18.01.2018

TINFO-tiedote  2  / 18.1.2018

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KOULUTUKSIA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

#kulttuurivos – kohti uutta rahoitusjärjestelmää

Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistustyö on saavuttanut etapin, jonka saavuttamista moni ehti jo epäillä. Työryhmä luovutti kulttuuriministeri Sampo Terholle esityksensä uusiksi kulttuurin rahoituslaeiksi, jotka korvaisivat nykyisen teatteri- ja orkesterilain ja museolain.

Karkein omin sanoin kunnianhimoista henkeä ja pyrkimystä voi kiteyttää seuraavasti: Loppu esittävien taiteiden rakenteiden ja rahoituksen epätasa-arvolle. Loppu vos-automaatille, käytännössä suljetulle ja epäoikeudenmukaiseksi koetulle järjestelmälle. Loppu vos-teattereiden ja ns. lainsuojattoman, rahoituslain ulkopuolisen kentän kahtiajaolle ja kahden kerroksen väelle. Askel kohti esittävien taiteiden tunnustettua monimuotoisuutta. Tanssi ja sirkus esittävien taiteiden tasavertaiseksi kumppaniksi teatterin rinnalle.

Lakiesitys esittävän taiteen edistämisestä sisältäisi nyt kaikki esittävät taiteet. Rahoitusta myönnettäisiin neljässä eri kategoriassa: 6- ja 3-vuotisina henkilötyövuosiperusteisina laskennallisina valtionosuuksina (henkilötyövuoden painotuskertoimineen) laajan palveluvelvollisuuden toimijoille, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäville toimijoille sekä vakinaista esitystoimintaa harjoittaville. Harkinnanvaraiset toiminta-avustukset olisivat lupaaville tulokkaille 1-vuotisia, vakiintuneille toimijoille 3-vuotisia. Lisäksi uudistajat ja kokeilijat voisivat saada 5 vuodeksi kertaluontoisen avustuksen. Lisäksi jaossa olisi harkinnanvaraista (määräaikaista ja kertaluontoista) hankeavustusta.

Tehtävä tuntuu näin jälkikäteen liki mahdottomalta. Miten onnistui tasapainottelu pitkäjänteisyyden ennustettavuuden, alueellisen saavutettavuuden, uusien tuotantomallien, uusien taidemuotojen, kunnallisten palvelulaitosten ja muiden tuotantoalustajoen välillä. Miten tasapainoilu kansanomaisuuden ja elitismin välillä? Entä pääkaupungin ja alueiden väliset ristiriidat? Entä eri taidemuotojen legitimaatiokamppailut? Rahaan pelkistyvää intressien ristiriitaa voisi kuvata vielä paljon pidemmälle.

Tässä intressien ristiriitojen, toiveiden ja tavoitetilojen, saavutetun puolustamisen, epäoikeudenmukaisuudentunteen, pelkojen ja epävarmuuden maisemassa on tarvottu. Marraskuisessa rahoitusjärjestelmän uudistustyön sidosryhmätapaamisessa huolenaiheet nousivat jo esiin. Ilman tuntuvaa lisärahoitusta uudistus ei toivotulla tavalla toteudu. Jo tuolloin oli toiveikkaiden ja myönteis-optimististen äänien rinnalla kuultavissa pettyneitä, turhautuneita ja suuttuneita ääniä, jotka kumpuavat vääryydentunteesta. Moni odotti pidemmälle menevää rohkeutta ja radikaaliutta, myös suhteessa rahaan.

Yksi pommi oli uumoiltavissa jo marraskuussa. Tampereen Työväen Teatteri on se, joka nyt on ainoa raskaimman luokan maksumies, uhri. Järjestelmäuudistus veisi TTT:n erityisaseman. Se tarkoittaisi aluksi kahden miljoonan leikkausta, joka olisi vasta alkua vähenevien henkilötyövuosien rahoituskierteessä. Tanssinkin pettymykset nousivat esiin. Kohtuutonta.

Syksyn sidosryhmätilaisuuden jälkeen henkilötyövuoden painokertoimet (Valtakunnallinen kiertuetoiminta 1,25; Alueellinen kiertuetoiminta 1,25; Merkittävä kansainvälinen kiertue- ja vierailutoiminta 1,30; Lapsille kohdistuva esitystoiminta 1,38; Kielelliselle vähemmistölle kohdistuva esitystoiminta 1,13; Toimintayksikkö sijaitsee harvaan asutulla alueella 1,10) ovat tarkentuneet. Yhteinen Ilo ja tyytyväisyys tuntuu vallitsevan harkinnanvaraisesta 3-vuotisesta rahoituksesta sekä erillisrahoituksesta uusille, lupaaville tulokkaille.

Paljon epävarmuustekijöitä. Kohtuullisuuden nimissä, koelaskelmia ja vaikuttavuusanalyysejä olisi kaivattu ja sellaisia toivon mukaan pian tehdään. Millä tavalla painotetut htv:t oikeasti vaikuttavat lopputulokseen ja mitä suuruusluokkaa painokertoimet ovat? Millä tavoin harkinnanvarainen rahoitus, johon ehdotetaan lisäystä esittäville taiteille kolme miljoonaa euroa, tosiasiassa eri kategorioiden välillä toteutuisi? Miten tosiasiassa taiteellista ja toiminnan laatua arvioidaan?

Eriäviä mielipiteitä on viisi. Määrällisesti se ei ehkä jonkun mielestä ole paljon, mutta sisällöt ja kirjoittajien taustat painavat ja ennakoivat tulevan lausuntokerroksen saldoa. Miten siis tästä eteenpäin? Voi vain toivoa, että jatkoprosessissa esityksen esittäviä taiteita koskevat epäkohdat saadaan korjatuksi. Korjausliikkeitä siis jatkotoimenpiteinä.

Svenska Kulturfondenilta tekoja teatterin kehittämiseksi 

Hieman ennen rahoitusuudistusesitystä julkaisi Svenska Kulturfonden Ann-Luise Bertellin ja Jussi Helmisen selvityksen Teater 3.0.  Se sisältää periaatteita ja ehdotuksia siitä, miten rahaston tulisi tukea ruotsinkielistä teatterikenttää tulevaisuudessa.

Svenska Kulturfonden on tehnyt jo pitkään aktiivista työtä ruotsinkielisen teatterikentän/kenttien strategiseksi kehittämiseksi. Iso strateginen rahoituspotti on ollut jaossa erityyppisille hankkeille.

Teater 3.0 on nyt täydennystä ja jatkoa Linnea Staran vapaan kentän selvitykselle. Se sisältää selkeän tahdonilmauksen siitä, millaista kehitystä halutaan tukea. Missä olisi suunta?

Teater 3.0 uskoo ruotsinkieliseen, mutta kansainvälisyyteen tähtäävään ylirajaisuuteen, uutta etsivään teatterin ja tutkimukseen, myös teatteriin, jota tehdään lapsille ja nuorille. Se uskoo yhteistyöhön, yhteistyöhön eri kenttien välillä ja yhteistyöhön myös uussuomalaisten taiteilijoiden kanssa. Ehdotuksissa näkyy myös ymmärrys esityksen tuotantoprosessista.

Tukea tulisi saada taiteellis-tuotannollisen prosessin eri vaiheissa myös esisuunnitteluun ja teosten levitykseen. Tuen tulisi olla pitkäjänteistä: 3- tai 5-vuotista. Selvittäjät uskovat vos-teattereiden ja ryhmien väliseen yhteistyöhön, ylirajaiseen, taiteenrajat ja valtion rajat ylittävään vaihtoon, kantaesityksiin, yleisötyöhön ja lapsille ja nuorille suunnattuun teatteriin. Mielenkiintoinen ja varmasti kriittisiä kommenttejakin herättävä esitys on ehdotus teatterikuraattorista, joka 3-vuotiskautena valitsisi kiertue-, festivaali- ja vierailuesitystukea saavia esityksiä.

Vaikuttajaviestintää – kuulolla Kulta-hankkeesta

Suomen Museoliitto, Suomen Teatterit ja Suomen Sinfoniaorkesterit ovat Sitran tuella, eräänlaisena rahoitusuudistuksen sivutuotteena selvitelleet mahdollisen yhteisen vaikuttamistyön tarvetta ja uuden yhteisen valtakunnallisen vaikuttajajärjestön perustamista Suomen Olympiakomitean ja Suomen Allianssin mallin mukaan.

Muutama päivä sitten tulleeseen Taiken ennakkokyselyyn asiasta voi vastata 28.1.2018 saakka.

Kriittisen avoimella mielellä. Kulttuurin ja taiteen moninaiset kentät tarvitsevat myös monia ääniä. Urheilun ja nuorison kentillä yhden luukun vaikuttajaviestinnän/lobbauksen periaate on lähtökohtaisesti helpompi toteuttaa. Olen yrittänyt tutustua vaikuttajaviestinnän etuihin, mutta myös sudenkuoppiin. Tähän palaan myöhemmin.

Muutoin mietin, mistä yhteydestä tämä Kulta kuulosti tutulta. Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastolla oli Kulttuuria ja taidetta ikäihmisille (Kulta) -hanke. Turun yliopiston, Mikkelin seurakunnan ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Kulta-tutkimushankkeessa taas tutkitaan yksilön tärkeiksi kokemia sidoksia ja yritetään tunnistaa sidoslähtöisiä tunnistamattomia tarpeita ja kehittää palveluita erityisesti yksilön elämän taitekohdissa.

Mad House on voimalla ja huokoisesti taiteilijan ja taiteen puolella

Mad Housen kollektiivinen taiteellis-tuotannollinen konsepti elää ja hengittää erinomaisen huokoisesti. Vaihtuvat kuraattorikombot suunnittelevat oman ohjelmakautensa ohjelmiston, tekevät sen henkilökohtaisista taiteellisista intohimoistaan ja eetoksestaan käsin. Ohjelmassa on näkyvissä kuraattoreiden henkilökohtainen kädenjälki, jonka takaa samalla väikkyy madhouselaisuus eri muodoissaan. Uudet tuotanto- ja esityskäytännöt, tekemisen ja yhdessäolon etiikat, erilaiset artivismin muodot kohtaa Mad Housessa. Avoimesti ja kutsuvasti.

Avajaisissa tein Juli Apposen luentoesityksessä Life is hard and then you die matkan kivun ja kärsimyksen anatomiaan. Viileän etäännytetty, lempeällä äänellä puhuttu teksti johdatti vailla minkäänlaista paatosta tai shokeerauksen halua henkilökohtaiseen historiaan: yhdeksän sukupuolenkorjausleikkauksen epikriiseistä, komplikaation kierteeseen, josta ehkä vihdoin näkyisi ulospääsyn valoa. Seassa on psykiatrien ja psykologien lausuntoa, seksuaalisia unia, arjen havaintoja. En ollut koskaan tiennyt tätä, en myöskään sitä, mikä kaikki voi mennä vikaan.

Jälkikäteen mietin sukupuolen moninaisuutta ja muunsukupuolisuutta, joustavaa sukupuolisuutta, joka ei mahdu krouviin kaksijakoon. Kuinka paljon vähemmän meillä olisi kärsimystä ylipäätään, jos kaksinapaista sukupuolitodellisuutta alettaisiin yleisesti pitää old schoolina. Josko viimein meillä olisi rikkaampi sukupuolijako? Voisivatko ihmiset olla mitä ovat, määritellä sukupuolensa itse. Enemmän sukupuolisensitiivisyyttä – sanon itselleni.

Lauantaina Mad Housessa Feministinen salaseura. Olen treffeille menossa, salaseuran deittishowspektaakkelin uuden versioon.

Aiemmin ilmestyneet Hanna Helavuoren Merkinnät työpäiväkirjasta

TINFO PALVELEE

Uudet eurooppalaiset yleisöt -kansainvälistymisohjelma | Haku 31.1.2018 mennessä

Uusien teatteri- ja esitystaidetuotantojen kansainvälistymisohjelma 2018-2020

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Teatterin tiedotuskeskukselle (TINFO) kolmevuotisen hankeapurahan, jonka turvin suomalaiset teatterintekijät ja esitystaiteilijat (tarpeen tullen koko esittävien taiteiden cross-over -taiteilijakunta) luovat taiteellisia ja tuotannollisia yhteyksiä eurooppalaisiin festivaaleihin, vierailunäyttämöihin, residensseihin ja agentuureihin.

TINFO avaa nyt julkisen haun kaikille Suomessa toimiville työpareille, työryhmille ja yhteisöille, joiden tavoitteena on suuntautua taiteen tekemisessään Suomen rajojen ulkopuolelle. Kansainvälistymisohjelmaan valittaville palkataan ulkomainen mentori, jonka kanssa käynnistetään tiivis tuotannollis-taiteellinen yhteistyö, joka tapahtuu Suomessa ja ulkomailla.

Hakuaika: 1.12.2017-31.1.2018

Haku on englanninkielinen ja se tehdään sähköisellä webropol-lomakkeella https://www.webropolsurveys.com/S/98BE3202CBE9A807.par

Tarvittava liite:
Alustava budjetti 2018-2020 = kustannusarvio + rahoitussuunnitelma

Valmis budjettipohja löytyy täältä: https://www.tinfo.fi/documents/budget-sample-malli-tinfo.xlsx

Budjetti lähetetään hakuajan loppuun mennessä sähköpostitse: haku(a)tinfo.fi

Lue lisää

Ansökninsinfon på svenska


Vielä ehdit ilmoittaa: Kesäteattereiden 2017 katsojamäärät

Hei kesäteatterilainen!

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) kerää tietoja kesän 2017 esityksistä ja niiden katsojamääristä. 

Tiedot voit antaa nopeasti täytettävällä lomakkeella.

Esitys- ja katsojatiedoista on paljon hyötyä, kun teemme kesäteatteritoimintaa tukevaa viestintää. Joten iso kiitos jo etukäteen, kun olet mukana!

Kyselyä koskevat tiedustelut: TINFO / tiedottaja Sari Havukainen, sari.havukainen(a)tinfo.fi


Ammattiteattereiden kevään ensi-illat listattuna verkkosivuilla

Listaamme ammattiteattereiden ensi-iltatiedot ensi-ilta -tietokantaan.

Ensi-iltoja voit selata täältä: tinfo.fi/ensi-illat

Lähetä oman teatterisi ensi-iltatiedot sähköpostitse osoitteeseen tinfo(at)tinfo.fi.  

Kirjoita viestin otsikoksi "Kevään ensi-illat". Ensi-iltatiedoissa tulisi näkyä esityksen nimi, ensi-iltapäivämäärä, kirjailija, ohjaaja, dramaturgi sekä lyhyt sisältökuvaus. Merkitse myös onko teos kantaesitys, lasten tai nuorten teatteria tai yhteistuotanto.

UUTISIA

Ehdotus taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksen uudistamiseksi valmistunut

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että teatteri- ja orkesterilaki korvataan esittävän taiteen edistämisestä annettavalla lailla. Laki kattaisi yleisesti kaikki esittävän taiteen muodot. Myös museolaki uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Rahoitusta myönnettäisiin sekä laskennallisina valtionosuuksina että erilaisina harkinnanvaraisina tukina. 

Esittävälle taiteelle tulisi yksi yhteinen yksikköhinta. Yksikköhintaa voitaisiin painottaa toiminnan luonteeseen perustuvilla kertoimilla (painokerroinmalli) tai kulttuuripoliittisilla perusteilla. Valtionosuusprosentti olisi 39. Rahoituksen myöntäminen perustuisi kolme- tai kuusivuotiseen rahoitussuunnitelmaan.

Taiteen vapaan kentän toiminta-avustusten kriteereitä ja tukimääriä ehdotetaan muutettavaksi. Toiminta- avustuksia myönnettäisiin yksivuotisina tai kolmivuotisina ja avustuksen saamisen ehdot vaihtelisivat avustuksen mukaan. Lisäksi voitaisiin myöntää viisivuotisia kehittämisavustuksia. Toiminta-avustuksia voitaisiin myöntää myös tuotantotaloille ja -alustoille. Niille toimijoille, jotka eivät täytä toiminta-avustuksen saamisen edellytyksiä, voitaisiin myöntää kertaluontoinen erityisavustus. 

Työryhmän ehdotukseen liittyy viisi eriävää mielipidettä. Seuraavaksi ehdotus lähtee laajalle lausuntokierrokselle.

Julkaisu Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:1). Työryhmän ehdotus.

Lisätietoja:
työryhmän varapuheenjohtaja, ylijohtaja Riitta Kaivosoja, OKM, 02953 30129

Lausunnot ja kannanotot:
Näyttelijäliitto pettynyt teattereiden rahoitusuudistukseen
Suomen Teatterit Ry:n lausunto Valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2018


Pipsa Longan näytelmästä kantaesitys ruotsinkielisenä käännöksenä

Pipsa Longan kirjoittama näytelmä Toinen luonto saa kantaesityksensä ruotsinkielisenä käännöksenä. Sofia Aminoffin kääntämä Den andra naturen tulee maaliskuussa ensi-iltaan Viiruksessa, jonne teoksen ohjaa Anni Klein. Suomeksi alunperin kirjoitettu näytelmä nähtiin lukudraamana Kotimaisen näytelmän festivaalilla vuonna 2015, mutta minkään teatterin ohjelmistoon alkukielistä tekstiä ei ole vielä tehty.

Toinen luonto on eettinen kertomus ihmisenä ja eläimenä elämisestä. Pipsa Lonka on myös aiemmin käsitellyt ihmisen pienuutta suhteessa universumiin. Hänen näytelmänsä Lauluja harmaan meren laidalta voitti ensin kansainvälisen New Baltic Drama 2011 -kilpailun, sitten parhaan kantaesitetyn näytelmän Lea-palkinnon 2014. Tuolloin samana vuonna kansainvälinen menestys jatkui Heidelbergin Stückemarktissa teokselle myönnetyllä palkinnolla, ja näytelmä käännetty yhteensä seitsemälle kielelle. Toinen luonto on olemassa myös englanninkielisenä käännöksenä, kääntäjä Kristian London.

Pipsa Longan näytelmien esitysoikeuksia valvoo Agency North.

Näytelmäkäännöstietokanta

(TINFO 18.1.2018)


Hurjien näkyjen Ice teatteriin ensin Virossa, sitten Suomessa

Klockriketeaternin ja Von Krahl Teaterin yhteistuotanto perustuu venäläiskirjailija Vladimir Sorokinin romaaniin. Esitys saa ensi-iltansa Tallinnassa 26.1.2018.

Sorokinin kulttiromaanin pohjalta dramatisoitu näyttämöteos Ice sukeltaa satiirin keinoin fasistiseen mielenmaisemaan ja ihmisen sisäiseen paloon etsiä merkitys elämälleen. Vuonna 2002 venäjäksi ilmestyneen romaanin teemat ovat tällä hetkellä ajankohtaisempia kuin toivoisi; ihmiskunta on jakautumassa yhä voimakkaammin kahtia, nationalismi nostaa päätään, eikä historiasta ole opittu mitään.

Niin teoksessa kuin teatterilavalla ääni annetaan jäisen vasaran iskusta selvinneille lahkolaisille, heränneille, jotka osaavat puhua sydämellään. Heidän elämäntarinoidensa kautta esitys käsittelee mm. ideologian syntymistä, kehittymistä, romahdusta sekä romahduksen jälkeistä tyhjiötä. Tämä tyhjiö on tunnistettavissa tällä hetkellä monessa maassa päätään nostavan nationalismin taustalla.

“Ice kertoo asioista, jotka tapahtuvat Suomessa, Euroopassa ja maailmassa juuri nyt mutta tekee sen yllättäen ja lämmöllä manipuloiden. Katsoja tunnistaa itsessään halun uskoa hyvään ja ummistaa silmänsä sulavalta jäältä, väkivallalta ja valehtelulta. Syntyy erityinen kauhun ja kauneuden näyttämö, jossa monet yhtäaikaiset maailmat hengittävät päällekkäin synnyttäen hurjia, koskettavia ja yllättäviä näkyjä”, kertoo esityksen ohjaaja Essi Räisänen.

Sorokinin kansainvälisesti ylistetystä romaanista ei ole aikaisemmin nähty suomalaista tai virolaista näyttämöversiota. Sitä ei myöskään toistaiseksi ole käännetty suomeksi.  Ruotsiksi Icen käänsi Ben Hellman vuonna 2006.

Esitys toteutetaan helsinkiläisen Klockriketeaternin ja tallinnalaisen Von Krahl Teaterin yhteistuotantona. Suomalais-virolaisessa yhteistyössä on mukana näyttävä joukko molempien maiden teatterikenttien kärkinimiä.

Suomen ensi-iltansa Ice saa 21.3.2018 Viiruksen tiloissa, ja myöhemmin keväällä esitys vierailee myös Suomen Kansallisteatterissa.

Tuotanto: Klockriketeatern – Finland’s International Nomad Theatre ja Von Krahl Teater
Esitys on monikielinen.

Lisätietoja:
Teatterinjohtaja Dan Henriksson, dan.henriksson(a)klockrike.fi
Tuottaja Eeva Bergroth, eeva.bergroth(a)klockrike.fi

www.klockrike.fi
www.vonkrahl.ee


Christoffer Mellgren och Linnea Stara är Labbets nya verksamhetsledare

Styrelsen för Labbet har valt Christoffer Mellgren och Linnea Stara till nya verksamhetsledare. Under våren 2018 inleder de planeringen av den kommande verksamheten och arbetar från början av hösten båda på halvtid för Labbet.

Christoffer Mellgren är dramatiker och dramaturg utbildad vid Dramatiska institutet i Stockholm (numera Stockholms dramatiska högskola). Sedan 2010 har han arbetat som dramaturg på Teater Viirus och Svenska Teatern, med föreställningar som Förvandlingen och senast Landet.

Linnea Stara är teatervetare utbildad vid Helsingfors universitet och f.d. teaterkritiker. Hon har sedan 2013 arbetat som dramaturg på Svenska Teatern. Hon gjorde utredningen Teaterfältets aktörer: De finlandssvenska teatrarnas förutsättningar (2013) på beställning av Svenska kulturfonden.

Labbet r.f. är en förening som arbetar för att öka kvaliteten och kvantiteten av den dramatik som skrivs och spelas på svenska i Finland. Föreningen grundades 2005 och betjänar hela det finlandssvenska teaterfältet.


Bravo -teatterifestivaali nuorelle yleisölle täyttää 10 vuotta  

Kansainvälinen teatterifestivaali Bravo! juhlii 10-vuotissyntymäpäiviään. Festivaalin ohjelmassa on kahdeksan kansainvälistä esitystä sekä kaksi kotimaista ensi-iltaa. Esityksiä saapuu eri puolilta maailmaa: Israelista, Etelä-Koreasta, Belgiasta, Iso-Britanniasta, Tanskasta, Italiasta, Virosta ja Suomesta. Esitykset sekä runsas oheisohjelma valtaavat pääkaupunkiseudun kulttuuritalot 10.-18.3.2018. Esityksiä on kaikille ikäryhmille vauvoista teini-ikäisiin.

Festivaalin ohjelmisto

Lapsiraati arvioi festivaaliesitykset

Festivaali juhlii syntymäpäiviään näkyvästi eri puolilla pääkaupunkiseutua myös perinteisten kulttuuritilojen ulkopuolella. 10-vuotiaat pääkaupunkiseudun lapset kutsutaan juhlaan diskotanssin merkeissä. Helsingin, Espoon ja Vantaan kirjastoautoissa kiertää festivaaliviikolla katkelma Fillariteatterin nukketeatteriesityksestä Makkarapiruetti. Festivaaliesitykset arvioi perinteiseen tapaan Lapsiraati, Teatteri Ilmi Ö:n johdolla.

Bravo! toimii myös valtakunnallisesti merkittävänä tekijöiden ja lastenkulttuurin toimijoiden kohtauspaikkana. Bravo! -festivaalin järjestää lasten- ja nuortenteatterijärjestö Suomen Assitej ry yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kulttuuripalvelujen ja muiden partnereiden kanssa.

Lisätiedot: tuottaja Venla Haanpää, venla.haanpaa(a)assitejfi.org, + 358 44 0866355  

Aikataulut, lisätiedot esityksistä ja esityspaikat löytyvät osoitteesta www.bravofestivaali.fi 


Taike: Liikkuvuusapurahat jaettu

Taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunta on jakanut liikkuvuusapurahoja yli 100 000 euroa. Apurahan sai 73 taiteilijaa tai työryhmää. Hakijoita oli 307.

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen. Liikkuvuusapurahaa voi saada ulkomaanmatkojen kuluihin.  
 
Matkan tulee liittyä taiteellisesti tai taiteenalan kannalta merkittävään projektiin, jonka yhteydessä hakija esiintyy tai esittää taidettaan Suomen ulkopuolella. Liikkuvuusapurahaa voi saada myös taiteilijaresidenssissä työskentelyyn.

Liikkuvuusapurahoilla on jatkuva haku, mutta hakemus pitää lähettää ennen matkan alkua. Apurahoista päätetään kolme kertaa vuodessa. Marraskuussa päättyneessä haussa oli mahdollista hakea sekä loppuvuoden 2017 että alkuvuoden 2018 matkoihin.

Lista liikkuvuusapurahan saajista 

Taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimistä. Se päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista.

Lisätietoja:
Kirsi Väkiparta, erityisasiantuntija, kirsi.vakiparta(a)taike.fi, 0295 330 724

Seuraavien Liikkuvuusapurahojen haku on auki 28.2.2018 saakka


Taideyliopiston tutkimuspaviljongille säätiörahaa

Taideyliopisto ja Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö ovat sopineet yhteistyöstä Taideyliopiston tutkimuspaviljongin toteuttamiseksi Venetsian biennaalin yhteyteen vuonna 2019.  

Tutkimuspaviljonki tekee näkyväksi Taideyliopiston tutkimusta ja taiteilijakoulutusta maailman tunnetuimmassa nykytaidefestivaalissa. Samalla se tuo uudenlaista ilmaisua ja toimintaa perinteiseen biennaalikontekstiin. Tutkimuspaviljonki toteutetaan vuonna 2019 kolmatta kertaa.

”Taideyliopiston tutkimuspaviljonki on kiinnostava avaus, joka edistää uutta Euroopan laajuista tutkimusyhteistyötä ja verkostoitumista. Säätiömme haluaa yhteistyön avulla tukea Taideyliopiston asemaa taiteellisen tutkimuksen kansainvälisenä edelläkävijänä”, sanoo Georg Ehrnrooth, Louise ja Göran Ehrnroothin säätiön hallituksen puheenjohtaja.

”Tutkimuspaviljongissa kohtaavat eri taiteenalat sekä tutkimus. Taiteellisen tutkimuksen ja nykytaiteen välistä suhdetta pohditaan paviljongissa temaattisesti jäsennettyjen luovien prosessien kautta. Paviljonki on myös kohtaamispaikka monimuotoisille taiteellisen tutkimuksen tapahtumille”, kertoo Taideyliopiston Kuvataideakatemian uusi dekaani Jan Kaila.  

Haastattelupyynnöt:
Vastaava viestintäpäällikkö Eveliina Olsson, 050 598 6492, eveliina.olsson(a)uniarts.fi

Lue koko uutinen

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


PUBLICS Talks: Gediminas Urbonas | 24 Jan 2018, Helsinki

On 24th of January at 5pm you are welcome to join us at PUBLICS for Gediminas Urbonas’s talk: The Pro-test Lab case: Organizational Aesthetics and Emotional Infrastructure.

Since 1990's when Lithuania re-established independency it´s public space and landmark buildings have trampled underfoot of privatisation, property development and demolition. While bulldozing monuments of the past memory, modernist aesthetic values and utility of the space are also forgotten.  

In 2005 Gediminas Urbonas and his partner Nomeda started The Pro-test Lab as a call to reclaim public space in the city of Vilnius, Lithuania— in particular, to keep the city's largest cinema, Lietuva, from being demolished. This intervention addresses memory, trauma and emotions attached to public space, while combining public discussions, exhibitions, a media channel, performances, an educational program, a series of petitions and even legal actions, all calling into question national development policies and territorial planning. As the project unfolded art practice woven in and through the Pro-test Lab developed as a network of complex relationships.  

To understand the complexity of  the relations, a model of "emotional infrastructure" was developed. Based on the search for alternatives to a restrictive economic rationality the model aims to form modes of civic engagements that suggest artistic forms of non-violent social and cultural engagement as alternatives to formal planning and city development.

Gediminas Urbonas recently edited Public Space? Lost and Found (SA+P Press; MIT Press, 2017) together with Ann Lui and Lucas Freeman, which brings together artists, planners, theorists and art historians in an examination of the complex interrelations between the creation and uses of public space and the roles that public art plays therein.

Gediminas Urbonas, an artist, activist, and educator, is an Associate Professor in MIT's School of Architecture and Planning and Director of the MIT Program in Art, Culture and Technology.

Publics
Sturenkatu 37-41 4b, Helsinki
 
info(a)publics.fi  
publics.fi


Poseeraamisia ja itsensä ylittämisiä. FM Marja Silden väitöstilaisuus | 27.1.2018, Helsinki

FM Marja Silden väitöstilaisuus on lauantaina 27.1 2018 kello 10 Helsingin yliopistossa.

Väitöskirja Poseeraamisia ja itsensä ylittämisiä: Habituksen esteettinen muokkaaminen 1980-luvun Helsingin kaupunkikulttuurin murroksessa on luettavissa E-thesis-palvelussa 22.1.2018 lähtien.

Vastaväittäjänä on professori Annette Arlander Taideyliopistosta.

Väitöskirjassa tarkastellaan habituksen esteettistä muokkaamista jokapäiväisen elämän sekä teatterin käytännöissä. Työssä analysoidaan rinnakkain helsinkiläisten niin kutsuttujen futuristiklubbaajien taiteenomaisessa käytännössä (n. 1981-1985) ja Jouko Turkan näyttelijäkoulutuksessa (1981-1985) vallinneita luovan toimijan ja taiteilijahabituksen tuottamisen tapoja kriittisenä kulttuurisena esityksenä ja vastauksena kaupunkikulttuurin murrokselle.  
 
Teatteritieteen alaan kuuluvassa ja esitysanalyysiin keskittyvässä työssä hyödynnetään työssä kehitettyä habitus-analyysiä sekä monitieteistä lähestymistapaa.

Väitöstilaisuuden paikka: Helsingin yliopiston Päärakennuksen AUD XIII, 3. krs sisäänkäynti Unioninkatu 34 puolelta.


Joutavat Nukketeatteripäivät | 2.-3.2.2018, Lappeenranta

Joutavanpäiväinen on usein juuri sitä, mitä tarvitaan, että elämä maistuu elämisen arvoiselta.

Joutavat Nukketeatteripäivät on Lappeenrantalainen festivaali, joka juhlii suomalaista nukke- ja esineteatteria sekä visuaalista teatteria.Helmikuussa ohjelmisto vie aikuiset ja lapset tunnemaisemiin. Ohjelmistossa mm. Laura Sillanpään traaginen, absurdi ja koominen tarina naisen ja ravun yhteiselosta pe 2.2.2018 klo 20 Taidekoulu Estradilla.
 
Lisätiedot festivaalista


Suomalaisen nukketeatterin päivä | 11.2.2018

Suomalaisen Nukketeatterin päivää juhlitaan jälleen 11.2.2018 ja se on juhlan paikka! Suomen Unima palkitsee tällöin vuoden 2017 Nukketeatteriteon ja viimevuotinen palkinnonsaaja Satuteatteri Punahilkka julkaisee Nukketeatterijulistuksen vuodelle 2018.  
 
Miten sinä vietät Nukketeatterin päivää? Lähetä meille tietoa ja kuvia: unimafinland(a)gmail.com
Julkaisemme ne Facebookissa.

www.unima.fi      


Taideparlamentti avaa Taidetoimikuntien 50-juhlavuoden | 13.2.2018, Helsinki

Nykymuotoinen taiteilijatuki sai alkunsa eduskunnan päätöksellä 50 vuotta sitten. Miten taiteen ja taiteilijan julkinen tuki vastaa nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin? Millaisia investointeja tulevaisuuteen tarvitaan tänään?

Kutsumme sinut laajapohjaiseen Taideparlamenttiin 13.2.2018 keskustelemaan taiteen ja taiteilijan julkisen tuen tulevaisuudesta.

Luvassa on poliittisten päättäjien paneeli, taideneuvoston kyselytunti ja taiteen tulevaisuus -puheenvuoro. Iltapäivällä pureudutaan taidetoimikuntatyön kehittämiseen.

Ilmoittaudu viimeistään 19.1.2018: http://taideparlamentti.wellevent.fi/  

Lämpimästi tervetuloa!

Minna Sirnö
Johtaja
Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Risto Ruohonen
Puheenjohtaja
Taideneuvosto

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


OKM:n Erityisavustukset kulttuuriviennin ja -matkailun kehittämiseen | Haku 6.2.2018 mennessä

Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuuriviennin ja kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin. Avustukset myönnetään erityisavustuksina.

Hakuaika päättyy 6.2.2018 klo 16.15

Kulttuuriviennin avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 2,5 miljoonaa euroa ja kulttuurimatkailun avustuksiin yhteensä 200 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Lue OKM:n verkkosivuilta lisää avustusten hakemisesta ja perusteista ja esimerkiksi From Start to Finnish -avustuksesta, jota voidaan myöntää Edinburgh Fringe -festivaalille osallistumista varten: minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kulttuuriviennin-ja-kulttuurin-matkailullisen-tuotteistamisen-avustukset

Päätökset pyritään tekemään viimeistään huhtikuussa 2018, From Start to Finnish -avustukset kuitenkin jo maaliskuussa. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Arviointiryhmä antaa asiantuntijalausunnon kulttuuriviennin hakemuksista.


Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman erityisavustukset | Haku 15.2.2018 mennessä

Avustus on tarkoitettu rajat ylittävää yhteistyöstä Venäjän kanssa harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan projektiyhteistyötä Venäjän kanssa.

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Hakuaika päättyy 15.2.2018 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin noin 500 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Hakemusten käsittelyn, arvioinnin ja päätöksenteon edellyttämä aika riippuu hakemusten määrästä ja se kestää 3-4 kuukautta. Haun määräajan jälkeen hakemusten käsittelystä ei anneta väliaikatietoja. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Yksittäisiä projektiavustuksia, joista on käyty hankeneuvottelut Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa Pietarissa 21.-22.9.2017, ei haeta tästä hausta, vaan kyseiset hakemukset tulee osoittaa Suomi-Venäjä-Seura ry:lle. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Suomi-Venäjä-Seura ry:lle Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman määrärahasta tähän tarkoitukseen enintään 50 000 euroa.

Lue lisää

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Teoksia Teatterikorkeakoulun julkaisusarjoihin | Haku 31.1.2018 mennessä

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta etsii uusia teoksia julkaisusarjoihin 11.-31.1.2018 välisenä aikana. Toimikunnalta voi hakea rahallista avustusta, julkaisulupaa julkaisuhankkeelle tai esittää muita julkaisutoimintaan liittyviä avauksia.

Lisätietoja


Tarjouskilpailu Kalasataman tapahtumista | Haku 21.2.2018 mennessä

Kalasatamaan haetaan nyt tapahtumia, esityksiä ja muita kulttuuri- ja taidehankkeita neljättä kertaa järjestettävällä tarjouskilpailulla.   

Kalasataman tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen alueen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia.  

Tarjouksen jättäjän tulee olla rekisteröitynyt yhteisö, esimerkiksi taiteen ammattilaisyhteisö, taidelaitos tai asukasyhdistys.

Tarjoukset tulee jättää 21.2.2018 kello 16 mennessä.  
 
Lisätietoa tarjouskilpailusta, tarjouksen jättämisestä ja aluerajauksesta löytyy täältä


Festival of Instant Choreography hakee esityksiä ja keskustelijoita| Haku 23.2.2018 mennessä

Festival of Instant Choreography järjestetään Höyhentämössä Helsingissä 27.-29.4.2018. Festivaalin tarkoituksena on esittää uusia näkökulmia esitysdramaturgian käsitteeseen, sekä haastaa perinteisiä koreografian tekemisen ja koreografisen ajattelun tapoja. Ohjelmistohaku on alkanut. Ehdotuksesi ohjelmistoon voi olla muodoltaan kevytrakenteinen esitys, demo, työpaja, tai vaikka innovatiivinen yleisön osallistamiskonsepti.  
 
Lisäksi haemme keskustelijoita paneeliin, jonka aiheena on “rakkaus ja ihminen”. Festivaali tarjoaa tilan ja tekniikan, sekä korvaukset esiintymisestä, työpajan tai konseptin vetämisestä ja paneeliin osallistumisesta.

Huom! Kun mietit valmiin esityksesi soveltumista festivaalillemme, otathan huomioon Höyhentämön tila- ja tekniset rajoitukset. Ehdotukset myös Höyhentämön ulkopuolisiin tiloihin huomioidaan ilolla.

Lähetä ehdotuksesi sähköpostitse osoitteeseen ficfestival(a)hoyhentamo.fi viimeistään perjantaina 23.2.2018.

Lue lisää


Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura etsii kirjoittajia | Haku 8.4.2018 mennessä

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura etsii kirjoittajia vuoden 2018 vuosikirjaan. Vuosikirjaan voi tarjota kulttuuripolitiikkaa käsitteleviä tieteellisiä artikkelikäsikirjoituksia tai muita tekstejä (mm. lektiot, katsaukset, kirja-arviot). Käsikirjoitukset pyydetään lähettämään 8.4.2018 mennessä.  
 
Lisätietoja ja kirjoitusohjeet löytyvät seuran verkkosivuilta

KOULUTUKSIA

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu | Haku 24.1.2018 mennessä

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu valitsee uusia opiskelijoita seuraavan kerran keväällä 2018.

Hakuaika syksyllä 2018 alkavaan koulutukseen on 9.-24.1.2018.  

Hakemusten ennakkotehtävineen ja liitteineen on oltava perillä Teatterikorkeakoulun hakijapalveluissa viimeistään 24.1.2018 klo 15.

Lue lisää ja katso valintaopas: 2018


Info esittävän taiteen ja musiikin opiskelusta Turun Taideakatemiassa| 7.3.2018, Turku

Tervetuloa tapaamaan Turun AMK:n Taideakatemian esittävän taiteen ja musiikin opiskelijoita ja opettajia ke 7.3.2018 klo 17.00-18.30 Taideakatemian Köysiteatterin aulaan (Linnankatu 56, Turku, käynti Varvintorin puolelta).

Tilaisuudessa saat tietoa sirkuksen, teatterin, tanssin ja musiikin opiskelun arjesta.

Kevään yhteishaussa on haku seuraaviin koulutuksiin:

• musiikkipedagogi AMK
• teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK teatteri/nukketeatteri
• teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK sirkus
• tanssinopettaja AMK

Korkeakoulujen yhteishaku: 14.-28.3.2018

Hakuohjeet ja lisätietoja: www.opintopolku.fi

Esittävän taiteen ja musiikin koulutus – 4 vuotta – 240 opintopistettä.

Lisätietoa tilaisuudesta:
Esittävän taiteen koulutusvastaava Minna Haapasalo • minna.haapasalo(a)turkuamk.fi
Musiikin koulutusvastaava Erkki Lahesmaa  erkki.lahesmaa(a)turkuamk.fi

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Metamorfoosin kevään kurssit

Metaworkshops Kevät 2018

17.-21.2.2018   Maailman pienin naamio  -punainen nenä (25h)
9.-11.3.2018  Neutraalinaamio  -esiintyjän tietoinen keho (15h)
7.-8.4. ja 27.-29.4.2018   Ajatteleva keho: Corporeal Mime, viikonloppu 1 (12h), viikonloppu 2. (15h)
4.-6.5.2018 Ekspressiivinen naamio  -fyysinen roolinrakennus ja sanaton tarinankerronta (15h)

Teatteri Metamorfoosi järjestää työpajoja esittävän taiteen laajalla kentällä; mm. teatterin, sirkuksen ja nukketeatterin tekijöille.

Naamioiden käyttö, miimi ja ylipäätään fyysinen lähestyminen esittävään taiteeseen antavat ominaisleimansa opetustarjonnalle. Naamionvalmistus voidaan integroida myös osaksi näyttelijäntyön opetusta. Kurssit räätälöidään tilaustyönä, joten ne soveltuvat yhtä hyvin ammattilaisille, ammattiin opiskeleville kuin harrastajille.

Naamioita ja miimiä voidaan käyttää työvälineenä esiintyjän kehollisen ja tilallisen ilmaisun monipuolistamiseksi, missä tapauksessa aiempaa kokemusta naamioiden käytöstä ei tarvitse olla.

Suunnittelemme ja toteutamme myös ammattilaisille tai esittävän taiteen ammattiin opeskeleville suunnattuja pitkäkestoisia naamioteatteriesityksiin tähtääviä koulutusprojekteja.

Teatteri Metamorfoosin lähestymistapa opetustyöhön on saanut voimakkaasti vaikutteita ranskalaisesta Lecoq-teatteripedagogiikasta, jonka kasvatteja teatterin perustajajäsenet ovat.

Pedagoginen ote on läsnä myös Teatteri Metamorfoosin omissa taiteellisissa tuotannoissa. Pyrimme pitämään yllä tutkivaa otetta kaikilla toiminnanaloillamme ja sisällytytämme projekteihin jäsentemme ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää koulutusta.

www.metamorfoosi.com/koulutus


Kajaanin kaupunginteatterin kurssit nuorille ja aikuisille

Kajaanin kaupunginteatteri järjestää keväällä 2018 teatteritaiteen koulutusta nuorille ja aikuisille. Luvassa on Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeen koulutusviikonloppu 15-25 -vuotiaille nuorille, teatterikoulutusta entisen Oulun lääni alueen ja sen rajakuntien aikuisille teatterinharrastajille sekä jatkoa Opeteatterille. 

Ilmaise itseäsi -koulutusviikonloppu nuorille

Kajaanin kaupunginteatteri ja Kainuun liikunta ry järjestävät 15-25 -vuotiaille nuorille teatterin ja sirkuksen koulutusviikonlopun Kajaanissa 2.-4.2.2018. Koulutusviikonlopun ohjelma koostuu näyttelijäntyön, sirkuksen, säveltämisen ja videon työpajoista, joissa nuoret pääsevät viikonlopun ajaksi keskittymään haluamaansa osa-alueeseen.  

Koulutusviikonloppu ylläpitoineen on osallistujille ilmainen, mutta paikan päällä kerätään 30 euron ruokaraha. Nuorten matkat kunnista Kajaaniin kustannetaan halvimman kulkuneuvon mukaan. Koulutukseen ilmoittautuminen on käynnissä 15.1.2018 asti.  
 
Teatterikoulutusta entisen Oulun läänin alueen aikuisille teatteriharrastajille
 
Kajaanin kaupunginteatteri järjestää 6.-8.4.2018 koulutusviikonlopun entisen Oulun läänin alueen ja sen rajakuntien aikuisille teatteriharrastajille. Koulutus on jatkoa jo perinteeksi muodostuneille opetusrupeamille, jotka on tähän saakka järjestetty Haapaveden opistolla yhteistyössä opiston kanssa.  
 
Tämän kevään koulutus järjestetään Kajaanin kaupunginteatterin tiloissa ja kurssien vetäjinä toimivat kaupunginteatterin ammattilaiset. Opetustarjonta pureutuu muun muassa näyttelijäntyöhön sekä valon, äänen ja näyttelijäntyön suhteeseen, erilaisiin tekstin lukutapoihin sekä pukusuunnitteluun, lavastamiseen ja kampaaja-maskeeraajan työhön.

Koulutukseen ilmoittautuminen on käynnissä 15.1.-12.2.2018.  
 
Opeteatteri saa jatkoa
 
Kaupunginteatterin muun opetustarjonnan ohella myös Opeteatteri saa jatkoa kuluvan kevään aikana. Starttaava Opeteatteri -projekti on järjestyksessään kolmas. Tämänkertainen projekti ei synnytä esitystä, kuten aiemmat, vaan on koulutuksellinen pitäen sisällään viisi opetuspäivää. Kevään opetuksista vastaavat näyttelijä Janne Kinnunen ja alueteatterituottaja-teatteriohjaaja Sanna Heikkinen. Opeteatterille kaavaillaan jatkoa myös kevään jälkeen.
 
Opeteatteri on keväällä 2012 perustettu kainuulaisista opettajista koostuva ryhmä, jonka jäsenet ja toimintatavat vaihtuvat kulloisenkin projektin myötä. Opeteatterissa olennaista on koulutuksellisuus. Projektien aikana opettajat kasvattavat omaa tietotaitoaan niin teatterin tekemisestä kuin soveltavan draaman käytöstä. Tämän toivotaan lisäävän opettajien draamapedagogisia ja taiteellisia valmiuksia hyödyntää toiminnallisia keinoja omassa työssään sekä juurruttaa draama osaksi koulujensa arkea.

Lisätietoja Opeteatterista

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Teater Viirus söker en marknadsförings- och försäljningskoordinator | Ansök senast 31.1.2018 

Vill du bli del av en dynamisk teater och vara med och utveckla verksamheten? Jobba självständigt men vara delaktig av en stark arbetsgemenskap? Växelverka med publiken och bidra till att skapa helhetsupplevelser? Då är det kanske du som är Viirus nya marknadsförings- och försäljningskoordinator!  

Viirus är en demokratisk teater som gör relevant scenkonst på svenska. Viirus består av drygt tio fast anställda personer, inklusive en fast ensemble, samt ett femtiotal frilansare på årsbasis. Vi verkar sedan hösten 2017 i nya lokaler på Busholmen.  

Viirus lediganslår nu tjänsten som marknadsförings- och försäljningskoordinator.

Är det dig vi söker? Som marknadsförings- och försäljningskoordinator planerar, verkställer och utvecklar du teaterns marknadsföring. Du ansvarar för gruppbokning och försäljning av våra produktioner. Du har budgetansvar och överser teaterns interna kommunikation. Du fungerar också som koordinator för våra turnerande föreställningar.  

Vi värdesätter ett resultatinriktat arbetssätt, försäljningserfarenhet, flexibilitet, initiativförmåga och vana att arbeta självständigt. Vi önskar att du är van att navigera bland olika mediaplattformer och besitter utmärkta kunskaper i svenska, finska och engelska.  

Tveka inte! Skicka din ansökan med bifogad CV till viirus(a)viirus.fi eller Viirus rf, Medelhavsgatan 14, 00220 Helsingfors senast 31.1.2018. Frågor kan riktas till Johanna Welander på adressen johanna.welander(a)viirus.fi, eller per telefon tisdag 23 januari på numret 0400-773661 (kontorstid). Läs mera om Viirus kommande verksamhet på www.viirus.fi.


Suomen Kansallisooppera ja -baletti hakee tuottajaa | Haku 31.1.2018 mennessä

Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr hakee baletin tuottajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vastuullasi on baletin tuotantojen projektijohtaminen baletin taiteellisen johdon alaisuudessa, liittyen mm. ensi-iltoihin, repriisiteoksiin, kiertueisiin sekä muuhun baletin toimintaan. Tehtäviisi kuuluu myös mm. yhteydenpitoa taiteellisiin työryhmiin ja aikatauluihin liittyvää suunnittelua.

Edellytämme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, tuottajan työkokemusta usean vuoden ajalta, taiteen ja kulttuurin tuntemusta, projektiosaamista, oma-aloitteisuutta, kokemusta kansainvälisestä työympäristöstä, erinomaisia ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja, suunnitelmallisuutta sekä edellytyksiä useiden tuotantojen samanaikaiseen hallintaan ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Edellytämme lisäksi erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Suomen Kansallisooppera ja -baletti tarjoaa kansainvälisen ja inspiroivan työympäristön keskeisellä paikalla Helsingin ytimessä.

Baletin taiteellinen suunnittelupäällikkö Sampo Kivelä antaa tehtävästä lisätietoja ke 24.1.2018 klo 10.00-11.30 sekä  ma 29.1.2018 klo 13.00-14.00 välisinä aikoina puh. (09) 4030 2479.

Pyydämme sinua jättämään hakemuksesi 31.1.2018 mennessä

Lue koko ilmoitus ja tee hakemus


Rauman Kaupunginteatteri hakee naisnäyttelijää | Haku 31.1.2018 mennessä

Rauman Kaupunginteatteri hakee naisnäyttelijää määräaikaiselle kahden vuoden kiinnitykselle ajalle 1.8.2018-31.7.2020. Hakijoilta edellytämme alalle sopivaa koulutusta. Ensisijaisena kelpoisuusvaatimuksena on näyttelijäntyön ylempi korkeakoulututkinto. Laulutaito katsotaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa Rauman Kaupunginteatterin taiteellinen johtaja
Otto Kanerva otto.kanerva(a)raumanteatteri.fi

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi valokuvan, ansioluettelon ja palkkatoivomuksen kera 31.1. mennessä osoitteeseen:  
hakemukset(a)raumanteatteri.fi


Jyväskylän kaupunginteatteri etsii viestintä- ja tuotantokoordinaattoria | Haku 6.2.2018 mennessä

Viestintä- ja tuotantokoordinaattori Jyväskylän kaupunginteatterissa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen. 

Toimit teatterin markkinointi- ja viestintätiimissä osallistuen monipuolisesti teatterin ulkoisen ja sisäisen viestinnän hoitamiseen. Osallistut myös teatterin tuotantojen ja vierailujen valmistelun ja toteutuksen koordinointiin. Olet omimmillasi niin isojen viestinnällisten kokonaisuuksien kuin teatterin pienten käytännön asioiden hoitamisessa.

Arvostamme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta ja alan työkokemusta. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisukykyä, erinomaisia tietoteknisiä valmiuksia sekä hyvää yleissivistystä. Teatterialan tuntemus katsotaan eduksi. Työ edellyttää matkustamista ja viikonlopputyötä.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Teatterialan työehtosopimuksen mukaisesti.

Tehtävä täytetään 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Hakuaika 16.1.2018 - 6.2.2018 klo 14.00

Organisaation kuvaus

140 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Yhteystiedot
Teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen ke 24.1.2018 klo 8.00-12.00 puh. 050 311 8705 ja
markkinointipäällikkö Jouni Huhtaniemi ma 29.1.2018 klo 9.00-13.00 puh. 040 556 9810.

Hae työpaikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/jyv-03-4-18-0


Itä-Suomen tanssin aluekeskukseen taiteellinen johtaja | Haku 12.2.2018 mennessä

Itä-Suomen tanssin aluekeskus (ITAK) etsii määräaikaiseen työsuhteeseen tanssitaiteen ammattilaista, jolla on näkemystä ja kokemusta taiteellisten sisältöjen ja ohjelmistojen suunnittelusta. Taiteellisen johtajan tehtävänä on suunnitella Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen toimintojen sisältöjä (mm. osatuotannot, festivaalit, vierailuesitykset) ja toimia linkkinä ITAK:n ja alueella toimivien taiteilijoiden välillä.  

Taiteellisen johtajan tehtävänä on lisäksi ylläpitää ja kehittää ITAK:n valtakunnallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Taiteellinen johtaja tekee tiivistä yhteistyötä ITAK:n muun henkilökunnan ja hallituksen kanssa. Työ edellyttää hyviä yhteistyötaitoja sekä erinomaista taiteellisten ja pedagogisten sisältöjen tuntemusta. Työnkuvaan ei sisälly oman taiteellisen työn tekemistä.  

Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen tehtävänä on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti ammatillisen tanssitaiteen tunnettuutta ja kehittymistä Itä-Suomessa sekä edistää tanssitaiteen saatavuutta ja saavutettavuutta alueella, lisätä tanssitaiteilijoiden työllistymisen yleisiä edellytyksiä ja edistää tanssitaiteilijoiden verkostoitumista muihin toimijoihin. ITAK:n toiminta-alue on Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Toiminta pyrkii vahvistamaan alueen kulttuuritarjonnan monimuotoisuutta, ammattitaiteen roolia ja saavutettavuutta osana paikalliskulttuuria.  
 
Lähetä hakemuksesi, CV ja palkkatoiveesi (PDF-muodossa) osoitteeseen itak(a)itak.fi maanantaihin 12.2.2018 mennessä.  
 
Lisätietoja: Eeva Eloranta, toiminnanjohtaja, eeva.eloranta(a)itak.fi, 044 0553009

Yhteystiedot: Tanssitaiteen tuki ry / Itä-Suomen tanssin aluekeskus  
Työpaikan osoite: Sotku, Suokatu 42/2, 70110 Kuopio
Palkkaus: Palkkatoive  
Työkokemus: 1-5 vuotta  
Työ alkaa: 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan  
Työaika: 50 %  
Työn kesto: 1.8.2018-31.12.2019  
Haku päättyy: 12.2.2018


Kesätyöpaikat Savonlinnan Oopperajuhlien tuotannossa | Haku 15.2.2018 mennessä

Kesätöitä tarjolla Savonlinnan Oopperajuhlien tuotatannossa eri osastoilla: Näyttämö- ja yleistekniikka, Valo- ja sähköosastot, Kuorma-auton kuljettajana ja Näyttämöavustajina.

Lähetä vapaamuotoinen työhakemus sähköpostitse osoitteeseen p_assistant(a)operafestival.fi.  

Työsuhde on määräaikainen, harjoitukset kesäkuussa, esitykset heinäkuussa ja elokuun alussa. Työsuhteen kesto 5-7 viikkoa riippuen missä produktiossa työskentelee.

Ennen valintaa kaikille avustajaksi hakeneille järjestetään haastattelu Savonlinnassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Hakuaika kaikiin tehtäviin 15.2.2018 saakka.

Ilmoitamme työpaikan saaneille asiasta henkilökohtaisesti 15.4.2018 mennessä.

Lisätietoja: 
Jukka Pohjolainen, tuotantopäällikkö
jukka.pohjolainen(a)operafestival.fi

Lisätietoja avustajantöistä:
Mirva Koivukangas, tuotantoassistentti
p_assistant(a)operafestival.fi


Lappeenrannan kaupunginteatteri hakee kampaaja-maskeeraajaa | Haku 16.2.2018 mennessä

Tehtävä täytetään 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.  

Tehtävä on itsenäinen ja vaatii luovuutta, paineensietokykyä, organisointi- ja ryhmätyöskentelytaitoja ja sopeutumista nopeisiin muutoksiin sekä vaihtuviin työtehtäviin. Edellytämme hiusalan ja maskeerauksen peruskoulutusta ja teatterialan ammattitutkintoa. Kokemus esittävän taiteen alalta on välttämätön. Tietotekniikan perusosaaminen on toivottavaa.  
 
Valinnassa korostuvat henkilön sopivuus ja jo hankittu osaaminen kyseiseen tehtävään. Tehtävän palkkaus on alan työehtosopimuksen mukainen. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.   

Lisätietoja tehtävästä antaa: Maarit Welin, 040 353 9535. 

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen pyydämme lähettämään 16.2.2018 klo 15 mennessä osoitteella: Lappeenrannan kaupunginteatteri, Kaivokatu 5a D3, 53100 Lappeenranta. Kuoreen merkintä: Kampaaja-maskeeraaja. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla: maarit.welin(a)lappeenranta.fi. Aihekenttään: Kampaajamaskeeraaja.

www.lprteatteri.fi

MUITA ILMOITUKSIA

UNO-materiaaleja: Kirjailijan ja teatterin välinen yhteistyö

Uuden näytelmän ohjelman (UNO) pilottivuoden Ajatushautomon näytelmäkirjailijoiden ja UNO- verkoston teattereiden johtajat, tuottajat, dramaturgit -ryhmän yhteisestä työskentelystä on valmistunut koonti nimeltään Kirjailijan ja teatterin yhteistyö uuden näytelmän kirjoitus- ja kantaesitysprosessissa.

Materiaalipaketti on pitkän alan käytäntöjä kehittävän prosessin yhden etapin lopputulema, jonka pohjalta työskentely jatkuu edelleen. Sitä ei siis ole tarkoitettu viralliseksi ohjeistukseksi tai kannanotoksi. Sen sisältämät huomiot voivat kuitenkin toimia muistilistana, käytännön työkaluna kirjailijoille ja teattereille uusien tekstien tilaamista ja kantaesitysprosessien suunnittelua – kirjailijan ja teatterin välistä yhteistyötä ja varsinkin siitä sopimista – helpottamaan. 

Koonti on ladattavissa UNO-verkkosivujen materiaalipankista:
https://uno-npf.fi/wp-content/uploads/2017/08/UNO-Ajatushautomo-2017-KOONTI-17.1.2018.pdf

Tiedustelut: Saara Rautavuoma, saara(a)teatterikaksipistenolla.fi


Uusi julkaisu: Sielu, ruumis ja liha – Näkökulmia Sanna Kekäläisen työhön 

Sielu, ruumis ja liha – Näkökulmia Sanna Kekäläisen työhön /
Body, Meat and Spirit – Perspectives to the Work of Sanna Kekäläinen

Kaksikielinen kirja sisältää kuuden kirjoittajan näkökulman Kekäläisen taiteelliseen työhön ja sen merkityksiin sekä ainutlaatuisia teosvalokuvia vuosien varrelta. Kirjan kirjoittajat ovat tanssin tutkija, FT Riikka Laakso, filosofi-kirjoittaja, FM Olli Ahlroos, apurahatutkija, VTM Maria Svanström, kuvataiteilija/kirjoittaja/ohjaaja, KuT Teemu Mäki, tutkijatohtori, FT Anu Laukkanen sekä ohjaaja/käsikirjoittaja/esiintyjä, TeM Janne Saarakkala. 

Painettu kirja Books on Demand (96 s.): 23,99 euroa
e-KIRJA Elisa Kirja 11,99 euroa

Lue lisää


Uusi julkaisu: Teater 3.0 - Scenkonstens förutsättningar 2017

Intresserad av teaterkonst? Ann-Luise Bertell och Jussi Helminen har författat en rapport för Kulturfonden om teaterkonstens förutsättningar på svenska i Finland.

Ladda ned ”Teater 3.0” här eller beställ pappersexemplar genom att mejla information(at)kulturfonden.fi.


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.