30.11.2017

opencall_mustavalkonega

Ny europeisk publik – New European Audiences

Internationaliseringsprogram för nya teater- och performanceproduktioner 2018-2020

Suomen Kulttuurirahasto har tilldelat Teaterinfo Finland (TINFO) ett treårigt stipendium, som ska möjliggöra att finländska teaterarbetare och performanceartister (vid behov cross-overkonstnärer från hela scenkonstfältet) kan skapa konstnärliga och produktionsmässiga kontakter till europeiska festivaler, gästspelsscener, residens och agenturer.

Teaterinfo Finland (TINFO) lediganslår nu stipendier för arbetsteam, grupper och sammanslutningar som är verksamma i Finland och som vill rikta sig utåt utanför Finlands gränser. De som deltar i internationaliseringsprojektet kommer att bli tilldelade en utländsk mentor, med vilken ett tätt konstnärligt och produktionssamarbete inleds i Finland och utomlands.

Ansökningstiden har gått slut


Efter att ansökningstiden gått ut ordnar TINFO en utvärdering i två skeden. Tonvikten ligger på internationalisering. Professionalitet, konstnärlig potential, egenartat innehåll, praktisk genomförbarhet och ekonomiska realiteter ligger som grund för utvärderingen. Det slutgiltiga valet av grupper eller arbetsteam görs av utländska experter.

Internationaliseringsprojektet stöder inte turnéverksamhet för redan existerande föreställningar, utan söker nya samproduktionsmetoder och därmed även ny publik.

För ytterligare information: läs igenom frågorna i ansökningsblanketten, vid behov kan frågor per e-post riktas till: hanna.helavuori[a]tinfo.fi

Hanna Helavuori                    
chef, TINFO

”Programmet skapar nya produktionsstrukturer och utnyttjar existerande internationella residens- och festivalnätverk samt kunnande inom nydanande produktionsekosystem. En mentor-kår bestående av ledare för betydande europeiska gästspelsscener, festivaler, residens och agenturer kommer att knytas till projektet med treåriga kontrakt.

En målinriktad internationalisering skapar hållbarhet och banar väg för internationella samarbeten. Med hållbarhet avses längre livslängd för föreställningar och därmed ny internationell publik och en större tillgänglighet. På grund av samarbetsnätverken besöker föreställningarna allt fler festivaler och gästspelsscener och får därmed uppmärksamhet av europeiska agenturer.

Delade konstnärliga och ekonomiska intressen gynnar konceptualiseringen, skärpningen av den konstnärliga formen och innehållet samt höjer kvaliteten.  Konceptualiseringen innebär ett samarbete kring den dramaturgiska planeringen och förverkligandet. I processen deltar förutom konstnärerna även festivalernas och gästspelsscenernas kuratorer och agenturernas ägare och chefer. Under processen ges undervisning och utvärderas produktionen i alla dess faser, från manuset till demoversioner och föreställningsexperiment.”