14.04.2021

Taiteilijat odottavat kunnilta arvostusta ja tukea, kunnat taiteilijoilta vetovoimaa – molemmat toivovat lisää yhteistyötä

Taiteen edistämiskeskus (Taike) Tiedote. Julkaistu: 12.04.2021

Ammattitaiteilijoilla ja kunnilla on Taiteen ja kulttuurin barometrin mukaan halua lisätä keskinäistä yhteistyötään. Kuntien tuella ei ole taiteilijoille nykyisellään juuri merkitystä sen vähäisyyden vuoksi. Kuntien välinen eriytyminen ja alueellisen epätasa-arvon kokemukset nousevat myös barometrissä esiin.

Juuri julkaistuun Taiteen ja kulttuurin barometriin vastasi 1080 ammattitaiteilijaa ja 160 kuntaa. Barometrin perusteella etenkin kaupungeissa taiteen asema nähdään tärkeänä ja sen tekemistä tuetaan, mutta kilpailu rahoituksesta on kovaa. Pienemmissä kunnissa yleisiä taiteen edistämisen esteitä ovat resurssien, osaamisen ja tiedon puute.

Kunnan myöntämällä taloudellisella tuella ei ole suurelle osalle taiteilijoista merkitystä, koska määrärahat ohjataan usein harrastustoimintaan tai taidelaitosten ylläpitoon eikä vapaalla kentällä toimiville ammattitaiteilijoille tai työryhmille.

Taiteilijat toivovat kunnilta ammattinsa arvostamista ja paikallisten toimijoiden näkyvyyden lisäämistä sekä taiteen tekemisen mahdollistavaa rahoitusta. Myös tiloja taiteen tekemiseen ja esittämiseen kaivataan.

Sekä kunnissa että taiteilijoiden keskuudessa on halua laajempaan keskinäiseen yhteistyöhön. Taiteilijoista 67 prosenttia ilmoitti tekevänsä mielellään yhteistyötä kunnan kulttuuritoimen kanssa ja hyödyntävänsä mielellään taiteellista ammattitaitoaan kunnan palveluksessa ja kehittämisessä. Kunnat pyrkivät vaikuttamaan yhteistyöllä positiivisesti etenkin alueen elinvoimaisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin.

Kunnissa voidaan nähdä kahdensuuntaista kehitystä: osa niistä aikoo panostaa taide- ja kulttuuritoimintaan ja pyrkii integroimaan taiteilijoiden työtä osaksi toimintaansa ja rakenteitaan, kun taas osa kunnista pelkää resurssien vähentymistä sekä taide- ja kulttuuritoiminnan näivettymistä.

Taiteilijoiden vastauksista nousi esiin kokemus taiteen tekemisen alueellisesta epätasa-arvosta. Liki puolet barometrikyselyyn vastanneista taiteilijoista on harkinnut muuttamista toiselle paikkakunnalle taiteellisen työn tekemisen edellytyksien parantamiseksi.

Sekä kunnat että taiteilijat pitävät Taiteen edistämiskeskuksen aktiivista alueellista toimintaa tärkeänä. Siitä tiedottamista toivotaan tehostettavaksi.

Taiteen ja kulttuurin barometrissä selviteltiin myös koronapandemian vaikutuksia taiteelliseen työskentelyyn. Ne todettiin merkittäviksi, jopa tuhoisiksi. Koronaa koskevista tiedoista uutisoitiin jo helmikuussa 2021.

Tuloksia esitellään 15. huhtikuuta verkossa toteutettavassa Taike & Cupore talks -keskustelutilaisuudessa: https://www.cupore.fi/fi/tietoa/uutiset/taike-cupore-talks-taiteilijat-ja-taiteen-tekeminen-kunnissa-15-4.

Taiteen ja kulttuurin barometri 2020: Taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa

Lataa raportti pdf-muodossa Cuporen sivuilta: https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/taiteilijat-ja-taiteen-tekeminen-kunnissa

Ruusuvirta, Minna, Lahtinen, Emmi, Rensujeff, Kaija, Kurlin Niiniaho, Ari: Taiteen ja kulttuurin barometri 2020: Taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa. Cuporen verkkojulkaisuja 67. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus.

Lisätiedot

Minna Ruusuvirta, erikoistutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, minna.ruusuvirta@cupore.fi, p. +358 50 326 8014

Emmi Lahtinen, tutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, emmi.lahtinen@cupore.fi, p. +358 50 556 0414

Kaija Rensujeff, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus, kaija.rensujeff@taike.fi, p. +358 295 330 721

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.