Världen på scenen logotyp

Ansökningsinfo till teatrarna  
 
Projektet Världen på scenen varar i tre år och under åren 2022, 2023 och 2024 är det möjligt att ansöka om stöd för översättningar av pjäser från hela världen till finska och/eller svenska och för att föra de nyöversatta pjäserna till teaterföreställningar i Finland. Projektet är ett initiativ av Suomen Kulttuurirahasto, som också deltar i finansieringen. Projektets mål är att dramatik från hela världen översätts och uppförs i Finland och breddar den repertoar som erbjuds publiken.  
 
Finansiering för översättningar och produktioner skall sökas direkt från Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden, som fungerar som finansiär för översättningar och produktioner på svenska. Förutom att understöda de finlandssvenska teatrarnas och teatergruppernas översättningar och produktioner, garanterar Kulturfondens insats presentationen av nordiska pjäser inom projektet.   
 
Under projektets tre verksamhetsår kommer en lista om 75 skådespel att presenteras av sakkunniga. 
 
Teaterinfo Finland TINFO har upprättat en databas där det finns grundläggande information om alla 75 skådespel. Pjäserna är enbart förslag, teatrarna och teatergrupperna kan också välja andra texter för översättning och uppsättning. Pjästexterna och rätten att översätta och uppföra pjäserna ska teatern sköta med upphovspersonerna eller deras ombud.  Det lönar sig att ta reda på verkets upphovsrättsliga omständigheter innan man ansöker om stöd för översättning och produktion.  
 

Vem kan ansöka 

Ansökaren kan vara en finländsk professionell teater, teatergrupp eller arbetsgrupp. 
 

Hur ansöker man 

Ansökning till Suomen Kulttuurirahasto skall lämnas i augusti
 
Observera att ansökningen till Suomen Kulttuurirahasto ska omfatta både kostnaderna för översättningen och för produktionen. Det är inte möjligt att ansöka om endast översättningsstöd eller 
produktions- och turnéstöd.  
 
Från Svenska kulturfonden kan man ansöka om stöd för översättning till svenska och för produktionskostnader för en svenskspråkig föreställning. Ansökningen skall göras i november
 
Ifall pjäsen redan är översatt för evenemang som arrangeras av projektet Världen på scenen är det möjligt att ansöka om stöd endast för att producera verket och uppföra det (och för eventuell turné i Finland).   
 

När 

Suomen Kulttuuriahasto öppnar sin ansökning 10. augusti, beslut meddelas i slutet av november.  
Svenska kulturfondens ansökningstid är november. Beslut kommer i mars-april.   
 
 

För vilka utgifter kan man ansöka 

Stöd kan sökas för översättningskostnader från främmande språk till finska eller svenska och till produktionskostnader enligt produktionsplanens kostnadsberäkning.  Ansökningen kan också omfatta  
t.ex. dramaturgiskt stöd till översättaren eller andra kostnader, t.ex. ersättning till översättaren om hen deltar i föreställningens produktionsprocess. 
 
Suomen Kulttuurirahasto kan bevilja stöd till turnékostnader. 
 
 

Vilka summor är möjliga 

Suomen Kulttuurirahasto:  
  • För översättning max. 6 000 euro, eller max 10 000 då översättningen förutsätter bistånd av en extern dramaturg eller då översättaren deltar i teaterns repetitioner t.ex. som föreställningsdramaturg.  
  • För produktion max. 20 000 euro.  
  • För en produktion (översättning- och produktionsstöd) beviljas sammanlagt max. 30 000 euro.  
  • Från Suomen Kulttuurirahasto kan man också i samband med översättnings- och produktionsstödet ansöka om max. 10 000 euro för gästspel och turné.  
Svenska kulturfonden har inte definierat några summor utan ansökande teater får själv definiera sina behov och motivera dem med en produktionsplan och kostnadsberäkning. Dessutom kan man ansöka om turnéstöd från Kulturfonden i fondens ansökningsrunda i april.  
 
 

Tidtabell 

Suomen Kulttuurirahastos stöd till översättning måste användas inom 12 månader efter att beviljat stöd mottagits och produktionen ska uppföras på teaterns repertoar senast 30 månader efter finansieringsbeslutet.   
 
 

Var kan jag få mera information 

Suomen Kulttuurirahastos kontaktperson är Antti Niskanen, antti.niskanen (a) skr.fi 
Svenska kulturfondens kontaktperson är Åsa Juslin, asa.juslin (a) kulturfonden.fi 
 

Det här kan också intressera dig

Dramatik Ansökningar Projekt