Tilastot, tutkimus ja tietopalvelu

TINFO toimii oman toimialansa luotettavana tilasto- ja tietopohjan tarjoajana sekä kehityskulkujen ennakoijana.

Tietovarantomme ovat kasvaneet entisestään, kun Teatteritilastoja on ryhdytty käyttämään yhä monipuolisemmin, ja lisäksi TINFO on aloittanut tutkimus- ja selvitystoiminnan. Tilastojen sisältämä tieto vuosikymmenten ajalta mahdollistaa pitkien aikasarjojen tarkastelun, kehityskulkujen kuvaamisen ja tulevaisuuden skenaarioiden laatimisen ja analysoinnin. Tutkimukset ovat työväline vastata tiedontarpeisiin, joita TINFO asiantuntijana havaitsee ja joita esittävän taiteen kentän toiminta tuottaa.

Teatteritilastojen kova ydin kertoo ohjelmistoista, katsojamääristä ja taloudesta, mutta dataa on hyödynnetty myös esimerkiksi katsottaessa tasa-arvon toteutumista tai työn murroksen näkymistä alalla. Erillinen tutkimustoiminta on mahdollistanut ajankohtaisen ja räätälöidyn käyttötiedon tuottamisen.

Tilastojen merkitys myös tasa-arvon edistäjänä on kasvanut. Tilastojen avulla olemme voineet osoittaa esimerkiksi miten sukupuolittuneita teattereiden rakenteet ovat.

Tiedolla johtaminen ja evidence-based policy korostuvat entisestään kulttuuripolitiikassa ja sen vaikuttavuutta arvioitaessa. Teatteritilastojen kautta toimialasta on olemassa luotettavaa, relevanttia tilastotietoa, joka

Tilastojen raakadatan julkaisemista on jatkettu TINFO-verkkosivuilla. Verkkosivuilla on myös ohjelmistoa, yleisötyötä ja teatterin sukupuolittuneisuutta tarkemmin analysoivaa aineistoa. TINFOn ja Teatterimuseon ylläpitämän suomalaisten ammattiteattereiden esitystietoja tallentavan ILONA-tietokannan ja Teatteritilastojen avulla on mahdollista tehdä yksityiskohtaista ohjelmisto-analyysia.

Teatteritilastot    

TINFO tuotti 150 eri tilastoa, joista valtaosa on saatu teattereilta. Teattereiden merkitys tiedontuottajina onkin korvaamaton.

Mitä Teatteritilastot sisältävät?:tilastot_sisaltavat2018

Raportit, selvitykset ja palvelupyynnöt

Näyttelijäopiskelijoiden tulevaisuuden näkymät

Todellisuuksia ja tulevaisuuksia – valmistuneet näyttelijät ja näyttelijäopiskelijat -selvitys
Taideyliopiston Teatterikorkeakoululle toteutetussa selvityksessä kartoitettiin Teatterikorkeakoulun näyttelijäopiskelijoiden tulevaisuuden näkymiä, haaveita ja toiveita sekä valmistuneiden näyttelijöiden työtilannetta ja näyttelijäammatin arkitodellisuutta. Selvitys sisälsi kahden itsenäisen kyselyaineiston analyysin.

Molemmat kyselyt toteutettiin samaan aikaan sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun että Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille (2016-2017) ja näistä valmistuneille näyttelijöille (kevät 2017). Todellisuuksia ja tulevaisuuksia -selvityksessä käsiteltiin toista näistä kahdesta kyselystä eli Teatterikorkeakoulun suomenkielisen näyttelijänkoulutusohjelman aineistoa.

Tulokset tiivistettiin tiedon kiteymiksi, jotka koskivat työuran kokonaisuutta ja työllistymistä, työn tekemistä laajenevilla kentillä, moninaisten työsuhteiden ja -asemien problematiikkaa sekä toimeentuloa. Opiskelijakyselyllä saatiin lisäksi tietoa opiskelijoiden odotuksista omaan työuraansa, motivaatiosta hakeutua opiskelemaan alaa sekä tulevia valintoja ohjaavia muita tavoitteita. Lisäksi kiinnitettiin huomiota sukupuolittuneisiin rakenteisiin.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Valta, vastuu ja vinoutumat – kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta esittävien taiteiden alalla

Esittävien taiteiden alalle suunnattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn valmistelu on pitkä prosessi, jossa käytiin aktiivista yhteistyötahojen välistä keskustelua selvityksen tavoitteista ja sisällöistä. Haluttiin selvittää, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu työpaikoilla ja työhön liittyvissä tilanteissa. Kyselyllä pyrittiin saamaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

Loppusyksystä 2018 julkaistiin kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) verkkokysely. Selvitysraportti toimenpide-ehdotuksineen julkaistaan keväällä 2019.

Kyselyssä yhteistyökumppaneita ovat TINFOn lisäksi Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (CEFISTO), Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme), Suomen Näyttelijäliitto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat (Sunklo), Teatterikeskus, Suomen Teatterit (STEFI), Globe Art Point sekä Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus.

Vuosikertomus 2018
 

TINFO on...
Strategiset tavoitteet
Teatterin tunnuslukuja
Kansainvälinen liikkuvuus
Viestinnän palvelut
Tilastot, tutkimus ja tietopalvelu
Kampanjat
Organisaatio ja resurssit
Asiantuntija ja verkostoitumismatkat
Esitysvierailuja ja -tuotantoja maailmalla
Toimintastrategia
Maailman teatteripäivä 2018