VVV_uutisen graafi ruotsiksi

Okunskap och nonchalans

Arbetslivets allmänna problem med jämlikhet och jämställdhet gäller också scenkonstfältet.
Det finns mycket att göra för att bättra på jämställdheten mellan kvinnor och män. Sådant arbete som utförs i fastanställning enligt arbetsavtal garanterar bättre jämlikhet och jämställdhet. Det framgår av Teaterinfo Finlands (TINFO) enkätundersökning. Här nedan några första iakttagelser. Enkätens resultat, helhetsanalys och åtgärdsförslag publiceras i början av maj.

Enkätens första fråga gäller den allmänna jämlikheten och hur den förverkligas när individuella egenskaper som ålder, kön, sexuell läggning, språklig minoritetsställning, särbehov, utländsk bakgrund och arbetsmarknadsposition leder till ett icke-jämlikt bemötande. Uppfattningarna om hur jämlikheten har realiserats eller inte är tudelad. Det finns stora brister i kunskap och medvetenhet om vad som utgör hinder för jämlikhet och jämställdhet och hur det påverkar dem som p.g.a. individuella egenskaper hör till någon minoritet.

Frågan om hur jämlikheten förverkligas lyfter fram jämlikhetens och jämställdhetens sektoröverskridande karaktär. När det gäller kön, sexuella minoriteter och olika åldersgrupper anser man att principen om jämlikhet förverkligas väl, medan upplevelserna i dessa grupper pekar på motsatsen. Det samma gäller erfarenheterna bland äldre och yngre. Förmågan att identifiera brister och problem i jämställdheten är dålig.  

En fjärdedel av respondenterna hade ingen kunskap om läget för språkliga minoriteter och personer med utländsk bakgrund. Endast ett fåtal personer med utländsk bakgrund besvarade frågorna. 


Hur förverkligas den allmänna jämlikheten inom scenkonstens område?

43 % av respondenterna upplever för personer i olika arbetsmarknadspositioner förverkligas jämlikheten dåligt. Jämlikheten för personer i olika arbetsmarknadspositioner måste förbättras. Över hälften av arbetstagare med avtal per timme och/eller med repetitions- och föreställningsersättning, på stipendium eller utan fackligt arbetsavtal, egenföretagare och arbetslösa upplever att jämlikheten förverkligas dåligt när personalen har olika arbetsmarknadspositioner och därmed olika avtal.

36 % av respondenterna anser att jämställheten mellan kvinnor och män förverkligas dåligt,
47 % att den förverkligas väl.

58 % av respondenterna anser att jämställdheten mellan könen och sexuella minoriteter förverkligas väl, medan en femtedel anser att jämställdheten förverkligas dåligt.

När enkätens frågar formulerades visste vi att fast anställning på heltid och därtill hörande socialskydd är endast en av flera, alternativa positioner på arbetsmarknaden. Arbetstagarna inom scenkonsten rör sig mellan olika positioner på arbetsmarknaden, i olika former för arbete och arbetsförhållanden - i tidsbundna avtal, frilansuppdrag, timavtal, eller repetitions/föreställningsersättning, som egenföretagare utan arbetsförhållande.

Därför fick respondenterna välja mellan tre alternativ för att beskriva sin arbetsmarknadsposition. 43 % av respondenterna hade under de senaste tre åren haft fortlöpande arbetsavtal, 41 % tidsbundet avtal, 21 % timavtal, 24 % arbetade med stöd av stipendium, 6 % som företagare och 12 % som egenföretagare.15 % hade varit arbetslösa.

Vem besvarade enkäten?

Enkäten besvarades av 526 personer, som företräder scenkonsten i ett brett perspektiv -  som utövande konstnärer (teater, dans, cirkus), utövare inom konstnärligt planeringsarbete, verksamma inom teknik och administration samt inom branschens undervisning och forskning; ett representativt sampel av professionella i olika åldrar och med olika utbildningsbakgrund. Majoriteten arbetar i Nyland, huvudstadsområdet, Birkaland och Egentliga Finland.

Av alla respondenter valde 68 % svarsalternativet kvinna, 28 % man, 2 % ickebinära
och 2 %t ville inte besvara frågan.

Den allmänna jämlikheten och jämställdheten var en av frågorna i enkäten Makt, ansvar och jämställdhet. Enkäten kartlade osakligt bemötande, maktmissbruk, psykiskt våld, diskriminering och sexuella trakasserier och bad respondenterna svara på frågorna i positionen som offer, utövare eller iakttagare. Resultaten av dessa enkätsvar publiceras senare.

Kartläggningens övergripande resultat, helhetsanalys och åtgärdsförslag publiceras i början av maj.

Enkäten utfördes som ett samarbete mellan följande parter: Teaterinfo Finland (TINFO), Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (CEFISTO), Fackförbundet för teater och media (Teme), Finlands dramatiker och manusförfattare (Sunklo), Teatercentrum, Finlands Teatrar (STEFI), Globe Art Point samt Dance Info Finland och Circus Info Finland.

Frågor om enkätundersökningen besvaras av:

TINFO /  Direktör Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi; +358 44 363 1722

TINFO /  Forsknings- och förvaltningskoordinator Mikko Karvinen, mikko(a)tinfo.fi; 
+358 50 353 7874