oman hankeideansa soveltuvuutta EU:n Kulttuuri-ohjelmaan. Hankeklinikalla tutustutaan Kulttuuri-ohjelman vaatimuksiin, käsitellään hankevalmisteluun liittyviä käytännön seikkoja, luodaan katsaus hakulomakkeeseen sekä kuullaan HIAPin (Helsinki International Artist Programme) kokemuksia Paths Crossing -hankkeen hakemuksen valmistelemisesta.

Ilmoittautumiset: 19.3.2012 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ccp(at)cimo.fi.  
Infoiltapäivä kulttuurihankkeiden kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Rovaniemellä 19.3. *

CIMOn Kulttuurin yhteyspiste ja Pohjoismainen kulttuuripiste järjestävät yhteistyössä Lapin taidetoimikunnan, Rovaniemen kulttuuri-palvelukeskuksen ja Magenta-hankkeen kanssa kaikille avoimen iltapäivätilaisuuden kulttuurihankkeiden kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista.

Aika: maanantai 19.3. klo 13-15
Paikka: Tiroli-sali, Rovakatu 2, Rovaniemi

Ohjelma: Tilaisuudessa kerrotaan pohjoismaisten kulttuuriohjelmien ja EU:n Kulttuuri-ohjelman mahdollisuuksista. Lisäksi kuullaan Lapin yliopiston osallistumisesta EU:n Kulttuuri-ohjelman rahoittamaan hankkeeseen.

Ilmoittautumiset: 14.3.2012 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ccp(at)cimo.fi.

Lisätietoja: Tilaisuuden tarkka ohjelma (pdf)


Stage - Teatteria Pohjoismaista maaliskuussa *

Stage – Teatteria Pohjoismaista on neljän päivän mittainen katselmus pohjoismaiseen teatteriin ja musiikiin. Kulttuuritehdas Korjaamon tuottama minifestivaali on osa elokuussa järjestettävää Stage – Helsingin teatterifestivaalia. Kulttuuritehdas Korjaamolla, Aleksanterin teatterissa sekä Klockriketeaternissa 15.–18.3.

Stage – Teatteria Pohjoismaista tuo Helsinkiin viime vuoden parhaana esityksenä Norjassa palkitun, oslolaisen Verk Produksjonerin näytelmän Ikuinen hymy (Det eviga leendet). Esitys perustuu ruotsalaisen Nobel-palkitun kirjailijan Pär Lagerkvistin kulttiklassikkoon ikuisesti keskustelevista kuolleista ystävyksistä, jotka päättävt etsiä Jumalan löytääkseen vastauksen kaikkeen.

Ihmisen suhde jumalaan askarruttaa myös Vaasassa toimivan Wasa Teaterin tuoreessa Sopimus Jumalan kanssa -näytelmässä (Kontrakt med Gud), jossa perheenisä käy kauppaa kaikkivaltiaan kanssa. Ruotsalaisen Mattias Anderssonin kirjoittama näytelmä oli arvostelu- ja yleisömenestys pari vuotta sitten saadessaan kantaesityksensä Stockholm stadsteaternissa. Esitys sai ensi-iltansa Vaasassa helmikuussa!

Festivaalilla nähdään myös Andriy Zholdakin intensiivinen ja intohimoinen Tšehov-tulkinta Vanja-eno (Morbror Vanja). Stagella tarjoutuu lisäksi erityislaatuinen tilaisuus kuulla ohjaajan ajatuksia näytelmästä, kun teatterikriitikko Kirsikka Mohring haastattelee Zholdakia keskustelutilaisuudessa Korjaamon iltapäiväbrunssin merkeissä sunnuntaina 18.3.


 

Assitej:n paneelikeskustelu Lasten- ja nuortenteatterista 13.3. *

Tiistaina 13.3.2012 klo 15-17.30
Helsingin kaupunginteatterin Studio Elsa

Ennakkoilmoittautumiset 9.3.

Suomen Assitej ry järjestää Bravo!-festivaalin yhteydessä keskustelutilaisuuden kotimaisen lasten- ja nuortenteatterin kiinnostavista uusista ja tulevista esityksistä ja tekijöistä. Paneelissa pohdimme mm. lastenteatterin monia kieliä:

Miten käyttää esityksellisiä keinoja tarinankerronnassa ja juonen kuljetuksessa monipuolisesti?
Miten rakentaa esitystä eri taiteenlajeja yhdistellen?
Ja mitä jos yhteistä puhuttua kieltä ei olekaan..?

Turusta saapuu paikalle nukketaiteilija Antti-Juhani Manninen. Kuuma ankanpoikanen -nukketeatteriryhmässä toimiva Manninen tekee visuaalisesti kiinnostavia produktioita kaiken ikäisille. Bravo!-festivaalin yhteydessä järjestettävään Nukketeatterin näyteikkunaan Kuuma ankanpoikanen tuo kaksi esitystä.

Turusta saapuu myös tanssitaiteilija Anna Torkkel. Tanssi- ja esitystaiteen ryhmittymä Ehkä-tuotannossa vaikuttava Torkkel on tehnyt paljon esityksiä myös lapsille, vauvaikäisille ja taaperoille.

Anne Joutsimäki on jyväskyläläinen tanssinopettaja, tanssija ja koreografi. Tanssin aika -festivaalilla nähtiin Joutsimäen vauhdikas koreografia TÄH?!, jossa yhdistyvät nykytanssi, puhuttu ja viitottu kieli.

Näyttelijä, teatteripedagogi Elisa Salo vetää vastaanottokeskuksen alle 10-vuotiaille lapsille Paperihiiri-työpajaa. Interaktiivinen esitys syntyy lasten kertomien tarinoiden, rytmin, musiikin ja sanattoman ilmaisun avulla, ilman yhteistä puhuttua kieltä.

Helsingin kaupunginteatterin ja Metropolia AMK:n Noodi-käsikirjoitustyökalua esittelee yleisötyövastaava Mirja Neuvonen. Miten nuoret ovat ottaneet verkossa toimivan käsikirjoituspajan vastaan? Onko Noodin avulla syntymässä uusia, kiinnostavia esityksiä?

Keskustelua vetää Assietj:n puheenjohtaja, näyttelijä Nina Jääskeläinen. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista 9.3. mennessä osoitteeseen maiju.talvisto(at)assitejfi.org.

http://www.bravofinland.org/

 


 

Suomalaisen Nukketeatterin Näyteikkuna kulttuurikeskus Stoassa 16.-18.3. *

Tapahtuman avaa perjantaina 16.3. klo 17.30 teatterineuvos Matti Ranin. Mukana hulluttelevat ikimuistoiset käsinuket Kasper ja Eulaalia Kenkkunen.  Avajaisissa myös julkistetaan kirja Hoksnokka – Kirsti Huuhkan nukenrakennusohjeita.

Tapahtuma tarjoaa elämyksiä vauvasta vaariin. Riemua riittää koko viikonlopun, kun ritarit, prinsessat ja möröt saapuvat lavalle. Perjantaina on aikuisten vuoro, kun nukketeatteri Kuuma ankanpoikanen  & Sixfingers Theatre esittävät näytelmän Yhteenveto planeettojen välisistä yhteyksistä. Sunnuntaina ohjelmistossa on mm. Rahti-teatterin esitys Muisto, joka sopii erityisesti ikäihmisille yhdessä lasten kanssa.
Nukketeatteriesitysten lisäksi tarjolla on mm. musiikkia ja työpajoja sekä klassikkosaduista kertova teatterinukkenäyttely Once upon a time...  Työpajoissa lapset pääsevät itse kokeilemaan teatterinuken ja nukketeatterin tekemistä.

Tapahtuman pääjärjestäjä on Suomen Unima ry. Yhteistyökumppanimme ovat Nukketeatterikeskus Poiju, Suomen Assitej ry ja Stoa.  Tapahtuma on osa kansainvälistä Bravo!-lastenteatterifestivaalia.

Koko ohjelma 


 

Tampereen Tutkivan teatterityön keskuksen Avoimet ovet  8.3. klo 10-16 *

Klo 10-16

Päivän aikana on mahdollisuus tutustua keskuksen tiloihin, toimintaan ja hankkeisiin.
Ohjelmassa mm. demoja, työpajoja, näytöksiä ja hanke-esittelyjä.
Kahvitarjoilu.

Voimaa taiteesta -hanke esittelee soveltavan teatterin menetelmiä kahdessa demotyöpajassa klo 10.45 ja klo 15.00

Lisää tietoa täältä


 

Workshop on Neumokinesia

Näytelmäkulma vientihanke -tiedote

Tukihakemuslomake - Liikkuvuus- ja tuotantotuki