03.11.2015

TINFO e-Nytt 8 / 2015
 

UR HANNA HELAVUORIS ANTECKNINGSBOK

TINFO AKTUELLT

NYHETER

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

ANSÖKNINGAR

UNDERVISNING OCH WORKSHOP

LEDIGA JOBB

twitter.com/tinfotweets

UR HANNA HELAVUORIS ANTECKNINGSBOK


Vi förbereder action – frilansarnas ställning ska förbättras!

Finlands skådespelarförbund, de fria gruppernas organisation Teatercentrum, teater- och media-arbetarnas Teme, Finlands Teatrar r.f. och TINFO fortsätter att arbeta med frågor som kom upp på seminariet om frilansarnas ställning i augusti. Vi har inlett en lång marsch med sikte på konkreta åtgärder. En möjlig väg ut ur frilansarnas misär kunde vara något i stil med Teateralliansen i Sverige. Vi utreder möjligheterna för ett liknande sysselsättningsexperiment. Vidare finns LFÖPL som erbjuds av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Enligt Tarja Cronberg skulle LPA gärna ta konstnärerna under sina vingars beskydd. Vår arbetsmarknad är så mångfasetterad att det knappast kommer att räcka med endast en modell. Allt fler teaterkonstnärer lever i en hybridverklighet av flera positioner på arbetsmarknaden, en konstnär kan under en och samma vecka vara arbetstagare, arbetslös och egenföretagare. De olika positionerna leder till kortslutningar i konstnärernas socialskydd. Det finns flera vägar att gå. Och så finns det möjligheter som konstnärslön, medborgarlön eller basinkomst. Det finns en massa att göra för att få beslutsfattarna att förstå vad en konstnär gör.

Postteater?

Koreografer, kuratorer och dansteoretiker grubblade över dansen efter dansen på ett seminarium i Stockholm. Begreppet expanded fields verkar upprepas i olika sammanhang, inom dansen och scenografin. Alain Reads verk Theatre in the Expanded Field: Seven Approaches to Performance torde vara en av impulsgivarna. Anförandena och diskussionerna på Moderna Dansteaterns seminarium i Stockholm var uppfriskande för de sökte inte harmoni och konsensus. Du kan höra dem här.

Jag har bara snuttvis hunnit lyssna på dem, men post-dansen gick i dialog med föreställningarna på Meteor-festivalen i Bergen och med Tre Systrar på Teaterhögskolan. Meteor-föreställningarna Paradise Now och Beat the Drum av Verk Produksjoner, What a classic is and how it performs in (our time) av Andrea Spreaficon och Caroline Ecklyn, och Tre systrar (dramaturgi Elli Salo, Katariina Numminen, regi Katariina Numminen, ljuddesign Jani Orbinski) fick mig att fundera över upphovsmännens och verkens reflekterande hållning till föreställningstraditionen. På en nivå reflekterar den postdramatiska teatern över sitt sätt att fungera och sitt berättigande att få finnas till och uppföra. Det handlar om att uppföra/uppträda och samtidigt är själva uppförandet en händelse, som är medveten om sitt förhållande till sin historia, den är politisk. Den postdramatiska teatern förnekar och undviker mångt och mycket, framförallt ”det rena”, vare sig det handlar om renhet hos kroppar, personer, rörelse… Samtidigt får man intrycket av att den postdramatiska teatern också är smärtsamt medveten om sina egna begränsningar.

Liikkeellä marraskuussa-festivalen och föreställningens självreflektion

Härligt! Som ett svar på det ovanstående kom posten med Liikkeellä marraskuussa-festivalens fina program. Som bonus innehåller broschyren en finsk översättning av Frédéric Pouillaudes artikel Scène et contemporanéité (ung. Scenen och samtiden). Och han skriver – just det! - om en förändring i landskapet där den gemensamma nämnaren är ”föreställningens självreflektion”. Det finns inte längre etablerade grupper utan grupperingarna är tillfälliga och lokala, från universella verk har man gått över till att beakta produktionsvillkoren, man gör samproduktioner. Produktion och distribution har smält samman. Föreställningarna är inte längre låsta i på förhand fastslagna rörelsemönster och -figurer utan händelser på en scen. Det råder inte längre något uppenbart samförstånd om vad dans är. Det samtida betyder att verket reflekterar över sin egen närvaro och godtycklighet, över hur det känns att delta i det slumpmässiga mötet mellan performers och åskådare. Jag tackar festivalen för Pouillaude!

Kuratorerna och makten

På Meteor-festivalen fördes diskussioner mellan kuratorerna för olika festivaler och produktionshus. Frågan om kuratorernas makt förbigicks mer eller mindre. Av det kan man dra alla möjliga slutsatser…

Ett kroppkollektiv i rummet - Adress

Årskurs 3 på Teaterhögskolans svenska institution förverkligade föreställningen Adress, baserad på Henrik Tikkanens adresstrilogi (dramatisering och regi Rasmus Slätis). En omskakande installationsupplevelse i rum, ljus och ljud. Det behövs inga ord, inga psykologiska rollkaraktärer. Tikkanens subjektiva upplevelsevärld gestaltades genom kropparnas sätt att förhålla sig till varandra i rummet. Där fanns det: den fascistiska disciplinen, det maskulina trasiga hjältemodet, hämnden, sinnligheten, erotiken, fyllan, förgörelsen. Genderblender-greppet var inget självändamål utan fungerade som en inramning för Adress könsspecifika verklighet.

Ramar, strategisk genomslagskraft och dialog

Undervisnings- och kulturministeriets rapport om statens understödspolitik med hänsyn till strategi och konsekvensbedömning stakar ut riktlinjer för framtiden: vad utlovas och vad förväntas av oss. Mera genomslagskraft, bättre uppföljning och bedömning, bort med överlappningar, mera transparens, långsiktighet, även flexibilitet, till exempel då det gäller eventuella avsiktsförklaringar som överskrider budgetår. Förändringar utlovas. Betyder det här att 2017 blir den stora utgallringens år? År 2016 är ännu stabilt, som överdirektör Riitta Kaivosoja konstaterade. 2017 blir det andra bullar! Ramar som stramar åt. Naturligtvis uttrycker sig Kaivosoja inte så men budskapet går fram.

Tjänstemännen som deltagit i arbetet med rapporten är inte skyldiga till att de fina målsättningarna uppstått i en tid, då man samtidigt är tvungen att skära ner. Tuula Lybeck, som lett arbetsgruppen, konstaterade att ”pengar talar, pengar kan ha en vilja” och att en del av dem som nu får statsunderstöd ”kommer att falla bort”, en del ”kommer att drabbas av allokeringar.” Strategin är bunden till undervisnings- och kulturministeriets strategi 2020 och till regeringens strategiska program.

Vi (samfund som får statsstöd) kommer alla att svara på undervisnings- och kulturministeriets enkät. Vi kan också påverka ministeriet direkt genom våra kommentarer, vi kan peka på vår genomslagskraft, vi kan visa vad staten får i utbyte. Vi kan visa att de flesta av oss redan samarbetar i nätverk och drar nytta av synergier, vi kommer vi att knyta vår egen verksamhet till UVM:s strategier och till regeringsprogrammet. Vi kommer att påminna om och visa med våra kalkyler att stordrift inte alltid är funktionellt, ekonomiskt mest lönsamt eller mest effektivt med hänsyn till genomslagskraft. Kanske kommer vi till slutsatsen att ännu mer samarbete kunde vara bra. Någon kanske börjar fundera på att slå ihop sina påsar med någon annan.

– Hur det går och vem som drabbas år 2017 handlar sist och slutligen om värderingar.

Staten ger och tar

UVM är naturligtvis inte ensamt. Här har vi OHRA (på finska) Projektet för utveckling av statens styrsystem.

Här är verksamhetsplanen över vad regeringsprogrammets spetsprojekt innehåller och hur de ska förverkligas. Ena handen roffar åt sig och den andra strör ut smulor.

Allt är relativt

En relativ jämförelse: En utredning om företagsstöd och -bidrag och deras genomslagskraft. Staten beviljade direkta företagsstöd till ett värde av 1,3 miljarder euro, och ytterligare 6 miljarder i skattestöd till företagen. Tipsmedlen med sin pott på 230 miljoner utgör en droppe i havet. Men nedskärningarna känner ingen nåd, inte ens de mest sårbara skonas.

Skådespelaren och livskänslan

Jussi Lehtonens avhandling Elämäntunto – Näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön (Livskänsla Skådespelaren möter publiken på vårdinstitutioner) är intressant läsning. Dess etik väcker stor respekt i ”i en epok av instrumentellt etos ” – en välfunnen karaktäristik av den ena opponenten Marjatta Bardy. Lehtonen kämpar emot just det instrumentella då han vill att teatern och skådespelaren ska stiga ut i de samhälleliga utrymmena som befolkas av De Andra, bort från de mörklagda salongernas teater. Å andra sidan, vi sitter inte längre enbart i de mörklagda salongerna och även Stanislavskij har fått en mängd efterföljare som utvecklar hans teori.

Texter festar

Det blir en texternas fest på Teater Viirus, där man under en dryg månad kommer att presentera åtta dramatikers nyskrivna pjäser (Kaj Korkea-aho, Sara Enholm-Hielm, Janne Strang, Mathias Rosenlund, Linnea Tillema, Johanna Koljonen, Tobias Zilliacus och Johanna Holmström).

Ur Hanna Helavuoris anteckningsbok

twitter.com/tinfotweets

TINFO AKTUELLT

Beställ Teaterfolkets Anteckningsbok 2016 portofritt

Beställningar gjorda under veckan 2-8.11 levereras portofritt!
Obs! Beställer du fler än 10 exemplar blir bokens styckepris bara 17 euro/st

Beställningar: tinfo(at)tinfo.fi

Läs mer


Enkät om sommarteatrarnas publik öppen till den 15 november 2015

Teaterinfo Finland sammanställer igen publik- och föreställningsstatistik om sommarteatrarna år 2015. Vi får ofta frågor om sommarteater och många är intresserade av publiksiffrorna. För att kunna tillfredsställa vetgirigheten vill vi ha uppgifter av teatrarna. Genom att förmedla information kan vi lyfta fram sommarteatrarnas verksamhet i allt högre grad.

Enkäten fylls i på webb-adressen: https://www.webropolsurveys.com/S/8143C4748D396336.par

Svara gärna på enkäten före den 16 november 2015.

Du kan även skicka informationen per e-post till adressen tinfo(at)tinfo.fi

Vi behöver följande uppgifter:
Teaterns namn:
Pjäsens/föreställningens namn:
Författare/manusförfattare:
Regissör:
Premiärdatum:
Antal föreställningar:
Det totala antalet åskådare: (om det inte finns exakta uppgifter kan du göra en ungefärlig uppskattning)

Obs! Kom ihåg att också sända oss uppgifter om föreställningar sommaren 2016 så att vi kan göra en lista över kommande premiärer. Adress: tinfo(at)tinfo.fi


TINFO-stipendium för översättning av pjäser
 

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut stipendier för översättning av finländska pjäser.

År 2015 delar TINFO ut 25 000 euro. Vid bedömningen läggs tonvikten på framförandet av pjäsen utomlands.

Man kan fortgående ansöka om ett TINFO-stipendium. Den expertgrupp som beslutar om TINFO-stipendiet sammankommer 4-5 gånger per år. Sökande kan vara till exempel dramatiker, agenturer, teatrar, festivaler eller översättare.

TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.

Läs mer:
www.tinfo.fi/stipendium
www.tinfo.fi/grant


Följ TINFO på sociala medier

Man kan följa Teaterinfo Finland på Twitter @TinfoTweets och i Facebook. Du hittar oss nu också på Instagram @theatreinfofinland


TINFO e-Nytt utkommer nästa gång den 2 februari 2016

Det här är årets sista TINFO e-Nytt. Vi återkommer den 2 februari 2016. Skicka material till TINFO via e-post tinfo(at)tinfo.fi senast den 29 januari.

www.tinfo.fi/se

NYHETER

Kulturminister slog fast statsandelarna för konst- och kulturinstitutioner

Teatrarna, orkestrarna och museerna får nästa år totalt ca 106 miljoner euro i statsandelar för sin verksamhet. 2016 får teatrarna totalt ca 51,9 miljoner euro i statsandelar, orkestrarna får ca 20,1 miljoner euro och museerna ca 34,1 miljoner. En förutsättning för att statsandelarna betalas ut enligt den summa som fastslagits är att riksdagen godkänner budgetpropositionen för 2016.

Inom ramen för museernas, teatrarnas och orkestrarnas statsandelssystem bestäms finansieringen för varje enskild institution på basis av verksamhetens omfattning, som beräknas utgående från det på förhand fastställda antalet kalkylerade årsverken samt priserna per enhet för varje årsverke.

Teatrarna

Teatrarna anvisas 2 469 årsverken, vilket är fem årsverken mindre än i år. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 52 771 euro.

Därutöver anvisade ministeriet vid den preliminära utdelningen av anslag 3 190 000 euro beroende på prövning för verksamhet inom regional, dans- och barnteater, svenskspråkig teaterverksamhet samt turnéverksamhet. Anslaget är lika stort som 2015. 30 000 euro riktas till utvecklingsprojekt.

Orkestrarna

Orkestrarna anvisas 1 033 årsverken, vilket är fyra årverken mindre än 2015. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 52 503 euro.

Därutöver riktas preliminärt 668 000 euro till orkestrarnas riksomfattande och regionala verksamhet samt utvecklingsprojekt. Summan är samma som i år.

Museerna

Från och med ingången av 2016 införs två nya museer i statsandelssystemet: Ortodoxa kyrkomuseet Riisa och Raumo havsmuseum. Museerna anvisas 1 183 årsverken. Summan är samma som 2015. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 64 650 euro.

Ytterligare information

- teatrar: kulturrådet Katri Santtila, tfn 0295 3 30285
- orkestrar: kulturrådet Mervi Tiensuu-Nylund, tfn 0295 3 30312
- museer: kulturrådet Päivi Salonen, tfn 0295 3 30281
- specialmedarbetare Matias Marttinen (undervisnings- och kulturministeriets presskontakter), tfn 044 269 3113


UKM: Understöd för integration av asylsökande

Undervisnings- och kulturministeriet riktar understöd till integreringsåtgärder för asylsökande genom motion och idrott, ungdomsarbete och kultur.

Senast har ministeriet utlyst statsunderstöd för integrering och aktivering av asylsökande ungdomar. Syftet med understödet är att aktivera unga asylsökande genom att ordna fritidsverksamhet. Totalt 700 000 euro kan beviljas i understöd. 

- Vi vill använda olika medel för att stöda det första skedet av de asylsökandes integrationsprocess. Därför har vi utlyst understöd inom såväl inom kultursektorn som inom ungdomsarbetet och motions- och idrottssektorn. Också biblioteken kan spela en stor roll som öppna mötesplatser med låg tröskel, eftersom vi stöder spridning och anskaffning av verk på olika språk. Genom dessa åtgärder kan vi ge kommuner och organisationer en möjlighet att stöda och möta asylsökande samt att vara en del av integrationen, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. 

Genom statsunderstöden för motion, idrott och kultur ökar man möjligheterna för motion och idrott i mottagningscentren och främjar kulturell mångfald. 

Asylsökande erbjuds motionsmöjligheter. Totalt en halv miljon euro har reserverats för understöd i anslutning till att ordna motionsaktiviteter i mottagningscentren. Samarbetet med de lokala motions- och idrottsorganisationerna eller med andra medborgarorganisationer är centralt. 

År 2016 riktas 1,5 miljoner euro i utvecklingsunderstöd till integration av invandrare genom motion och idrott. Understöd kan beviljas till motion för invandrarbarn och -ungdomar, familjemotion samt för verksamhet som riktar sig till invandrare inom idrotts- och motionsföreningar. Specialmålgruppen är kvinnor och flickor samt grupper som är svåra att nå. 

Totalt 2,9 miljoner euro i statsunderstöd kan sökas för bibliotekens regionala och lokala utveckling och för olika försök. Understöd beviljas bl.a. för att främja kulturell mångfald. 

Därutöver kan man via Centret för konstfrämjande söka understöd för att främja kulturell mångfald och för verksamhet som främjar dialogen mellan olika kulturer. Genom understödet kan man stöda bl.a. migranters och etniska minoriteters egen konst- och kulturverksamhet, antirasistisk verksamhet samt främjande av invandrares integration genom konst och kultur. 

Ytterligare information:

- specialmedarbetare Matias Marttinen (undervisnings- och kulturministeriets presskontakter), tfn 044 269 3113 
- statsunderstöd i anslutning till integration och aktivering av unga asylsökande: överinspektör Marja N. Pulkkinen, tfn 0295 3 30315 och specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 0295 3 30080 


13 grupper ansökte om att få delta i Nicken NU spelåret 2016-2017

Sammanlagt 13 ansökningar kom in för Nicken NU-projektet för spelåret 2016-2017. Bland teatrarna fanns både etablerade fria teatrar och arbetsgrupper som bildats för enskilda produktioner.

Nicken NU är ett projekt som iscensätter inhemsk svenskspråkig dramatik tillsammans med fria teatergrupper på Svenska Teaterns Nicken-scen under 2014-2017. Svenska Teatern har utdelats 500 000 euro ur Svenska kulturfondens strategiska specialprogram för teater för att under tre spelår etablera en plattform för iscensättningen av inhemsk svenskspråkig dramatik tillsammans med fria teatrar och Labbets REKO-projekt på teaterns Nicken-scen. Projektets syfte är att förstärka dramatikernas och dramaturgernas yrkesprofil inom det finlandssvenska scenkonstfältet, och att skapa en samarbetsmodell mellan institutioner och fria grupper som kan tillämpas efter att projektet är över. Spelåret 2016-2017 är det sista med den nuvarande finansieringen från Svenska kulturfondens strategiska program för teater.

Följande premiär inom Nicken NU är performancegruppen Oblivias Annikas Sacre av Annika Tudeer 10 december.

Följ med Nicken NU på Facebook


Projektet Reko, för nyskriven dramatik på svenska i Finland

Projektet Reko, för nyskriven dramatik på svenska i Finland, är nu inne på sitt andra år. Den andra kullen av författare har börjat sitt arbete med att skriva dramatik och förväntas bli färdiga hösten 2016.

Reko arbetar för utvecklande av nyskriven dramatik inom flera olika genrer och för olika publiksegment.

Pjäserna uppförs på de finlandssvenska teatrarna både i Helsingfors och i regionerna under åren 2015-2017.

Projektets strategiska betydelse är att stärka det svenska teaterfältets kompetens och vilja att göra högkvalitativa föreställningar av dramatik skrivna på svenska i Finland. Genom mångfald, kvalitet och synergi av hela teaterfältets kompetens vill vi väcka också den breda publikens intresse för nyskriven dramatik. Vi vill skapa en positiv spiral i vilken ökad kompetens och bredd och djup i den nya dramatiken leder till bättre föreställningar -> leder till en större publik -> leder till teatrarnas insikt att inhemsk dramatik kan vara både en publikt, konstnärligt och ekonomiskt hållbar del av teatrarnas repertoar. Allt detta i sin tur leder till en kontinuitet, vilket är en förutsättning för att den finlandssvenska dramatiken ska kunna stå i relevant dialog med sin samtid.

www.projektreko.com/projektet


Finska pjäser utomlands


Rosa Liksoms Family Affairs har haft premiär i Rumänien

Rosa Liksoms pjäs Family Affairs (1993) hade premiär på Teatrul Odeon i Bukarest den 2.10. Pjäsen är översatt till rumänska av Doru Mareş och regisserades av Radu Afrim. Enligt teaterns planer ska pjäsen spelas till slutet av år 2018.

Mera information om produktionen finns på Teatrul Odeons hemsida på rumänska

Rosa Liksoms rättigheter finns hos Agency North.

Timo Parvelas Keinulauta sätts upp i Estland

Timo Parvelas barnbok Keinulauta (2006) kan senare i år ses på den estniska teatern Ugala. Produktionen har premiär i december 2015. Boken som också dramatiserats flera gånger i Finland. Den estniska dramatiseringen har gjorts av Kadri Lepp och Martin Mill.

Mera information om produktionen finns på Ugala-teaterns webbsida på estniska

Timo Parvelas rättigheter finns hos Agency North.

Okko Leos Kenttä i Tjeckien

Okko Leos pjäs Kenttä gick till premiär i Tjeckien den 20.10 på Teater FESTE i Brno. Pjäsen är översatt av Otto Kauppinen som även svarar för föreställningens dramaturgi. Regissör är Marika Smreková. Dess tjeckiska namn är Hři¨tě och verket ska stå på repertoaren i två år.

Pjäsen har tidigare satts upp i bland annat Tyskland. Leos pjäs Orkesteri har för sin del premiär i Chicago, USA, i december.

Mera information om FESTEs produktioner finns på teaterns webbsida på tjeckiska.

Agent för Okko Leos pjäser är Agency North.


Helsinki - the First Safe Haven City in Finland?

The Safe Haven Helsinki? Symposium is a forum to address the growing importance of Safe Havens, that is, residencies for art professionals at high risk. In the context of an increasing number of serious conflicts and crises afflicting the world, there are already more than 50 Safe Haven cities worldwide, 30 of which are located in Nordic countries. Helsinki would be the first city to join the network from Finland.

In November, Helsinki City Council will vote to decide on whether to establish a two-year Safe Haven residence for art professionals, as well as to institute short-term residencies aimed at providing a “breather” after an artist suffers serious violations of freedom of expression in their home country. Short-term residencies have been organised by Perpetuum Mobile and HIAP over the past two years in Helsinki with very positive results.

During the last decade a need for Safe Haven residencies has increased greatly due to censorship, harassment, imprisonment and violations of freedom of expression of writers and other art professionals worldwide. Traditionally ICORN member cities have hosted writers and journalists. Today, however, art practitioners with a political position express themselves through an expanding range of media such as visual art, street art, performance, film and music.

www.perpetualmobile.org

For further information & interviews contact:
Marita Muukkonen
Perpetuum Mobile ry
Tel. +358 40 725 4050

maritamuukkonen(at)gmail.com

www.hiap.fi
www.icorn.org
www.ateneum.fi

EVENEMANG

Scène et contemporanéité - Discussion | 5 Nov 2015, Helsinki

Discussion around the article Scène et contemporanéité by French philosopher Frédéric Pouillaude, organized in collaboration with Nuoren Voiman Liitto, one of the oldest and most active non-profit literature organizations in Finland. Discussion in Finnish, led by philosopher Olli Ahlroos. Participants in the discussion include translator Julius Telivuo, choreographer Simo Kellokumpu, visual artist Joakim Pusenius and Saara Hacklin from Kiasma Museum of Contemporary Art.

THU 5.11.2015  18:00–20:00
Information

Moving in November 30.10.-7.11.2015, Helsingfors

Moving in November is the oldest and most significant contemporary dance festival in the Helsinki area. The festival, founded in 1986, brings international artists and performances to Finland and instigates discourse with its edgy programming.


Svenska dagar på ÅST | 6.11.2015, Åbo

I år firas Svenska dagens fest på Åbo Svenska Teaters Stora scen. Årets festtalare är musikern och konstnärsprofilen M.A. Numminen. Numminen, som är hedersdoktor vid Åbo Akademi, har under sin karriär uppträtt på många språk, bland annat svenska. På festen kommer han att tala under rubriken "Min kamp med svenska språket".

Temat för festen är "Teater och språk", och under kvällen bjuds publiken på smakprov ur såväl Stormskärs Maja som den nyskrivna pjäsen Ursäkta, talar du svenska?.

Svenska dagen-festen den 6 november börjar kl. 18. Inträdet är gratis, men biljetter hämtas i Luckan vid Auragatan 1 B.

Mera information om svenska veckan finns på adressen www.svenskaveckan.fi.


Baltic Circle | 10-14.11.2015, Helsingfors

Baltic Circle är en nutidsteaterfestival som årligen ordnas i november i Helsingfors.

Festivalhelheten är ett konstverk som skapar intensitet i staden, tar ställning till aktuella frågor och utmanar till dialog. Festivalen är en plattform för nya trender och ett aktivt diskussionsforum.

Baltic Circle tror på konstens estetik och dess affektiva kraft samt på föreställningens sociala och politiska funktion. Föreställningarna som visas under festivalen tar sig an vår tids trender och heta frågor samt söker efter nya former och handlingsmetoder inom scenkonsten.

www.balticcircle.fi/sv


Seminariet: Sylvimodellen | 12.11.2015, Helsingfors

Kom med och diskutera om samarbete på teaterfältet

Hur få fungerande finansiering och anpassade avtal för samproduktioner? Vi presenterar erfarenheterna från Sylvi produktionen med sju samarbetsparter. Med utgångspunkt i samarbetet presenteras nu Sylvimodellen, med förslag för samproduktion och turnésamarbete mellan teatrar av olika format, så som fria grupper, institutionsteatrar, regionteatrar, kommunala teatrar samt stiftelse- och föreningsägda teatrar. Modellen bygger också på ett flerspråkigt samarbete. Vi fortsätter samtalet kring samproduktioner som startade under STEFIs seminarium i maj 2015.

Anmäl dig här

Tid 12.11.2015 kl. 14-17.30
Plats: Klockriketeatern, Dianascenen Skillnadsgatan 7B, Helsingfors
Organisatörer: Sylviprojektets samarbetsteatrar

Mera information
Dan Henriksson, Klockriketeatern
dan.henriksson(a)klockrike.fi 040 7033008
www.klockrike.fi


Skills of economy sessions | 13 Nov 2015, Helsinki

Baltic Circle hosts an event Skills of economy sessions – For the Love and Fear of Welfare on Friday 13th. The event focuses on the societal, economical, ecological and geopolitical aspects of the welfare state. Does the welfare state still have a value as the basis for economic and social agencies, and for the arts?

We´re happy to announce that curator KATERINA TSELOU (GRE) will also attend the event. Tselou has worked as a curator of visual arts at the National Theatre of Greece from 2009 to 2013, and as a co-curator and and coordinator of the curatorial team for the 4th Athens Biennale in 2013, for example. Currently she´s working with the documenta 14 project (Athens). Other participants include researcher PÄIVI ULJAS (FIN), activist and writer MARYAN ABDULKARIM (FIN), curator ANDERS KREUGER (SWE), philosopher TEPPO ESKELINEN (FIN), as well as artists ANE HJORT GUTTU (NOR) and NESTORI SYRJÄLÄ (FIN). THE POSTE RESTANTE (SWE) artist collective has been commissioned to create the visual and social choreography of the event.

Skills of economy sessions is a three-event series organised in Helsinki in autumn 2015 and spring 2016. The sessions give the stage to views on society and research, as well as artistic and curatorial questions of class society, the welfare state and the lack of resources.

Further information and programme


Textfest | 19.11.-19.12.2015, Helsingfors

På Teater Viirus

8 nyskrivna pjäser
8 pjäsförfattare
8 regissörer

Festivalen ordnas i samarbete med REKO, Labbet, Teak, Lust och flera fria grupper.
Textfest ingår i Viirus satsning på nyskriven dramatik som understöds av Svenska kulturfonden 2014-2016.

www.viirus.fi/textfest


Mångfald i teaterns konstnärliga och strategiska processer | 14.12.2015, Helsingfors

Projekt "Notera! Normkritisk teaterpraktik 2015-2017" välkomnar till sitt första utbildningstillfälle: Mångfald i teaterns konstnärliga och strategiska processer

Måndag 14.12 kl.10-15 på Svenska Teaterns Nicken-scen. Lunch ingår.

Utbildningsdagen riktar sig till personer i ledande ställning, t.ex. teaterchefer, regissörer, dramaturger, producenter m.fl. I programmet ingår bl.a. praktiska workshops, föreläsning och diskussion. Huvudspråket för utbildningsdagen är svenska.

Det detaljerade programmet för utbildningsdagen publiceras på DuvTeaterns hemsida i slutet av oktober.

Anmälningar tas redan emot: anmälning (Google). OBS! Begränsat antal platser. Om du har frågor är du också välkommen att kontakta Sanna Huldén sanna.hulden(a)gmail.com

"Nätverket för tillgänglighet på teatern" i samarbete med CEFISTO och Svenska Teatern

Läs mer

www.duvteatern.fi/svenska/seminarier_och_workshops/notera/


Konferensen Arts and Audience 2015 | 2-3.12.2015, Köpenhamn

Nordisk konferens om publikarbete, teman är urbanisering.

Konferensen ordnas på AFUK Akademi i K Köpenhamn 2.-3.12.2015. Konferensens språk är engelska. Mera information nedan på engelska och från: www.artsandaudiences.com


NORDWIND Festival 2015 Berlin, Hamburg, Dresden and Bern | 14 Nov - 23 Dec 2015

NORDWIND is one of the largest festivals for the arts from the European north. NORDWIND presents the work of contemporary artists from the Nordic and Baltic countries in four European cities every two years.

The thematic focus of the sixth festival edition in 2015 is the relationship between Europe and Russia. Titled “BALAGAN!!! – Zones of Resistance” the festival this year focuses on the eastern neighbors, on Russia and other countries of the former Soviet Union.

For more information and programme here 


Nordic Performings Arts Days – Dagarnir 2016 | 24.-28.5.2016, Färöarna

Tillsammans med de övriga nordiska länderna ingår Teaterunionen (och bl.a. TINFO) i Network for Nordic Performing Arts som vartannat år arrangerar de nordiska scenkonstdagarna. Nästa gång äger dessa rum på Färöarna, 24-28 maj 2016, under namnet DAGARNIR. Fokus kommer vara interaktivitet.

Mer information om programmet och anmälningsförfarande kommer publiceras på www.nordicperformingartsdays.fo.

STIPENDIER OCH BIDRAG

Svenska Kulturfonden | Ansökninstid november

Stipendier till enskilda personer, samfund och arbetsgrupper. Också vissa stipendier som behandlas fortlöpande.

Läs mer

www.kulturfonden.fi


Riksomfattande projekt för att aktivera asylsökande ungdomar | Ansöka senast 20.11.2015

Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd kan beviljas projekt som stödjer aktivitet bland asylsökande ungdomar genom att ordna fritidsverksamhet för dem.

Målet är att stödja asylsökande ungdomars funktionsförmåga och aktiva medborgarskap. Sätten som projekten genomförs på kan variera. Vid beslut om understödshelheten säkerställs verksamhetens regionala täckning och att verksamhet ordnas på orter av olika storlek. 

Läs mer


Tiina and Antti Herlin Foundation | Deadline 30 Nov 2015

Tiina and Antti Herlin Foundation is an independent foundation, founded in 2014 to support and promote social welfare, culture, the environment and science, as well as their teaching and research

The applications for the application cycle under the theme of Climate, Change! must be submitted by the last application date, 30 November, by 5 p.m. Finnish time.

The applications must be submitted using the Foundation’s electronic grant system.

www.tahsaatio.fi/en/grants/


Kansan Sivistysrahasto | Ansöka senast 31.12.2015

Stipendieprogrammet för år 2016 öppnas 1.11.2015. Ansökningar som gjorts före detta via programmet behandlas inte i utdelningen av stipendier för år 2016.
Svenskspråkiga ansökningar styrs i regel till K.A. Fagerholms fond, men en del av dem behandlas också i våra andra fonder.

Mer information

Till det elektroniska ansökningsprogrammet

ANSÖKNINGAR

Artistic projects dealing with the refugee crisis | Deadline 16 Nov 2015

While an increasing number of people flee their devastated countries and seek shelter in the "dreamland" Europe - Europe itself does not seem to be ready for this unprecedented change.  

How do artists react to this new reality that challenges the tolerance and democratic aspirations of our societies? Can arts do anything that politics, economics and media can’t? What is the role of arts in building bridges between local communities and refugees?  How open is the arts field to embrace the newcomers in their practice?

The next edition of our "Engage!" Newsletter will be fully dedicated to arts projects tackling this topic - those that raise awareness, promote tolerance, heal the emotional wounds, foster social inclusion, give voice to the local communities and more.

Does your artistic project fit in this theme? Please let us know!  

To submit your project, please complete this simple form before November 16.  

Contribution form

www.ietm.org


Stückemarkt: Open Call 2016 | Deadline 1 Dec 2015

The Stückemarkt of the Berliner Theatertreffen is looking for innovative theatre languages and diverse forms of authorship. The organisers would like to invite theatre makers from all parts of Europe to apply by submitting their latest plays. Theatre texts and finished productions can be submitted, the medium of language should be a main aspect of the work. The organisers particularly encourage the submission of projects that deal with the political dimension of narration, question the power structures in our society and open up alternative world views.

The Stückemarkt’s jury of artists will select a total of five works from among the submissions. These plays will be presented within the programme of the Theatertreffen, in a format that corresponds with their form – as staged readings, performances, lectures, site-specific formats etc.

In cooperation with the Bundeszentrale für politische Bildung (Federal Agency for Civic Education), the Stückemarkt will bestow a commission of work to one of the invited artists or groups. This comes with prize money in the amount of 7000.- Euro and includes the production of a new work at a theatre in Germany.

More information


Open call: Performative Art Festival INTERKULTfest 2016 | Deadline 31 Dec 2015

INTERKULTfest, a performative art festival focusing on interculturalism, will be organized in 2016 in cooperation with cultural centers Stoa and Vuotalo during 21.–24.9.2016. The festival will be international, which means that there will also be invited performances from abroad in addition to national ones. Through the open call we’re looking for performances which deal with the thematic of the festival from a new perspective, fearless of taking a stand. We value forms of expression which are appealing to youngsters as well as urbanity. The main target groups are youngsters and young adults, but we are also looking for performances for children to meet the INTERKULTkids concept. The performance for children should be directed to children between 5 and 8 years of age.

Primarily, we look for performances from professional groups, but we also take under consideration other performances which have a back up professional organization, but in which performers themselves aren’t’t professional artists. The performance should be under 120 minutes and light in the set design due to tight construction schedule during the festival. The performances can be based on dance, theatre, circus, performance, spoken word or others which that could be considered performative art.

www.kassandra.fi/en/interkultfest/

UNDERVISNING OCH WORKSHOP

Verkstad med Mårten Spångberg | 14-15.11.2015, Helsingfors

“Denna verkstad – praxis och exempel, tänkande och fler exempel – zoomar in på hur dans nu, år 2015, “lösgörs” från koreografi och innebörd. En dans som produceras i en post-kritisk miljö och bygger upp ett momentum genom nutidsfenomen, andliga övningar, analoga och digitala gränssnitt samt dagens sätt att remixa, editera och kombinera. Tankar och människor som, enligt min mening, skapar ett helt nytt operativsystem för dansen.

Är detta födelsen av Dans 2.0 som vi upplever idag? Det är ett sätt att dansa som måste – eller kan ge sig själv lov till – en proaktiv oförenlighet med all den tradition, kanon, utbildning, representation osv. som vi förknippat med 1900-talets dans.

Två dagar, en resa genom dans, koreografi, bildkonst, politik och tänkande för att kunna förstå att det inte kan vara på något annat sätt och att det är vår lyckodag – allt detta ger dansen en vild intensitet. Mellan eller omkring, överallt ska vi dansa tillsammans, härliga danser som ingen behöver veta om. Det är viktigt att också veta hur man kan låta bli att producera emancipation men likväl vara självständig och verkligen ha kul.”

LÖ – SÖ 14–15.11.
11:00-17:00
Plats: Ännu ej fastställt
Deltagaravgift: 120¤
Längd: 2 ggr / 12 h

För mera information: Inari Pesonen, inari.pesonen(at)zodiak.fi eller 050 412 7116 (vardagar kl 11-16).


Blaue Frau Workshops | Autumn 2015, Helsinki

We are proud to present 3 brand new workshops Autumn 2015 in Helsinki, with Camara Joof (NO) Nov 21, Maryan Abdulkarim & Giovanna Esposito Yussif (FI) Nov 28 and Maria Salah (SE) Dec 5. The topics are norm critic, racism and hate. We have a limited amount of places, so please sign up at info(a)blauefrau.com, as soon as possible. The workshops are free of charge and open to anyone.

Workshop with Camara Joof, November 21
While looking at the intersectionality of being a queer woman of colour living in Scandinavia today, Joof will talk and discuss matters concerning language and power structures in the Scandinavian countries. She will look at the challenges of being a feminist today and the challenges of identifying and navigating internalized racism, sexism and white feminism.

She’ll discuss the personal and political challenges of using your own life/body/voice/stories in your art, and the ethical challenges using other people’s lives/bodies/voices/stories in co-created art.

Workshop with Maryan Abdulkarim & Giovanna Esposito Yussif, November 28
The workshop is an intervention. We'll pause a scene and dissect it, then build it up again. The starting point is the crazy and frightening political development in Europe. Why are we so afraid of diversity? Why are we afraid of everything that on any level seems unknown and strange? How can we as artists work with these questions? "We want to address these questions and dig into the current development and its roots.

Workshop with Maria Salah, December 5
The workshop “Gather Around White Blight” is rooted in the poem White Blight by poet, playwright, translator and literary critic Athena Farrokhzad.

We will look at the intersection between language, words, body and memories. We will talk about and work with the relation between word and body, and in connection to our memories. What does the word mother tongue mean to you? Is it just a word, or does it evoke any memories? And, if so, how can you express that memory with your body? How do we express a memory of words with our body, and vice versa? And what is the difference between a memory that is rooted in words from a memory that is rooted in our body? Is there a difference?

Further information and Facebook event

About Blaue Frau


Följ Förvandlingen –kurs | Sista anmälningsdag 16.11.2015

Har du alltid velat uppleva hur man jobbar på en stor teater fram till en föreställning? Är du intresserad av fysisk teater, av att utforska nya former för reflektion och kreativitet? Kom till Svenska Teatern och sök nya fysiska och materiella uttryck för din upplevelse!

Föreställningen Förvandlingen får premiär på Svenska Teaterns AMOS-scen i slutet av januari 2016. Det är fråga om en iscensättning av Franz Kafkas novell Förvandlingen, och regin görs av den unga framgångsrika koreografen Carl Knif. Texten är dramatiserad av Christoffer Mellgren.

FÖLJ FÖRVANDLINGEN! –kursen ger en ypperlig möjlighet att följa skapandet av föreställningen ända från början till själva premiären. Föreställningen är väldigt fysisk och starkt präglad av nutidsdans, men innehåller även text.

Deltagarna får träffa koreografen Carl Knif och höra hans tankar i början av processen, värma upp sig fysiskt med arbetsgruppen, följa med repetitioner, diskutera föreställningen, och slutligen bearbetar deltagarna tillsammans sina upplevelser genom olika kollage.

Kursen består av fem träffar och passar för alla från 18 år och uppåt, både ungdomar och vuxna. Man behöver inte ha erfarenhet av fysisk teater men ett öppet sinne och intresse för rörelse förväntas. Deltagarna betalar för sin teaterbiljett, för övrigt är deltagandet gratis.

MÅ 30.11. kl. 18.00-19.30: en träff med koreografen Carl Knif
MÅ 14.12. kl. 18.30-19.30: uppvärmning med arbetsgruppen och möjlighet att följa med repetitioner
MÅ 11.1.2016 kl. 18.30-19.30: uppvärmning med arbetsgruppen och möjlighet att följa med repetitioner
I FEBRUARI 2016: föreställningen FÖRVANDLINGEN på Svenska Teaterns AMOS–scen
MÅ 29.2.2016 kl. 18.00 -19.30: presentation av kollage & slutdiskussion

Kursledaren är tvåspråkig

Anmäl dig till jenni.sainio(at)svenskateatern.fi.
Platser: 12

Mera info: publikarbetare Jenni Sainio
jenni.sainio(at)svenskateatern.fi
050 431 0012

CARL KNIF (f. 1976) är en av de mest framgångsrika finlandssvenska danskonstnärerna. Han har jobbat i närmare två decennier som dansare och koreograf, tidigare i Tero Saarinen Company. Sedan 2012 har han arbetat med sin egen grupp, Carl Knif Company. Knif är känd för sina säregna, poetiska och dramatiska koreografier som är visuellt genomtänkta och därmed starka helhetsverk.

http://www.svenskateatern.fi/sv/teater_/publikarbete/


Master’s Degree Programme in Cultural Studies Aug 2016 - Jun 2018, University of Tampere

Master’s Degree Programme in Cultural Studies welcomes students with different academic and professional backgrounds from all over the world.

Further information (PDF)

www.uta.fi


Physical Theatre Workshop & Conference | 13 - 21 December, Austria

International Workshop & Conference For Choreographers, Movement Directors & Directors of Physical Theatre Leitring bei Leibnitz, Austria December 13 - 21, 2015

The training is designed as a multidisciplinary intensive lab with participation and practice together with performers from different techniques and countries.

The workshop language is English.

Participants will research the connection between physical action and voice, gesture, movement, dance and word, explore performer's physicality as the key to form, style, atmosphere and emotional palette, learn to build up the composition of the form and the artistic space of the performance, gain helpful practical tools and valuable tips for creating contemporary performances.

The group will stay and work at the XVth century castle, today the international centre of arts.
Accommodation and three meals per day are organized for participants.
Nearest international airports: Graz, Vienna, Klagenfurt.

Program details & registration

LEDIGA JOBB

ÅST lediganslår uppdraget som teaterchef/konstnärlig ledare | Ansöka senast 6.11.2015

Kontraktet för Åbo Svenska Teaters nuvarande teaterchef Dick Holmström går ut 31.07.2016. Därför lediganslår styrelsen för Åbo svenska teaterförening r.f. posten som ledare för teatern.

Åbo Svenska Teater har frisk vind i sina segel och många lyckade produktioner under arbete. Förändringarna i samhället ställer ständigt ökade krav på både ledning och ekonomi och därför väljer styrelsen att öppna upp för också nya förmågor. Uppdraget som teaterchef/konstnärlig ledare lediganslås officiellt denna vecka.

Teaterföreningens styrelse har tillsatt en rekryteringsgrupp som ansvarar för processen. På så sätt kan alla sökanden garanteras fullständig anonymitet. Målsättningen är att rekryteringsprocessen ska vara avslutad inom november.

Styrelseordförande Barbro Schauman svarar på frågor 0400 667083, barbro.schauman(at)turku.fi/abo.fi

Se platsannonsen här


twitter.com/tinfotweets