09.05.2019

TINFO-tiedote 17 / 9.5.2019
 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA
Riskityön raadollisuudesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustekoihin. Suomi on myös esittävissä taiteissa työpaikkakiusaamisen maa. Taidetyön ”erityispiirteiden” varjolla ei voida hyväksyä väärinkäytöksiä.

VALTA, VASTUU JA VINOUTUMAT
Riskityön tekijät sirkuksen, tanssin ja teatterin alalla

SOMEKAMPANJA #kenenteatteri #vemsteater #whosetheatre

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Riskityön raadollisuudesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustekoihin

Raportti Valta, vastuu, vinoumat – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus esittävissä taiteissa julkistetaan tänään. Nyt tiedämme entistä paremmin, mikä on tasa-arvon tila, minkälaisia ovat ongelmat ja kuinka paljon alalla työskentelevät joutuvat kohtaamaan joko itseensä tai muihin kohdistuvaa henkistä väkivaltaa, syrjintää tai seksuaalista häirintää. Jo alun perin uumoilimme, että seksuaalinen häirintä on vain yksi osa alalla vallitsevaa vallan väärinkäyttöä, epätervettä työskentelykulttuuria.

Myönnän rehellisesti, että vastausten tuottama kuva taidetyön arjen todellisuudesta yllätti raadollisuudellaan. Tuo raadollisuus pitää sisällään ei vain epätasa-arvoa ja syrjintää, suuren määrän henkistä väkivaltaa, siis erilaista työpaikkakiusaamista. 

Rakenteelliset epäkohdat, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puutteellisuudet, valta ja sen vinoutumat sekä väärinkäytökset kytkeytyvät toisiinsa. Kyselystä saa epäsuorasti käsityksen myös johtamisesta ja esimiestyöstä, työskentelykulttuurista ja toimintatavoista. Useissa vastauksissa viitattiin hierarkkiseen ja läpinäkymättömään työskentelykulttuuriin.

Kyselystä välittyy kuva ankarasta työkuormituksesta, piittaamattomasta ja epäterveestä työskentelyilmapiiristä sekä koventuneesta kilpailusta, jota työtilaisuuksista käydään. Kiusaaja tai häiritsijä on useimmiten työtoveri tai kollega, toissijaisesti lähiesimies, esimiesasemassa oleva tai muu, jolla on valtaa ja johon nähden uhri on alisteisessa asemassa. Suomi on myös esittävissä taiteissa työpaikkakiusaamisen maa.

Taidetyön ”erityispiirteiden” varjolla ei voida hyväksyä väärinkäytöksiä. Nyt ei ole tarpeen tai syytä osoittaa sormella yksittäisiä syyllisiä. Kyse on myös kollektiivisesta vastuusta, kulttuuri- ja taidepoliittisesta päätöksenteosta ja linjauksista ja rakenteellisten epätasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puutteesta aiheutuvien ongelmien ratkaisusta. Tuleva hallitusohjelma toivon mukaan asettaa yhdeksi tavoitteekseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskulttuurin edistämisen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisen politiikan tekemisen. Tarvitaan sekä rakenteellisten että työyhteisössä vallitsevien ongelmien ratkaisua.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, reilun ja läpinäkyvän työskentelykulttuurin on oltava toimintaa ohjaava ja tunnustettu arvo. Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta tulee ottaa kollektiivinen vastuu yhteiskunnan, työyhteisöjen ja yksilöiden kesken. Nyt täytyy etsiä kaikki mahdolliset keinot, joilla tilannetta korjataan. Taide- ja yhdenvertaisuustietoisuudesta taide- ja yhdenvertaisuustekoihin. Reilua työskentelykulttuuria rakennetaan joka päivä arjen käytännöissä.

Kaunis kiitos arvoisat vastaajat! Kiitos hyvät yhteistyökumppanit. Tätä kyselyä ei toden totta tehty turhaan! Kysely toteutettiin ripeässä aikataulussa, tulokset julkaistaan ja jaetaan käyttöön.

Meillä on nyt olemassa dataa, laadullisia pohdintoja, kommentteja. Tässä on rikas aineisto, jota tulemme jatkotyöstämään. Meillä käsissä oleva tieto vaatii toimintaa ja tekoja. Tämän kyselyn lopullinen arvo punnitaan siinä, miten hyvin epäkohdat saadaan kitketyksi.

Kenen teatteri?

TINFO käynnisti yhteistyössä Globe Art Pointin kanssa somekampanjan #kenenteatteri #vemsteater #whosetheatre. Se on osa moninaisuustyötä, huomion kohdentamista siihen ikävään tosiseikkaan, että instituutioistamme monimuotoisuus on kaukana. Ensi viikolla Hanasaaressa etsitään keinoja, miten taide- ja kulttuuri-instituutiot avataan eri taustaisille ihmisille niin, että heidät käsitetään aktiivisiksi taiteen ja kulttuurin tekijöiksi ja toimijoiksi, ei ainoastaan yleisöksi? #Stophatrednow tarjoaa työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan.

Kampanjassamme olemme suunnanneet moninaisuuskysymyksiä teatterinjohtajille – iloisesti olemme yllättyneet siitä, että niin moni on spontaanisti vastannut. Kiitokset! Saadaan näkyväksi sitä, mitä teattereissa ajatellaan ja miten siellä toimitaan. Kampanjamme toimii herättäjänä ja sysääjänä toimintaan. Puskua tarvitaan monelta suunnalta.

Kohti kansalaisten teatteria

Hyvää Eurooppa-päivää! Ensi viikolla alkaa Dresdenissä European Theatre Conventionin tapahtuma, jossa keskiössä ovat osallistava teatteri ja kansalaisteatteri. Julkista tukea nauttivien suurten institutionaalisten teattereiden on enemmän kuin aiheellista pohtia olemassaolon oikeutustaan ja sitä, miten ne pystyvät nykyistä paremmin rakentamaan itsestään kansalaiskohtaamisen alustoja. Kiinnostavaa on katsoa, ollaanko vain pyhäpuheiden asteella.

Utopiakonsultaatiossa – todellisuutta toisin

Todellisuuden tutkimuskeskuksella on esityksellinen palvelu, Utopiakonsultaatio: ”Utopiakonsultaatio on mielikuvituksellinen maailmanparannussuunnitelma, joka avartaa välittömästi asiakkaan mielentilaa ja avaa uusia näkymiä elämään.” Osallistuin konsultaatioon HAMissa

Sain ikioman konsultin Talvikki Eerolan, jonka kanssa matkasin Paweł Althamerin näyttelyssä.

Tuo yhteinen matka ei osunut sopivampaan saumaan. Pää oli räjähtää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusraportin paineesta ja sitten kun kaikki oli miltei valmista, oli ylellistä päästää irti. Näin yhteisen konsultaatiomme tajunnan- ja maailmanlaajennuksena. Tuo tunti oli syvästi merkityksellinen. Hämmästyttävää, miten utopiakonsultti pystyy synnyttämään meille yhteisen jaetun tilan, jossa ryhdymme maadoittumaan ympäristöömme radikaalisti uusin tavoin. Havaintomaailma alkaa muuttua, se virittäytyy uusille aallonpituuksille, jotka arjessa ovat harvemmin aistittavissa. Nyt minulla on muutamia salaisia välineitä, joiden avulla voin riuhtaista itseni lentoon pois automatisoidusta havainnon vankilasta. Kiitos Talvikki!

Kauneuden painosta

Kauneuden paino on jumalaisen kaunis kirja, jonka kuvista syntyy miltei kolmiulotteinen, kosketusaistia puhutteleva elämys. Yhtään vähempää ei pidä ollakaan, kun asialla on Pasi Räbinä, taiteellis-kokeellista työtään Oulun kaupunginteatterissa tekevä pukusuunnittelija. Kirjan nimi on oivallinen viitatessaan kauneuden itseisarvoiseen merkitykseen, sen esteettis-poliittiseen painoarvoon ja samanaikaisesti yhteen tekniikkaan, jolla näyttämöpukujen kankaita valmistetaan ja materiaaleja muokataan.

Pasi Räbinä kiittää esipuheessa tekstiilitaiteilija Maija Pellonpää-Forssia ja ennen kaikkea Oulun kaupunginteatterin puvustamoa, osoittaa kiitoksensa puvustonhoitaja Annukka Vallalle, apulaispuvustonhoitaja Arja Lehdolle ja Eila Roviolle, teatteriompelijoille Marika Heikkiselle, Leena Ollikaiselle, Laura Luosujärvelle, Raija Kilpiölle ja pukijoille Aino Kasville ja Pirkko Hansen-Haugille. Räbinä kirjoittaa keskinäisestä innostavasta yhteistyöstä ja näiden ammattilaisten työpanoksesta, luottamuksesta, ammattilaisuudesta ja vastuunottamisesta – tällaisessa prosessissa syntyy suunnittelultaan ja toteutukseltaan laadukas teatteripuku. Oulun kaupunginteatterin puvustamo onkin eräänlainen kokeellinen laboratorio. Kiitokset lähtevät myös näyttelijöille, tanssijoille, oopperalaulajille, esiintyjille.

Mielen täyttää kiitollisuus: tässä maassa on vielä mahdollisuus tehdä tällaisia kirjoja, löytyy myös paikallista ymmärrystä, säätiöiden ja rahastojen tuella ja Aalto-yliopiston tutkimushanke FiDiPro Costume selkärankana!
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

VALTA, VASTUU JA VINOUTUMAT

Riskityön tekijät sirkuksen, tanssin ja teatterin alalla

Teatterin tiedotuskeskuksen TINFO tuottama Valta, vastuu, vinoumat -kysely osoitettiin sirkuksen, tanssin ja teatterin parissa työskenteleville ja sillä selvitettiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä henkistä väkivaltaa, syrjintää ja seksuaalista häirintää näillä aloilla. Kyselytutkimuksen tulosten valossa esittävien taiteiden ala osoittautuu luultua huomattavasti vähemmän tasa-arvoiseksi ja epähierarkkiseksi. Sirkus-, tanssi- ja teatterialasta voidaan puhua riskityön kenttänä, jolla usein määräaikaisissa ja toimeksiantotyösuhteissa työskentelevät ovat vaarassa joutua väärinkohdelluiksi.

Räikeimmät epäkohdat kyselyyn saatujen vastausten perusteella liittyvät henkisen väkivallan ja syrjinnän yleisyyteen. Huonolla tolalla on myös epäasialliseen käytökseen puuttuminen: liian usein vaietaan ja ollaan piittaamattomia.

Henkistä väkivaltaa on kokenut usein tai jatkuvasti 20 % vastaajista, erilaista syrjintää, esimerkiksi iän tai työmarkkina-aseman perusteella 13 %. Jatkuvaa seksuaalista häirintää on kokenut 2 % vastaajista, mikä tarkoittaa yli 10 henkilöä 526 kyselyyn osallistuneesta. Puuttumattomuutta on peräti yli puolessa (53,5 -57 %) näistä tapauksista.

Tutkimuksessa kysyttiin samojen väärinkäytösten tapahtumista toiselle ja pyydettiin vastaajia myös arvioimaan omaa toimintaansa. Alalla tunnistetaan huonosti omaa epäasiallista, syrjivää käytöstä ja seksuaalista häirintää. Vastaajista henkistä väkivaltaa kertoi harjoittaneensa 21 % (harvoin 20 %, usein 1 %), syrjivästi oli käyttäytynyt 11 % (harvoin 10 %, usein ja jatkuvasti 1 %) ja seksuaalista häirintää 6 % (harvoin).

Syrjintää kokeneista 52 % ilmoittaa syyksi iän, 51 % muita syitä, joiksi mainittiin henkilökohtaiset ominaisuudet ja 44 % työmarkkina-aseman. Ulkonäön perusteella (18 %) syrjityiksi tulleita on erityisesti tanssijoissa ja näyttelijöissä. Ikää koskevaa syrjintää kokivat sekä nuoret että vanhemmat eri ammateissa työskentelevät, erityisesti naiset. Ikään liittyvät tasa-arvo-ongelmat koskettavat esiintyviä taiteilijoita, naisia enemmän kuin miehiä.

Kyselyyn osallistui yhteensä 526 vastaajaa. Vastaajista 68 % ilmoitti sukupuolekseen naisen, 28 % miehen ja 2 % muun, minkä lisäksi 2 % ei halunnut sanoa. Vastanneista 88 % on äidinkieleltään suomen-, 10 % ruotsin- ja 2 % jonkin muunkielisiä. Kysymykset oli laadittu ja niihin oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kuva 1:
Kuinka usein olet joutunut a) henkisen väkivallan, b) syrjinnän, c) seksuaalisen häirinnän kohteeksi työssäsi tai työhönottotilanteissa viimeisen kolmen vuoden aikana?

Valta vastuu 2019_kuva1

Vastaajat edustavat laaja-alaisesti tanssin ja sirkuksen alalla työskenteleviä esiintyviä taiteilijoita, taiteellista suunnittelutyötä tekeviä, tekniikassa ja hallinnossa työskenteleviä sekä alan opetus- ja tutkimustyössä erilaisissa työmarkkina-asemissa toimivia. Kysymyksissä oli otettu huomioon se, että vakituinen ja kokoaikainen palkkatyösuhde on vain yksi työnteon muoto, ei normi.
 

Syyt ovat syvällä rakenteissa

Sirkuksen, tanssin ja teatterin kentillä työskentelevät liikkuvat entistä useammin työmarkkina-asemasta toiseen, useissa työnteon ja työsuhteen muodoissa: määräaikaisissa työsuhteissa, keikoilla, tuntityösopimuksilla tai harjoitus/näytäntökorvauksilla, apurahalla sekä ilman palkkatyösuhdetta itsensätyöllistäjinä. Koko toimiala kipuilee ja sinnittelee riittämättömän rahoituksen ja kasvaneiden tehokkuusvaatimusten puristuksessa. Koetut vaikuttamismahdollisuudet ovat yhteydessä työsuhteeseen.

Työehtosopimuksella tehtävä vakinainen työ takaa parempaa tasa-arvoa. Epävarma asema työmarkkinoilla altistaa väärinkäytösten uhriksi joutumiselle. Epäasialliseen käytökseen ja vastuuttomaan vallankäyttöön on helpompi puuttua vakituinen työsuhde turvana.

Useat vastaajat nostivat esiin esittävien taiteiden kentän rahoituksellisen ja rakenteellisen epätasa-arvon ongelmat. Monesti mainittuja epäkohtia ovat koulutuksen epätasa-arvoisuus, hierarkkinen ja läpinäkymätön työskentelykulttuuri sekä läpinäkymätön rekrytointi- ja palkkapolitiikka. Lainsäädännön työnantajavastuut, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmat, joita suuremmilta työnantajilta edellytetään, koettiin kuolleiksi kirjaimiksi ja muodollisuuksiksi, joiden toteutumista kukaan ei valvo.
 

Epätervettä työkulttuuria parantamaan

Esittävien taiteiden kentällä vallitsee huutava tieto- ja tunnistamisvaje. Huolimatta voimassa olevasta lainsäädännöstä ja helposti löydettävistä toimintaohjeista ja -prosesseista mahdollisen henkisen väkivallan, syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän varalle, osassa työpaikoista tai satunnaisista työskentelytilanteista jäädään kädettömiksi. Valta, vastuu ja vinoutumat -kyselyyn vastanneet tuovat esiin työyhteisöiden solidaarisuutta ja ihmisten toisilleen antamaa vertaistukea tilanteissa, joissa työnantaja ei pyri ratkaisemaan epäkohtia.

Taidetyön erityisyyden varjolla on voitu hiljaisesti, mutta tietoisesti hyväksyä väärinkäytöksiä. Kyselytutkimuksen tulosten myötä meillä on tietoa ja ehdotuksia tavoista tehdä työkulttuuristamme terveempää. Kyse on kollektiivisesta vastuusta sekä kulttuuri- ja taidepoliittisesta päätöksenteosta ja linjauksista.

Kuva 2:
Onko kokemaasi a) henkiseen väkivaltaan, b) syrjintään, c) seksuaaliseen häirintään puututtu?

Valta vastuu 2019_kuva2

Riskityölle raameja – tutkimuksesta toimenpiteisiin

Nyt julkaistavat Valta, vastuu ja vinoutumat -kyselyn tulokset ovat vasta alkusoittoa sille työlle, joka tiedon pohjalta on käynnistettävä. Tätä kyselytutkimusta ei ole toteutettu vain kyselyn vuoksi, vaan tulokset toimivat pohjana ensin keskustelulle ja sitten toimeen tarttumiselle.

Kyselytutkimuksen raportissa esitetään joukko toimenpiteitä, joilla saadaan asetetuksi alalla tehtävälle riskityölle raamit. Ehdotukset toimenpiteiksi on suunnattu julkisille rahoittajille, kulttuuripoliittisille päätöksentekijöille, alan erilaisille työyhteisöille, johdolle, työnjohtoasemassa työskenteleville, alan koulutukselle ja tiedontuottajille.

Tavoitteena tulee olla, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus otetaan entistä paremmin huomioon politiikassa ja kaikessa päätöksenteossa. Toimenpiteiden tavoitteena on aiempaa tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi taidetyö. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen tehtävän työn on tähdättävä läpinäkyvään, reiluun ja eettisesti kestävään työskentelykulttuuriin.

TINFO tulee jatkossa tekemään pienimuotoisia lisäselvityksiä vastausaineiston pohjalta. Vastausaineisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia jatkotutkimukselle.
 

Kyselyssä yhteistyökumppaneita ovat Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) rinnalla olleet Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (Cefisto), Teatteri- ja mediatyöntekijöiden Liitto (Teme), Suomen Näyttelijäliitto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat (Sunklo), Teatterikeskus, Suomen Teatterit (Stefi), Globe Art Point sekä Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus.
 

Liitteenä tutkimusraportti:
Valta, vastuu ja vinoutumat – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus esittävissä taiteissa (Teatterin tiedotuskeskus TINFO, 2019)

Valta, vastuu ja vinoutumat. Kyselyn alkuperäiset kysymykset suomeksi.


Tutkimusta koskevat tiedustelut:

Teatterin tiedotuskeskus TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi, 044 363 1722 tai
tutkimus- ja hallintokoordinaattori Mikko Karvinen, mikko(a)tinfo.fi, 050 353 7874


Kuva 1:
Kuinka usein olet joutunut a) henkisen väkivallan, b) syrjinnän, c) seksuaalisen häirinnän kohteeksi työssäsi tai työhönottotilanteissa viimeisen kolmen vuoden aikana?

Kuva 2:
Onko kokemaasi a) henkiseen väkivaltaan, b) syrjintään, c) seksuaaliseen häirintään puututtu?

SOMEKAMPANJA #kenenteatteri #vemsteater #whosetheatre

#kenenteatteri #vemsteater #whosetheatre -somekampanja

Kampanjan kysymyksillä viitataan tekijöiden moninaisuuteen ja taiteen sisältöihin sekä vaatimukseen siitä, että tekijäkunnan ja teosten on kuvastettava monimuotoista yhteiskuntaamme nykyistä paremmin. Onko teatterien tekijäkunta tarpeeksi moninaista? Millaisia esityksiä näemme teatterissa, mistä ja kenestä ne kertovat?

Kampanjan tarkoituksena on tehdä näkyväksi teatterien toimintaa määrittelevät rakenteet, mahdollinen yksipuolisuus rekrytoinneissa ja ohjelmistovalinnoissa sekä avoimuuden puute. Haluamme herättää ajatuksia ja saada toimintaa aikaan.

Tunnisteet sosiaalisen mediassa mediassa postattaviin kuviin, teksteihin ja videoihin:

  • #kenenteatteri
  • #vemsteater
  • #whosetheatre

“Jos haluamme, että taidekenttä muuttuisi tasa-arvoisemmaksi ja monimuotoisemmaksi, meidän on alettava kertoa tarinoita todellisesta nyky-yhteiskunnasta, joka on monikielinen, monikulttuurinen ja täynnä erilaisia ihmiskohtaloita.” (David Kozma)

Osallistu kampanjaan kertomalla, miten moninaisuus toteutuu teatterissanne nyt ja mitä suunnitelmia teillä on tilanteen parantamiseksi. Haastamme sinut mukaan ajalla 9.-16.5.2019. Anna kasvot teatterille, joka on kaikkien!


Mitä moninaisuus tarkoittaa?

Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella ihmisellä on lukemattomia ominaisuuksia, rooleja, moni meistä kuuluu eri ryhmiin. Kyseessä voi olla myös ns. sisäinen erilaisuus, johon vaikuttavat jokaisen omat taustat ja identiteettikysymykset.

Yhteiskunnan moninaisuuteen kuuluvat kaikki vähemmistöryhmät. Ominaisuudet, taustat ja ryhmät saattavat liittyä esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosio-ekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisiin piirteisiin, poliittisiin näkemyksiin tai erilaisiin ideologioihin ja vakaumuksiin.

Lähde:
http://www.kulttuuriakaikille.fi/moninaisuus_mita_on_moninaisuus

David Kozman teksti kokonaan:

http://www.globeartpoint.fi/2019/01/31/david-kozma-speech-at-arkadias-seminar-is-the-finnish-art-field-diverse-open-and-equal/

Aiheeseen liittyvä sanasto:

http://www.cultureforall.info/doc/monikulttuurisuus_kansio/sanasto.pdf


Information på svenska

Also in English

UUTISIA

Teatterikesän Pääohjelmisto juhlii rohkeuden teatteria

Vuoden 2019 esitysten yhteinen nimittäjä on rohkeus, jonka alla niin kohdataan kuin puretaan erilaisia pelkoja, käydään kaikenlaisen rasismin kimppuun, päivitetään länsimaisen kulttuurin pohjalla olevia myyttejä ja mitätöidään vahingollisia stereotypioita.

"Festivaali juhlistaa siviilirohkeutta ja läsnäoloa, ja kutsuu katsojat saamaan elämänvoimaa vavahduttavista teatterielämyksistä.", linjaa festivaalin taiteellisesta suunnittelusta vastaava trio, Hilkka-Liisa Iivanainen, Aleksis Meaney ja Tanjalotta Räikkä.

Kansainvälisiä vieraisiin lukeutuu Australiasta saapuva Hot Brown Honey, jonka politiikan ja hip hopin huumaava sekoitus purkaa kolonialismin historiaa ja ottaa voimaannuttavasti takaisin oikeuden omaan ääneen ja tarinaan.

Esittämisen ja todellisuuden välistä suhdetta teoksissaan tutkii eurooppalaisen teatterikentän kärkiohjaajiin kuuluva Milo Rau. International Institute of Political Murder ja Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles tuovat TTT:n päänäyttämölle useita näkökulmia hyödyntävän ja tositapahtumiin perustuvan rikoskertomuksen La Reprise.

Lisäksi kansainvälisiä vieraita saapuu mm. Iso-Britanniasta, Kanadasta, Sveitsistä, ja Ruotsista. Kotimaisessa ohjelmistossa nähdään tänä vuonna paitsi lukuisia teattereiden yhteistuotantoja, myös esityksiä esimerkiksi Kansallisteatterilta, Teatteri Jurkalta, Red Nose Companylta, Circo Aereolta ja tanssiteatteri MD:ltä.

Tutustu Pääohjelmistoon Teatterikesän verkkosivuilla.

20-vuotias Ohjelmateltta kurkistaa menneeseen ja tulevaan


Harrastajateatterikesän 2019 ohjelmisto julkaistu

Jyväskylän kaupunginteatterilla 16.-18.8. järjestettävän 46. Harrastajateatterikesä-festivaalin ohjelmisto on valittu. Jyväskylän kaupunginteatterin ohjaaja ja vuoden 2019 ohjelmiston valitsija Anssi Valtonen valitsi 32 hakijan joukosta tänä vuonna mukaan 7 esitystä. Tapahtuman raatiin astuvat tänä vuonna ohjaaja Samuli Reunanen, näyttelijä Hanna Liinoja ja näyttelijä-ohjaaja Tapani Kalliomäki.

Harrastajateatterikesään 2019 valitut esitykset ovat:

Ilves-Teatteri: Väsymättä paras Helsinki
Sampo Ilmari Seppä: Sotaratsu Tampere
Jyväskylän Huoneteatteri: Skavabölen pojat Jyväskylä
J+J Teatteri: Laulava hoitaja Jämsä
Teatterimylly: Kuumia aaltoja Savonlinna 
Ylimuonion Urheiluteatteri: Ei kyyneltäkään virrannut Oulu
Epähetero Entourage: Paine Tampere

Tänä vuonna hakemusten joukossa perinteisen puheteatterin rinnalla ja sisällä oli paljon musiikkia, lauluja ja tanssillista, fyysistä kerrontaa, ja yksi naamioteatteriesitys. Omaa erityisosaamista oli tuotu ryhmien tueksi ja uusia asioita rohkeasti opeteltu yhdessä. Mukana oli paljon kantaesityksiä, yksilön tai ryhmän tuottamia uusia tekstejä henkilökohtaisista ja yhteiskunnallisista aiheista. 

Ohjelmistoon vuodelle 2019 valittiin yhteensä 7 esitystä, jotka Valtosen mukaan antavat kohtuullisen otannan koko hakijajoukon teemoista.

Kantaesityksiä, tulkintoja valmiista tekstistä sekä intiimejä omakohtaisia puheenvuoroja

Tuttuun tapaan ohjelmiston lisäksi tarjolla on jokaisen esityksen jälkeen valitsijan vetämät jälkilöylyt, joissa yleisö pääsee jakamaan kokemuksiaan esitysten esiin nostamista teemoista ja antamaan palautetta esityksistä. Harrastajateatterikesän lipunmyynti avautuu 9.5. Lippuja voi ostaa Jyväskylän kaupunginteatterin lippumyymälästä, sekä lippu.fi:stä.

Lisätietoja
Mari Saarinen, Tuottaja
050 – 4682138
Suomen Harrastajateatteriliitto
www.shtl.fi 


Tampereen Liikkuvan Näyttämön ensiesitys matkaa palvelukoteihin: tavoitteena pysyvä toimintamalli 

Uusi käynnistyvä teatterialan toimintamalli Tampereen Liikkuva Näyttämö vie korkealaatuista teatteritaidetta teatterilaitosten ulkopuolelle. Syksyllä 2019 saa kantaesityksensä Dostojevskin Idiootti, joka lähtee kiertämään tamperelaisten ikäihmisten luo kaudella 2019-2020. Näytelmän toteuttavat yhteistyössä Tampereen Työväen Teatteri (TTT) ja Tampereen Teatteri (TT). Kiertävän esitystoiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja rahoittamisessa ovat olleet teattereiden lisäksi mukana Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä Taiteen edistämiskeskus. Tavoitteena on luoda pysyvä yhteistyömalli kiertävälle esitystoiminnalle Tampereen ja Pirkanmaan alueella. Mallia on haettu Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö-toiminnasta.

Yhteistyömallin suunnitteluun on alusta asti otettu mukaan esityksen kohderyhmä. Mallia työstettiin työpajoissa, joihin osallistui tamperelaisia ikäihmisiä, palvelukotien henkilökuntaa ja esityksen työryhmän jäseniä. Kiertuetta ovat yhdessä teattereiden kanssa suunnitelleet muun muassa Teatteri Siperiasta tuttu freelancer-näyttelijä Riikka Papunen ja Kulttuuriosuuskunta Kajeen tuottaja Susanna Ihanus ja Tampereen kaupungin suunnittelija Mari Jalkanen.

Suunnittelija Jaana Ylänen Tampereen Kaupungin Hyvinvoinnin palvelualueen Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista toteaa, että hanke toteuttaa kuntien kulttuuritoimintalain tavoitetta tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen. Hanke myös edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista taiteeseen, kulttuuriin ja sivistykseen.

Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijat Arttu Haapalainen ja Iiro Heikkilä ovat olleet mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa alusta asti. ”Erittäin hyvä lopputulos olisi, jos projektin tuottama toimintamalli kopioitaisiin aluksi maakunnalliseksi ja siitä laajentuen valtakunnalliseksi. Vision mukainen toimintamalli koskisi myös muita taiteen katvealueella olevia kuluttajia, kuten esimerkiksi vankeinhoitoa ja erityisnuorisotyötä”, toteaa esittävien taiteiden läänintaiteilija Iiro Heikkilä.

Lisätietoja:

Tampereen Teatteri, teatterinjohtaja Reino Bragge / Tiedottaja Sanna Huhtala, p. 040 532 8838
Tampereen Työväen Teatteri, teatterinjohtaja Otso Kautto / Tiedottaja Sari Andersson, p. 050 5969 069
Tuottaja Susanna Ihanus, susanna.ihanus(a)kaje.fi, p. 050 300 7647


Pyynikin kesäteatterisäätiö jakoi teatterialan apurahoja

Pyynikin kesäteatterisäätiö on jakanut teatterialan apurahoja yhteensä 20 000 eurolla.  

Apurahoja myönnettiin esitysten toteutuksen lisäksi teatterialalla työskentelyä ja esittävien taiteiden ajankohtaisia aiheita esiin nostaviin hankkeisiin. Jakoperusteissa kiinnitettiin huomiota vapaan kentän ja erityisen niukin resurssein toimivien yhteisöjen tukemiseen. Lisäksi arvioitiin apurahan merkittävyyttä suunnitelman toteutumiselle. Myönnetyt apurahat olivat suuruudeltaan 2 000 – 5 000 euroa.

Apurahan saivat:

•  Haiharan nukketeatteri: nukketeatteriesityksen tuotantoon 50-vuotisjuhlavuonna 2019.
•  Kehitysvammaisteatteriyhdistys La Strada ry: 10-vuotisjuhlaesityksen Siunattu hulluus tuotantoon vuonna 2019.
•  Musiikkiteatteri Valkia: luento- ja keskusteluiltoihin teatterialan teemoista.
•  Teatteri 2.0 / Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry: taiteellis-tutkimuksellisen Työn näyttämö -projektin toteutukseen.
• Teatteri Täsmä ry: Näkökenttä -esityksen toteutukseen.
• Työryhmä Marja Skaffari ja Johanna Peltola: klovneriaesityksen toteutukseen.

Säätiö tukee Pyynikin kesäteatterin toiminnan tuotoilla teatterialaa Tampereella. Tänä vuonna apurahan hakijoita oli yhteensä 49 ja niiden yhteenlaskettu summa yli 230 000 euroa. Apurahojen jaon mahdollisti kesän 2018 taloudellinen onnistuminen – sekä Ehtoolehdon sankarit -komedia että Suomen Kiertueteatterin kanssa yhdessä tuotettu Herra Hakkarainen seikkailee -näytelmä ylittivät katsojatavoitteensa.

Tulevana kesänä Pyynikin kesäteatterissa nähdään uusi kotimainen komedia Nuotin vierestä 11.6.–10.8.2019. Johanna Hartikaisen käsikirjoittaman näytelmän ohjaa Pyynikin kesäteatteriin Ola Tuominen. Lavalla nähdään mm. Tiina Weckström, Juha-Matti Koskela, Irina Vartia, Kaisa Hela, Samuli Muje, Karoliina Blackburn ja Jarmo Perälä. 

Lisäksi kesäteatteriin toteutetaan näytelmä Tatun ja Patun Suomi, jota esitetään 4.7.–5.8.2019. Aino Havukaisen ja Sami Toivolan samannimiseen kirjaan perustuvan teoksen on dramatisoinut Sami Rannila. Ohjauksesta vastaa Janne Jämsä ja rooleissa nähdään Samuel Kujala, Verneri Lilja, Jenni Helenius ja Inke Koskinen. Teos toteutetaan yhteistyössä Suomen Kiertueteatterin kanssa.

Lisätiedot:

Pyynikin kesäteatterisäätiö sr, toiminnanjohtaja Hanna Suurhasko, 
puh. 050 325 0275 / hanna.suurhasko(a)pyynikinkesateatteri.fi


Hannu Lintu Kansallisoopperan ja -baletin ylikapellimestariksi

Hannu Lintu on valittu Kansallisoopperan ja -baletin uudeksi ylikapellimestariksi. Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallitus päätti valinnasta kokouksessaan keskiviikkona 8.5. illalla. Hallitus kuuli asiassa Oopperan ja Baletin henkilöstöryhmiä, joiden lausunnot olivat puoltavat. Lintu aloittaa tehtävässään tammikuussa 2022.

Kansallisoopperan ja -baletin uuden ylikapellimestarin 4,5-vuotinen kausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.6.2026. Ylikapellimestarin pääasialliset tehtävät ovat produktioiden ja konserttien johtamisen lisäksi orkesterin kehittäminen sekä kuoron kehittäminen yhteistyössä kuoromestareiden kanssa.

”Ooppera on aina ollut minulle tärkeä inspiraation lähde. Siksi olen innoissani siitä, että monien sinfonisten vuosien jälkeen minulla on mahdollisuus keskittyä yhteen taiteen hienoimmista ja haastavimmista saavutuksista: musiikin, sanan ja näyttämön symbioosiin. Erityisen onnellista on, että saan tehdä sen Kansallisoopperassa, talossa, jossa koen olevani ystävien keskellä ja jossa ammattitaito yhdistyy palavaan tahtoon tehdä taidetta musiikin ja yleisön hyväksi”, Hannu Lintu kuvailee.

Hannu Lintu on työskennellyt vuodesta 2013 alkaen Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. Tätä yhteistyötä leimaa vahva kansainvälinenkin menestys useine palkittuine levytyksineen. Lintu vierailee säännöllisesti arvostettujen orkestereiden kapellimestarina: tulevalla kaudella hän johtaa mm. Orchestre de Paris´ta, Hollannin Radion Sinfoniaorkesteria, Montrealin, Detroitin, Bostonin ja Chicagon sinfoniaorkestereita sekä orkestereita Singaporessa ja Tokiossa.

Lintu on myös johtanut oopperakirjallisuuden keskeisiä merkkiteoksia ja suomalaista nykyoopperaa Kansallisoopperassa ja Savonlinnan Oopperajuhlilla, viimeisimmäksi Kansallisoopperan Wozzeckin.

Valinnan perusteluissa todetaan, että Hannu Lintu on merkittävä suomalainen kapellimestari, joka on tässä vaiheessa uraansa halukas siirtämään taiteellisen työnsä painopistettä oopperan suuntaan. Hän on RSO:n ylikapellimestarina kehittänyt orkesterinsa sointikulttuuria ja tätä ammattitaitoa hän tulee hyödyntämään myös Kansallisoopperassa ja -baletissa. Johtaessaan oopperateoksia hän on osoittanut hallitsevansa suvereenisti oopperan suuren koneiston ja samalla tarjonnut näkemyksellisiä tulkintoja. Linnun korkeaa profiilia suomalaisessa musiikkielämässä voidaan myös hyödyntää Kansallisoopperan ja -baletin vahvana puolestapuhujana, tukijana ja kehittäjänä.

Lisätietoja Hannu Linnusta: www.hannulintu.fi ja oopperabaletti.fi/talo/ihmiset/cv/hannu-lintu/

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Katja Jokinen, p. 050 388 7151, katja.jokinen(a)opera.fi

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Mad Housen kesäkiertue “Ilmastonmuutos ja Utopiat”

Tänä kesänä esitystaidetta voi kohdata useilla huippufestareilla. Mad Housen kiertue “Ilmastonmuutos ja Utopiat” vierailee Helsingissä Kontula Electronicissa (17.-18.5.), Teurastamon kesässä (13.6.), Ikaalisten Puistofilosofia-viikolla (23-27.7.) ja Savonlinnan luontoelokuvafestivaalilla (16.-18.8.).

Kiertueen esitykset käsittelevät ihmistä, ympäristöä, siihen kohdistuvia muutoksia ja tulevaisuuksia. Nukketeatteriryhmä Kuuman ankanpoikasen esityksessä Hikoileva maapallo kuullaan jöröjukkamaisia tarinoita ympäristöstämme. Koko perheelle suunnatussa teoksessa riimittelevät tutkijat kohtaavat joukon otuksia ja ilmiöitä, joilla saattaa olla tekemistä maapallon hikoilun kanssa. Esitys toteuteaan yhteistyössä Aura of Puppetsin kanssa. Äänitaiteilijoiden Juha Valkeapään ja Juhani Liimataisen Lintukonserttissa kuullaan sekoitelma arkisten ja mytologisten lajien ääntelyä höyhenpuvuissa. Esitystaideryhmä Oblivian The Rave -installaatio pohtii, millainen tulevaisuuden esitys voisi olla ja miten kiertää kansainvälisesti ekologisesti kestävällä tavalla.

Utopiakonsultaatio ja kallio manninen suuntaavat mahdollisiin ja mahdottomiin tulevaisuuksiin. Todellisuuden tutkimuskeskuksen Utopiakonsultaatio on palvelu, jossa asiakas ja konsultti kohtaavat toisensa. Osapuolten vuorovaikutusta ohjaa kulloinenkin ympäristö ja sen herättämät ajatukset. kallio manninen -taiteilijaparin esitys ammentaa kyborgiteorioista ja klubikulttuurista. Teknologioiden ja kehojen vuorovaikutuksesta muodostuu odottamattomia tulevaisuudennäkymiä.

Kiertueen kaikki esitykset nähdään osana yhteistyöfestivaalien ohjelmistoa puistoissa, pihoilla, baareissa ja ostoskeskuksella sekä tietysti Mad Housen uusissa tiloissa Helsingin Teurastamolla. Tarkemmat aikataulut ja esitystiedot julkaistaan pian ja ne löytyvät myös festivaalien omilta sivuilta.

Lue lisää


#StopHatredNow 2019  – Liittolaisuus ja solidaarisuus | 13.-16.5.2019, Helsinki

#StopHatredNow 2019 – Liittolaisuus ja solidaarisuus Työkaluja inklusiiviseen, antirasistiseen ja feministiseen toimintaan 13.–16.5.2019 

Taiteen kenttä tarvitsee työkaluja vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin. #StopHatredNow on interkulttuurinen ja antirasistinen tapahtuma-alusta, joka luo uutta diskurssia moninaisuudesta. Usean taide- ja kulttuuriorganisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma rakentaa positiivisessa hengessä keskustelua diversiteetistä, valtarakenteista, toiseudesta, representaatioista sekä antirasistisista strategioista. 

Vuoden 2019 #StopHatredNow -tapahtuma on suunnattu taide- ja kulttuuri-instituutioille, yksittäisille taiteilijoille ja toimijoille sekä kulttuurivaikuttajille. Maksuttomat luennot, keskustelut ja työpajat tarjoavat konkreettisia työskentelyn välineitä sekä lisää tietoa           

liittolaisuuden ja solidaarisuuden teemoista. Keskustelijoina lukuisia asiantuntijoita kuten Sandrine Micossé-Aikins (Diversity Arts Culture, Saksa), Thomas T. Presto (Head of Critical Friends and Artistic Director , Norja), Natasha A. Kelly (akateeminen aktivisti ja elokuvantekijä, Saksa), sekä taiteilijat Camille Auer , Carmen Baltzar ja Sepideh Rahaa.  

Tapahtuman tuottavat yhteistyössä UrbanApa, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuurikeskus        Caisa, Goethe-instituutti , Aalto-yliopiston taiteen laitos, ARMA, ArtsEqual, Interkult ry, Globe Art Point sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus. 

Tapahtumapaikkoina toimivat Zodiak, Kulttuurikeskus Caisa sekä Hanaholmen.  

Tapahtuma on maksuton! 

Lisätiedot ja koko ohjelma

UrbanApan taiteellinen johtaja: Sonya Lindfors // sonya(a)urbanapa.fi // 040 5164420
Tuottaja: Wilhelmina Sederholm  // producer(a)urbanapa.fi // 040 5918952  

#StopHatredNow on usean eri taideinstituution sekä interkulttuurisen ja rasismin vastaisen organisaation yhteinen tapahtuma-alusta monimuotoisen ja avarakatseisen Suomen puolesta. Toiminnan keskiössä ovat yhteisöllisyys, voimaantuminen, yhteistyö ja tiedon sekä resurssien jakaminen. Tapahtuma-alusta on luotu pidempiaikaiseksi ja sen puitteissa voidaan toteuttaa erimuotoista toimintaa. #StopHatredNow toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. 


Sukupuolien moninaisuus tanssi- ja esitystaiteessa -keskustelutilaisuus | 23.5.2019, Tampere

Luento:  Sukupuolien moninaisuudesta tanssi- ja esitystaiteessa
Case Example: Itsenä olemisen tärkeydestä – hanke
To 23.5. Klo 13 – 16.00 Liikelaituri (os. Yliopistonkatu 58D, 1. krs, Tampere)

Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautuminen

Yhteistyössä Pirkanmaan Tanssin Keskus, Teme (Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto), TREenit! ry

Keskustelutilaisuus sukupuolien ja identiteettien moninaisuudesta ja niiden huomioimisesta taiteessa ja taiteellisessa työskentelyssä. Keskustelutilaisuus on suunnattu tanssi-, sirkus- ja esitystaiteen ammattilaisille, opettajille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lisätietoa sisällöistä alla.  

Keskustelutilaisuuden päätteeksi Yhteisö tanssii ry järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen n. klo 16.00 – 17.00. Kokoukseen ovat tervetulleita myös yhdistyksen ulkopuoliset!  

 Ilta jatkuu yhdessä vapaamuotoisen keskustelun, verkostoitumisen, omakustanteisen ruokailun ja tanssiesityksen merkeissä. Ruokapaikka ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  

 Tapahtumaan osallistuvat voivat ostaa itselleen 8 euron alennuslipun Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaalin torstai-illan esitykseen (TADaC: Their Limbs Their Lungs Their Legs). Liput esitykseen jokainen hankkii itse.

 Jotta osaamme varautua sopivalla määrällä tarjoiluja, ilmoittaudu mukaan ma 20.5. mennessä osoitteeseen yhteisotanssiiry(a)gmail.com.

Sukupuolien moninaisuus tanssi- ja esitystaiteessa-luento

 Luennon tavoitteena on lisätä valmiuksia tiedostaa ja huomioida sukupuolen moninaisuutta eri työtilanteissa. Kuinka tunnistaa omia ennakkoluuloja, piileviä ajatusmalleja, odotuksia ja stereotypioita? Kuinka purkaa opittuja ajatusmalleja, kyseenalaistaa binäärirakenteita ja sukupuolinormatiivisuutta, jotka mahdollistavat syrjintää? Kuka puhuu kenenkin suulla tai puolesta, ja mistä positiosta? Mitä tarkoittaa sukupuolisensitiivisyys työtilanteissa?  

 Luennolla pohdimme käsitteitä kuten binäärirakenteet, sukupuolinormatiivisuus, sukupuolikokemus sekä avaamme sukupuolisuuteen liittyvää terminologiaa. Keskustelemme sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta ja kokemuksista työelämän käytännöissä. Pureudumme aiheisiin myös esimerkkien kautta.

 Luennon pitäjät, tanssitaiteilijat Pauliina Kettunen ja Pia Lindy tutustuivat Setan ammatillisessa kouluttajakoulutuksessa 2015. Koulutus tarjosi valmiuksia muun muassa yhdenvertaiseen ja sensitiiviseen kohtaamiseen työtilanteissa sekä hlbtiq-tietotaidon soveltamiseen eri ammattialojen sisältöihin.

Itsenä olemisen tärkeydestä (ISOT) –hanke

 Teatteriohjaaja ja -pedagogi Kirsi Karvonen alustaa valtakunnallisesta Itsenä olemisen tärkeydestä -hankkeesta (ISOT-hanke), joka toteutettiin peruskoulun 9. luokkalaisten kanssa lukuvuonna 2016 – 2017. Hankkeen tavoitteena oli synnyttää monimuotoista ja -äänistä tietoon pohjautuvaa keskustelua tasa-arvosta ja itsenä olemisen tärkeydestä yhdessä nuorten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli myös kuulla ja kerätä nuorten ajatuksia, tukea nuoria kasvamaan aktiivisiksi kansalaisiksi sekä lisätä opettajien valmiuksia koulussa käytävälle tasa-arvokeskustelulle.

 Hankkeen aikana nuorille lahjoitettiin Chimamanda Ngozi Adichien Meidän kaikkien tulisi olla feministejä -kirjan (Otava 2017), joka opettaa empatiaa ja edistää kulttuurista moninaisuutta sekä nostaa esiin tärkeitä yhteiskunnallisia asioita eriarvoisuudesta paikallisesti ja globaalisti. Kirjan käsittelyn ja keskustelun tueksi hanke tuotti opettajille sähköisen oppimateriaalin sekä järjesti kirjoituskatselmuksen, johon nuoret voivat osallistua haluamallaan tekstilajilla.

 Hanketta koordinoi Kulttuurikeskus PiiPoo. Hankkeen yhteistyökumppaneita ja rahoittajia olivat mm. WOW Finland, Tampere-talo, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Otava, Jyväskylän yliopisto, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto sekä Suomen PEN. 

Lue lisää


UNO lukudraamailta | 4.6.2019, Helsinki 

Ti 4.6.2019 klo 18-21 (sis. väliajan)
Valtimonteatteri, Aleksis Kiven katu 22 (sisäpiha), Helsinki 

Tilaisuudessa kuullaan n. 10 minuutin mittaiset otteet UNOn vuoden 2018 Residenssi- ja Hautomo-kirjailijaohjelmissa kehitellyistä näytelmäteksteistä ja keskustellaan kirjailijoiden kanssa. Lukudraamademot ohjaa UNOn dramaturgi Elina Snicker vielä keskeneräisten näytelmätekstien pohjalta. Ilta toteutetaan yhteistyössä UNOn Verkoston teattereista Valtimonteatterin, Quo Vadiksen, Jalostamo2:n ja Ryhmäteatterin kanssa. 

Sofia Aminoff: DEN HEDNISKA TIDEN. Porträtt av två kvinnor i ett rum. (työnimi)
Marjo Airisniemi: Lintumetsä (työnimi)
Iida Hämeen-Anttila: Rakas kuolema (työnimi)
Okko Leo: XEX (työnimi)Veikko Nuutinen: Vanhempainilta (työnimi)

Lisätietoa kirjailijoista ja näytelmistä www.uno-npf.fi/kirjoittajaohjelmat

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta paikat tulee varata ennakkoon rajallisen tilan vuoksi.

Varauslomake: https://forms.gle/oV4t4TZYSdoAhcLx7 
tai saara(a)teatterikaksipistenolla.fi

Lisätiedot:
Saara Rautavuoma, UNOn johtaja
saara(a)teatterikaksipistenolla.fi, 050 302 0706, www.uno-npf.fi


UNO seminaari Nykynäytelmän keskeiset kysymykset: Parenteesi | 5.6.2019, Helsinki

UNO SEMINAARI 2019 Nykynäytelmän keskeiset kysymykset: Parenteesi

Ke 5.6.2019 klo 10-15.30  

Valtimonteatteri, Aleksis Kiven katu 22 (sisäpiha), Helsinki

Uuden näytelmän ohjelman kevään 2019 seminaari suuntaa huomion nykynäytelmän lukukykyyn. Otamme yhteisen tarkastelun ja työskentelyn kohteeksi näytelmätekstin parenteesin. Parenteesi on kirjailijalle tärkeä työväline ja teoksen tulkitsijoille olennainen ratkaistava asia, joka mm. valottaa näytelmän tyylilajia. Lähestymme parenteesia näytelmän kohtaamisen kysymyksenä. Tervetuloa miettimään, miten parenteesi suuntaa omaa tulkintaasi teoksesta, ja millainen työväline se voisi olla.

Seminaari käynnistyy puheenvuoroilla, joissa omaa suhdettaan parenteesiin valottavat näytelmäkirjailija Otso Huopaniemi, dramaturgi Kirsi Porkka, ohjaaja Saana Lavaste ja näyttelijä Tuukka Vasama. Päivä sisältää lisäksi yhteistä työskentelyä ja keskustelua.

Seminaari on suunnattu näytelmien kanssa työskenteleville teatterin ammattilaisille ja opiskelijoille. Mukaan mahtuu rajattu määrä osallistujia. 

Ennakkoilmoittautumiset viim. ma 27.5.2019

Nettilomakkeella: https://forms.gle/4EsxhrcFwi8aEcUS6
tai saara(a)teatterikaksipistenolla.fi

Lisätiedot:
Saara Rautavuoma, UNOn johtaja
saara(a)teatterikaksipistenolla.fi, 050 302 0706, www.uno-npf.fi

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kaikkien Festari etsii suomalaisia taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä

Kaikkien Festari etsii suomalaisia taiteilijoita tai taiteilijaryhmiä, joilla on halua esiintymisiin Suomessa sekä kiinnostusta myös mahdollisiin keikkoihin Suomen rajojen ulkopuolella. Etsimme nimenomaan erityistarpeisia artisteja ja inklusiivisia esiintyjäryhmiä, jotka ovat kohdanneet haasteita keikkailumahdollisuuksien suhteen.

Tästä syystä Kaikkien Festari -hanke paneutuu myös esiintymispaikkojen/tapahtumien saavutettavuuteen, erityisesti esiintyjätilojen esteettömyyteen sekä tapahtumajärjestäjien tietoisuuteen ja valmiuteen/halukkuuteen ottaa ohjelmistoonsa uusia ennenäkemättömiä kykyjä.

Laitetaan raiderit ja materiaalit kuntoon ja mennään yhdessä eteenpäin!

Jokaisella on oikeus kulttuuriin, sen kokijana, tekijänä ja näkijänä!

Lue lisää


Nordic Festival for Young Contemporary Art | Deadline 14 May 2019

Platform Nord is a festival and meeting place for Nordic young artists age 18 to 30. The festival takes place in Kristiansand (NO) from 9th to 13th October 2019 and presents up to 10 projects to the public.

PN call for projects from all artistic expressions: Performing and visual arts including performance, theatre, dance, music, literature, film, installations, photography and more. Projects transcending different art forms, and creative expressions that explore new ways of mediation are especially welcome.  

Applications to participate are to be submitted before the deadline 14th of May.  Each project is evaluated on the basis of artistic quality and originality – with the artistic idea as a main focus. Each project can include more than one artist/practitioner. 

Open Call – Platform Nord

Young artist in the Nordic countries?
Present your art project at Platform Nord in Kristiansand 9th to 11th October 2019.

Application deadline 14th May 2019.

Read more


Meeting Point Finland 2019 | Haku 31.5.2019 mennessä

Kutsu kuubalaisen nukketeatterin mestarikurssille ja seminaariin kansainvälisen katu- ja nukketeatterifestivaalin Kulttuurimylly Festival yhteydessä 23.9-28.9.2019 Itä-Helsingissä  

Suomen UNIMA ja Maria Baric Company ylpeänä esittävät avoimen kutsun Meeting Point Finland 2019 -projektiin ja ensimmäiseen Kulttuurimylly Festival -tapahtumaan kaikille pohjoismaisille kollegoilleen ja nukketeatteritaiteilijoille.

Meeting Point Finland 2019 on kansainvälinen ja monikulttuurinen hanke, joka tuo pohjoismaiset nukketeatteritaiteilijat yhteen Kulttuurimylly Festivaleille jakamaan osaamistaan nukketeatterissa ja katutaiteessa sekä työskemtelmään yhdessä Itä-Helsingin lähiöiden asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Projektin tulokset jaetaan NORDPU - Nordic Pupetry Directoryn kautta hyödyttämään tulevia taiteellisia yhteistyöhankkeita Pohjoismaissa. Projektia rahoittaa Nordic Culture Point. 

Meeting Point Finland 2019 ja Kulttuurimylly Festivalin ohjelma sisältää:

- Kuubalaisen nukketeatterin mestarikurssin,
- Seminaarin, 
- Katu- ja nukketeatterikarnevaalitapahtuman sekä 
- muita esityksiä, työpajoja ja tapahtumia. 

Hae Meeting Point Finland 2019 apurahaa* 31.5.2019 mennessä 

Meeting Point Finland 2019 projekti mahdollistaa pohjoismaisille nukketeatteritaiteilijoille apurahan Kulttuurimylly Festival -tapahtumaan osallistumiseksi. Apuraha kattaa matkakulut, majoituksen, lounaat kahveineen ja virvokkeineen, osallistumismaksun mestarikurssille sekä pääsyn festivaalin kaikkiin esityksiin ja muuhun ohjelmaan 23.9-28.9.2019. Liitteenä on lisätietoa. Apurahaa haetaan lomakkeella osoitteessa www.kulttuurimylly.com/festival 31.5. mennessä.

Tule kokemaan itäinen Helsinki uudella tavalla, saa uusia näkökulmia ja inspiraatiota työhösi ja luo kanssamme jotain uniikkia tälle yhteisölle! Tervetuloa Helsinkiin syyskuussa! 

*Huomaathan, että apurahoja on rajoitettu määrä. Jos et tulisi tällä kertaa valituksi apurahansaajaksi, voit kuitenkin osallistua Meeting Point Finland 2019 -projektiin ja festivaaliin omalla kustannuksellasi. Osallistumismaksu festivaaliviikon koko ohjelmaan sisältäen lounaat ja mestarikurssin on 480 ¤. Hinta ei sisällä matkoja tai majoitusta. 

Lue lisää


Teatterikesän OFF Tampere  -ohjeisohjelmisto | Ilmoittaudu 31.5.2019 mennessä

Teatterikesäviikolla 5.–11.8.2019 Tampere ja lähiseudut tarjoavat areenan sadoille esityksille ja oheistapahtumille. Mikäli sinulla on esitys tai muu ohjelmanumero, joka ansaitsee tulla nähdyksi, voit ilmoittautua mukaan Teatterikesän OFF Tampere -oheisohjelmistoon.

Teatterikesän oheisohjelmisto OFF Tampere on erinomainen tilaisuus esiintyville ryhmille, jotka haluavat esitykselleen uutta yleisöä ja paraatipaikan kansainvälisen teatterifestivaalin ohjelmistossa. Vuonna 2018 ohjelmistossa oli mukana 45 eri osallistujatahoa, ja esitykset keräsivät yhteensä 52 127 katsojaa. OFF-ohjelmistoon ilmoittautuvat ryhmät vastaavat esitystensä tuotannoista ja kuluista itse, mutta saavat ilmoittautumismaksua vastaan Teatterikesän laajan markkinointituen, jolla esityksesi tavoittaa katsojat. Olipa kyseessä sitten kesäteatteri, draama, musikaali, sirkus, nukketeatteri, musiikki, monologi, tanssi, komiikka, performanssi tai ennenäkemätön taidespektaakkeli, OFF-ohjelmisto ottaa avosylin vastaan kaikki esiintyvät ryhmät ja taiteilijat harrastelijoista ammattilaisiin.
 
OFF:in ilmoittautumisaika on avoinna 2.–31.5.2019. Early Bird -etu on voimassa 10.5. mennessä ilmoittautuneille ryhmille. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Tampere Theatre Festival 5.–11.8.2019


Warjakan taiteilijaresidenssi | Haku 31.5.2019 mennessä

Warjakan taiteilijaresidenssi 15.-26.7.2019 – Paikkasidonnainen poikkitaiteellinen yhteistyö

TaikaBox ry yhteistyössä Ervastinkylän kyläyhdistyksen kanssa tarjoaa kahden viikon mittaisen residenssin kolmelle eri taiteenalan ammattilaiselle – yhdelle paikalliselle ja kahdelle ulkopaikkakuntalaiselle/kansainväliselle taiteilijalle. Oulun kaupunki tukee residenssiä.

Residenssi järjestetään Pohjois-Suomessa, Varjakan kauniissa satama miljöössä. Varjakka on pieni kylä, joka sijaitsee Oulunsalossa Kempeleenlahden rannalla, noin 18km Oulusta etelään. Varjakkaan voi matkustaa joko lentäen Oulun lentoasemalle, joka sijaitsee 7km Varjakasta tai junalla Oulun rautatieasemalle. Tarvittaessa voimme järjestää kuljetuksen lentokentältä ja rautatieasemalta.

Warjakan taiteilijaresidenssi tarjoaa valituille taiteilijoille mahdollisuuden kehitää poikkitaiteellista yhteistyötä eri taiteen alojen ammattilaisten kanssa. Taiteilijoilla on Varjakansaaren Konttori -rakennus sekä paikallisen kyläyhdistyksen Varjakan venesatamassa sijaitseva kalamaja käytössään työskentelytiloina 15.-26.7.2019 välisenä aikana. 

Valituille taiteilijoille tarjotaan seuraavat:

  • pieni palkka tai palkkio (noin 600¤-800¤ riippuen lopullisesta rahoituksen määrästä)
  • kohtuulliset materiaalikulut
  • matkakorvaus (korkeintaan 350¤ kansainvälisille taiteilijoille)
  • päivärahat
  • majoitus
  • tukea käytännön järjestelyissä ja taiteellisessa työskentelyssä koko residenssin ajan

Residenssin aikana taiteilijoiden edelletytään ohjaavan yhden työpajan joko itsenäisesti tai yhdessä toisten residenssitaiteilijoiden kanssa tai tarjoavan jotain muuta yhteisöllistä toimintaa paikalliselle asukkaille. Taiteilijat osallistuvat myös kyläyhdistyksen järjestämään Illallinen Konttorilla -tapahtumaan, jossa he voivat esitellä työskentelyään laajemmalle yhteisölle leppoisan piknik-illallisen lomassa.

Kaikkien taiteenalojen ammattilaiset ovat tervetulleita hakemaan residenssiin. 

Lue lisää residenssistä ja hakemisesta


Lastenteatterin ideahautomo hakee vuoden 2020 ITU-esitystä | Haku 11.6.2019 mennessä

ITUjen näyttämön järjestävät Helsingin Annantalo, Vantaan Lastenkulttuurikeskus Pessi, Turun Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto, Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskus Efekti ja Espoon Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora

ITUjen näyttämölle voi hakea esitysidealla, tekstikatkelmalla, kohtauksella tai demolla uudesta, pienille lapsille suunnatusta näyttämöteoksesta. Esityksen muotokieli on vapaa. Se voi edustaa nukketeatteria, sirkusta, musiikki- ja tanssiteatteria, puheteatteria tai performanssitaidetta. Kutsu on suunnattu taiteen ammattilaisille ja teoksen takana tulee olla laskutuskelpoinen rekisteröity yhteisö.  

Hakemuksien perusteella 6–8 ehdotusta valitaan Itujen näyttämökatselmukseen, joka järjestetään Lahdessa 20.9.2019. Näistä taiteen ammattilaisraati valitsee vuoden 2020 ITU-esityksen. Esityksen ensi-illan tulee olla vuonna 2020 ja se toivotaan järjestettävän näyttämön tuotantotukitahojen kanssa yhteistyössä. Valitulle ITU-esitykselle myönnetään tuotantotukea 8000 ¤, josta myönnetään laskua vastaan 6000 ¤ vuonna 2019 ja 2000 ¤ vuonna 2020.  

Näyttämön järjestävät lastenkulttuurikeskukset ostavat valmiista teoksesta yhteensä vähintään 10 esitystä. ITU-esityksien määrä riippuu myös siitä, kuinka teos mukautuu erilaisiin esitystiloihin.

Lisäksi voidaan valita Pikku-Itu-esitys, jolle myönnetään 3000 ¤ tuotantotuki. Pikku-Itu-esityksiä ostetaan vähintään yhteensä 4 kpl.

Haku päättyy 11.6.2019. Katselmukseen valituille ilmoitetaan valinnasta ke 19.6.2019 mennessä.  

ITU-esitysehdotuksen hakemuksen tulee sisältää seuraavat seikat: tekijät yhteystietoineen ja esittelyineen, teoksen työnimi sekä kuvaus suunnitellusta teoksesta tuotantoaikatauluineen ja alustava rahoitussuunnitelma.

Hakulomake

Hakulomake ja liitteet lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla: katariina.metsalampi(a)hel.fi
Tulostettu hakulomake postitetaan liitteineen viimeistään 11.6.2019 klo 16 mennessä:

Annantalo
Katariina Metsälampi
PL 10417
00099 Helsingin kaupunki


Open Call for Artists: Festival of Art, Theatre and New Technologies | Deadline 30 June 2019

Open Call for Artists: Festival of Art, Theatre and New Technologies "The Wonders of Possible" Cagliari (Italy) - 2019
VI Edition

In November 2019, Kyber Teatro organises in Cagliari (Italy) the 6° Edition of the International Theatre, Art and New Technologies Festival called “Le meraviglie del Possibile”.

LMDP Festival is the first of this kind in the whole Italy. Its aim is to promote the interrelation between artistic and technological languages.

Kyber Teatro – spin off of L’Aquilone di Viviana (theatre and new technologies company, LMDP Festival creator and manager), addresses to Italian and International artists an Open Call to submit their projects about “Interaction between arts and technology”.

The participation is open to artists of every nationality, working individually or in a group.

Eligible projects

•   Theatrical plays, performances.
•   Installations that explore and realize the interaction between artwork, exhibition space and observers with the contribution of technology.

Application (deadline the 30rd of June 2019)

The theme of the sixt edition of LMDP Festival is the interrelation between theatre, arts and new technology.

The application must contain:
• Artist's CV;
• Detailed description of the project (in PDF);
• Technical rider;
• Selection of max 5 photos;
• Link audio / video material (Vimeo or Youtube).

The result is going to be notified only to selected projects by the the Month of July 2019.

Econimic conditions 

Full coverage of all the costs for mobility in Cagliari (travels, board and accomodation) and the compilance for safety standards of the space is guaranteed by Kyber teatro. Subject to agreements with our technical director, also any material required for the presentation of the performance/show/play/installation can be covered.  
The Open Call winners will have the opportunity to present their work two times (performance not paid, the partecipation it will be free) and to hold a workshop with entrance tickets for the audience (workshop proceeds will go to the artists).  

Publication  

Applying for the call, artists agree that the projects should be represented at the Festival. Selected artists must provide a short biography and an abstract of the project. They also agree that the material related to the project could be published on the Festival website and/or presented to the press for promotional purposes.

Archiving process

Artists authorise Kyber Teatro - L'aquilone di Viviana to present their work, to store the material and make it accessible through the Festival's website. All rights to the artwork and images will remain to the artist. The Organization is also entitled to document the event in all its phases through audio recordings, video or images.

Application materials must be sent by the 30rd of June to: info(a)kyberteatro.it

Contacts:
Phone - Fax: + 39 070 86 07 175
Mob: +39 346/ 6267735
Mail: info(a)kyberteatro.it
Facebook

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Performing HEL -koulutuspäivä | Ilmoittaudu 22.5.2019 mennessä

Tervetuloa oppimaan uutta tai päivittämään vanhaa! Performing HEL toivottaa tanssin, sirkuksen ja teatterin kentän ammattilaiset tervetulleeksi avoimeen Performing HEL –koulutuspäivään, jossa sukelletaan visuaalisen viestinnän, teknisten ridereiden ja pitchauksen maailmaan. Tule kuuntelemaan Uupi Tirrosen vinkit siitä, minkälainen merkitys kuvilla on ryhmäsi viestinnässä. Jere Mönkkönen jakaa parhaat vinkkinsä teknisen riderin rakentamiseen ja kiertuevalmisteluihin. Koulutuspäivän päätteeksi keskitytään Elsa Ervastin kanssa oman työn pitchaukseen ja siihen, miksi luovaa osaamista kannattaa osata pitchata.  
 
Koulutus on avoin kaikille esittävän taiteen tuottajille ja taiteilijoille.  

Lue lisää
 
ILMOITTAUTUMINEN
Koulutuspäivä on alan ammattilaisille ilmainen, mutta vaatii ilmoittautumisen. Ilmoittaudu 22.5. mennessä osoitteeseen sanja.kulomaa(a)gmail.com


Tony Mills: Parityöskentely/In Partnership -workshop | 25.-26.5.2019, Tampere

Skotlantilainen koreografi ja Join Room 2 Manoeuvre (R2M) -ryhmän taiteellinen johtaja Tony Mills pitää Tampereella kaksipäiväisen parityöskentelyyn keskittyvän työpajan. Työskentelyssä keskitytään tutkimaan, löytämään ja hiomaan parityöskentelyä kontaktissa ja erillään, niin lattiatasossa ja ilmassa kuin duona ja isommassakin ryhmässä. Tonyn opetuksen lähtökohtana on avata työskentelyä R2M-ryhmän omien harjoitteiden ja prosessien kautta. Tony myös auttaa osallistujia löytämään uusia ulottuvuuksia parityöskentelyyn rohkaisemalla työpajaan osallistuvia taiteilijoita dialogiin, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Opetuskieli on englanti. Työpaja on suunnattu tanssin ammattilaisille ja ammattiopiskelijoille. Kurssille mahtuu mukaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi pidetään 25.–26.5.2019 klo 11–15 Tampereen yhteiskoulun lukion tanssiluokassa (Hallituskatu 32).

Hinta
100 ¤ ammattilaiset
60 ¤ Treenit ry:n jäsenet
40 ¤ opiskelijat

Ilmoittautumiset: liput(a)tanssiteatterimd.fi / 050 556 6025 keskiviikkoon 15.5. mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Vahvista ilmoittautumisesi maksamalla kurssimaksu Tanssiteatteri MD:n tilille FI05 8000 1000 4636 21, DABAFIHH. Merkitse viestikenttään Tony Mills -workshop ja oma nimesi.

Tony Mills on skotlantilainen tanssitaiteilija, jonka tausta on hip hopissa, nykytanssissa ja fyysisessä teatterissa. Tony on työskennellyt useiden ryhmien kuten State of Emergencyn, Curious Seedin, David Hughes Dancen ja Derevon kanssa. Kun Tony ei itse esiinny lavalla, hän on Room 2 Maneuverin taiteellinen johtaja, joka tuottaa esityksiä, live-tapahtumia, festivaaleja ja tukee paikallisten taiteilijoiden ammatillista kehitystä. Tony on die hard -kahvifani ja rakastaa myös croisantteja.

www.r-2-m.net
www.tanssivirtaa.net

Lisätiedot
Aliisa Piirla, tuotantosihteeri  
tuotanto(a)tanssivirtaa.net, 050 551 3525


Physical Action on Stage –Workshop in Berlin| 26-31 Aug 2019

New International Performing Arts invites you to join 6-days International Workshop "Physical Action on Stage"

Dates: 26-31 August, 2019
Location: Berlin - Germany

The international program aims at practicing theatre directors, choreographers and performing arts practitioners who are interested in practical investigations of performance making and physical theater.

This course offers a special vocational teaching in the field of performers' training and production practice for directors. 

Students will practically explore:

• how to build up images and characters playing with physical language of movement, relationships with space and partners; • how to connect isolated elements into the whole performance fragments; • how to unfold the actor’s creative nature and freedom in improvisation and spontaneity in the rehearsal process and the training. 

Students may expect to encounter the techniques by Stanislavsky, Meyerhold, M.Chekhov, E. Barba and many others. 

Click here for details

Early bird available until 10th of May! 
There is an opportunity to get a voucher which covers 100 EUR of the total participation fee. Contact us for details. 


Acting in English Workshop | 27.-29.9.2019, Helsinki

This course approaches acting using the English language. It's an introductory course.  

We start with physical exercises, move on to voice work, and then combine these in the scene study from a contemporary play in English. We will be focusing mostly on acting methods derived from Stanislavski, but will also use other approaches to widen the scope. The main focus of the course is on how to act and react intuitively, resolving in fully embodied acting.  

The use of English as a language in acting is not just a question of language. A whole culture is codified in the how you use language, the how being what an actor mostly does. For non-native speakers this presents a fruitful acting challenge: when acting in a language other than your own you have a possibility to stretch your capabilities as an actor to the limits.  

The working language throughout the course is English. This way you will learn to use the language as an organic and instrumental part of your overall expression. The course is meant both for those who want to try out English as a language in acting and for those to whom it's a native language. 

FOR WHOM: The workshop is meant for everyone, but ability to work in English is essential. If you are unsure or have any questions, send a message to sami(a)centerforeverything.com before registering. 

REGISTRATION AND PAYMENT: Both happen at the same time at The Center for Everything webshop at holvi.com/shop/everything 

(In case you need to cancel your registration:  You can cancel up to one month before and get 50 % of your payment back. If you cancel less than one month before the workshop, you will lose your payment. You are allowed to find another person to take your place, but they also need to be able to work in English.)  

TIME AND PLACE: Fri 27. 9. at 5.30pm - 10pm, Sat 28. 9. at 1. 30pm - 5. 30pm and Sun 29. 9. 2019 at 1. 30pm - 5. 30pm at Eskus - Performance Center, Puhdistamo (building n:o 6) 2. fl. Official address: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki. 

PRICE: 100 ¤ 

TEACHER: Sami Henrik Haapala is an actor FIA, dancer, live art maker and a dj. They have produced, directed and performed 20 years both in institutions and as a freelancer in Finland and abroad. They graduated with an MA in Acting from Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) in the UK. They are currently finishing their artistic doctoral thesis in the Theatre Academy at the University of the Arts Helsinki with a focus on acting in immersive and participatory performances. They are the artistic director of The Center for Everything. 

www.samihenrik.me 
www.centerforeverything.com

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kouvolan Teatteri hakee apulaisnäyttämömestaria | Haku 16.5.2019 mennessä

Kouvolan Teatteri Oy hakee apulaisnäyttämömestaria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tehtävään valitulta odotamme esitysteknistä kokemusta ja osaamista erityisesti teatteritekniikasta. Tehtävässä tarvitaan tietoteknistä osaamista. Tehtävän hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja mutta myös kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn.

Apulaisnäyttämömestari suorittaa lavasteiden pystytystä, purkua ja varastointia näyttämömestarin ohjeiden mukaan. Hän toimii vastuuhenkilönä sovituissa tuotannoissa sekä toimii näyttämömestarin poissa ollessa työryhmän esimiehenä ja vastaa tällöin lavasteiden pystytyksestä ja purkamisesta esityksissä ja harjoituksissa.  

Apulaisnäyttämömestari osallistuu myös muun näyttämöteknisen henkilökunnan mukana lavasteiden rakennesuunnitteluun sekä toteutukseen.  

Teatteritekniikan ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai muu teatteritekninen koulutus lasketaan eduksi.

Teatterin työviikko on kuusipäiväinen ja palkkaus teatterialan työehtosopimuksen (TEATES) mukainen.

Hakemukset 16.5.2019 mennessä käyttöpäällikkö Riku Hämäläinen riku.hamalainen(a)kouvolanteatteri.fi, tiedustelut puhelimitse arkisin klo 15 – 17 p. 044 7095 802. Haastattelut voidaan aloittaa jo hakuaikana ja paikka täytetään heti oikean henkilön löydyttyä.


Kaarinan nuorisoteatteri hakee ohjaustarjouksia vuodelle 2020 | Haku 21.5.2019 mennessä

Vuonna 2020 tullaan toteuttamaan kaksi produktiota, keväällä ja syksyllä. Harjoituskauden kevään 2020 näytelmälle voi tarvittaessa aloittaa loppuvuodesta 2019 ja syksyn 2020 näytelmän harjoitukset keväällä 2020. Kevään ensi-illan toivotaan sijoittuvan huhtikuun alkuun ja syksyn ensi-illan lokakuun alkuun.

Nuorisoteatteri on vuodelle 2020 erityisen kiinnostunut seuraavia asioita sisältävistä ohjaustarjouksista: elokuvadramatisoinnit, ensiesitykset, lasten- ja nuortennäytelmät, tekstilähtöisyys. Kaikki ohjaustarjoukset ovat kuitenkin tervetulleita!

Sisällytä vapaaseen ohjaustarjoukseesi nämä asiat:

- esityksen nimi/työnimi
- miksi haluat tehdä juurikin tämän esityksen Kaarinan nuorisoteatterille?
- mitä aihetta/aiheita esitys käsittelee? 
- millä tyylilajilla/näyttämön kielellä haluat esityksesi rakentaa? 
- ota huomioon tekstilähtöisessä esityksessä tekijänoikeuksien hakuprosessi. 
- liitä tarjoukseesi esim. dialogin pätkää, valokuvia, videolinkkejä, jotka valottavat esityksesi tyylilajia. 
- työkokemuksesi teatterin kentällä?
- palkkatoiveesi? (korreloi em. työkokemuksesi kanssa.)

Lähetä ohjaustarjouksesi sähköpostitse osoitteeseen info(a)kaarinannuorisoteatteri.com viimeistään 21.5.2019. Tarjoukset käsitellään johtokunnan kokouksessa 24.5.2019.

www.kaarinannuorisoteatteri.fi

MUITA ILMOITUKSIA

Teatteri- ja tanssialan toimija: Kerro mielipiteesi Taideyliopiston verkkosivustosta!

Taideyliopisto uudistaa verkkosivustoaan uniarts.fi vuoden 2019 aikana. Yliopisto kerää sidosryhmiltään palautetta ja näkemyksiä, jotta voisi kehittää sivustoaan vastaamaan yhä paremmin käyttäjiensä tarpeita.

Taideyliopisto pyytää nyt erityisesti taidekentän toimijoiden näkemyksiä uniarts.fi-verkkosivustosta. Vastaamalla kyselyyn autat Taideyliopistoa tunnistamaan taidekentän erityistarpeet verkkosivustojen kehittämiseksi.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja se kestää noin viisi minuuttia.

Siirry kyselyyn tästä: https://my.surveypal.com/uniarts-kysely-taidekentalle.

Kiitos ajastasi etukäteen!


Tutustu Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon teemaan lukemalla

Kustavissa 10.-14.7.2019 järjestettävän kirjailija Volter Kilvelle omistetun Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tunnelmaan voi jälleen virittäytyä lukukampanjan merkeissä. Tänä vuonna mukana ovat Kustavin, Raision, Uudenkaupungin, Nousiaisten ja Maskun kirjastot.  

Lukulistalla on Volter Kilven tuotannon lisäksi ohjelman perusteella valittua runoutta ja tietokirjallisuutta. Minna Canthin syntymästä on tänä vuonna 175 -vuotta ja siksi lukulistalta löytyykin myös kirjailijaa tutkineen ja kirjallisuusviikolla aiheesta luennoivan Minna Maijalan teoksia. Teatteri Jurkan Niskavuoren Heta -näytelmään voi valmistautua lukemalla Hella Wuolijoen alkuperäisteoksen ja lyriikan ystäville listalta löytyy Eeva-Liisa Mannerta, Edith Södergrania ja Henriikka Tavia.

Kampanja on jo käynnistynyt Kustavissa ja Maskun kirjastoissa, muut kirjastot hyppäävät mukaan kesäkuun alussa. Kampanjaa varten on koottu kirjalista, josta vähintään kolme teosta lukeneiden kesken arvotaan lippupaketti kirjallisuusviikolle (arvo 44 euroa).

Osallistumisohjeet: Nouda kirjalista kampanjassa mukana olevasta kirjastosta, lue vähintään kolme listalta löytyvää teosta ja merkitse ne listaan. Palauta lista yhteistietojesi kanssa mihin tahansa mukana olevista kirjastoista. Lukukampanja päättyy tiistaina 9. heinäkuuta. Arvonnan voittaja julkistetaan keskiviikkona 10. heinäkuuta. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:
Iris Ahtola
Tapahtumakoordinaattori
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko
p. 0505254825
iris.ahtola(a)vkkustavissa.fi


FINNdrama seminarium 10 år  Finland Sverige - tallenne katsottavissa

Hur speglar teatern det land vi lever i? FINNDrama 10 år seminarium i dag 14-17.30 finsk tid streamas och kan följas via länken https://youtu.be/4AqIl--aGtI

Tallenne on katsottavissa pari viikkoa tapahtuman jälkeenkin. Järjestäjät: FINNDrama ja Finlandsinstitutet Tukholmassa.


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.