Viestinnän palvelut – Käyttäjiä varten suunniteltu

TINFO palvelee teatterin ja koko esittävän taiteen kentän ammattilaisia, mediaa ja päättäjiä. Digitaalinen palvelualusta, TINFO-verkkosivusto kolmella kielellä, on kokonaan avoimesti kaikkien käytössä. Organisaation visuaalinen identiteetti ja verkkopalvelujen rakenne uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Verkkoaineistojen käytettävyys mobiililaitteilla ja yleinen saavutettavuus paranevat entisestään uudistamisen yhteydessä.

Koko ajan tarjolla olevien verkkoaineistojen lisäksi TINFO palvelee käyttäjiään uutiskirjein. Poimimme lukijoita varten alan uutisia ja ilmoittelua, kokoamme sähköiseksi uutiskirjeeksi, lähetämme sähköpostitse ja jaamme sosiaalisen median kautta. Tilaajamäärän kasvu osoittaa, että palveluamme arvostetaan.

Kestävä visuaalinen suunnittelu tukee viestiä

Visuaalisuuden vaatimus tulee yhä entisestään korostumaan viestinnän tekemisessä. Viestien visuaalisuus tuo niille huomioarvoa, mutta tehokeinon lisäksi visuaalisuus on ajattelutapa. TINFO toteuttaa viestinnän ratkaisut liki 100 prosenttisesti omin voimin: tämä on taloudelli-nen resurssikysymys, mutta myös strateginen valinta, jonka tavoitteena on ollut kehittää vies-tinnän tekijöiden osaamista.

Arvojemme mukainen kestävyys on toteutunut viestintämme muotoilussa, kun nykyinen kym-menen vuoden takainen visuaalinen ilmeemme suunniteltiin kestämään aikaa. Suunnittelu-toimiston kanssa yhteystyössä luotu ajaton identiteetti on antanut tarpeellisen väljyyden itse tehdä sovelluksia, joita digitaalisen viestinnän muutostahti vaatii.

Vuosille 2019-2020 ajoittuvassa hankkeessa uudistamme visuaalisen ilmeemme ja päivitäm-me verkkosivustomme arkkitehtuurin. Uudistuksella tähdätään verkkopalvelujen käytettävyy-den parantamiseen ja kohennetaan entisestään niiden saavutettavuutta. Hyvä design kestää ja joustaa, näin silloinkin, kun on kyse organisaation viestin visualisoinnista.

Kattavista datavarannoista toimiviksi verkkopalveluiksi

TINFO-verkkosivut (www.tinfo.fi) palvelu- ja viestintäkanavana tarjoaa ajankohtaista aineis-toa suomalaisesta teatterista, teatterintekijöistä ja kiertävistä esityksistä, suomalaisista näy-telmistä ja niiden käännöksistä eri kielille, työkalupakin kansainväliseen liikkuvuuteen sekä kontaktitietokantoja ja tietoja verkostoitumisen foorumeista.

Esitysten ensi-iltatiedot sisältävä verkkopalvelu laajentui entisestään, kun siihen alettiin ottaa mukaan ammattiteatterien ja kesäteatterien lisäksi myös harrastajateatterien ensi-illat. Sa-moin Teatterihaku-palvelu kattaa tästä lähin myös sadat harrastajavetoiset teatterit. Teatte-reille tarjotaan mahdollisuus ilmoittaa omista ensi-illoistaan suoraan täyttämällä sitä varten tarkoitettu verkkolomake.

TINFO-verkkosivuston laajaa tietoaineistoa on järjestetty käyttäjäystävällisiin verkkotieto-kantoihin, jolloin tiedon saatavuus helpottuu. Verkkopalvelujen käytettävyydestä huolehdi-taan jatkuvasti tekemällä mobiilioptimointia, tietoturvaa ja hakukonenäkyvyyttä parantavia järjestelmäpäivityksiä.

Teatterihaku

Teatterihaku on TINFO-verkossa sijaitseva tietokanta, josta tulee nyt toteutuvan palvelun laa-jennuksen myötä löytymään paitsi ammattiteatterien ja kesäteatteria esittävien tahojen myös kaikkien harrastajateatterien yhteystiedot. Yksittäisen teatterin tietojen kohdalta näkyvät myös kyseisen teatterin tekemät kaikki esitykset vuodesta 2011, jolloin verkkosivusto avautui uusittuna ja sen sisältöä alettiin nykyisessä muodossa kerätä. Ensi-iltatietokanta ja Teatteri-haku toimivat näin yhteen.

Ammatti- ja harrastajateatterien ensi-illat

Ensi-iltalista (www.tinfo.fi/Ensi-iltoja) on suosittu TINFO-palvelu, josta löytyvät paitsi ammattiteattereiden ja kesäteattereiden, niin nyt myös kaikkien harrastajateatterien tulevat en-si-illat. Myös tämä verkkopalvelu perustuu tietokantaan. Ensi-illoista voi tehdä hakuja esimer-kiksi teatterin, vuoden tai tiettyjen asiasanojen – esimerkiksi yhteistuotanto tai kotimainen kantaesitys – mukaan.

New Plays from Finland

New Plays from Finland (www.tinfo.fi/newplays) antaa tietoa suomalaisista näytelmistä eng-lanniksi ja palvelee ulkomaista tiedonhakijaa. New Plays from Finland -tietokannan valikoi-maa täydennetään uusilla näytelmillä, joilla voi ajatella olevan mahdollisuuksia kansainväli-sesti. Verkkopalvelun valikoiman kartuttamistyö tehdään säännöllisesti vuosittain.

Touring performances – Esitykset kiertävät

Suomalaisten vierailuille valmiiden teatteriesitysten karusellista ulkomainen festivaali tai vie-railunäyttämö löytää kätevästi kaikki sisällölliset ja tekniset esitystiedot, yhteystiedot sekä lin-kit videoihin ja valokuviin.

Näytelmäkäännöstietokanta

Näytelmäkäännöstietokanta sisältää tiedot suomalaisten näytelmien erikielisistä käännöksis-tä. New Plays from Finland -tietokanta käyttää automatisoidusti tämän tietokannan tietoja.

ILONA-esitystietokanta

ILONA-esitystietokanta on suomalaisten teatteriesitysten tietopankki, joka sisältää vuodesta 2002 tiedot myös esitysten tekijöistä. TINFO tekee yksityiskohtaisten tuotantotietojen syöt-tämisen sadoista esityksistä joka vuosi kerryttäen tietovarantoa. Tietokantaa on ylläpidetty yhdessä Teatterimuseon kanssa.

Apurahavahti

Apurahavahti on ainutlaatuinen TINFO-palvelu. Apurahavahdista löytyy tiedot erityisesti teatterialalla työskenteleviä hyödyttävistä apurahoista. Käyttäjä saa tilattua sähköpostiinsa Apurahavahdin ”hälytyksen” siitä, kun tietokantaan tulee uutta tietoa, esimerkiksi julkaistaan uusi apuraha tai jokin haku aukeaa tai tulee muutoksia hakuaikoihin.

On Stage in Finland Now!

Ajankohtaisten teatteriesitysten esittelyt englanniksi. Verkkopalvelu päivitetään aina uuden näytäntökauden alussa.

Teatterin puolestapuhujan työkalupakki

Teatterin puolestapuhujan työkalupakista löytyy kokoelma tiivistettyä ja popularisoitua tie-toa, jota voi käyttää argumentoinnin tukena erilaisissa tilanteissa. Työkalupakin tieto perustuu TINFOn tuottamiin Teatteritilastoihin, muuhun tutkimustietoon, lehtiartikkeleihin ja alalta kerättyihin kokemuksiin.

Oma uutis- ja artikkelituotanto sekä blogisarjat

Oman uutis- ja artikkelituotannon avulla TINFO pystyy taustoittamaan esittävän taiteen alan ilmiöitä ja tuomaan esiin tekijöiden ajattelua. Myös Teatteritilastojen sisältämä tietovaranto on aiheiden aarreaitta. Sisällöntuotannon keinoja ovat olleet erilaiset tekstityypit, valokuvat, bannerit sekä infograafit ja muut dataa visualisoivat kuviot.

Hanna Helavuoren Merkinnät työpäiväkirjasta on jo blogien klassikko. Vuodesta 2010 viikoit-tain ilmestyneitä kirjoituksia osataan alalla jo odottaa.

TINFO-blogi toimii alustana asiantuntijapuheenvuoroille ja on samalla yksi keinoista, joilla tinfolaisten ajattelua ja toimintaamme tehdään läpinäkyväksi. TINFO-blogissa julkaistaan myös ulkopuolisten kirjoituksia, Tuttu vieras -sarjassa on ilmestynyt teatterinjohtajien ajatuk-sia.

Sähköisiä uutiskirjeitä neljällä kielellä

TINFO-tiedote on teatterialan uutisia, tapahtuma- ja koulutusilmoituksia ja avoimia hakuja välittävä tehokas kanava. Sen kautta viestimme myös palveluista, joita TINFO tarjoaa. Viikoittain ilmestyvän TINFO-tiedotteen voi tilata omaan sähköpostiinsa, tai sitä voi seurata so-siaalisen median ja TINFO-verkkosivujen kautta. Se tavoittaa laajasti teatteriväkeä, päättäjiä ja mediaa Suomessa. TINFO-tiedotteen tilaajamäärä kasvaa 150-200 tilaajan vuosivauhdilla.TINFO tuottaa muunkielisiä sähköisiä uutiskirjeitä palvellakseen ulkomaisia sidosryhmiä. Ruotsinkielistä TINFO e-Nyttiä tehdään teema-ajatuksella, toimituksellista, sen lukijakuntaa ajatellen räätälöityä aineistoa sisältäväksi. Artikkelimaiset uutis- ja muut jutut tehdään jour-nalistisella otteella.

TINFO e-Newsin kansainvälisille teatteriammattilaisille tuotettava englanninkielinen materiaali on niin ikään kuratoitua ja kansainvälistä lukijaa ajatellen toimitettua. Sama koskee uutiskirjeperheemme saksankielistä jäsentä TINFO-Newsletter – Theater aus Finnlandia, jota tehdään mikäli rahaa tekstien käännöksiin on.

Eri kielillä välitettävää tietoa suomalaisesta teatterista ja sen tekijöistä tuotetaan laadukkaina artikkeleina, aineistoja paketoidaan, ja niitä tarjotaan saatavaksi ja markkinoidaan monessa eri kanavassa. Sosiaalinen media antaa mahdollisuuden monipuoliseen ja aiempaa henkilö-kohtaisempaan viestintään myös kansainvälisesti.TINFO-tiedotteen tilaajamäärät kasvavat tasaisesti. Muidenkin kieliversioiden tilaajamää-rät ovat kasvaneet, vaikkeivat samalla tahdilla kuin TINFO-tiedotteen.

TINFO sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media ovat ihmiset. TINFO eli tinfolaiset ovat läsnä ihmisille muiden muassa sosiaalista mediaa hyödyntäen. Facebook ja Twitter tarjoavat ylirajaisen tavan tavoittaa palveluistamme kiinnostuneet. Somessa voi kommunikoida niidenkin kanssa, jotka eivät esimerkiksi käytä sähköpostia.

TINFO käyttää eri kanavia tietoisesti toisiaan täydentämään. Kuva- ja videoviestinnässä toimi-via välineitä ovat Instagram ja YouTube. Kanavia käytetään erillisen sosiaalisen median strategian mukaisesti.

Roolimme sosiaalisessa mediassa on toimia asiantuntijatiedon jakajana ja vinkkaajana sekä ympäröivän todellisuuden havainnoitsijana.

Median palvelu: Lehdistötiedotteet ja henkilökohtainen tietoapu

TINFO lähettää erillisiä lehdistötiedotteita harkiten. Lehdistötiedotteet liittyvät yleensä Teat-teritilastoihin ja selvityksiin, joita TINFO tuottaa, johtamiimme tai koordinoimiimme hankkeisiin tai näytelmien ja esitysten tekstitysten kääntämiseen haettavissa olevaan TINFO-apurahaan.

Toimittajat seuraavat myös viikoittaista TINFO-tiedotetta. Tietoapua kaipaavia toimitta-jia palvelemme henkilökohtaisesti, ja moni on lisäksi tottunut hakemaan teatteritietoa TINFO-verkkopalveluiden kautta.

Kestäviä julkaisuja, räätälöityjä sisältöjä

Teatteria koskevien sisältöjen asiantuntijana TINFO tuottaa räätälöityjä aineistoja yhteistyös-sä eri kumppanien kanssa. Myös TINFO News -lehdet ovat toimineet vaikuttavana tapana vastata ulkomaisten dramaturgien, ohjaajien, festivaalijohtajien ja -kuraattorien tiedontarpeeseen suomalaisesta esittävästä taiteesta.

Julkaisusarjassa on ilmestynyt yhdeksän lehteä, kolmella eri kielellä, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi. Sisällöistä on onnistuttu suunnittelemaan aikaa kestäviä, jolloin kerran tuotetun aineiston elinkaari on vuosia.

Tähän mennessä ilmestyneet lehdet:

  • Новости TINFO – Театр эпохи экокризиса
  • Новости TINFO – мысли и звуки финского театра
  • TINFO News – Sustainability, Resiliance and Performance Utopias
  • TINFO News – Beständigkeit, Nachhaltigkeit und Performance-Utopien
  • TINFO News – Performance Design
  • TINFO News – New Modes of Authorship
  • TINFO News – Theatre and Ecology
  • TINFO News – Writing for the Stage
  • TINFO News – Situated Performances and Performers

Viestintäsparrausta kumppaneille

TINFO on haluttu kumppani, kun alan yhteisissä kampanjoissa tarvitaan viestintäosaamista. TINFO on hoitanut esittävien taiteiden alan palkintojen yhteisviestintää, neuvonut ja auttanut Teatterijärjestöjen Keskusliiton sihteeriä palkintojen aineistojen tuottamisen prosessissa.

Kampanjat

#Kenenteatteri, sosiaalisen median kampanja

#kenenteatteri  on  sosiaalisen  median  kampanja,  jossa  TINFO  kysyi  teatterinjohtajilta  kaksi  kysymystä ja julkaisi vastaukset Instagramissa. Kysyimme, kuinka moninaisuus toteutuu kussakin teatterissa ja mitä suunnitelmia teatterilla on tilanteen parantamiseksi tulevaisuudessa.

Saimme vastauksia 16 teatterinjohtajalta. Vastaukset käsittelevät moninaisuuden aihetta monesta näkökulmasta: sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, vammaisuuteen ja kieleen liittyvänä. 

kenenteatteri_kollaasi

www.tinfo.fi/fi/kenenteatteri
TINFO Instagram: Theatreinfofinland

Inkluusiopäivän kampanja

TINFO  yhdessä  Kulttuuria  kaikille  -palvelun,  Ursa  Minorin,  DuvTeaternin,  Globe  Art  Poin-tin ja Suomen Teatterit Stefi ry:n kanssa julisti Inkluusiopäivän teatterialalle. Inkluusiopäivä on kampanja, joka huipentuu Maailman teatteripäivään 27.3.2020. Joulukuussa käynnistetty kampanja kiinnittää huomiota teatterien henkilökunnan, ohjelmistojen ja muun taidelähtöi-sen toiminnan moninaisuuteen.

Saavutettavuuden  varmistamiseksi  Inkluusiopäivän  kampanjan  aineistoja  julkaistaan  paitsi  suomeksi, myös viittomakielellä, ruotsiksi ja englanniksi.

Kesäteatteripäivä

Kesäteatteri on laajalle levinnyt, ainutlaatuinen ilmiö Suomessa: joka kesä valmistuu reilu 400 uutta esitystä, jotka vetävät katsomoihin miljoonapäisen yleisön. TINFO on julistanut neljänä vuonna  peräkkäin  Kesäteatteripäivän,  jota  vietetään  aina  kesäkuun  viimeisenä  perjantaina.  Kesä-heinäkuun vaihteen viikonloppu on perinteisesti se kaikkein vilkkain, silloin ensi-iltaan tulee kymmeniä esityksiä ympäri maan.

Julistamalla Kesäteatteripäivän TINFO haastaa teattereita ja yleisöä tuottamaan erilaista su-ven teatteria juhlivaa aineistoa ja jakamaan sitä somekanavissa. TINFO tuotti Facebook-sivullensa kesäteatteriesitysten nimillä leikkivän generaattorin, josta jokainen sai arpoa taulukosta itselleen oman “kesäteatterinimen” etunimen ja sukunimen alkukirjainten perusteella. “Kahen akan  kutupuuhia”,  “Vihtorin  kammarissa”  tai  “Pienyrittäjä  Pöntisen  naishuolet”  taisivat  olla  yhdet suosituimmat. 

Kesäteatteriesitysten nimigeneraattorimme tavoitti Facebookissa 103 189 henkilöä, kun  hupailu  jaettiin,  sitä  kommentoitiin ja siitä tykättiin  tuhansia  kertoja. Tämä on ei-maksetulle  julkaisulle mojova määrä kattavuutta.

TINFO jakaa joka  toinen vuosi kolme palkintoa ansioituneille teatterintekijöille. TINFO-palkinto annetaan henkilölle tai taholle, joka työllään on syventänyt teatteritaiteen tuntemusta. Silmänkääntäjän ansaitsee yksittäinen tekijä tai ryhmä, jonka työ on erityisellä tavalla vaikutta-nut teatterin esitystoimintaan tai parantanut työn laatua tai imagoa. Thalia-esityspalkinnollapalkitaan keskustelua herättävä teos ja halutaan kiinnittää huomiota teatteriin tuotettavien teosten monipuolisuuteen, ja Thalia onkin usein haluttu jakaa kerralla muutamalle esitykselle.

Sinua voisi kiinnostaa

TINFO