19.03.2019

VVV_työmarkkina_asema piirakka

Tietämättömyyttä, aliarvostusta ja ohittamista

Työelämän yleiset tasa-arvo-ongelmat koskevat myös esittävien taiteiden aloilla työskenteleviä. Eniten parannettavaa on eri työmarkkina-asemassa olevien sekä miesten ja naisten välisessä tasa-arvossa. Työehtosopimuksella tehtävä vakinainen työ takaa parempaa tasa-arvoa. Tämä käy ilmi Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tekemästä kyselytutkimuksesta, josta nyt julkaistaan ensimmäisiä poimintoja. Tutkimuksen tulokset, kokonaisanalyysi ja toimenpide-ehdotukset ilmestyvät vapun jälkeen.

Kyselyn ensimmäinen kysymys yleisen tasa-arvon toteutumisesta suhteessa ikään, sukupuoliin, seksuaaliseen suuntautumiseen, kielivähemmistöihin, erityisryhmiin kuulumiseen, ulkomaalaistautaisuuteen ja työmarkkina-asemaan nostaa esiin epätasa-arvoisen kohtelun kokemukset. Käsitykset tasa-arvon toteutumisesta tai toteutumattomuudesta ovat jakautuneet kahtia, myös tieto- ja tietoisuusvaje on suuri. Kenttä ei tiedä tai ole tietoinen tasa-arvon toteutumisen esteistä ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vajeista ja epäkohdista, joita eri vähemmistöihin kuuluvat kohtaavat. 

Näin jo pelkästään tasa-arvon toteutumista koskeva kysymys nostaa esiin intersektionaalisuuden. Eri sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ja eri-ikäisten kohdalla tasa-arvon katsottiin toteutuvan hyvin, mutta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen, samoin sekä iäkkäämpien että myös nuorten oma kokemus oli toisenlainen. Sukupuolten ja seksuaalivähemmistöjen tasa-arvo-ongelmien puutteita havaitaan huonosti.

Kielivähemmistöjen, erityisryhmien ja ulkomaalaistaustaisten tasa-arvon tilasta noin neljänneksellä vastaajista ei ollut tietoa. Ulkomaalaistaustaisten omia vastauksia saatiin todella vähän.


Miten yleinen tasa-arvo toteutuu esittävien taiteiden alalla?

43 prosenttia vastaajista kokee, että eri työmarkkina-asemassa olevien tasa-arvo toteutuu huonosti. Eri työmarkkina-asemassa olevien tasa-arvossa on parantamisen varaa. Yli puolet palkkatyössä tuntisopimuksella ja/ tai harjoitus- tai näytäntökorvauksella, apurahalla tai ilman palkkatyösuhdetta itsensätyöllistäjistä ja työttömistä näkee tasa-arvon toteutuvan huonosti, kun kyse eri työmarkkina-asemassa olevista.

36 prosenttia vastaajista näkee, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo toteutuu huonosti, 47 prosenttia näkee tasa-arvon toteutuvan hyvin.

58 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että eri sukupuolten ja seksuaalivähemmistön tasa-arvo toteutuu hyvin. Viidennes puolestaan näkee tasa-arvon toteutuvan huonosti.


Kyselyä tehtäessä tiedettiin, että vakituinen ja kokoaikainen palkkatyösuhde työ- ja sosiaaliturvaoikeuksineen on vain yksi työnteon muoto. Esittävien taiteiden kentällä työskentelevät liikkuvat työmarkkina-asemasta toiseen, useissa työnteon ja työsuhteen muodoissa – määräaikaisissa työsuhteissa, keikoilla, tuntityösopimuksilla tai harjoitus/näytäntökorvauksilla, apurahalla, ilman palkkatyösuhdetta itsensätyöllistäjinä.

Tämän vuoksi vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme omaa työmarkkina-asemaansa kuvaavaa vaihtoehtoa. Vastaajista 43 prosentilla oli ollut kolmen vuoden tarkastelujakson aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, 41 prosentilla määräaikainen, 21 prosentilla tuntityösopimus, 24 prosenttia työskenteli apurahan turvin ja yrittäjänä 6, itsensätyöllistäjinä oli elantonsa hankkinut 12 prosenttia vastaajista, ja työttömänä oli ollut 15 prosenttia.

Ketkä vastasivat kyselyyn?

Kyselyyn vastasi 526 henkilöä, jotka edustavat laaja-alaisesti esittävien taiteiden esiintyviä taiteilijoita (teatteri, tanssi, sirkus) , taiteellista suunnittelutyötä tekeviä, teknistä ja hallintotyössä olevia sekä alan opetus- ja tutkimustyössä; edustava otos eri-ikäisiä, erilaisen koulutustaustan omaavia ammattilaisia. Valtaosa työskentelee Uudellamaalla, pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Kyselyyn vastanneista sukupuolekseen 68 prosenttia ilmoitti naisen, 28 miehen, 2 muun ja 2 prosenttia ei halunnut sanoa.

Yleisen tasa-arvon toteutuminen on yksi Valta, vastuu ja vinoutumat -kyselyn tutkimuskysymyksestä. Epäasiallista käytöstä, vallan väärinkäyttöä, henkistä väkivaltaa, syrjintää ja seksuaalista häirintää selvitettiin kyselyssä pyytämällä vastaajia asemoimaan itsensä kokijaksi, sivustaseuraajaksi ja itse tekijäksi. Tuloksia näistä kysymyksistä julkaisemme myöhemmin. Tutkimuksen iso kuva, tulokset, kokonaisanalyysi ja toimenpide-ehdotukset ilmestyy vapun jälkeen.

Kyselyn yhteistyökumppaneita ovat Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) rinnalla Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (CEFISTO), Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme), Suomen Näyttelijäliitto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat (Sunklo), Teatterikeskus, Suomen Teatterit (STEFI), Globe Art Point sekä Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus.

 

Tutkimusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi; +358 44 363 1722

TINFO / tutkimus- ja hallintokoordinaattori Mikko Karvinen, mikko(a)tinfo.fi; +358 50 353 7874

 

 

 

Sinua voisi kiinnostaa

Raportti Kysely