Förutsättningar för att lyckas med mobilitet

Flaskhalsarna inom internationell mobilitet orsakas av enkelspårighet och utspriddhet i nuvarande stödformerna, långsamhet i beslutsfattande och oförmåga att reagera snabbt. Systemet måste var mer flexibelt och man måste ta bort skillnader som utvärderar konstnärer olika inom olika konstområden. Det mest väsentliga med tanke på konst är de resultat som har med innehåll och kvalitet att göra. Kvalitet kan även förknippas med kollektivitet, betydelsen av föreställningar och deras stärkande påverkan för kollektiven. Resultat som förknippas med kvalitet och inte kvantitet ska framhållas.

Tillräckliga produktionsresurser – grundförutsättning för internationell mobilitet

Mobilitet och teater ska betraktas i ett bredare perspektiv med tanke på branschens mångskiftande karaktär och nya föreställningspraxiser. Och när det gäller främjande av mobilitet ska hänsyn tas till konstformens särdrag förknippad med här och nu-situation. Fokus i mobilitetsfrämjande verksamhet ska koncentreras allt mer i utvecklings- och produktionsskedet.

Främjande av mobilitet förutsätter ofta snabba reaktioner och flexibla stödformer. Centralt är att aktörer får börja med nätverkande i tidigt skede som möjliggör produktionssamarbete och skapande av gemensam grundfinansiering. Tack vare samproduktioner och teaterturnéer förlängs föreställningarnas livscykel. Allt detta är rationellt även i ekonomiskt avseende.

Främjandet av internationell mobilitet ska vara långsiktigt och innehålla rådgivning, stöd och verksamhet som täcker hela produktionsprocessen av föreställningen. Vid internationella samproduktioner eller gästspelsturnéer måste det vara möjligt att få finansiering i produktionens olika skeden för förberedelser, för själva produktion och eftervård. I förberedelserna ska det ingå förplanering och nätverksresor. Den centrala förutsättningen för mobilitet är expert- och mentorsstöd som konstnärer och teatrar behöver för att bli internationella.

Den internationella mobiliteten grundar sig på samarbete, personliga kontakter och tillit, och för att skapa och uppehålla dessa tar tid och resurser. Expertbesök av utländska festivalchefer, chefer för gästspelsteatrar, agenter och managers i Finland sker vanligen i samband med festivaler, seminarier och work shops, men det är också möjligt att designa ett heltäckande program för enstaka besökare utifrån deras behov. Och att skicka finska konstnärer, producenter och agenter utomlands till olika evenemang, mässor, festivaler, internationella nätverksmöten, work shops och andra mötesforum skapar grundförutsättningar för konstnärers och verkens mobilitet.  

Den internationella efterfrågan av aktörer och verk grundar sig ofta på deras goda rykte och anseende, beställarens förutfattade meningar och internationella kontakter men utan branschfolkets högkvalitativa marknadsföringsmaterial (hemsidor, dvd-informationspaket eller länkar på nätet med teknisk information) blir ansträngningarna för mobilitetsfrämjande bristfälliga.

Förslag på åtgärder

Finansieringsformer och -strukturer som möjliggör internationell mobilitet för teatrar ska betraktas som en helhet. I första hand är det inte fråga om att få ytterligare finansiering utan  ombedömning och placering av de redan befintliga resurserna. Vid utveckling av finansiering och strukturer som stödjer internationalisering ska det bedömas när flexibilitet och snabba reaktioner bäst stödjer verksamheten, och när är det värt att utveckla branschens internationalisering med långsiktig projektfinansiering.  

 1. Det ska skapas en flexibel och snabbreagerande helhet för mobilitetsfinansiering som tar hänsyn till teaterns särart och särkaraktär. Det ska vara möjligt att få inriktat stöd vid produktionsprocessens och produktionens olika skeden. Här har TINFO allt mer central roll vad gäller koordinering av arbetsfördelning och samarbete samt rådgivning och mentorsstöd.
 2. Festivaler och produktionscentra ska ses som en viktig del av internationell mobilitet och deras position ska förbättras genom att inrikta stödformer för att utveckla internationella samproduktioner. De internationella festivalerna har en allt mer ökande betydelse i lansering av verk och upphovsmän samt marknadsföring och främjande av mobilitet. Festivaler är centrala samarbetspartners i fråga om mobilitet och teaterexport och förbättring av deras handlingsförutsättningar främjar även mobilitet.
 3. Gästspelsresidenserna ska utvecklas genom att ändra residensstödformerna där man tar mer hänsyn till scenkonstens särdrag (arbetsgruppers mobilitet, produktionstider).
 4. Agenturverksamhet och producentkunnande ska utvecklas eftersom de har en central betydelse för att möjliggöra mobilitet och utveckling av internationellt samarbete. Det är också viktigt att öka producenters och konstnärers inbördes dialog i inhemska och internationella samproduktioner.
 5. Det ska grundas ett turnénätverk som främjar mobilitet i hemlandet och internationellt och som blir en naturlig del av teaterproduktionerna. Det ska skapas en stödform genom vilken teatrar och teatergrupper som fått inbjudan från utlandet ska få ett snabbt svar till exempel angående resebidrag om den inbjudande parten är redo att ansvara för besökets lokala kostnader och ersättningar för föreställningen.
 6. För enskilda strategiska gästspel av konstnärlig betydelse ska det skapas stödform där ärendet snabbehandlas och som Centret för konstfrämjande utdelar i varje enskilt fall när föreställningen får inbjudan från utlandet. På så sätt möjliggörs årligen 1-2 stödbaserade gästspel på internationellt betydande festivaler eller gästspelsscener. I samband med gästspel försöker TINFO ordna större presentationsevenemang av finsk teater i samarbete med producenter, regissörer och mottagande parter av föreställningarna.
 7. Översättningsstipendier och textningsstöd ska ökas. En central förutsättning för mobilitet för denna konstform som är förknippad med språk är att  pjäsöversättningarna och textning av föreställningarna är av hög kvalitet.

TINFO som teaterns mobilitetsexpert

TINFO (Teaterinfo Finland) är en expertorganisation som främjar mobilitet för teaterbranschens konstnärer (internationellt nätverkande, utbyte, teaterexport) långsiktigt, planenligt och målinriktat. TINFO erbjuder hjälp i kommunikation och nätverkande och skapar förutsättningar för finska konstnärer inom teaterbranschen, för teatrar och grupper för att medvetandegöra dem hos internationella beslutsfattare och inköpare inom teatern. TINFO hjälper till att få i stånd avtal för produktionssamarbete, turné- och gästspel.

TINFO underlättar aktörers internationella nätverkande genom att anordna expertprogram och -besök samt uppdatera kontaktdatabasen. TINFO främjar internationell producentkunnande genom programmet TAIVEX-exportträning. TINFO har ett aktivt samarbete med andra informationscentra för scenkonst, andra inhemska och utländska experter och samarbetspartner samt med Finlands kulturinstitut och Finlands ambassader utomlands.

TINFO främjar mobilitet även med särskilda partnerprojekt som avtalas årsvis. TINFO tar emot förslag om projekt som ökar mobilitet inom teaterbranschen, och där man önskar att TINFO ger mervärde åt av huvudproducenten genomförda festivaler, internationella samproduktioner, showcase eller utbildningstillfällen. TINFO satsar egna arbetsresurser och expertis i gemensamma projekt som innehåller bland annat presentation av finsk teater och dess aktörer på olika språk. Samarbetsformer kan vara att arrangera showcase, utbildning, rådgivning och mentorskap, att utarbeta närmast engelskspråkiga publikationer i fyrfärg, att delta i arrangemang av seminarier och andra uppgifter förknippade med internationell mobilitet.

Teatrar, teatergrupper, föreningar inom teaterbranschen, organisationer, företag och andra sammanslutningar kan skicka in förslag på partnerskap. Företräde har de projektförslag där huvudproducenten redan har avtalat med flera internationella aktörer (bl.a. Finlands kulturinstitut och Finlands ambassader utomlands) för att vara med i projektet.   

Förslag på stödformer som TINFO kan bevilja 

Målsättningen är att Teaterinfo Finland (TINFO) får möjlighet att bevilja bidrag förutom till översättning även till att främja internationell mobilitet. TINFO skulle kunna utdela stöd för internationellt teatersamarbete, export och utbytesprojekt samt resebidrag till teaterbranschen. Stödformer som TINFO kan bevilja är följande:

 1. Nätverks- och resebidrag (stöd för deltagande av nätverksresor, festivaler, mässor, seminarier, work shops och liknande)
 2. Turnéstöd för stora gästspelsevenemang utomlands som produceras av nätverk för festival- och produktionscentra– och kedjor (t.ex Freischwimmer-kedjan)
 3. Pjäsöversättningsstipendier för översättare (finns redan hos TINFO)
 4. Textningsstöd för föreställningar (översättningar från finska till andra språk)

Jokela Juha regisserar Juha Jokela

Juha Jokela regisserar sin pjäs Mobile Horror ( Intercity Helsinki festival, Sesto Fiorentino, Italien 2011)

Förutom ovannämnda åtgärdsförslag för stöd och genomförande producerar TINFO ständigt material för att öka know how och flexibilitet gällande internationell mobilitet. På TINFO:s hemsida finns en verktygslåda för mobilitet på finska och svenska som ger praktiska exempel, budgetunderlag, marknadsföringsmaterial- och avtalsmodeller för internationellt teatersamarbete för teatrar och teateraktörer som fått inbjudan från utlandet. Teaterfolket får även tips för resor, frakttransporter och tullpraxis. Enskilda konstnärer får råd i skatteärenden och sociala ärenden vid arbete utomlands.

Nya tillvägagångssätt med nuvarande resurser? 

I utredningen över organisationen av det internationella samarbetet för och exporten av visuell konst (UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:4) konstateras att ”i framtiden torde det finnas behov av att på något sätt organisera den internationella verksamheten och exporten inom kulturens olika konstformer”. Särskilt vore det skäl att undersöka om uppgifter inom ekonomiadministration, marknadsföring och information kan organiseras genom en gemensam ”servicecenterorganisation”.

I rapporten föreslås att vid förberedningsskedet för framtida utvecklingsprogram för kulturexport ska det påbörjas ”en granskning huruvida det vore praktiskt möjligt och rationellt att samla det internationella samarbetet och kulturexporten inom de olika konstområden till en större organisatorisk helhet.” När man gör liknande framtidsplaner och eventuella utredningar är det samtidigt viktigt att ha tillgång till expertis gällande särfrågor för mobilitet inom olika konstområden.

Som exempel på välfungerande finansierings- och stödformer är mobilitetsprogrammen hos Kulturkontakt Nord, dessa är mobilitetsstöd, nätverksstöd, konstnärsresidensprogram, produktionsstöd (där det är möjligt att få finansiering i projektets olika skeden) och kunskapsutveckling.

Det engelska ArtsAdmin-produktionscentret har under trettio års tid stött enskilda produktioner genom att ingå samarbetsavtal med teater- och konstnärsgrupper. Genom 50 procents grundfinansiering från offentliga sektorn (Arts Council) har ArtsAdmin årligen stött cirka 15 produktioner ända från idéstadiet. Dessutom ger ArtsAdmin årligen råd till cirka 20 konstnärer eller grupper i försäljning av föreställningar, marknadsföring och turnéverksamhet hemma och på internationella marknader. Det är värt att utreda om motsvarande verksamhetsformer kan tillämpas även i Finland.

TINFO är redan nu ett internationellt informationscentrum för teater och scenkonst och som i framtiden ska delta i internationell verksamhet och utveckling inom teaterbranschen i sin helhet, ända från stöd till nyexaminerade konstnärer och producenter till att byta tankar med den mest erfarna expertisen. Grunden är gjuten, tegelstenarna står redo, låt oss börja bygga tillsammans.

 

Det här kan också intressera dig

TINFO Mobilitet