Teatterin puolestapuhujalle

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) tarjoaa teatterin puolestapuhujalle kättä pidempää. Keräämme teatterin puolestapuhujan avuksi eri aihealueiden verkkolinkkejä ja kirjalistoja, joiden kautta pääsee erilaisten tutkimusten, raporttien ja ajankohtaisaineiston äärelle.

Siirry suoraan otsikkoon:

Kulttuuri- ja teatteripolitiikka

Hanna Helavuori 2018: Esittävät taiteet ja julkinen tuki, tulevaisuushaasteet. Esitys Ruotsin ja Suomen kulttuuripolitiikan suuntaviivoja -seminaarissa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa.
https://www.tinfo.fi/documents/esittavat_taiteet_ja_julkinen_tuki.pdf 

Olli Jakonen 2016: Kulttuuri puntarissa. Kulttuuripolitiikan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi Cuporessa.
http://www.cupore.fi/images/tiedostot/tyopaperit/ollijakonen_tyopapereita2.pdf

Juho Vesa ja Anu Kantola 2016: Kuka pääsee mukaan? Miten järjestöjen ääni kuuluu lakien valmistelussa. Selvitys hallinnon avoimuudesta ja uusista osallistumisen muodoista.
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/59_Kuka+p%C3%A4%C3%A4see+mukaan_Miten+j%C3%A4rjest%C3%B6jen+%C3%A4%C3%A4ni+kuuluu+lakien+valmistelussa/0eb41bfb-5c4e-439a-b898-e313d9f2570c?version=1.1

Paula Tuovinen 2016: Lisäselvitys taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisen kehittämisen ja profiloinnin tukemiseksi. Ns. Taide-RAKE -selvitys, joka koskee mm. Helsingin yliopiston, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston näyttelijäntyön opetuksen ja tutkimuksen järjestämistä.
http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2014/10/Taide_RAKE-selvitys_FINAL_301116_KM_071216.pdf

Jutta Virolainen 2015: Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen
http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_26.php

Hilppa Sorjonen ja Outi Sivonen 2015: Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus.
http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_27.php

Kulttuuripolitiikan strategia 2020. Opetusministeriön julkaisuja 2009:12
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm12.pdf?lang=fi

Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:18
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm18.pdf?lang=fi

Anita Kangas, Katriina Soini: Luentosarja ”Kulttuuripolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa” http://slideplayer.fi/slide/2393831/

Koivunen, Hannele & Marsio, Leena: Reilu kulttuuri? Kulttuuripolitiikan eettinen ulottuvuus ja kulttuuriset oikeudet. Opetusministeriön julkaisuja 2006:50. Helsinki: Opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto, 2006.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/opm50.pdf

Pasi Saukkonen 2014: Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys. Cuporen verkkojulkaisuja 23.
http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_23.php

Hilppa Sorjonen ja Minna Ruusuvirta 2013: Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusuudistus 2008-2010: vaikutus laitosten talouteen ja toimintaan. Cuporen verkkojulkaisuja 18.
http://www.cupore.fi/documents/VOS-loppuraportti_edit.pdf

Anu Oinaala ja Vilja Ruokolainen 2013: Vapaan kentän jäljillä. Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä. Cuporen verkkojulkaisuja 20.
http://www.cupore.fi/documents/VapaanKentanJaljilla.pdf

Vilja Ruokolainen 2012: Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010. Cuporen verkkojulkaisuja 13/2012.
http://www.cupore.fi/documents/teatterit7.pdf

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän kehittäminen. Työryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä  2013:11.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/TR11.pdf?lang=fi  

Teatteri liikkeessä ja lähellä – suomalaisen teatterin kehittämisohjema. Teatterikoulutus 2013.
http://www.suomenteatterit.fi/wp-content/uploads/2013/12/Teatterin-kehitt%C3%A4misohjelma-2013-Teatterikeskus.pdf

Saana Lavaste, Saara Rautavuoma ja Kati Sirén: Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille. Teatteri 2.0. 2015.
http://issuu.com/teatteri2.0/docs/teatteri2.0_avoin-n__ytt__m___lowre/1
http://files.kotisivukone.com/teatteri2.0.ota.fi/Julkaisu/teatteri2.0_avoin-nayttamo_lowres-sivuittain.pdf

Teatterikeskus, Arts Management Helsinki, Teatterin tiedotuskeskus (TINFO): Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen teatterikentän toimijoista 2014
documents/teatterikeskus_selvitys_vapaan_teatterikentantoimijoista_1809141230.pdf

Teatteri liikkuu ja liikuttaa – suomalaisen teatterin kansainvälisen liikkuvuuden tavoiteohjelma ja toimenpide-ehdotuksia (TINFO)
http://www.tinfo.fi/fi/Teatteri_liikkuu_ja_liikuttaa

Kunnat ja kulttuuri

Cupore julkaisu kuntien kulttuuritoiminnan saatavuudesta, 2016:
Cupore toteutti kuntien kulttuuritoimintaa koskevan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin. Arvioinnissa painotettiin tänä vuonna mm. lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, taidetta ja kulttuuria hyödyntävien hyvinvointipalvelujen käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä digitalisaation hyödyntämistä kuntien kulttuuripalveluissa.
http://www.patio.fi/web/pepa-2015-valtakunnallinen/kulttuuripalvelut

Anita Kangas, Olli Jakonen & Sari-Minna Havimäki: Osallistumista ja aktivointia; KUULTO-toimintakokeilun matkassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:11
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm11.pdf?lang=fi

Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Vilja Ruokolainen, Sari Karttunen: Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kuntaliitto, Cupore 2012
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/opeku/kulti/kulttuuri/kultilausunnot/Documents/kulttuurin%20kustannukset_2012.pdf

Seuraavalta sivustolta löytyvät Suomen Kuntaliiton pp-esitykset Kulttuuri luo elinvoimaa sekä Toimintaympäristön muutokset:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/opeku/kulti/kulttuuri/Sivut/default.aspx

Kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja edistämispolitiikka. Selvittäjien Anita Kangas ja Kalevi Kivistö laatima raportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:12.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr12.pdf

Kulttuuritoiminnan muutostilanteet kunnassa
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/3200/5-2013_Kulttuuritoiminnan_muutostilanteet_kunnassa.pdf

Kulttuurin kehittäminen maaseudulla Kulttuurihankkeet Manner-Suomen maaseudun  Kehittämisohjelmassa kaudella 2007-2013. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:12
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/okm12.pdf?lang=fi

Taide keskittyy keskustaan. Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan avustusten alueellinen jakautuminen vuonna 2013. Helsingin kulttuurikeskuksen julkaisu.
http://www.hel.fi/static/kulke/Taide_keskittyy_keskustaan.pdf

Helsingin malli. Seminaarin 2015 aineistoja.
http://pressi.kulttuuri.hel.fi/?cart=2203-ikdffbjjib&l=FI

Lyonin kulttuurityön malli – toimisiko se Helsingissä? Raportti vuodelta 2011, PDF-julkaisu.
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/4e328480497e0ed58e8e8fe61ec6a135/Lyon+Raportti.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4e328480497e0ed58e8e8fe61ec6a135

Kuntien kulttuuritoimintaa lukujen valossa III (2014)
http://www.cupore.fi/ajankohtaista01122014.php

Taiteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kansantaloudellinen merkitys

The State of Artistic Freedom, Freemuse, 2018 
https://freemuse.org/wp-content/uploads/2018/05/Freemuse-The-state-of-artistic-freedom-2018-online-version.pdf 

Kai Lehikoinen, Elisa Vanhanen: Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Taideyliopisto, 2017. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/227963

Koko Hubara, Warda Ahmed, Maryan Abdulkarim, Julian Owusu, Niko Hallikainen, Hanna Järvinen, Ahmed Al-Nawas, Aino Korvensyrjä & Sonya Lindfors: TOISEUS 101 - näkökulmia toiseuteen
http://urbanapa.fi/wp-content/uploads/2012/10/TOISEUS-101-n%C3%A4k%C3%B6kulmia-toiseuteen.pdf

Olli Jakonen & Ritva Mitchell: Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat kulttuurihankkeet Manner-Suomessa rakennerahastokaudella 2007–2013. Kulttuurimatkailua, luovaa taloutta ja infrastruktuuria. Cuporen verkkojulkaisuja 25.
http://www.cupore.fi/documents/Kulttuurialueellisenkehityksenmoottorina_v06.pdf

Sari Karttunen: Kulttuuri-indikaattorien politiikkaa. Hyvinvointikatsaus 1/2010. Tilastokeskus.
http://www.stat.fi/artikkelit/2010/art_2010-03-15_007.html?s=0

Satu-Maria Jansson: Mittaamattoman arvokasta. Taiteen ja kulttuurin vaikutustutkimuksia ja metodologioita. Taideyliopisto Kokos-julkaisusarja 2/2014
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135814/Kokos_2_2014.pdf?sequence=1

Helsingin seniorisäätiö, Teatterin tiedotuskeskus (TINFO), Teatterikeskus: Kohtaamisia 2013 - Ikäihmisten elämänlaadun parantamiseen tähtäävä teatterihanke, loppuraportti
documents/kohtaamisia_loppuraportti_2510131033.pdf

Taiteilijan asema

Taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus. Taiteen ja kulttuurin barometri 2018. Cupore.

Todellisuuksia ja tulevaisuuksia. Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tilauksesta tekemä selvitys 2016-2017.

Vapaan kentän varjot – selvitys vapaan kentän sateenvarjo-organisaatioista. Helsingin yliopiston teatteritieteen aineen yhteistyössä Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) ja Teatterikeskuksen kanssa tekemä raportti 2017.

”Miten tällä eläis?” – Kannattavat ansaintalogiikat kulttuurisessa vanhustyössä
Hankkeessa 20142015 tutkittiin ja mallinnettiin Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry:n (Myrskyryhmä) ja Helsingin Seniorisäätiön yhteistyönä kulttuurisen vanhustyön ansaintalogiikkaa.
http://www.myrskyryhma.fi/uploads/6/9/3/3/69335237/mte_2014_2015_loppuraportti.pdf

Vastaako nykyinen apuraha- ja taiteilijapolitiikka teatterikentän tarpeita ja kentällä tapahtunutta muutosta? Pauli Rautiainen Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) ja Teatterikeskuksen järjestämässä Suuressa apurahaseminaarissa 2014.
documents/apurahaseminaari_121214_diat_1812141045.pdf

Kaija Rensujeff: Taiteilijan asema. 2010. Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus. Taiteen edistämiskeskus.
http://www.taike.fi/documents/10921/0/Taiteilijan_asema_2010.pdf

Katsojuus

Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013. Suomen kulttuurirahasto  – TNS-Gallup.
https://skr.fi/sites/default/files/tiedostot/Suomalaisten_n%C3%A4kemykset_kulttuurista_2013.pdf

Suomalaisten teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassa käynti 2012. Taloustutkimus Oy, tilaajina Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry ja Tanssin Tiedotuskeskus, 2012.
http://www.suomenteatterit.fi/wp-content/uploads/2013/08/Teatterissa_kaynti_2012.pdf

Saavutettavuus

Hilppa Sorjonen ja Outi Sivonen 2015: Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus.
http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_27.php

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus
; Loppuraportti Taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/tr15.pdf?lang=fi

Teattereiden hankeraportteja

Kommando. Vapautta ja vastuuta laitosteatterissa (2014). Raportti Kuopion kaupunginteatterin Kommando-ryhmän kaudesta 2012-2014. Kirjoittaja Virpi Rautsiala.
http://kuopionkaupunginteatteri.fi/assets/docs/Kommando-vapautta-ja-vastuuta-laitosteatterissa.pdf

Teatteri Telakka, Teatteri Vanha Juko ja Rakvere Teater. Kolmen teatterin yhteistuotantohankkeen loppuraportti (with English summary). Miia Säppi 2014.
documents/kolmen_teatterin_loppuraportti_0412140951.pdf

Verkkojulkaisuja

Kulttuurin norsunluutorni. Taidekritiikkejä, taiteilijahaastatteluja Suomesta ja kansainvälisesti. Viikkokatsaus.
http://www.norsunluu.fi/

http://www.mustekala.info/

Koko Hubara, Warda Ahmed, Maryan Abdulkarim, Julian Owusu, Niko Hallikainen, Hanna Järvinen, Ahmed Al-Nawas, Aino Korvensyrjä & Sonya Lindfors: TOISEUS 101 - näkökulmia toiseuteen
http://urbanapa.fi/wp-content/uploads/2012/10/TOISEUS-101-n%C3%A4k%C3%B6kulmia-toiseuteen.pdf

Muuta teatterista

TAIVEX-projektit. Toteutuksesta vastasi Teatterin tiedotuskeskus (TINFO).
http://www.tinfo.fi/fi/TAIVEX

Miten sujuu suomalainen teatterityö – Työsuojelurahasto
https://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-6174.pdf

Vesa Puuronen, Voiko kunnan kulttuuripolitiikalla vähentää rasismia? pp-esitys
http://www.videonet.fi/minedu/kajaani/6/Puuronen.pdf

Aineistoja englanniksi

Dorothee Fischer 2016: Whose story is this, anyway? IETM:n raportti teatterin monianisuudesta, kumppanuuksista ja parhaista käytännöistä:
https://www.ietm.org/en/system/files/publications/whose_story_is_it.pdf

Teatterin tila Englannissa, Analysis of Theatre in England (10/2016):
http://www.artscouncil.org.uk/theatreinengland

Andrew Lloyd Webber 2016: Centre Stage. The Pipeline of Bame Talent. Raportti Ison-Britannian teatterista, joka paljastuu selvityksessä "inhottavan valkoiseksi".
http://andrewlloydwebberfoundation.com/wp-content/uploads/2016/12/centre-stage-the-pipeline-of-bame-talent.pdf

Arts Council of Englandin monimuotoisuusohjelmasta, Creative Case for diversity:
http://www.creativecase.org.uk/domains/disabilityarts.org/local/media/audio/Final_What_is_the_Creative_Case_for_Diversity.pdf

Pascale Charhon 2016: Of Boxes and Ceilings. Arts and Gender. IETM:n raportti taiteesta ja sukupuolesta.
https://www.ietm.org/en/system/files/publications/of-boxes-and-ceilings_ietm_2016_0.pdf

Brittiläisen ajatushautomo Demoksen raportti freelance-toiminnasta: Going it Alone
http://www.demos.co.uk/files/DEMOS_GoingitAlone_web.pdf?1409503024

Freenlance-kentän tilanteesta Britanniasta. RSA:n (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) raportti: Boosting the living standards of the self-employed
http://viewer.zmags.com/publication/a0969ab9#/a0969ab9/2

Katriina Soini, Mari Kivitalo, Anita Kangas. Exploring Culture in Sustainable Rural Development.
http://www.culturalsustainability.eu/BarcelonaICCPR_Soinietal.11062012.pdf

http://www.culturalpolicies.net/web/finland.php

Mark Ravenhill: Artists often take the money and run. The Guardian 28 Jan 2015.
http://www.theguardian.com/stage/theatreblog/2015/jan/28/artists-oil-money-sponsorship-tate-bp-mark-ravenhill

Taiteen ja kulttuurin laadunmittaukseen ja arviointiin käytettävä australialainen pilottialusta Culture Counts.
http://culturecounts.cc/

Manchesterissa kahdeksan taidetapahtuman tekemä kolmikanta-arviointi, raportti.
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/research-and-data/quality-work/quality-metrics/quality-metrics-pilot/

Katsojista ja motiiveista:

http://www.hillstrategies.com/content/why-people-go-theatre-qualitative-study-audience-motivation

http://eprints.whiterose.ac.uk/79376/1/Why%20people%20go%20to%20the%20theatre%20-%20Journal%20of%20Customer%20Behaviour.pdf

http://blog.ticketmaster.co.uk/wp-content/uploads/pdf/LiveAnalytics_State_of_play_TheatreUK_Low_Res.pdf

http://www.theguardian.com/stage/theatreblog/2015/jul/31/slung-low-hub-leeds-artists-audiences

http://www.theguardian.com/stage/theatreblog/2015/aug/03/artists-must-think-more-about-who-their-audiences-might-be

http://www.theguardian.com/stage/theatreblog/2015/jun/01/theatres-must-see-audiences-as-collaborators

http://www.academia.edu/8938768/Why_people_go_to_the_theatre_a_qualitative_study_of_audience_motivation

https://www.thestage.co.uk/news/2013/ticketmaster-report-theatre-audiences-getting-younger-experimental/

http://www.yorksj.ac.uk/pdf/Young%20Audiences%20Web%20PDF.pdf

Painettuja julkaisuja

Ilkka Heiskanen, Anita Kangas ja Ritva Mitchell (toim.). Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet. Tietosanoma 2015.

Häyrynen, Simo. Suomalaisen yhteiskunnan kulttuuripolitiikka. Jyväskylä: Minerva: Jyväskylän yliopisto 2006.

Saana Lavaste – Saara Rautavuoma – Kati Sirén. Teatteri 2.0. Avoin näyttämö – käsikirja teatterin uudistajille. 2015.

Sini Mononen (toim.). Alaston totuus taiteesta. 2014.
http://www.intokustannus.fi/uutiset/2014/258/

Pilvi Porkola (Toim.): Performance artist's workbook: on teaching and learning performance art: essays and exercises. TEATTERIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA, NUMERO 61. 2017
 

Lehdistökatsauksia

Kulttuurin uudistamiskeskustelu raivasi tilaa vaalivuonna – Lehdistökatsaus 2015

Kaventuneet tilat – teatterikeskustelu sanomalehdissä 2014

Lehdistökatsaus teatterivuoteen 2013: Taiteen ja talouden taistelukentällä kurotellaan yli rajojen

Tulevaisuuden suunta? – Lehdistökatsaus teatteriin 2012

Lehdistökatsaus teatterivuoteen 2011

Seminaarimateriaaleja


Apurahat taiteilijoille vai teatteriryhmille? - Suuri apurahaseminaari 12.12.2014

Vastaako nykyinen apuraha- ja taiteilijapolitiikka teatterikentän tarpeita ja kentällä tapahtunutta muutosta?


Missä liikkuvuus liikkuu? – seminaari taiteen ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuden edistämisestä, 6.4.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriön Jukola-salissa

Ajankohtaista asiaa ja innostunutta keskustelua taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten kansainvälisestä liikkuvuudesta

TINFO – teatterin tiedotuskeskuksen, PRACTICS- ja TAIVEX-hankkeiden sekä opetus- ja kulttuurinministeriön liikkuvuusseminaari pureutui taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuden ajankohtaisiin kysymyksiin ja haasteisiin noin 60 osallistujan voimin 6.4.2011.

Puheenvuoroja kuultiin kulttuurialan EU:n iikkuvuuspolitiikasta, liikkuvuustiedotuksesta, Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusyhteistyöstä, kansainvälisyyden ja liikkuvuuden tukiohjelmista sekä residenssitoiminnasta. Lisäksi keskuteltiin erilaisista vaihtoehdoista organisoida Suomeen taitelijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuden tieto- ja palvelupiste sekä liikkuvuusverkosto.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin puheenvuorot ja materiaalit:

Ylitarkastaja Laura Mäkelä (OKM)
EU:n Kulttuurialan työsuunnitelmat, avoimen koordinaation työryhmät (OMC) sekä neuvoston päätelmät taiteilijoiden liikkuvuuden edistämiseksi

FM Risto Kivelä (EU/OMC-työryhmän puheenjohtaja 2008-2010)
Työryhmän ehdotukset kulttuurisektorin liikkuvuustiedotuksen kehittämiseksi
Ehdotus työryhmän sivuilla: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1569_en.htm

Toiminnanjohtaja Sanna Rekola (Tanssin tiedotuskeskus, OMC-liikkuvuustyöryhmän jäsen)
Taiteen ja kulttuurin välittäjäportaan liikkuvuusja liikkuvuuden tukeminen

Tutkija/koordinaattori Elena Di Federico (Fondazione Fitzcarraldo, Italia / PRACTICS)
Practics-hankkeen tavoitteet ja toiminta sekä Italiassa toteutettu kartoitus

Johtaja Hanna Helavuori (TINFO- Teatterin tiedotuskeskus)
Liikkuvuuteen ja kansainväliseen toimintaan liittyvät kehittämistarpeet suomalaisella taiteen kentällä

Tietopalvelun päällikkö Hanna Boman (CIMO)
In the Mirror: Experiences of and Perspectives to co-operation in the European Euroguidance network

Kulttuuriasiainneuvos Anna-Maija Marttinen (OKM) 
Pohjoismaiden js Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelman tavoitteet sekä tulevaisuus. Lisätietoa Pohjoismaisesta yhteistyöstä: www.norden.org/fi

Puheenjohtaja Leif Jakobsson (Taiteen keskustoimikunta)
Taiteen keskustoimikunnan liikkuvuuden tukimuodot ja kehittäminen. www.taiteenkeskustoimikunta.fi

Kulttuurituottaja, puheenjohtaja Irmeli Kokko (HIAP)
Residenssitoiminnan nykytilanne ja tulevaisuuden kehittämistarpeet.
HIAP - toimintamuodot          Residenssiohjelmat
Residenssit (1)                       Residenssit (2)

Liikkuvuusohjelman neuvonantaja Annika Söderlund (Pohjoismainen kulttuuripiste)
Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma

Linkkejä puheenvuoroissa mainittuihin asiakirjoihin:
Euroopan kulttuuriagenda 2007

Neuvoston kulttuurialan työohjelma 2008-2010

Komission raportti kulttuuria koskevan toimintasuunnitelman toimeenpanosta (2010)

Neuvoston työohjelma 2011-2014