Varför mobilitet?

Finland är ett land med en högklassig, oberoende och mångfasetterad teater och det internationella intresset för finsk teater bara växer.

Teaterbranschen blir allt mer mångskiftande, mångkulturell och internationell vilket för med sig nya produktionssätt och innovativ produktionskultur. Den finska teatern blir allt mer internationell tack vare samproduktioner och andra samarbetsformer, residensverksamhet och EU-projekt.

Den nutida finska teatern och scenkonsten är starkare än någonsin och som även vittnas av det stora publikantalet vid urpremiärer och teaterföreställningar. Även det internationella intresset för finsk teater växer eftersom den har styrkor som det finns användning och efterfrågan för även utomlands. Internationalitet inom teatern förknippas med termer som ömsesidig dialog och interaktivitet och som berikar teater som konstform. Internationalitet är teaterns kraftreserv och ett sätt att förnya sig.

Den europeiska mobilitetspolitiken framhåller utökning av publik och marknader och förlängning av teaterföreställningarnas livscykel. Konstnärsresidenserna börjar allt mer bli produktionsresidenser som förutom att erbjuda tid, rum och lugn för konstskapande, erbjuder även möjlighet att ha kontakt och samverkan med lokala konstnärskretsar. Residenserna skapar samproduktioner och olika gemensamma projekt vars lokala och sociokulturella betydelse ständigt växer. Kostnader och ekonomiska risker delas och man söker bredare publikunderlag.

Utmaningarna för att stabilisera den offentliga ekonomin reflekterar sig även på det offentliga stödet för teatern men i Finland är grundfinansiering för konsten tills vidare  tryggad. Kulturstrukturer förnyas dock och man söker nya finansieringslösningar. Produktions- och företagsstrukturer förändras, samarbete och samfinansiering med många delaktörer ökar ytterligare. Även teatern kommer att vara allt närmare del av Europeiska unionens kulturpolitik. 

Genom att främja internationellt nätverkande mellan teatrar, erbjuda möjligheter till interaktion och samarbete förstärks konstnärers kunnande och socialt kapital. I detta program föreslås åtgärder som lättar och ökar konstnärers, teaterpjäsers och föreställningarnas mobilitet.

Målsättningen är att säkra scenkonstens – särskilt teaterns - mobilitet, internationellt utbyte och exportstöd samt  tillräckliga resurser och kunskaper även i framtiden. Samtidigt ska de mobilitetsfrämjande myndigheternas och experternas (Finlands utbildnings- och kulturministerium, Centret för konstfrämjande, TINFO) ömsesidiga arbets- och ansvarsfördelning förtydligas och förutom de nuvarande  ska även nya mobilitetsfrämjande verksamhetsmodeller och stödformer föreslås.

Globalisering, kultur som produktionsaktör, ökning av immateriell konsumtion, utmaningar från den offentliga ekonomisektorn, ökande konkurrens och teaterns ökande internationalitet är faktorer som påverkar även mobiliteten hos konstnärer inom teaterbranschen på det sättet att de ändrar teaterns verksamhetsmiljö. Några länder (t.ex. Kanada, Frankrike, Belgien, Norge, Irland) stödjer internationell mobilitet genom att med snabba beslut bevilja resebidrag för teatergrupper som har fått inbjudan från utlandet antingen för turnéer eller residensprogram för produktion. Det centrala är att även Finland, som är ett litet aktörland och som ligger i utkanten av Europa, kan säkra förutsättningarna för teaterkonstnärers mobilitet och internationellt samarbete.

Globalisering leder till beroenderelationer även i konsten. Den ökade miljömedvetenheten ger upphov till nytt innehåll i teaterkonst och även av mobilitet förutsätts ekologisk hållbarhet. De negativa miljöpåverkningarna på grund av mobilitet kan minskas genom att främja virtuell mobilitet. Social media erbjuder nya möjligheter för teatern för att gå över nationsgränser och ett annorlunda sätt att vara i kontakt och dialog med åskådare och deltagare. Även inom teatern skapas internationella mediasociala gemenskaper.

Finland har även ett globalt ansvar. Kultur och konst har sin betydelse i det internationella utvecklingssamarbetet. Teatern kan vara en central aktör för att säkra människorätt, demokratiutveckling och jämställdhet.

Utbildnings- och kulturministeriets målsättning är att Finland ska år 2020 stå i spetsen vad gäller kunskap, deltagande och kreativitet. Den internationella mobiliteten och samarbetet gällande teater, teateraktörer, pjäser och föreställningar är ett par av sätten som främjar genomförandet av ovannämnda målsättningar.

Ode to Love

Ode to Love – Ode till kärleken, Tuukka Vasama © Esitystaiteen seura

Det här kan också intressera dig

Mobilitet