15.03.2022

Tilaa ja mahdollisuuksia vammaisille taiteen tekijöille

In English below

Kulttuuria kaikille -palvelussa on käynnistynyt Koneen Säätiön rahoittama kaksivuotinen hanke Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus.

“Olen toiminut kohta 25 vuotta muusikkona ja musiikin tuottajana, ja voin sanoa että sokeana se ei ole ihan helppoa. Taide- ja kulttuurialalla täytyy tehdä rohkeampia valintoja ja tarjota yleisöille uusia kykyjä. Kun muusikkona pääset tekemään oikeita asioita, voit osoittaa olevasi samalla viivalla. Yhdenvertaisuus ei ole kiltteyttä tai satunnaisia, säälistä annettavia kädenojennuksia”, sanoo Voice of Finlandistakin tuttu laulaja, soittaja, miksaaja ja tuottaja Mikko Herranen.

Nyt käynnistyvä hanke sisältää taiteellista työskentelyä sekä taiteilijoiden sparrausta ja mentorointia. Lisäksi vaikutetaan taidealan portinvartijoihin eli rahoittajiin, kuraattoreihin, kriitikoihin ja taidealan koulutuksen tarjoajiin. Taiteilijoille itsestään selvät asiat, kuten mahdollisuus pyrkiä koulutukseen tai hakea apurahaa, eivät vielä täysin toteudu vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden kohdalla. Kuraattorit ja kriitikot tarvitsevat lisää tietoa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden työstä. 

Yhteistyökumppanimme pitävät tärkeänä, että vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuutta vahvistetaan. Siksi he tuovat osaamisensa mukaan ja ovat halukkaita tarkastelemaan myös omia toimintatapojaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Kumppaneina ovat vammaisten taiteilijoiden yhdistys Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, Aineen Taidemuseo, Suomen Arvostelijain Liitto ry SARV, Säätiöt ja rahastot ry sekä Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelma (Näty). 

Luovia ja kokeilevia ratkaisuja residenssityöskentelyyn

Syksyllä 2022 käynnistyy taiteellinen työskentely. Taiteilijat työskentelevät residenssissä ja valmistavat näyttelyitä eri tiloihin Torniossa ja Haaparannassa. Vuonna 2023 teoksista koostetaan ryhmänäyttely Aineen taidemuseoon. 

Residenssissä työskentely on useimmille vammaisille taiteilijoille liki mahdotonta. Residenssit ovat esteellisiä eikä saavutettavuuteen, taiteilijan yksilölliseen tukemiseen tai joustavuuteen usein ole panostettu. Yhteistyössä Aineen taidemuseon kanssa tavoitteena nyt on löytää luovia ja kokeilevia ratkaisuja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden omaehtoiseen residenssityöskentelyyn. Sen lisäksi pohjoisessa taiteilijoiden työskentelyolosuhteet sekä näyttelymahdollisuuksien ja näkyvyyden saaminen on haastavampaa kuin Etelä-Suomessa. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin herätellä taiteilijoita näkemään pohjoisen mahdollisuudet.

”Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen ovat keskeisiä tavoitteita Aineen taidemuseon toiminnassa. Olemme todella innostuneita tästä yhteistyöstä, jossa museotyön kehittäminen sekä vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden aseman edistäminen kulkevat käsi kädessä”, sanoo Aineen taidemuseon museonjohtaja Virpi Kanniainen.

Taiteilijoiden tueksi järjestetään myös sparrauspajoja ja taiteilijatapaamisia, mahdollistetaan mentorointia urallaan eri vaiheissa olevien taiteilijoiden välillä sekä tuetaan verkostoitumista taidealalle. 

”Sparraus ja mentorointi auttavat suuntaamaan voimavaroja omien timanttien hiomiseen”, sanoo teatteritaiteilija Johanna Mattila vammaisten taiteilijoiden yhdistys Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry:stä. “Yksikään äänitysstudio Suomessa ei ole saavutettava. Haluaisin tämän hankkeen myötävaikutuksella löytää verkostoja ja rahoitusta ja perustaa saavutettavan studion, jossa muusikot, äänittäjät ja tuottajat voisivat työskennellä. Nyt ala tuntuu monille täysin mahdottomalta”, sanoo muusikko ja musiikin tuottaja Mikko Herranen.

Projektijohtajana toimii tanssija, esiintyjä Maija Karhunen. Lisäksi Kulttuuria kaikille -palvelusta hankkeessa työskentelee myös Sari Salovaara, jonka kokemus vammaisten yhdenvertaisuuden edistämisestä taiteen ja kulttuurin alalla ulottuu 1990-luvulle saakka.

Tiedote Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivulla.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Maija Karhunen, maija.karhunen@cultureforall.fi, puh. 040 166 2827

 


Space and opportunities for artists with disabilities

The Culture for All Service has launched a two-year project, Making space for artistry - equity for disabled artists and artists who are Sign Language users. The project is funded by Kone Foundation.

“I’ve been working as a musician and music producer for almost 25 years, and as a blind person that hasn’t been easy. In the arts and culture field, bolder choices need to be made and new talents introduced to audiences. When you get to do the real thing as a musician, you can show that you are on an equal footing. Equity is not kindness, pity or an occasional outreach”, says Mikko Herranen, a singer, musician, mixer and producer who is also known from the TV programme Voice of Finland.

The project, which is now starting, consists of artistic work as well as sparring and mentoring of artists. In addition, the project seeks to have an influence on the so-called gatekeepers - funders, curators, critics and educators - in the art and culture field. Things that many artists can take for granted, such as the opportunity to pursue an education or apply for a grant, are not yet fully realized for disable ad artists and artists who are Sign Language users. Curators and critics need more information about the work of disabled artists and artists who are Sign Language users.

Our collaborating partners consider it important to strengthen the equity of disabled artists and artists who are Sign Language users. Therefore, they bring their expertise and are also willing to look at their own practices from an equity perspective. The partners are the Culture Association Finland’s EUCREA, run by disabled artists, as well as the Aine Art Museum, the Finnish Critics' Association, the Association of Finnish Foundations and the Degree Program in Theater Arts at the University of Tampere (Näty).

Creative and experimental solutions to enable working in a residency

In the autumn of 2022, artists will work in a residency and prepare exhibitions for different spaces in Tornio and Haparanda. In 2023, a group exhibition of the works will be compiled at the Aine Art Museum.

Working in a residency is almost impossible for most artists with disabilities. Residencies are inaccessible and often enough concern has not been given to accessibility, individual support or flexibility for the artist. In cooperation with the Aine Art Museum, the aim now is to find creative and experimental solutions to enable the residency work of disabled artists and artists who are Sign Language users. In addition, in Northern Finland the artists’ working conditions, gaining exhibition opportunities and visibility are more challenging than in Southern Finland. One of the goals of the project is to bring artists’ attention to see the possibilities of the North.

“Achieving equality and equity are key goals in the activities of the Aine Art Museum. We are really excited about this collaboration, where the development of museum work and the strengthening of the position of disabled artists go hand in hand”, says Virpi Kanniainen, the museum director of the Aine Art Museum.

Artists are also supported through sparring workshops, artists’ meetings and mentoring between artists at different stages of their careers, as well as networking within the art field of art.

"Sparring and mentoring can help artists focus their resources on grinding their own diamonds", says theater artist Johanna Mattila from the Culture Association Association Finland's EUCREA. “No recording studio in Finland is accessible. With the help of this project, I would like to find networks and funding for setting up a fully accessible studio that I can offer to musicians to work in. Right now working in the music field is impossible for many”, says musician and music producer Mikko Herranen.

The project manager is dancer, performer Maija Karhunen. Also Sari Salovaara from Culture for All works in the project. Sari’s work in promoting equity of disabled people in the art and culture field began already in the 1990’s.

Press release on Culture for All’s homepage.

More information and requests:

Maija Karhunen, maija.karhunen@cultureforall.fi, tel. 040 166 2827

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset