12.04.2022

Uudet klassikot – Nya klassiker: Snart öppnar ansökan

Suomeksi

Nu startar vi verksamheten inom Uudet klassikot – Nya klassiker, finska statens och fyra stiftelsers nya gemensamma fond. I september 2022 tar vi emot de första ansökningarna.

Fonden Nya klassiker stöder etablerade aktörer på det finländska konstfältet och stärker deras förutsättningar att verka och utvecklas.

Målsättningarna är främst att:
− stödja konstens samhälleliga ställning och betydelse genom att betona både konstfältets interna attityder och publikens upplevelser
− uppmuntra organisationer och konstnärer som verkar inom organisationer att samarbeta gränsöverskridande mellan olika förvaltningsområden och finansieringsmodeller
− göra konstnärliga produktioner mera kostnadseffektiva genom att förlänga deras livslängd och öka publikmängden, spridningen och kunskapen om dem
Ett mål med fonden Nya klassiker är också att förnya både den finländska konsten och konstens finansieringsmodeller, inte att reproducera statens eller stiftelsernas verksamhetsmodeller.

Vem kan söka bidrag?

Bidraget kan sökas av scenkonstsamfund som 2022 får verksamhetsbidrag för olika konstformer av Centret för konstfrämjande (Taike). Samfund som får festival- eller residensbidrag kan däremot inte ansöka om bidrag.

Med scenkonst avser vi teater-, cirkus- och danskonst, musik och andra konstnärliga liveframträdanden vid en viss tidpunkt inför publik enligt 1§ i Lag om främjande av scenkonst (1082/2020).

För vilket ändamål kan bidrag sökas?

Bidrag kan sökas för enskilda produktioner. Med produktioner avser vi en konstnärlig helhet som kan upprepas, till exempel uppförandet av ett enskilt verk, en enskild föreställning eller en serie av flera föreställningar eller förverkligandet av någon annan konstnärlig föreställning som främjar samspelet mellan konsten och publiken.

Produktioner kan vara nya eller tidigare uppförda. Bidraget kan användas för att antingen förverkliga eller främja en produktion.

Ändamålet för ett redan beviljat bidrag kan inte ändras. Bidraget kan sökas bara för en produktion, men hindrar inte att den sökande samtidigt driver också annan verksamhet,

Krav på samarbete

Produktionen ska förverkligas i samarbete med åtminstone en scenkonstgrupp, ett museum eller en nationell konstinstitution inom statsandelssystemet (hit räknas också Yleisradio/RSO).

Också andra aktörer, till exempel festivaler, kan delta i samarbetet parallellt med de ovan nämnda.

Samarbetets art eller omfattning har inte begränsats. Aktörerna kan också fritt besluta om ansvarsfördelningen och inträdesbiljetternas prissättning. Samarbetet kan handla om en samproduktion, gästföreställningar eller annan ekonomisk eller konstnärlig samverkan.

Vilken typ av bidrag kan sökas?

Bidragets slutliga storlek grundas på produktionens biljettintäkter. Med biljettintäkter avser vi bidragsperiodens försäljningsintäkter det vill säga intäkterna från sålda biljetter efter att eventuell mervärdesskatt och serviceavgifter avdragits.

Bidraget delas in i en grunddel och en kalkylerad del.

1) Grunddelen är 10 000–100 000 euro beroende på produktionens kvalitet och omfattning samt sökandes förutsättningar. Grunddelen utbetalas en gång och i en rat efter beviljningsbeslutet.
2) Den kalkylerade delen är lika stor som biljettintäkterna. Hela bidragsperiodens sammanlagda kalkylerade del är högst fyra gånger så stor som grunddelen.

Bidragstagaren rapporterar de förverkligade biljettintäkterna varje halvår:
− halvårsperioden som slutar den 30 juni rapporteras i juli
− halvårsperioden som slutar den 31 december rapporteras i januari

Den kalkylerade delen utbetalas antingen den 31 augusti eller den 28 (29) februari. Utbetalningen förutsätter en godkänd rapportering för det föregående halvåret.

Bidragsperioden börjar vid tidpunkten för beviljningsbeslutet. Antalet föreställningar eller bidragsperiodens längd har inte definierats, men den sista möjliga bidragsperioden på sex månader slutar den 31 december 2027.

Hur söker man bidraget?

Bidraget söks elektroniskt. Vi publicerar länken till ansökningssystemet senare i år.

Ansökan öppnar 1.9.2022 och stänger 15.9.2022 kl. 16.00.

Senast i slutet av oktober publicerar vi alla beviljade bidrag på webbplatsen Nya klassiker, Vi meddelar alla sökande som får positivt besked.

Till ansökan bifogas:
− en arbetsplan på högst fyra sidor
− senaste godkända bokslut och eventuell verksamhetsberättelse
− en budget som är periodiserad för varje år och där Nya klassiker-bidraget finns bland inkomsterna; bidragets storlek baseras på en realistisk uppskattning av biljettintäkterna
− ett intentionsavtal eller annan information om det planerade samarbetet och dess art
Annat relevant material som berör upphovspersonerna, verket och produktionen kan också bifogas till ansökan.

Hur bedöms ansökan?

Ansökningarna bedöms i en sakkunnigbehandling. I behandlingen beaktas särskilt
− konstnärlig kvalitet
− samspel mellan produktion och publik
− Nya klassiker-fondens målsättningar
− produktionsplanens och budgetens trovärdighet
− att samarbetets villkor är rimliga för alla parter

Noggrannare information

Veli-Markus Tapio
fondens sekreterare
040 536 6580
vmt@skr.fi

Sören Lilkung
vd, Svenska kulturfonden
040 620 7500
soren.lillkung@kulturfonden.fi

Det här kan också intressera dig

Aktuellt Ansökningar