TINFO-apuraha plarikuva ja teksti

TINFO-stipendium för översättning

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 22 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser och dramatiseringar. Det är möjligt att få stipendier också för översättande av textning till föreställningar.

Expertgruppen som besluter om TINFO-stipendiet sammanträder fyra gånger per år.

För nästa ansökningsomgång bör ansökningar med bilagor skickas in senast den 4.9.2022.

Syftet med stipendierna är att göra finsk dramatik känd utomlands. Urvaldsmetoden för översättningsstipendierna är kollegial utvärdering.

Om det i anslutning till översättningprojektet finns en produktion eller en avsiktsförklaring för en kommande produktion, kan TINFO-stipendiet endast finansiera en del av översättningen. Den framförande teaterns eller festivalens ställning i det berörda landet är av betydelse då ett TINFO-stipendium beviljas.

En urpremiär av texten i Finland är inte en förutsättning för att få ett översättningsstipendium. TINFO-stipendiet vill man också använda för att stöda unga dramatiker och översättning av sådana finländska verk som inte tidigare har funnits på något annat språk.

Om TINFO-stipendiet ansöker man med formuläret nedan. Sökande kan vara till exempel dramatiker, agenturer, teatrar, festivaler eller översättare. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren. TINFO-stipendiet utgör i allmänhet endast en del av finansieringen av översättningsarbetet.

Översättaren bör ha som modersmål det språk som hen översätter till. Vi förutsätter att översättaren har tidigare erfarenhet av att översätta skönlitteratur, gärna också dramatik. Den som vill anlita en pjäsöversättare som inte är professionell eller infödd språkbrukare bör särskilt motivera sitt val i ansökan. Översättarens kompetens avgörs av juryn enligt de uppgifter de har till hands.

TINFO-stipendiet kan inte beviljas retroaktivt eller för att översätta halvfärdiga pjäser. Råöversättningar kan inte heller understödas, TINFO-stipendiet är ämnat för genomarbetade översättningar av litterära texter.

TINFO delar inte ut stipendier för publicering av pjäsöversättningar i antologier e.d. utan stöder pjäser som framförs internationellt. Det är fortfarande möjligt att ansöka om stipendier för tryckta publikationer genom FILI

OBS! Översättningen bör bli färdig senast sex (6) månader efter att avtalet ingåtts.

Fyll i och sänd sökformuläret nedan. Sänd bilagorna till ansökan (obs. obligatoriska bilagor är pjäsen på originalspråket, dramatikerns/agenturens samtycke samt översättarens meritförteckning) per e-post till adressen haku(a)tinfo.fi.

Kom ihåg att ange de e-postadresser/adresser dit du önskar att en kopia på din ansökning ska skickas i det sista fältet i ansökningen.

Förfrågningar om TINFO-stipendiet kan sändas till samma adress.

Sökformulär

Verket på originalspråket

Verkets namn:

Dramatiker:

Utgivningsår:

Motivering till varför man önskar översätta pjäsen. Anteckna här de allra viktigaste uppgifterna: teatern, den planerade premiären, regissören osv. Framföringsavtalet eller annat bevis på att den teater som gjort beställningen förbinder sig bifogas till ansökan:

Det paraplyprojekt som översättningen av verket gäller (ytterligare information kan ges i en bilaga):

Översättning

Översättningens namn:

Språk:

Tidpunkten för när översättningen blir klar (uppskattning, mån./år):

Dramatikerns tillstånd till översättningen finns:

Översättare

Särskilda motiveringar för valet av översättare ( vid behov ):

Namn:

Personbeteckning:

Adress:

Postnummer:

Postanstalt:

Land:

Telefonnummer:

E-post:

Fax:

Webbplats:

Översättningsarvode

Översättningsarvode ( totalt, euro ):

TINFO-stipendium som ansöks om ( euro ):

Stöd har ansökts om för översättningen från alal källa ( varifrån ):

Stöd har beviljats för översättningen från annan källa (varifrån):

Bevakning av rättigheter till framförande av pjäsen

Rättigheterna till framförande av originalverket bevakas av:

Rättigheterna till framförande av den översatta pjäsen bevakas av:

Översättarens bankförbindelse för betalning av stipendium (en finländsk eller en utländsk bank)

Finländsk bank

Bankens namn:

Kontoinnehavarens namn:

IBAN-kontonummer:

BIC-bankkod:

Utländsk bank

Bankens namn:

Adress:

Postnummer:

Postanstalt:

Land:

Kontoinnehavarens namn:

IBAN-kontonummer:

BIC/SWIFT-kod:

Kontaktperson

Ytterligare information om denna ansökan ges av (namn, e-post, telefon):

Bilagor till ansökan

OBS. Sänd bilagorna per e-post till följande adress: haku@tinfo.fi

  • Bilaga 1. Pjäsen på originalspråket (OBLIGATORISK)
  • Bilaga 2. Dramatikerns eller agenturens samtycke till översättningen (OBLIGATORISK)
  • Bilaga 3. Framförandeavtal/intentionsavtal (på originalspråk)
  • Bilaga 4. Beskrivning av det projekt som översättningen av verket gäller
  • Bilaga 5. Information om den framförande teatern, festivalen eller annan som förbundit sig
  • Bilaga 6. Översättarens meritförteckning (OBLIGATORISK)

Anteckna vilka bilagor som sänds:

E-postadresser dit kopia på ansökning skickas. Om du anger flera adresser, separera dem med kommatecken.

Tack för din ansökan!

Teatterin tiedotuskeskus - Teaterinfo Finland (TINFO)
Maneesikatu 2 A, 00170 Helsinki
+358 50 353 6273
tinfo(a)tinfo.fi

Det här kan också intressera dig

Stipendier Dramatik