Vuosikertomus 2018

 

Kulttuurin ja taiteen vuotta 2018 leimasivat kasvanut tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja sen rinnalla kulttuurin rahoitusuudistusesitys, sen osittainen eteneminen sekä taide- ja taiteilija - poliittisten suuntaviivojen valmistuminen.

Tulevaisuutta rakennetaan avoimesti ja vapauden ilmapiirissä

 
Kulttuurin ja taiteen vuotta 2018 leimasivat kasvanut tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja sen rinnalla kulttuurin rahoitusuudistusesitys, sen osittainen eteneminen sekä taide- ja taiteilija - poliittisten suuntaviivojen valmistuminen. Kenttää puhuttivat myös kysymykset suomalaisen taiteen monimuotoisuudesta sekä #metoo -liikkeen esiin nostamana laajemmat ongelmat tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta – kulttuurisesti yhä monimuotoistuvammassa Suomessa.
 
TINFO on pyrkinyt vastaamaan kentältä nouseviin palvelutarpeisiin. Merkityksemme toimialan osaamisen kehittäjänä ja tiedon lisääjänä tunnustetaan. Luotettavana ja puolueettomana asiantuntijatahona olemme haluttu yhteistyökumppani. Alan järjestöissä koettiin tärkeäksi selvittää laajemmin sitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus esittävissä taiteissa toteutuvat.
 
TINFOn tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely Valta, vastuu ja vinoutumat avautui loppuvuodesta. Hankkeessa on mukana esittävien taiteiden toimijakenttä kattavasti. Epäkohtien esiinnostaminen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpiä ovat toimet epäkohtien ja erilaisten syrjivienrakenteiden korjaamiseksi. Kyselyn tulokset toimenpide-ehdotuksineen valmistuvat keväällä 2019.
 
Eduskuntavaalien lähetessä vaateet 1 %:n osuudesta taiteeseen ja kulttuuriin ja ajatus taiteesta työnä ovat saaneet yhä enemmän kannatusta. Cuporen ja Taiken taiteen barometri puolestaan nosti esiin nuorten taiteilijoiden tukalan aseman. Samaa viestiä ovat välittäneet myös freelancenäyttelijöitä koskeva selvitys, jonka TINFO toteutti. Selvityksemme, joka koski Teatterikorkeakoulun näyttelijäksi valmistuvien tulevaisuusorientaatioita, puolestaan toi esiin vahvan autonomisen näyttelijyyden ihanteen ja jonkinasteisen kuilun valtionosuusteattereiden ja opiskelijoiden välillä. Selvityksen tulokset rohkaisevat etsimään ratkaisuja siihen, mitä näyttelijä tarvitsee vahvistaakseen toimijuuttaan ja pystyäkseen käyttämään osaamistaan ja asiantuntijuuttaan ennakkoluulottomasti hyväkseen.
 
Rahoitusuudistuksen tuoksinassa kysymys kulttuurin tietovarannoista ja niiden kehittämistarpeista jäi taka-alalle. Tilastointiin kohdistuu kehittämistarpeita usealta suunnalta, nyt tulisikin ennakoivasti arvioida, mitä laaja-alainen lajirajat ylittävä tilastointi ja teknologian tarjoamien uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen tulevat edellyttämään. Kehittämistyössä tarvitaan yhteistyötä ja ulkopuolista asiantuntemusta. TINFO on tuonut tilastointiin liittyvän huolen esiin, ja siihen on suhtauduttu vakavasti opetus- ja kulttuuriministeriössä, joka on luvannut käynnistää selvitystyön vuonna 2019.
 
TINFOssa käynnistyi tulevaisuusverstaiden työskentely. Yritämme hahmottaa ja ottaa haltuun tulevaisuutta ristiriitaisten ja yhteen sovittamattomienkin arvojen, arvostusten ja maailmankuvien kudoksessa. Tulevaisuustyöskentelyyn on liittynyt oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme laatiminen sekä reilun työpaikan pelisääntöjen päivittäminen.
 
Pääkysymyksiä ovat, mitä haluamme olla, millaiseksi kuvittelemme esittävien taiteiden kentän ja muun toimintaympäristön tulevaisuuden. Strategisen ennakoinnin aikajänne on 3-5 vuotta, visionäärisen 5-10 vuotta. Universumin ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta tarkasteltuna TINFOn toiminnassa kyse on sekunneista – mutta tärkeistä sellaisista. TINFOssa yritetään rakentaa näkemyksiä tulevaisuuksista ja siitä, millaista on toiminta ekokriisin ja ilmastonmuutoksen aikakaudella. Kysymys on etiikasta ja arvoista. Arvotyöskentelymme on johtanut viestinnällisiin kiteytyksiin.
 
TINFO toimii pienillä resursseilla, mutta kuten usein pienten organisaatioiden kohdalla, näillä resursseilla yritämme saada tehdyksi paljon; merkittävyydessä on kyse inhimillisestä pääomasta, rakenne- ja suhdepääomasta. Kestävä toiminta rakentuu osaamisen, tietojen,vuorovaikutuksen ja yhteistyön varaan.
 
TINFO rakentaa tulevaisuutta avarasti ja vapauden ilmapiirissä.
 
Hanna Helavuori
johtaja
 

Vuosikertomus 2018
 

TINFO on...
Strategiset tavoitteet
Teatterin tunnuslukuja
Kansainvälinen liikkuvuus
Viestinnän palvelut
Tilastot, tutkimus ja tietopalvelu
Kampanjat
Organisaatio ja resurssit
Asiantuntija ja verkostoitumismatkat
Esitysvierailuja ja -tuotantoja maailmalla
Toimintastrategia
Maailman teatteripäivä 2018