12.09.2023

Taiteen ja kulttuurin barometri 2022

Konst- och kulturbarometern 2023: Olika former av konstnärers arbete

Konst- och kulturbarometern är en årlig enkätundersökning med målsättningen att kartlägga åsikter som aktörer inom konstfältet har om aktuella konstpolitiska frågor. Barometern genomförs som ett samarbete mellan Centret för kulturpolitisk forskning Cupore och Centret för konstfrämjande (Taike). Enkäten är riktad till yrkeskonstnärer, och vi önskar oss ett mångsidigt urval respondenter från så många olika konstområden som möjligt.

Temat för barometern år 2023 är olika former av konstnärers arbete. Enkäten består av tre frågedelar samt bakgrundsfrågor. I frågedelarna granskas A) konstområden och multikonstnärlig verksamhet B) arbetsurvalet och att vara verksam inom olika branscher samt C) inkomstkällor och intäktsmodeller. Vi önskar att du även svarar på bakgrundsfrågorna i slutet av enkäten.

I slutet av varje del finns ett svarsutrymme där du kan anteckna dina observationer om ämnet samt lämna feedback till forskarna.

Enkäten behöver inte fyllas på en gång: du kan trycka på knappen ”Spara och fortsätt senare” i slutet av sidan.

I slutet av enkäten kan du delta i en utlottning. Bland alla som gett sina kontaktuppgifter utlottas 20 Museikort. Om du redan har ett Museikort, kan du använda priset till att förlänga kortets giltighetstid med ett år.

Svaren behandlas konfidentiellt och din e-postadress kopplas inte till svaren. Resultaten rapporteras så att det inte går att identifiera enskilda respondenter. Här hittar du Cupores allmänna dataskyddsbeskrivning som gäller forskningsprojekt.Dataskyddsbeskrivningen för enskilda forskningsprojekt finns att få vid begäran.

Vi önskar att du svarar på enkäten senast 2.10.2023.

Tack för dina svar!

Marjo Mäenpää
direktör, Centret för kulturpolitisk forskning Cupore

Kaisa Rönkkö
direktör, Centret för konstfrämjande Ytterligare information:

Minna Ruusuvirta
specialforskare, Cupore, minna.ruusuvirta(at)cupore.fi

Kaija Rensujeff
specialsakkunnig, Taike, kaija.rensujeff(at)taike.fi

Det här kan också intressera dig

Aktuellt Enkät