07.05.2019

kenenteatteri

Kampanj på sociala medier #vemsteater #kenenteatteri #whosetheatre

Kampanjens frågor syftar på scenkonstnärernas mångfald och konstens innehåll samt kravet på att upphovsmännen och verken bättre än förr ska spegla vårt mångformiga samhälle. Är scenkonstnärerna tillräckligt mångskiftande som grupp? Hurdana föreställningar ser vi på teatern och vad och vem handlar de om?

Syftet med kampanjen är att synliggöra de strukturer som definierar teatrarnas verksamhet, den eventuella ensidigheten då det gäller anställningar och repertoarval, samt bristen på öppenhet. Vi vill väcka tankar och uppmana till handling.

Delta i utmaningen mellan 9-16.5.2019.

Hashtaggar för bilder, texter och videor som postas på sociala medier:

  • #vemsteater
  • #kenenteatteri
  • #whosetheatre


”Om vi vill att konstfältet ska bli jämställdare och mångfaldigare måste vi börja berätta historier om dagens samhälle, som är flerspråkigt, mångkulturellt och fullt av olikartade människoöden.” (David Kozma)

Delta i kampanjen genom att berätta hur mångfalden förverkligas på den egna teatern nu och vilka planer som finns för att förbättra situationen. Ge ett ansikte åt en teater som är allas!
 

Vad betyder mångfald?

Med mångfald menar man att varje människa har otaliga egenskaper och roller. Många av oss hör till flera grupper. Det kan också handla om så kallat inre annorlundaskap, som påverkas av en persons bakgrund och identitetsfrågor.

Alla minoritetsgrupper hör till samhällets mångfald. Egenskaperna, bakgrunderna och grupperna kan ha att göra med till exempel kön, sexualitet, socio-ekonomisk status, ålder, fysiska egenskaper, funktionshinder, utseende, religion, språk, kulturskillnader, etniska drag, politiska åsikter eller olika ideologier och övertygelser.

Källa:
http://www.kulttuuriakaikille.fi/moninaisuus_mita_on_moninaisuus

David Kozmas text i sin helhet:

http://www.globeartpoint.fi/2019/01/31/david-kozma-speech-at-arkadias-seminar-is-the-finnish-art-field-diverse-open-and-equal/

Vokabulär (på finska) som har att göra med ämnet:

http://www.cultureforall.info/doc/monikulttuurisuus_kansio/sanasto.pdf