07.06.2016

TINFO e-Nytt 4 / 2016

TINFO e-NYTT FÖRNYAS

KONSTNÄRSTANKAR

NYHETER FRÅN FINLAND

NYA PJÄSER PÅ SVENSKA

INTERNATIONELLA TEATERFESTIVALER I FINLAND 2016

ANSÖKNINGAR OCH LEDIGA JOBB

TINFO TJÄNSTER, DATABASER OCH PUBLIKATIONER

TINFO-STIPENDIUM FÖR ÖVERSÄTTNING AV PJÄSER

SOMMARÖPPETTIDER 1.6.-31.8.2016

twitter.com/tinfotweets

 

TINFO e-NYTT FÖRNYAS

Teaterinfo Finland (TINFO) genomförde i våras en enkät bland e-Nytts prenumeranter. Vi ville veta vad ni anser om innehållet i nyhetsbrevet, publiceringstätheten, det tekniska utförandet och den visuella utformningen. Feedbacken var i huvudsak positiv. Nyhetsbulletinen läses regelbundet och innehållet upplevs som meningsfullt. Vi tackar alla som svarat på enkäten. Er respons har varit värdefull.

I samband med framtidsplaneringen gällande det svenska nyhetsbrevet lade vi märke till att största delen av våra svenska läsare även prenumererar på det finska nyhetsbrevet som utkommer varje vecka. Hittills har TINFO e-Nytt varit identiskt med det finska nyhetsbrevet både till innehåll och struktur. Bland annat därför har vi beslutat att omforma TINFO e-Nytt i riktning mot våra övriga internationella bulletiner (TINFO e-News och Theater aus Finnland). Det innebär att vi i stället för att översätta från finskan producerar nytt innehåll som erbjuder alla prenumeranter något nytt!

Vad betyder detta i praktiken? Vårt svenska nyhetsbrev kommer inte att utkomma lika ofta som förr. Men i gengäld strävar vi till att producera nytt och annorlunda innehåll. Därutöver kommer vi, mer energiskt än förr, att försöka bekantgöra finsk och finlandssvensk teater för de övriga nordiska länderna. Vi vill ge plats för teaterarbetarnas egna röster i nyhetsbreven. På detta sätt hoppas vi kunna skapa mervärde för de prenumeranter som tidigare har fått samma information i det finskspråkiga TINFO-brevet.

Vi hoppas ni välkomnar förändringen! All respons, klago- och önskemål, mottar vi med glädje även i framtiden.

Detta är vårens sista nyhetsbrev och samtidigt det första pilotnumret, vi önskar härmed alla läsare av TINFO e-Nytt en solig sommar!

Hälsar,

Hanna Helavuori, verkställande direktör + alla andra på TINFO

www.tinfo.fi/se

 

KONSTNÄRSTANKAR

Marina Meinander: Om att se

"När jag blir berörd av en föreställning eller av en bok, känner jag mig sedd, bekräftad, stärkt i det jag är, vill vara, drömmer om eller inte visste att jag drömmer om. En lyckad konstupplevelse är något som gör mig själv tydligare, som stärker mig genom att den får mig att se mig själv, min omvärld eller min plats i omvärlden på ett nytt sätt. Det talas ofta om att god konst får en att, åtminstone för en stund, betrakta världen med lite nya ögon.

För mig personligen kretsar konsten kring att se. Eller att försöka se. Det handlar om att se sin samtid, se sig själv i samtiden. Det handlar om att vara medveten om vilken position en betraktar världen från, se normen, se det som avviker från normen, se maktstrukturer, se sig själv i maktstrukturerna. Det absolut centrala i konstnärens blick är ärligheten. Våga se det som är, verkligen titta noga. Betrakta. Undersöka. Inte vika undan med blicken. Och sedan leka med det en ser, hitta formen att gestalta det. Visa vad en sett.

Konstnärens uppgift är i första hand att se. Inte att bli sedd.

Marina MeinanderDet narcissistiska behovet att själv bli sedd är i sig inte ett tillräckligt incitamentet för ett konstverk. Narcissismen, behovet av stå i centrum, bli sedd och beundrad, är förstås på något plan inbakat i teatern som konstform och säkert en orsak till att vi som jobbar med teater jobbar med teater.

Men konstnärens blick kan också vara vänd inåt, hon kan jobba med autofiktion, men också då (framförallt då) är blickens ärlighet avgörande. Det avgörande är inte vad hon vill se eller hur hon vill bli sedd, utan vad hon på riktigt ser i sig själv. I det ligger till exempel Knausgårds storhet: i att inte vika med blicken, i att låta det vardagliga och det grandiosa existera sida vid sida. Hans blick är exakt, den är onådig, den är skamlös – och den skapar en oerhörd igenkänningsfaktor. Han strävar inte efter att verka varken större eller mindre än han är. Han betraktar och beskriver det som är, som det är. Hans blick är inkluderande: allt ryms med. Det banala, det högstämda, empatiska, patetiska, politiska, filosofiska och det reflekterade. Och som läsare äter jag ur hans hand, hans blick får också mig att se – och känna mig sedd.

Den enskilda dramatikerns eller regissörens röst föds ur hennes blick, ur hur hon betraktar sin omvärld, vilket perspektiv hon väljer och hur modigt hon vågar se.

Marina Meinander. Foto: Anders Meinander 

Hantverket och professionalismen kommer in när hon väljer hur hon vill gestalta det hon sett, betraktat, insett. Seendet i sig har ingen form, men det är grunden till all form. Det är i seendet det så mångomtalade innehållet finns. Och ur iakttagelsen föds föreställningen, oavsett genre. Ju sannare iakttagelsen är, desto mer angelägen är den och desto viktigare blir den också för publiken.

Olika författare och regissörer fokuserar blicken olika. Somliga betraktar samhälleliga strukturer, några är mästerliga på att se relationer mellan människor, nån ser maktstrukturer, nån ser förtryckta känslor, nån fokuserar på psykoanalytiska nyanser.

Jag tror att viljan och förmågan att se är grunden till allt: där är alltings början, i blicken och i betraktandet ligger fröet till rörelse, fördjupning, kontakt, förändring, revolution, men också kärlek.

Under tonårens sökande och nyväckta andlighet snubblade jag över en aforism som jag fortfarande tycker att är en relevant definition på kärlek. ”Att älska är att se någon som Gud har tänkt den.” Att se är nästan synonymt med att älska. Kärleken förblindar inte, tvärtom, den synliggör potential. Inte undra på att vi alla vill bli sedda.

Jag tänker mig att konstnärens seende inte får ha en agenda, den konstnärliga blicken ska inte styras av politisk korrekthet eller av behovet att behaga och därför blunda för det obekväma. Den som iakttar måste ha modet att varsebli också det den inte tänkte sig att få se eller ville se. Det gäller att öppna ögonen för det oväntade. Men också bejaka det uppenbara utan att vara rädd att verka dum.

Att våga är ett verb som hänger tätt ihop med det seende jag talar om. Det handlar om att våga benämna det vi ser, var än vi ser det. Vi måste våga peka på att kejsaren faktiskt är naken.

Jag tror att det är något i stil med det här jag har avsett, när jag har talat om Lilla teaterns tilltal. Jag hoppas att Lilla teatern ska vara en teater där vi som jobbar, verkligen betraktar det vi jobbar med: oss själva, våra relationer, ekologin, politiken, samhället. Jag hoppas att vi vågar se, vågar byta perspektiv, vågar stanna upp vid det vi ser, att vi tillåter oss att skratta åt det.

Nu har jag sagt allt. Och egentligen ingenting.

Vad det här betyder, får visa sig i det konkreta arbetet."

Välkommen till Lilla teatern.


Marina Meinander

Marina Meinander tillträder som konstnärlig ledare för Lilla teatern den 1.1.2017

 

NYHETER FRÅN FINLAND

En hälsning från Svenska Teatern

Hösten 2016 inleder vi på Svenska Teatern i Helsingfors firandet av vårt 150-årsjubileum. I oktober 1866 stod det nya teaterhuset färdigt och ett år senare hade man engagerat den första fasta ensemblen till teatern. Då, för 150 år sedan, hade det finska språket nyligen blivit ett officiellt språk och det fanns inte ännu någon motsvarig finskspråkig scen. På Nya Teatern, som man på den tiden kallade den moderna teaterbyggnaden i Helsingfors stadskärna, lyste gästande skådespelare och regissörer från Sverige. Enligt folkräkningen som utfördes fyra år senare talade nästan två tredjedelar av Helsingfors invånare svenska som modersmål.

Svenska Teatern är idag en svenskspråkig nationalscen i ett Finland där det svenska språkets andrum blir allt mindre. Teatern har blivit en minoritetsteater inom ett stort och brokigt teaterfält och i ett samhälle där de svenskspråkiga idag utgör cirka sex procent av både landets och staden Helsingfors befolkning. Paletten av modersmål som talas i Finland blir allt mångsidigare, medan vår utmaning är att värna om det svenska språkarvet enligt teaterns stadgar, och samtidigt locka en bred publik över språkgränserna. Det är i första hand genom musikalerna som teatern sedan länge haft en möjlighet att vända sig till en bredare publik, än till de enbart cirka 35 000 svenskspråkiga helsingforsarna. Mamma Mia! sågs av 137 698 personer 2014-15, ett publikrekord som endast överträffas av ungdomsmusikalen HYPE, som gick 20 år tidigare. Under spelsäsongen 2016-17 uppförs teaterns följande musikteatersatsning, Erik Gedeons och Klas Abrahamssons sångspel INGVAR! En musikalisk möbelsaga.

Eftersom Svenska Teatern samtidigt är en statsandelsteater, vars huvudsakliga finansiering erhålls från staten, måste vi hela tiden reflektera, definiera och omdefiniera vår relation till tidsbundna uppfattningar om begrepp som nationell identitet och språkidentitet. Om början av 2000-talet kännetecknades av ett metropoltänkande, en slags globaliseringseufori, internationalisering och drömmen om ett mångkulturellt och ”postidentitärt” samhälle, ser vi idag en mer polariserad debatt och en längtan tillbaka till tydligare definierbara broderskapsband. Att förespråka ett värnande av en finlandssvensk identitet och av ett språkligt kulturarv kan klinga väldigt olika beroende på i vilken kontext diskussionen förs. Under de senaste åren har vi arbetat allt mer med Svenska Teaterns position som en inkluderande minoritetsteater, medvetna om minoriteter inom minoriteten och om behovet att ge röst åt också andra än enbart de som talar vårt eget modersmål.Titanic. Foto: Yoshi Omori

Att planera en repertoar på Svenska Teatern innebär därför ett ständigt balanserade mellan dessa frågor. Under spelåret 2015-16 utmanade föreställningen av den finskspråkiga dramatikern Pipsa Lonkas pjäs Sånger vid randen av ett grått hav vår svenskspråkiga publik att rannsaka sin relation till majoritetsbefolkningen, och uppfattningarna om en kulturell differentiering mellan de finsk- och svenskspråkiga. I den tvåspråkiga regissören Akse Petterssons föreställning Titanic, kolliderade inte bara ett skepp med ett isberg, men också uppfattningar och värderingar om teater inom språkgruppen, eller som Titanics kapten, teaterchef Johan Storgård uttryckte det: ”Här står man i och aldrig är det bra. När man gör konst kommer det inga mänskor och när man gör musikal är det kommersiellt skit. Vad vill ni ha?!” (Titanic, 2016)

Titanic. Foto: Yoshi Omori

Under de senaste åren har de statliga nedskärningarna utmanat oss att bland annat söka nya former för samarbete. Samproduktionen Fosterlandet med Göteborgs stadsteater (och senare Stockholms stadsteater) var en viktig öppning för samverkan inom Norden. Hösten 2016 har Dagarnas skum premiär, en samproduktion mellan Svenska Teatern och den fria teatergruppen Ensemble Bulleribock, medan spelsäsongen slutar med unga musikteaterelevers slutproduktion på stora scenen.

Utvecklingen av en samarbetsmodell mellan Svenska Teatern och fria teatergrupper har utökat repertoaren och påverkat vår profil positivt. Hösten 2014 erhöll vi en halv miljon euro av Svenska kulturfonden för projektet Nicken NU. Projektet är en del av fondens specialsatsning på strategiska program under åren 2014-17. Med medlen kunde vi öppna vår lilla studioscen Nicken och tillsammans med fria teatergrupper presentera fyra nyskrivna pjäser per år. Samtidigt har vi byggt upp en plattform för diskussioner kring ny dramatik i samarbete med textlaboratoriet Labbet, laboratoriets strategiska projekt REKO som arbetar för att utveckla den svenskspråkiga dramatiken i Finland, den skådespelardrivna föreningen LUST och public service-bolaget YLE. Under spelåret 2015-16 hade vi 71 olika föreställningar och evenemang på Nicken för sammanlagt 2769 personer. Vår förhoppning är att fortsätta utveckla samarbetsformerna efter att projektet är över hösten 2017.

Det 150-åriga teaterskeppet Svenska Teatern har statliga nedskärningar och krympande publikunderlag till trots medvind i seglen. På hösten söker vi rikedomar tillsammans med unga Jim Hawkins i Skattkammarön, och på våren får vi träffa författaren och konstnären Tove Jansson på stora scenen i en nyskriven pjäs av Lucas Svensson. Jubileumsfirandet fortsätter spelåren 2016-17 och 2017-18 då vi också uppmärksammar landet Finlands 100-årsjubileum med flera nyskrivna verk. Jubileumsföreställningen hösten 2017 baserar sig på berättelser som vi samlat in tillsammans med Svenska litteratursällskapet från hela landet. Välkomna!

Svenska Teatern

www.svenskateatern.fi


Finnish Showcase 2016, en träffpunkt för teaterfolk

Finnish Showcase är ett specialprogram, som ordnas vartannat år i samband med Tammerfors teatersommar, ämnat att ge internationella festivalgäster en mångsidig och intressant upplevelse av finländsk teater. Arrangörer är Tammerfors teatersommar och Teaterinfo Finland (TINFO). I år arrangeras evenemanget den 1-7.8.2016. Mera om programmet och schemat nedan.

Finnish Showcase presenterar det senaste inom finländsk teater. Programmet ger en möjlighet att uppleva några av årets bästa föreställningar och att träffa konstnärerna bakom dem. Det är också ett lämpligt sammanhang att byta tankar och idéer med det konstnärliga teamet bakom Tammerfors teatersommar och träffa kuratorer, teaterchefer och teaterproffs från hela världen.

Programmet i Finnish Showcase består av utvalda föreställningar från festivalens huvudprogram (med engelsk textning) samt andra evenemang som riktas speciellt till de utländska gästerna.

Programmet (PDF, på engelska)

www.finnishshowcase.com

www.teatterikesa.fi/en

www.tinfo.fi/en


Meeting the Odyssey turné i Grekland 2016

Projektet Meeting the Odyssey når Grekland i juni och juli. Det blir den sista av turnéerna i Europa och i den sammanstrålar så gott som alla produktioner och konstnärer som medverkat tidigare. Den här turnén med ca 50 konstnärer från hela Europa är en hyllning till Grekland för dess civilisation, kultur, filosofi, mytologi och historia som vi alla delar idag. Samtidigt blir det en internationell teaterturné i solidaritet med de greker och flyktingar som Europa glömmer bort.

Under 2014-2015 har Meeting the Odyssey seglat på Östersjön och Medelhavet och nått över 25 hamnar, spelat 110 föreställningar av 4 olika produktioner och skapat ca 15 Instant Performances på 15 olika platser i Europa. Föreställningarna har setts av närmare 20000 personer.

Den estniska galeasen Hoppet är Meeting the Odysseys vackra skepp. Hon tar oss från ö till ö. På varje ställe spelar vi 1-4 föreställningar och skapar en Instant Performance genom workshops med lokala grupper. På varje ställe försöker vi lära oss någonting om ställets historia, och kanske några traditionella grekiska danssteg.

Leros är ön där Göran Schildt bodde och där hans och Christine Schildts hus fortfarande står. Ön är känd för sina dans- och musiktraditioner, medan många finländare besökt Leros för att delta i regattor och skrivarkurser. Lesvos är en populär ö för både greker och andra turister lite längre norrut. Båda öarna har tagit emot tusentals flyktingar under det senaste året. På Leros och Lesvos spelar vi Memories for Life i huvudbyarna, och försöker få tillstånd att besöka flyktinglägren för att där göra workshops och en Instant.

Elefsina är en av tre möjliga kulturhuvudstäder 2021. Den lilla staden som ligger nära Aten lär för tusentals år sedan ha varit den viktigaste heliga platsen i Grekland, näst efter Delfi. Idag är Elefsina en industristad med relevant kulturutbud. Publiken kommer resande från Aten för att se föreställningar och utställningar i Elefsina. Memories for Life och landing_an odyssey spelas bland ruinerna vid en gammal olivoljekvarn, ett område som används för kulturevenemang, teaterkurser och utställningar.

Lavrio ligger inte långt från Aten, väldigt nära Sounio, udden där kung Egeus kastade sig i havet då Theseus återvände med svarta segel och därmed namngav havet. I Lavrio finns Greklands äldsta amfiteater, men Waiting for the Rain kommer att spelas på en mer modern amfiteater i byn. Från Lavrio seglar Hoppet vidare till ön Skyros och sedan till Ikaria. Med på båten är inte längre Viirus gäng, utan mest polacker, italienare och fransmän med produktionerna Waiting for the Rain och landing_an odyssey.

3 teaterproduktioner på turné

Memories for Life (premiär 23.5.2014 i St. Petersburg)

Regi: Maria Lundström (FIN)
Koreografi: Lenka Vagnerová (CZE)

Sju personer återupplever sina livsresor och försöker berätta sina historier I ett landskap där minnen, verklighet och drömmar väger lika. Varifrån kommer vi? Hur påverkas vi att det förflutna, och vart är vi på väg? Memories for Life inspireras både av Homeros Odyssén och av hur världen ser ut idag. På scenen uppför sju unga europeiska skådespelare en fysisk och flerspråkig föreställning regisserad av Viirus konstnärliga ledare Maria Lundström.

Waiting for the Rain (premiär 5.7.2014 i Opole)

Regi: Krystian Kobylka (POL)

En föreställning inspirerad av Penelopes öde: en kvinna som väntade på sin man i 20 år. Vad hoppades hon, vad var hon rädd för, tog hon någonsin tag i sitt liv? I föreställningen ingår musik, dans och stora dockor.

sbarchi_un’odissea/ landing_an odyssey (premiär 27.5.2015 i Milano)

Regi: Michele Losi (IT) och Peter Kirk (DK)

Nostos andra sida – hemlängtans baksida, dvs omöjligheten att känna igen, bli igenkänd. Hur svårt det är att komma tillbaka hem efter att ha varit länge borta. Odyssén är väldigt närvarande i den här diskoteksversionen av Penelopes palats dit Odysseus återvänder. I föreställningen dras publiken med in på palatsets dansgolv.

Instant performances

Under turnén i Grekland skapas en Instant Performance i varje hamn. Michele Losi från Italien jobbar med två skådespelare som Instant team under junidelen av turnén. Peter Kirk och två skådespelare från Danmark fortsätter Instant-arbetet under juli.

www.meetingtheodyssey.eu/
www.viirus.fi


Finsk-lettiska samproduktion inbjudna till teaterfestival i Ryssland

Samarbetet mellan Klockriketeatern och lettiska Ģertrūdes ielas teātris tar publiken på en teatral upptäcktsfärd till dagens Östeuropa; närmare idéerna, drömmarna, identiteterna och sanningarna bakom nyhetsrubrikerna.

Äventyret  är inspirerat av Dumas älskade karaktärer och blandar forna tiders upptäcktsresor med politisk dokumentärteater, punkig musik och absurd situationskomik vid Europas östgränser. Arbetsgruppen bakom 3 Musketeers – East of Vienna reste i oktober i fjol bokstavligen österut från Wien: via Ungern, Serbien, Rumänien, Moldavien och Transnistrien till Ukraina. Det tio dagar långa intensiva äventyret i gränslandet mellan verklighet och fiktion var en viktig del av researcharbetet och förberedelserna för själva föreställningen. Det dokumenterade bildmaterialet från resan är grunden  till manuskriptet och en del av föreställningens scenografi.

Klockriketeaterns 3 Musketeers – East of Vienna är inbjuden till den internationella festivalen Baltic House i S:t Petersburg i början av oktober. Baltic House är en av de viktigaste teaterfestivalerna i Ryssland. Klockriketeatern har senast spelat under festivalen år 2012 - då med Morbror Vanja.

Baltic House har ordnat den internationella teaterfestivalen sedan 1991 och programmet består av såväl moderna som klassiska föreställningar.

I maj åkte föreställningen till Riga (11-14.5) och Tallinn (17-18.5). I juni ses musketörerna under Hangö Teaterträff.

Regi: Valters Valters Sīlis (LV)
Dramaturgi: Jānis Balodis (LV)
Skådespelare: Carl Alm, Noora Dadu ja Matti Raita (FI)
Fotografi: Dainis Juraga (LV)
Scenografi och kostymdesign: Ieva Kaulina (LV)
Ansvarande producent: Eeva Bergroth (FI)

http://klockrike.fi

http://git.lv


Kandidaterna för Antonia-priset 2016 är nominerade

Detta år har juryn bestått av Tom Lindblom, Marianne Möller, Harriet Sevelius och Maya Tångeberg, som alla har erfarenhet av teaterpedagogik. Marianne Möller har fungerat som juryns ordförande. Jurymedlemmarna har under spelåret 2015-2016 sammantaget sett över 40 föreställningar som på ett eller annat sätt kan betecknas som finlandssvenska och juryn konstaterar att spelåret har haft en stor variation av föreställningar inom alla genrer, allt från nytolkningar av klassiker till ny dramatik.

Antoniapriset offentliggörs på Hangö Teaterträff   lördag den 11.6.2016.

De nominerade föreställningarna är:

Sirius Teatern / Monologer i Dialog

Monologerna är skrivna av Anders Larsson och Susanne Ringell och spelas av Paul Holländer och Paul Olin. Föreställningen har modet att utsätta sig för texterna, litar på dem och låter vemodet, saknaden och sorgen tala i två olika men säreget vackra, utsökta texter.

Wusheng Company / Sigurd Ring

Föreställningen kombinerar klassisk kinesisk teaterestetik och nordisk mytologi till en fungerande dramaturgi och ett fysiskt formspråk som bär föreställningen. Elias Edström står för föreställningens koncept och regi. Sigurd Ring är ett modigt experiment som pekar på att vi måste ta in nya intryck och uttryck i vår inhemska scenkonst.

Klockriketeatern & Ģertrūdes ielas teātris / 3 Musketeers East of Vienna

Föreställningen är samtidigt rolig, klumpig och politiskt inkorrekt på ett intelligent sätt som bevisar att skrattet är den kortaste vägen till tanke och insikt. Föreställningen har regisserats av Valters Sīlis och är ett finländskt- lettiskt samarbete. Föreställningen tar sats i klassiskt europeiskt allmängods – de tre musketörerna – som ger sig ut i ett nytt Europa som vi har svårt att förhålla oss till.
 

Vid sidan om de nominerade föreställningarna vill juryn rikta uppmärksamheten på ett projekt som mer än mycket annat kommer att påverka de finlandssvenska scenerna under kommande år

Reko-projektet

Reko-projektet är ett treårigt projekt för ny dramatik på svenska, som stöds av Svenska kulturfonden och som samarbetar med de svenska teatrarna och teatergrupperna i Finland. Hittills har projektet resulterat i mer än 10 nyskrivna och uppförda pjäser – och mer är att vänta under kommande år. Årets jury som har ett pedagogiskt öga ser Reko-projektet som ett enormt konstnärligt och pedagogiskt samarbetsprojekt som sysselsätter teatrarna och flera yrkesgrupper; författare, dramatiker, dramaturger, regissörer, scenografer, kostymplanerare, ljus- och ljusplanerare, skådespelare, musiker etc... och som ger publiken något nytt!

Syftet med Antonia-priset är att lyfta fram betydelsen av konstnärligt mod och mångfald inom svenskspråkig teater i Finland. Sedan priset instiftades 2006 har juryn bestått av olika yrkesgrupper inom teatervärlden. Priset är uppkallat efter Antonia Ringbom, som var med och grundade Hangö Teaterträff år 1991 och är ordförande för Hangö Teaterträff r.f.

Hangö 25:e teaterträff ordnas 9-12.6.2016. Temat på årets festival är ”Lyckträff”.

Ackrediteringar:
ona(a)hangoteatertraff.org
040 536 0404

NYA PJÄSER PÅ SVENSKA

På kommande 7 nya pjäser för barn och unga

Ung Dramatik, som leds av Unga Teatern, är ett nationellt projekt som skapar nyskrivna barn- och ungdomspjäser där innehållet kommer ur de ungas erfarenheter. Sedan april 2015 har projektet genomfört arbetsprocesser i skolor och dagisar. Barn får möjlighet att jobba med professionella teaterarbetare och lära sig om att skapa teater och om att skriva dramatik. Sammanlagt 620 barn har nåtts av de arbetsprocesser som Ung Dramatik genomfört under 2015. Ung Dramatik stöds av Svenska kulturfondens strategiska projekt inom specialprogrammet för teaterkonst. Projekttiden är april 2015-oktober 2017.

Projektets resultat blir bl.a. 7 nya pjäser för barn och unga vilka utgår från aktuella problemställningar för dagens unga finlandssvenskar. Vi har glädjen att nu kunna presentera de sju arbetsprocesser som är förankrade vid våra samarbetsteatrar:

 • Åbo Svenska Teater – Ann-Luise Bertell som skriver och regisserar en dagispjäs med Jerry Wahlfors och Peter Ahlqvist med premiär våren 2017.
 • Wasa Teater – Maria Turtschaninoff skriver en familjeföreställning med premiär 2018.
 • Teater Viirus – Akse Pettersson skriver och regisserar en lågstadieföreställning med Edith Holmström, Joonas Heikkinen och Oskar Pöysti. Premiär våren 2017.
 • Radioteatern – Annika Sandelin och Harriet Abrahamsson gör en radioföljetong för BUU-radion, produktion sen vår 2017, som också ska kunna fungera som en turnerande liveinstallation hösten 2017.
 • Lilla Villan – Paula Salminen (dramatiker) och Salla Taskinen (regissör) gör en lågstadieföreställning på finska och svenska om genusfrågor på Lilla Villan. Premiär hösten 2017. Skådespelare: Tuukka Vasama, Kaj Bäckström och Anna Kuusamo.
 • Performancegruppen Oblivia – Annika Tudeer och Timo Fredriksson skapar under handledning av Harriet Abrahamsson en tvärkonstnärlig föreställning med Voltaires Candide som förlaga. Målgruppen är lågstadiet. Premiär våren 2017.
 • Unga Teatern – Paul Olin och Harriet Abrahamsson skriver en lågstadiepjäs i samarbete med en mediakonstnär. Premiär våren 2018.

Harriet Abrahamsson
Projektledare och konstnärlig innehållsplanering 
tfn 045 103 4844

Anki Hellberg-Sågfors
Producent
tfn 040 725 2495

https://ungdramatik.fi

http://ungateatern.fi

Styrgruppen för Ung Dramatik består av: Veronica Hertzberg, ordförande för Unga Teatern, Nina Gran, specialplanerare, Helsingfors kulturcentral, Anne Sandström, verksamhetsledare, Föreningen för Drama och Teater Dot r.f., Milja Sarkola, dramatiker och regissör, Laila Andersson, rektor, Mattlidens skola, Paul Olin, konstnärlig ledare, Unga Teatern, Vibeke Löfgren, administrativ ledare, Unga Teatern


Svenskspråkig dramatik i Finland

Hamlet sade det vackrare av Harriet Abrahamsson och Paul Olin

Hamlet sade det vackrare är en historia om tre ungdomar som livet farit hårt fram med. Mackes föräldrar super. Katarinas styvpappa har förgripit sig på henne och Volodja har ingen alls att ty sig till i denna värld. Det finns inte mycket hopp för dem, men när ett cirkussällskap kommer till orten syns med ens lite ljus i tunneln… Pjäsen har framkommit under sammankonster och samtal med ungdomar på skolhemmet Lagmansgården i Bennäs.

Harriet Abrahamsson (1969) är skådespelare och dramatiker. Hon har skrivit pjäser för barn och unga och gett ett par bilderböcker på Söderströms förlag. Dessutom har hon regisserat ett antal föreställningar på olika professionella teaterscener. Hennes pjäser har spelats på Folkteatret i Köpenhamn, samt i Finland på bl.a. Svenska Teatern, Wasa Teater, Teater Veus och Sirius Teatern.

Paul Olin (1962) är skådespelare, regissör och dramatiker som har skrivit ett tiotal pjäser för scenen. De har uppförts på Svenska Teatern, Åbo Svenska Teater, Wasa Teater, Unga Teatern och Sirius Teatern.

Pjäsen tilldelades det Boismanska pjäspriset 2015 och uruppsättningen av pjäsen i Paul Olins regi för Wasa Teater tilldelades Antonia-priset 2015.

Ytterliga svenskspråkig dramatik som haft premiär 2014-våren 2016 (PDF)

Till exempel:

 • Vinterkriget – here we go again av Sara Ehnholm Hielm  nominerad till Lea-priset
 • Kycklingrättegången av Johanna Koljonen
 • En sista biltur av Anders Larsson
 • In transit av Susanne Ringell  nominerade till Antonia-priset för det här spelåret
 • Den älskande av Sofia Aminoff

Mer information:

labbet.fi/bocker

*****

TINFO-stipendium för översättning av pjäser

Under de senaste åren har Teaterinfo Finland (TINFO) delat ut stipendier för översättning av  dessa finländska pjäser:

Mera information om TINFO-stipendiet www.tinfo.fi/stipendium

 

INTERNATIONELLA TEATERFESTIVALER I FINLAND 2016

13th Black and White Theatre Festival | 8 – 12 June, Imatra

The Association of The Theatre of Black and White in Imatra has been organizing The International Black and White Theatre Festival since 2004. Right since that time Black and White Theatre Festival has become well-known event for many people of the world. At the festival we could see the performing of different theatres from 30 countries, so far more than 150 shows and performances.

Black and White Theatre Festival has presented a huge variety of different styles: dance theatre, ballet, pantomime, circus, traditional drama, opera, puppet theatre and street performing. The purpose of the festival is – to represent the international theatre in all its manifestation and genres.

The theme of the festival – ”New Drama”
Artistic Director: Kamran Shahmardan

Festival programme: http://blackandwhitetheatre.net/eng/


Hangö Teaterträff | 9-12.6.2016, Hangö

Hangö teaterträff arrangeras nästa gång 9-12.6.2016!

Hangö Teaterträff är Finlands största svenskspråkiga teaterfestival som i början av juni varje år samlar teaterpublik och scenkonstnärer i Hangö för att se årets bästa – flyttbara – föreställningar. Dessutom står diskussioner, planering och utvecklande av den finlandssvenska scenkonsten på agendan.

Teaterträffen är öppen för alla teaterentusiaster och är ett möte mellan fria grupper och institutionsteatrar, mellan teaterstuderande och etablerade skådespelare, mellan kritiker och publik.

Under Hangö Teaterträff möter publiken teatern på nya sätt och på nya ställen. Teater spelas i magasin, hallar och hamnar, under träd, i båtar och på restauranger. Produktionerna antar nya former under festivalen, och publiken kan välja mellan pjäser inom olika genrer och för olika målgrupper utan att glömma spektakel, och introduktion av nyskrivna pjäser.

Hangö Teaterträff ordnas årligen i början av juni. Under de fyra festivaldagarna spelas ca.30-50 föreställningar.

http://hangoteatertraff.org


Jyväskylä Festival | 12 – 17 July, Jyväskylä

Jyväskylä Festival is the oldest cityfestival in Nordic countries. It can be justly called fusionfestival since it includes music, theatre, dance and performance. The main focus in theatre is on wordless theatre. The theatrical program of the year 2016 contains for example contemporary circus, clownery and touching and absurd story about immigrant couple by 2theatre from UK.

Concert selection includes for exemple such artists as Jarkko Ahola, Emma Salokoski, Waltteri Torikka, Aino Venna, Pentti Hietanen, Sami Saari ja Ricky-Tick Big Band and Julkinen Sana.

Jyväskylä Festival lasts 6 days and it offers also a big amount of free of charge program every day. Free program begins at midday at the city centre in Kauppakatu. This “What are they doing?” –program presents bits and pieces from weeks program and many impressive local artists.

Jyväskylän Festival in Jyväskylä 12.-17.7.2016.

jyvaskylankesa.fi


Tampere Theatre Festival | 1 – 7 August, Tampere

The Tampere Theatre Festival is organized August 1– 7 for the 48th time. The artistic team of this year’s festival, Mikko Roiha, Milja Sarkola and Miko Jaakkola, say: “In 2016, everyone seems confused about where to turn, which direction to go. The sense of being lost appears to affect politics, economy and people’s personal lives all alike. The Main Program of the Tampere Theatre Festival reflects on this confusion and searches for the lost guidelines and new visions for the future.”

The Main Program of the Tampere Theatre Festival 2016 consists of 20 theatre ensembles, seven of which are international guests. There are altogether 41 performances.

More information

Don't forget: Finnish Showcase

Main Programme

www.teatterikesa.fi/en


URB Urban Art Festival | 3 – 12 August, Helsinki

URB Urban Art festival is produced by Kiasma Theatre, showcasing Finnish and international young artists whose works and projects represent today’s most interesting urban art. The festival is a meeting place that offers the audience new and often surprising perspectives in the practice and worldview of the artists of the young generation. URB 16 takes place on 3.-12.8. 

www.urb.fi


Korjaamo Teaters Stage 12-23.8.2016, Helsingfors

Stage – Helsingfors teaterfestival hämtar ett brett utbud av nutidsteater till Helsingfors igen 12–23 augusti. Stage är en samarbetsfestival av Helsingfors festspel.

http://www.korjaamo.fi/swe/stage


Helsingfors Festspel 19.8.–4.9.2016

Helsingfors festspel är den största universalfestivalen i Finland. Festspelen arrangeras i månadsskiftet augusti-september och har som sin uppgift att låta alla helsingforsare komma i åtnjutande av konst.

Helsingfors Festspel arrangeras 19.8.–4.9.2016.
Konstens Natt arrangeras 25.8.2016.

 • År 2015 hade Helsingfors festspel över 295 000 besökare.
 • Festspelen 2015 omspände musik från klassiska tongångar till världsmusik, samt cirkus, dans, teater, program för barn, film och cityevenemang.
 • Helsingfors festspel är en av de fyra huvudarrangörerna för festivalen för ny musik Musica nova Helsinki och svarar för koordineringen av evenemanget.
 • Festspelens bakgrundsorganisation är Stiftelsen Helsingforsveckan som grundats av Helsingfors stad.
 • Det beslutande organet i Stiftelsen Helsingforsveckan är styrelsen, som väljs för en tvåårsperiod av Helsingfors stadsstyrelse.

Program

www.helsinginjuhlaviikot.fi/sv/


Lain§uojattomat Festival | 7 – 11 September, Pori

Rakastajat-teatteri (translates to "The Lovers Theatre"), based in the city of Pori, is the only independent professional theatre group in the Satakunta region.

Since the year 2000 Rakastajat-teatteri has also hosted an annual festival for independent theatre groups. The Lain§uojattomat (Outlaw§) festival gathers both domestic performers as well as visiting groups from all across the world in various venues around the city.

Contact: info(a)rakastajat.fi

www.rakastajat.fi


Baltic Circle | 15-19. November, Helsingfors

Baltic Circle är en nutidsteaterfestival som årligen ordnas i november i Helsingfors. År 2016 ordnas festivalen den 15-19. november.

Festivalhelheten är ett konstverk som skapar intensitet i staden, tar ställning till aktuella frågor och utmanar till dialog. Festivalen är en plattform för nya trender och ett aktivt diskussionsforum.

Baltic Circle tror på konstens estetik och dess affektiva kraft samt på föreställningens sociala och politiska funktion. Föreställningarna som visas under festivalen tar sig an vår tids trender och heta frågor samt söker efter nya former och handlingsmetoder inom scenkonsten.

Förutom festivalproduktionen arbetar Baltic Circle som en aktiv aktör inom scenkonstnätverk både i Finland och internationellt. Man deltar också i mångsidiga utvecklings- och utbildningsprojekt, ger ut publikationer, ordnar residensverksamhet och konstnärsutbyten, bygger förutsättningar för det fria konstfältets aktörer och påverkar inom den lokala kulturpolitiken.

Tron på konstens möjligheter att föra samman människor och att fungera som en samhällellig förändringskraft lägger grunden för Baltic Circle. Konsten ger oss möjligheten att ändra på våra tankemönster och föreställa oss sånt som inte ännu finns samt att hitta sätt att dela vår nya verklighetsuppfattning.

Arbetsmetoden är tillit gentemot konstnärer, samarbetsparter och kollegor samt modet att fördomsfritt greppa nya trender eller nertystade verkligheter.

Baltic Circle lyfter fram den kollektiva gemenskapen, samarbete och långsiktighet i festivaluppbyggandet samt strävar efter att främja rättvisa, solidaritet och jämlikhet mellan könen inom den egna verksamheten.

http://balticcircle.fi/sv/

 

ANSÖKNINGAR OCH LEDIGA JOBB

Helsinki City Theatre seeks Scenic Artist

Permanent contract starting on 1.10.2016 or according to agreement.

The scenic artist’s tasks include painting the theatre’s backdrops and sets and finishing the surface according to the stage design plans. The successful candidate will have excellent visual perception, drawing and painting skills, an insightful approach and comprehensive knowledge, especially regarding painting the backdrops. We require appropriate training in the field, work experience in the theatre, an ability to work independently and good cooperation and interaction skills.

The scenic artist should be an expert in colour theory and working with colours, theatre lights, screens and props. Other desirable skills include basic computing abilities and proficiency in the use of image processing programmes. The candidate should have a good command of both Finnish and English.

Remuneration is in accordance with the theatre field’s collective agreement.

Further information: Director of Scenography Tuomas Antikainen 0400-696898 (9-11am, 2.6.2016 and 9.6.2016).

Applications (with accompanying CV and portfolio) should be submitted by 15.7.2016 to rekry(a)hkt.fi

Helsinki City Theatre is Finland’s largest and most diverse theatre. Its programme is performed across six stages and includes international and homegrown drama, comedy and musicals as well as family theatre performances and productions by its in-house dance group. HCT gives over 20 first premieres and 1,000 performances annually.

hkt.fi


Work for all: website and marketplace for cultural professional

Work for all is a recruitment website and work marketplace for professionals of cultural and creative sector and performing arts. The service is free and open for everyone working in creative fields, as well as employers in Finland and abroad. Access to the service requires signing up and a functioning e-mail address.

Users are in charge of creating and updating their personal profiles. The information provided in the profile should be professional and truthful, and copyrights must always be respected. All offensive or illegal content will be removed by the administrator. The administrator of the website is the Trade Union for Theatre and Media Finland (Teme), teme(a)teme.fi. 

Employers can upload job advertisements and look for professionals in the database. Employees can browse through the advertisements and offer their own contribution in their profiles, where links to other websites can also be included.

 In the portal you can:

 • look for employees and upload job advertisements
 • become more familiar with the work of professionals
 • look for jobs
 • offer your own know-how
 • get to know the essential contents of Finnish labour legislation

Work for all is a service developed and executed by Teme and Iwa Labs. 

tyotakaikille.fi/en/homes

TINFO TJÄNSTER, DATABASER OCH PUBLIKATIONER

”We know or we’ll find out.”

TINFO samarbetar med professionella inom scenkonsten: artister, teaterproducenter, programmerare, dramaturger och festivalarrangörer.

TINFO främjar konstnärlig nätverkan och stöder internationella co-produktioner och partnerskap.

TINFO ställer material och råd till förfogande, gällande:

 • RÖRLIGHET
 • INTERNATIONELLA NÄTVERK OCH UTBYTE
 • TEATER OCH ARTISTER I FINLAND

****

Verktygslåda för internationell mobilitet

Har ni fått inbjudan till att gästspela utomlands? Behöver ni råd? Vad ska man beakta när man vill ut på internationella teaterscener? Verktygslådan för mobilitet underlättar starten genom att ge konkreta exempel på avtal och budgetar samt andra beprövade metoder.

****

Internationella nyhetsbrev

Teaternyheter från Finland på svenska, engelska och tyska. Var så god, bäställ!

****

Stipendievakten

Stipendievakten (Apurahavahti på finska) ser till att du är informerad om ansökningstiderna för stipendier och bidrag. Stipendievakten sänder dig ett e-postmeddelande när ansökningstiden börjar. Du får också info ifall något stipendium har uppdaterats eller ifall vakten har utökats med ett nytt stipendium.

Kolla även www.fyrk.fi. Där finner du info om alla stipendier och bidrag på svenska, men de är inte grupperade enligt kulturområde eller konstnärlig inriktning.

****

TINFO News – magazine on Finnish theatre

Magazine on Finnish theatre, drama and artists. Also in Russian and German

****

What's On Stage in Finland NOW

... a selection made by TINFO

****

Touring Performances

Contemporary Finnish touring performances.

****

New Plays from Finland

Läs mer om ny finsk dramatik via TINFO's database.

****

Theatre Statistics

Finnish Theatre Statistics – Teatrarnas repertoar-, publik-, personal- och ekonomiska statistik utkommer årligen i bokform på finska och engelska.

Kontakt för internationell mobilitet:
Jukka Hyde Hytti
Executive Producer of International Projects
jukka.hytti(a)tinfo.fi

Övrig information: tinfo(a)tinfo.fi

 

TINFO-STIPENDIUM FÖR ÖVERSÄTTNING AV PJÄSER


Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut stipendier för översättning av finländska pjäser. År 2016 delar TINFO ut 25 000 euro. Vid bedömningen läggs tonvikten på framförandet av pjäsen utomlands.

Man kan fortgående ansöka om ett TINFO-stipendium. Den expertgrupp som beslutar om TINFO-stipendiet sammankommer 4-5 gånger per år. Sökande kan vara till exempel dramatiker, agenturer, teatrar, festivaler eller översättare.

TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.

Läs mer:
www.tinfo.fi/stipendium
www.tinfo.fi/grant

 

SOMMARÖPPETTIDER 1.6.-31.8.2016


Sommarens öppettider 1.6 - 31.8:  mån-fre kl. 9 – 15

Byrån är stängt 22.6 - 31.7

Vi önskar er alla trevlig sommar!

www.tinfo.fi/se

twitter.com/tinfotweets