21.05.2019

TINFO e-Nytt 2 / 2019

RISKARBETE INOM CIRKUS, DANS OCH TEATER

Undersökningen konstaterar att förekomsten av psykiskt våld, olika former av diskriminering och bristande hänsyn är något vanligt.

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO BETJÄNAR

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

OPEN CALLS

WORKSHOPS

LEDIGA JOBB

twitter.com/tinfotweets

RISKARBETE INOM CIRKUS, DANS OCH TEATER

Riskarbete inom cirkus, dans och teater

Teaterinfo Finland TINFO producerade enkäten Makt, ansvar och jämställdhet som riktades till alla som jobbar inom cirkus, dans och teater. Enkäten kartlade hur jämlikhet och jämställdhet förverkligas och i vilken utsträckning det förekommer psykiskt våld, diskriminering och sexuella trakasserier inom dessa konstområden. Enkätens resultat pekar på att konstområdena är mindre jämlika och jämställda och mindre hierarkiska än vad man allmänt föreställer sig. Cirkus, dans och teater kan därför ses som ett fält för riskarbete, ett fält där arbetstagare med tidsbundna arbetsavtal och tillfälliga uppdrag riskerar att bli dåligt behandlade.

Enligt enkätsvaren gäller de mest flagranta missförhållandena psykiskt våld och diskriminering.  Det finns stora brister när det gäller att ingripa i osakligt bemötande: alltför ofta håller man tyst och bryr sig inte. 

20 % av respondenterna har ofta eller kontinuerligt upplevt psykiskt våld, 13 % olika former av diskriminering t.ex. på grund av ålder eller arbetsmarknadsposition. 2 % av respondenterna har upplevt kontinuerliga sexuella trakasserier, vilket betyder fler än 10 personer av de totalt 526 som besvarade enkäten. I mer än hälften av dessa fall (53,5-57%) har inget ingripande skett.  

Enkäten ställde också frågor om ev. osakligt bemötande och handlingar gentemot andra och respondenten fick bedöma sitt eget beteende. Inom cirkus- dans- och teaterområdet är man dålig på att identifiera osakligt och diskriminerande bemötande och sexuella trakasserier i situationer där man själv är förövare.  Av respondenterna uppgav 21 % att de utövat psykiskt våld (20 % sällan, 1 % ofta), 11 % uppgav att de gjort sig skyldiga till diskriminerande handlingar (sällan 10 %, ofta och kontinuerligt 1 %) och sexuella trakasserier 6 % (sällan).

Risken att utsättas för missbruk och osakligt bemötande är större om man har en osäker position på arbetsmarknaden.

Av de som utsatts för diskriminerande bemötande angav 52 % ålder som orsak, 51 % angav andra orsaker som personliga egenskaper och 44 % arbetsmarknadsposition. Bland de 18 % som angav utseende som diskrimineringsgrund fanns i synnerhet dansare och skådespelare. Både unga och äldre i olika yrken hade utsatts för åldersrelaterad diskriminering och i synnerhet gällde det kvinnor. När det gäller åldersrelaterad jämlikhet och jämställdhet är det främst uppträdande konstnärer som möter problem och kvinnor drabbas oftare än män.

Enkäten besvarades av totalt 526 respondenter. 68 % angav som kön kvinna, 28 % man och 2 % ickebinär.
88 % hade finska som modersmål, 10 % svenska och 2 % något annat språk. Enkätens frågor fanns på finska, svenska och engelska och man kunde svara på dessa språk.

Bild1: Hur ofta har du blivit utsatt för a) psykiskt våld, b) diskriminering, c) sexuella trakasserier i ditt arbete eller i anställningssituationer under de senaste tre åren?

Valta vastuu 2019_kuva1

Respondenterna företräder följande yrkesgrupper inom cirkus, dans och teater: uppträdande konstnärer, konstnärliga planerare, arbetstagare inom teknik och förvaltning, personer verksamma inom utbildning och forskning – d.v.s. individer i många och mycket olika arbetsmarknadspositioner. Enkätens frågor beaktade att arbetsavtal med fastanställning och helhetslön bara är en form för arbete och arbetsmarknadsposition och inte en norm.
 

Roten till det onda finns i strukturerna

De som arbetar inom cirkus, dans och teater rör sig alltmer mellan olika arbetsmarknadspositioner. Det kan gälla tidsbundna arbetsförhållanden, tillfälliga uppdrag, s.k. keikka, arbete med ersättning per timme eller per repetition/föreställning, arbete på stipendium samt arbete utan löneavtal men som egenföretagare (fi. itsensätyöllistäjä). Hela branschen lider under korstrycket från bristfällig finansiering och effektiveringskrav.  
Möjligheterna att påverka hänger ihop med vilken arbetsmarknadsposition man har.

Fastanställning med avtalsenlig lön garanterar bättre jämlikhet. Risken att utsättas för missbruk och osakligt bemötande är större om man har en osäker position på arbetsmarknaden. Det är lättare att ingripa i osakligt bemötande och ansvarslöst maktmissbruk om man har en fastanställning som skydd.

Många respondenter pekade på hela branschens finansiella och strukturella jämlikhetsproblem. Många framhöll att problemen beror på brister i jämlikhet/jämställdhet i utbildningen, på en hierarkisk och icke-transparent arbetskultur samt en icke-transparent rekryterings- och lönepolitik. Det lagstadgade arbetsgivaransvaret och alla jämlikhets- och jämställdhetsprogram, som är ett krav för alla större arbetsgivare, upplevs som tomma ord och formaliteter och det finns ingen som övervakar att de efterlevs.

Bild 2: Ingrep någon när du utsattes för a) psykiskt våld, b) diskriminering, c) sexuella trakasserier?

Valta vastuu 2019_kuva2

Den osunda arbetskulturen måste förändras

Inom området cirkus, dans och teater råder det en skriande brist på kunskap och förmåga att identifiera missförhållanden. Det finns lagstiftning och det är lätt att hitta material om best practice och förfaranden för att motarbeta psykiskt våld, diskriminering och sexuella trakasserier, men trots det är många arbetsplatser helt handfallna när det uppstår problem.  Men enkätsvaren i Makt, ansvar och maktmissbruk lyfter också fram arbetsgemenskapernas solidaritet och det kamratstöd som man ger varandra i situationer då arbetsgivaren inte bemödar sig om att rätta till missförhållandena.

Genom att hänvisa till det konstnärliga arbetets speciella natur ger man sitt tysta medgivande till missförhållandena. Enkätens resultat ger oss kunskap om och förslag till hur vår arbetskultur kan utvecklas och bli sundare. Det handlar om ett kollektivt ansvar samt om beslut och linjedragningar inom kultur- och konstpolitiken.
 

Vi måste sätta gränser för riskarbetet – från forskning till åtgärder

Resultaten av enkäten Makt, ansvar och maktmissbruk är endast upptakten till det arbete som nu måste inledas med ny kunskap som bas. Den här enkäten genomfördes inte för sin egen skull, utan för att resultaten först ska fungera diskussionsunderlag och sedan föras vidare till åtgärder.

Enkätens rapportdel föreslår flera åtgärder som kan sätta gränser för riskarbetet. Åtgärdsförslagen riktas till offentliga finansiärer, kulturpolitiska beslutsfattare, olika arbetsgemenskaper inom cirkus, dans och teater, till ledningen och arbetsledare, till utbildningen och till fältets kunskapsproducenter.

Målet är att om frågor om jämlikhet och jämställdhet måste beaktas i politiken och i allt beslutsfattande. Åtgärderna ska leda till ett mer jämlikt och jämställt konstnärligt arbete. Målet är en transparent, rejäl och etiskt hållbar arbetskultur. 

TINFO kommer att göra mindre kompletterande kartläggningar med material ur enkätsvaren. Materialet erbjuder många möjligheter till uppföljande undersökningar. 

Enkäten genomfördes av Teaterinfo Finland/Tinfo i samarbete med Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (Cefisto), Fackförbundet för teater och media Finland (Teme), Finlands Skådespelarförbund, Finlands Dramatiker och Manusförfattare (Sunklo), Teatercentrum, Finlands Teatrar (Stefi), Globe Art Point samt Dance Info Finland och CircusInfo Finland.
 

Bilaga på finska:
Valta, vastuu ja vinoutumat – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus esittävissä taiteissa (Teaterinfo Finland TINFO, 2019)

Frågor om undersökningen kan riktas till Teaterinfo Finland/ TINFO
- direktör Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi, 044 363 1722 eller
- forsknings- och förvaltningskoordinator Mikko Karvinen, mikko(a)tinfo.fi, 050 353 7874

Bild1: Hur ofta har du blivit utsatt för a) psykiskt våld, b) diskriminering, c) sexuella trakasserier i ditt arbete eller i anställningssituationer under de senaste tre åren?

Bild 2: Ingrep någon när du utsattes för a) psykiskt våld, b) diskriminering, c) sexuella trakasserier?

Ursprunglig artikel här i sin helhet

TEATERNYTT I FINLAND

Den finska hästens väg till en stor scen i Tjeckien

Sirkku Peltolas pjäs Finsk häst* får sin tjeckiska urpremiär 1.6.2019 i Hradec Králové på Klipcerovo-teaterns huvudscen.  I Finland är den finska hästen sinnebilden för uthållighet.

Pjäsen är översatt av Al¸běta ¦tollová, som redan år 2012 belönades för att hon lyckats återge karaktärernas säregna språkbruk på tjeckiska. Hradec Králové är en medelstor stad omgiven av berg och landsbygd, en miljö där pjäsens teman om den lilla människan och den stora Europeiska Unionen alltid är aktuella.

Översättaren Al¸běta ¦tollová säger: ”Det här kunde också utspelas på den tjeckiska landsbygden, där EU:s beslut och finansiering hela tiden diskuteras och där verkligheten är absurd och tragikomisk. Såväl temat som karaktärernas sätt att agera och berätta vad de håller på med är mycket nära tjeckisk mentalitet.

Klipcerovo-teatern beskriver pjäsen på sina hemsidor: ”En rolig och något grovkornig finsk samtida pjäs där personerna tillsvidare inte har åstadkommit något nämnvärt. Trots det skulle de aldrig komma på tanken att ge upp.”

Sirkku Peltolas pjäs Finsk häst (fi. Suomen hevonen) fick sin urpremiär år 2004 på KOM-teatern i Helsingfors. Författaren Sirkku Peltola regisserade sin egen text på Tampereen Työväen Teatteri år 2005. Det blev startskottet till en trilogi, som i Peltolas händer till slut växte till helhet om fyra verk.

Peltola är en mästare då det gäller komedi och hittills har hennes pjäs Finsk häst översatts till åtta språk och producerats t.ex. i Estland, Ryssland, Slovakien, Danmark, Frankrike och Island. På Eesti Draamateatteri i Tallinn fanns pjäsen på repertoaren i hela tre år 2007-2010. I Estland väckte pjäsen intresse bland teaterproffs i den lilla tätorten Pajusin, där pjäsen uppfördes år 2017.

Också Sirkku Peltolas andra pjäser har väckt internationellt intresse. Pieni raha (Liten slant, översatt till svenska av Janina Orlov) har översatts till ryska av Anna Sidorova och Alexandra Belikova, och den har redan spelats åtta år i Abakan i Ryssland.

Ihmisellinen mies (ungefär En mänsklig man) fick sin urpremiär år 2013 och den uppförs sommaren 2019 i Kiev. Pjäsen har översatts till ukrainska av Irina Malevitj. Mummon saappaissa soi fox (ungefär Foxtrot i mormors stövlar) spelas sedan november 2018 på finska i Petrosavodsk på Karjalan Kansallinen Teatteri (Karelens nationella teater).

Den tjeckiska översättningens rättigheter bevakas av DILIA-agenturen i Prag. ¦tollovás översättning har publicerats i en antologi med nordisk samtidsdramatik (2013). Alla utländska rättigheter till Sirkku Peltolas pjäser bevakas av Agency North.

 

Finsk häst föreligger också i svensk översättning av Pekka Sonck.

Kolla förteckningen med andra samtida pjäser som översatts till svenska:

https://www.tinfo.fi/se/Ny_finsk_dramatik_pa_svenska

 

*Det finska kallblodet, även kallad finnhäst eller finsk häst är den enda hästras som härstammar från Finland.

(TINFO 16 maj 2019)

Performancegruppen Oblivias premiär på Hangö Teaterträff

Oblivia har premiär på Hangö Teaterträff 8 juni 2019 på sitt nya verk Light & Easy. Det är en föreställning om tid, död och förlust. I föreställningen tar man vara på stunden genom en stark vokal ljud- och rörelse värld som Oblivias Timo Fredriksson, Anna-Maija Terävä och Annika Tudeer skapar.  

Light & Easy är också en hommage till Anna Krzystek, Oblivias alltför tidigt bortgågna grundande medlem, vars plötsliga död i en trafikolycka på hösten 2017 chockerade hela gruppen. Föreställningen behandlar sorgen och är steg mot en tid utan Anna.

Föreställningarna fortsätter i Helsingfors hösten 2019.

Light & Easy är en del av en större helhet, en serie föreställningar som behandlar känslor. Nästa verk Verdrängen, Verdrängen, Verdrängen behandlar förträngningens mekanismer och följder. Föreställningen har premiär i februari 2020.  

***

Performancegruppen Oblivia som grundades i Helsingfors år 2000 samarbetar med inhemska och internationella teatrar, festivaler, grupper och konstnärer. Gruppen undersöker samtiden med den nya scenkonstens medel. Kontakten med publiken har alltid spelat en stor roll för gruppens arbete, och betydelsen av hur man är tillsammans - åskådare och uppträdare har bara ökat med åren. Oblivias föreställningar är en viktig plats för att tänka och känna efter - de erbjuder åskådarna tid och rum för reflektion.

Premiär | Hangö Teaterträff | 8 juni 2019 kl 16:15
Förhandsföreställning | zeitraumexit, Mannheim | november 2018

www.oblivia.fi 
www.hangoteatertraff.org

Pressreservationer:
Inkeri Rönnberg / Hangö Teaterträff
media(a)hangoteatertraff.org

Mera information:
Katja Tolonen
katja(a)rodrod.fi; 050 492 2017


Hangö Teaterträff bjuder på inhemska urpremiärer och internationella gästspel

Hangö Teaterträff arrangeras för den 28e gången 6-9.6 2019 i Hangö.  

Årets festivalprogram erbjuder nyskapande scenkonst i form av inhemska urpremiärer och internationella gästspel varvat med klubbar, workshops och diskussion.  

Under 6–9 juni kommer allt som allt sex stycken verk få urpremiär i Hangö: Light & Easy av Oblivia, Harlequin av Blaue Frau & ÖFA-kollektivet, Pelko/Fear av Juha Valkeapää & Taito Hoffrén, Boris & Becker av Ensemble Bulleribock, samt Morjens Tristesse av All Makt åt Helvete (Andrea Björkholm och Nils Granberg) och I’m Horny for Destruction! av Oksana Lommi, David Sandqvist och Tony Sikström, som blev utvalda via Hangö Teaterträff Open Call, som lanserades under förra årets festival.   

Årets internationella gästspel kommer från de nordiska grannländerna. Mumiebrun av norska gruppen Susie Wang och Nosferatu av Turteatern från Sverige är båda horrorföreställningar för olika åldersgrupper. Listening Party av isländska scenkonstnären Ásrún Magnúsdóttir fortsätter Hangö Teaterträffs tradition att inkludera unga hangöbor i festivalprogrammet. Föreställningen är i form av en fest, där ungdomarna bjuder in publiken för att lyssna på deras favoritlåtar.  

Festivalen vill fungera som ett forum för teaterkonstnärer och publiken, där de kan mötas och reflektera kritiskt kring scenkonst. Förutom teaterkritik kommer årets diskursiva program tangera teman som hur man kan jobba tillsammans hållbart och hur progressivitet ses på det finlandssvenska scenkonstfältet. Dessutom kan festivalpubliken delta i workshopen Structures of Love med Oblivia, samt en workshop och föreläsning av den norska scenkonstnären Trine Falch från Susie Wang, tidigare känd från bl.a. Baktruppen.

Hangö Teaterträff arrangeras för den 28e gången 6-9.6 2019 i Hangö. 

Läs hela festivalprogrammet

För mera information, pressbilder och intervjuförfrågningar: 
Inkeri Rönnberg, Informatör
+358409327155 / media(a)hangoteatertraff.org


Stina Krooks Stiftelse stöder konstnärer med stipendier om sammanlagt 136 000 euro

Stina Krooks Stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst genom att årligen dela ut stipendier, speciellt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Med hjälp av stipendierna vill man stöda både unga konstnärer i början av sin karriär och redan etablerade konstnärer i deras långsiktiga arbete.

År 2019 beviljar Stina Krooks Stiftelse sina stipender och hederspris till totalt 14 bild- och scenkonstnärer till ett sammanlagt belopp om 136 000 euro.

Stiftelsen beviljar hederspris till två av Finlands mest respekterade bildkonstnärer, Rafael Wardi och Paul Osipow, samt till Ralf Långbacka, som har gjort en mångsidig karriär inom scenkonsten.

Hederspris 2019
Ralf Långbacka
Paul Osipow
Rafael Wardi

Scenkonststipendier 2019
Elmer Bäck
Lina Ekblad
Johannes Ekholm
Julia Korander
Dennis Nylund
Monica Nyman
Jennie Storbacka
Pekka Strang

Bildkonststipendiater 2019  
Gun Holmström
Mikael Pohjola
Emilia Tanner

Tillfrågningar:
Susanne Homén-Lindberg, styrelseordförande
050 5700 761, info(a)stinakrook.fi
www.stinakrook.fi

TINFO BETJÄNAR 

TINFO stipendium för översättning  

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser, dramatiseringar och textning av föreställningar.     

Expertgruppen som besluter om TINFO-stipendiet sammanträder fyra gånger per år. För nästa ansökningsomgång bör ansökningar med bilagor skickas in senast den 26.5.2019.

Syftet med stipendierna är att göra finsk dramatik känd utomlands. Urvaldsmetoden för översättningsstipendierna är kollegial utvärdering. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.     

Läs mer

Eventuella frågor kan skickas till: tinfo(a)tinfo.fi


Informera om sommarens och höstens premiärer på TINFOs nätsidor

Teaterinfo Finland TINFO samlar information om teatrarnas premiärer såväl på professionella teatrar som på amatörteatrarna. Du kan anmäla premiärerna på TINFOs databas med premiärer med ett nätformulär. Ifall din teater inte finns med på teaterlistan kan du anmäla din teater med detta formulär.  

Du kan även uppdatera information om teatern på samma formulär eller meddela om uppdateringar per e-post till: tinfo(a)tinfo.fi


Stipendievakten

Stipendievakten (Apurahavahti på finska) ser till att du är informerad om ansökningstiderna för stipendier och bidrag. Stipendievakten sänder dig ett e-postmeddelande när ansökningstiden börjar. Du får också info ifall något stipendium har uppdaterats eller ifall vakten har utökats med ett nytt stipendium.

Kolla även www.fyrk.fi. Där finner du info om alla stipendier och bidrag på svenska, men de är inte grupperade enligt kulturområde eller konstnärlig inriktning.

Mer ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/fi/hakuja

www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti


Ny finsk dramatik på svenska

Finsk dramatik som översatts till svenska under senaste år. Pjästitlarna är länkade och leder till kontaktuppgifter av agenturerna där du kan be om ytterligare information och där pjäsöversättningarna är tillgängliga.

Om du vill hitta fler pjäser, kan du ta en titt på databasen för översatt dramatik.
Eller så kan du ha nytta av New Plays from Finland, som också finns på TINFO-webbsidan.

Du kan alltid kontakta oss på Teaterinfo Finland (TINFO), vi betjänar gärna: tinfo(a)tinfo.fi


On Stage in Finland Now!

What’s going on in Finnish theatre at the moment? Here you’ll find a selection of current projects, including a brief introduction and a link to further information on the theatre company’s website.  

Each year, professional theatres in Finland stage about 400 opening nights. There is also an active amateur theatre scene, which produces another 400 or so new performances every year.  

In Finland our summer days are long and light-filled, and so theatre moves outside, too: summer theatre attracts audiences of about a million in the land of nightless nights. All in all, Finns are enthusiastic theatre-goers: three million theatre tickets are sold every year. 

On Stage Now

EVENEMANG

Globe Art Point’s Great Art & Culture Union’s Day Event | 23.5.2019, Helsinki

Globe Art Point’s Great Art & Culture Union’s Day Event on 23.5.2019 at 15:00-18:20 at the Helsinki Central Library Oodi!

Artists’ Unions Fair will present the Finnish four major artists’ unions:  

1. Theatre and Media workers TeMe (communication officer Anne Saveljeff); 
2. Art and Culture Professionals’ Trade Union TAKU (organization coordinator Sini Myllyniemi); 
3. Actor´s Union (managing director Elina Kuusikko); 
4. Finnish Musicians’ Union (freelance-agent Jaakko Kämäräinen).  

Artists and cultural workers from the fields of performing arts, visual arts, film & media, music and administration are welcome to attend! The event will begin with introductory presentations from each of the four artists’ unions and continue with group sessions during which artists can ask questions and learn relevant information from unions of their choice. Information and connections will be shared in an informal atmosphere with coffee, tea and snacks served. The Artists’ Union Fair will be held at Cube (Kuutio) at Central Library Oodi, 2nd floor, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. (near the Music House & the Central Railway Station).  

If you are interested in participating, please fill this form https://forms.gle/urNJusz31koiizAFA by 21.5.2019.  

For further information about the event send an email to tomi.purovaara(a)globeartpoint.fi.  

Artists’ Unions Fair is part of Globe Art Point´s GAP INFO project supported by the Finnish Cultural Foundation and the City of Helsinki. To learn more about GAP INFO visit http://www.globeartpoint.fi/category/g-a-p-info/

Read more


First Session – The Conference | 30 –31 May, Helsinki

First Session is a 2-day conference at the crossroads of arts and technology, with a special focus on immersive mediums and performing arts.

Among our speakers are awarded VR/AR director Gabo Arora, Magic Leap’s Director of Product Strategy & Business Development Kathy Wang, award winning producer at Royal Shakespeare Company Sarah Ellis, Head of Experiments in Art and Technology at Nokia Bell Labs Domhnaill Hernon, creative producer Sarah Brin, Managing Director of 59 Productions Richard Slaney and many more immersive experience specialists.  

The conference is for anyone interested in advancements in digital technology and immersiveness and professionals working in performing arts, museums, theatres and musical companies.

Read more


Silence Festival | 5- 8 June 2019

Silence Festival gathers the most interesting performances and artists from Finland and abroad to Lapland. The multidisciplinary program of art and culture is spread in and around Kaukonen village. At the Silence Festival you will experience art, beautiful nature and a very special atmosphere.

Read more


International Black and White Theatre Festival | 4.-9.6.2019, Imatra

The 17th Black and White International Theatre Festival takes place in Imatra  10. – 14.6.2020.

The Association of ”The Theatre of Black and White” in Imatra has been organizing  The International Black and White Theatre Festival since year 2004. Right since that time Black and White Theatre Festival has become well-known event for many people of the world. At the festival we could see the performing of different theatres from 44 countries, so far more than 200 shows and performances.

For 16 years, Black and White Theatre Festival has presented a huge variety of different styles: dance theatre, ballet, pantomime, circus, traditional drama, opera, puppet theatre and street performing. The purpose of the festival is – to represent the international theatre in all its manifestation and genres.

The Main Theme of the Festival 2019 is ”Emotions as a medicine for the soul”

Programme (pdf)


Hangö teaterträff | 6.-9.6.2019, Hangö

Hangö teaterträff är en årlig festival där scenkonst uppförs, upplevs, diskuteras och utvecklas. Festivalen verkar i diagonalen mellan lokalt och internationellt, traditionellt och experimentellt. En samlingsplats i scenkonstens tecken i Hangös unika skärgårdsmiljö.

Program


URB festival | 7 – 14 June 2019, Helsinki

URB is an annual urban art and culture festival that presents the influence of ever-changing urban and youth culture on different forms of contemporary art. The festival is produced by Kiasma Theatre.

www.urb.fi/urb19/


Jyväskylä festival | 3 – 9 July 2019, Jyväskylä

The precursor to Finnish city festivals, Jyväskylän Kesä has strived throughout its history to stay ahead of its time and try new things. At the core of our multidisciplinary art programme are classy and interesting performances best experienced on the spot.

yvaskylankesa.fi/en/ohjelmisto/#cat-teatteri


Tampere Theatre Festival |  5–11 August 2019

 Tampere Theatre Festival is the oldest and the largest professional theatre festival in the Nordic countries, serving as a display window for the most interesting and up-to-the-minute productions in Finnish theatre, and attracting leading international guests from all corners of the globe. Annually in the beginning of August the city of Tampere becomes the Finland’s theatre capital as local and international performing arts troupes take over the city’s stages and squares. 

Programme


SAMPO 2019 – International Puppet Theatre Festival | 28.8.-1.9.2019, Helsinki

Puppet Theatre Sampo is organizing the third International Puppet Theatre Festival SAMPO 2019.

The festival program can be found at www.sampofestival.fi and offeres performances for both children and adults, visual theatre and music as well as puppetry. Festival club in the evenings at Sampos Fairytale Café!

Our partners and collaborators in the festival are Helsingin Juhlaviikot / Helsinki Festival, The City of Helsinki, Teatteri Avoimet Ovet, Päivälehti Museum among others.

Follow our work and find out what is planned for upcoming festivals also on Facebook: @sampofestivaali!


Performing HEL -showcasen för finländsk scenkonst | 29.8-1.9.2019, Helsingfors

Performing HEL -showcasen för finländsk scenkonst ordnas i Helsingfors 29.8-1.9.2019 i samband med Helsingfors festspel. År 2019 består Performing HEL -programmet av 12 pitchar, 10 demos och 5 hellånga föreställningar. För programurvalet står år 2019 Dance Info Finland, CircusInfo Finland, Helsingfors festspel, Finlands Nationalteater, Svenska Teatern och Esbo stadsteater.

Performing HEL -showcasen är avsedd för dem som ansvarar för teater-, festival- och kulturhusprogram både i Finland och internationellt. Anmälningen till Performing HEL är öppen för presentatörer, programansvariga och teater- och festivalchefer.

Evenemangets program börjar på torsdagseftermiddag 29.8 och tar slut på söndagseftermiddag 1.9. Tidsplanen för showcasen kommer att publiceras i maj.

År 2019 ordnas Performing HEL -showcasen av Dance Info FInland och CircusInfo Finland i samarbete med Helsingfors festspel, Finlands Nationalteater, Svenska Teatern, Esbo stadsteater och Theatre Info Finland (TINFO). Evenemanget stöds av undervisnings- och kulturministeriet. I framtiden är det meningen att showcasen ska äga rum vartannat år – nästa gång ordnas Performing HEL på hösten 2021.

Ytterligare information fås av:

Riitta Aittokallio, projektchef, riitta.aittokallio(a)danceinfo.fi | +358 (0)40 779 8115
Anni Leino, informatör, anni.leino(a)danceinfo.fi | +358 (0)40 1823 722

Read more


ANTI - Contemporary Art Festival | 10.-15.9.2019, Kuopio

The 18th edition of ANTI - Contemporary Art Festival will take place between 10th and 15th September 2019. Internationally celebrated, award-winning artists from around the world will once again present their projects in Kuopio. The rest of the programme will be published soon

The theme and focus for the 18th edition of ANTI - Contemporary Art Festival is death. The programme traces various iterations of death in an attempt to open-up thinking around our relationship to it and to the many sets of phenomena that surround it. Ideas die, eras end, materials become obsolete, things break, technology supersedes itself, places are abandoned, the natural world is destroyed, social and political ideals are overthrown, and plant, animal and human life is finite.

antifestival.com/en/programme/


Kulttuurimylly Festival | 23.-28.9.2019, Helsinki

Kulttuurimylly Festival 2019 is the first ever international street theatre and puppetry festival in Eastern Helsinki, Finland.   

This festival will bring a bright beam of Cuban sunshine to the north as our dear friends and internationally acclaimed artists, puppet master and street theatre wizard Adan Rodriquez & extraordinary musician and magical theatre composer Raul Valdes with their team of street theatre artists from Cuba will join us. The festival programme will include Street Theatre & Puppetry Carnival, Cuban Puppetry and Street Theatre Master Class for professional artists, Art in Suburbs Seminar and other performances, workshops and special events.  

We have now opened registration for artists. Programme is being updated through the spring and tickets for the shows will be available in August. Nordic puppeteers have a unique opportunity to join the festival through Meeting Point Finland 2019 project that offers artist grants.

The festival is hosted by East Helsinki bound visual theatre Maria Baric Company and cultural centre Kulttuurimylly and organised in co-operation with UNIMA Finland.  
 
We welcome our next-door neighbours, strangers from the other side of the street, friends across the oceans and adventurous travellers of all kinds. Approach Finland’s capital from a whole new and inspiring perspective, experience Eastern Helsinki like never before and join us in creating something new and unique in this community! 

Read more

STIPENDIER OCH BIDRAG

Stipendievakten

Stipendievakten (Apurahavahti på finska) ser till att du är informerad om ansökningstiderna för stipendier och bidrag. Stipendievakten sänder dig ett e-postmeddelande när ansökningstiden börjar. Du får också info ifall något stipendium har uppdaterats eller ifall vakten har utökats med ett nytt stipendium.

Kolla även www.fyrk.fi. Där finner du info om alla stipendier och bidrag på svenska, men de är inte grupperade enligt kulturområde eller konstnärlig inriktning.

Mer ansökningar (på finska): www.tinfo.fi/fi/hakuja

www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti


TINFO stipendium för översättning | Ansök senast 26.5.2019

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser, dramatiseringar och textning av föreställningar.     

Expertgruppen som besluter om TINFO-stipendiet sammanträder fyra gånger per år. För nästa ansökningsomgång bör ansökningar med bilagor skickas in senast den 26.5.2019.

Syftet med stipendierna är att göra finsk dramatik känd utomlands. Urvaldsmetoden för översättningsstipendierna är kollegial utvärdering. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.     

Läs mer

Eventuella frågor kan skickas till: tinfo(a)tinfo.fi


Jenny and Antti Wihuri Foundation: Call for Applications | Deadline 31 May 2019

Grants in the fields of art create prerequisites for artistic work and for encountering and experiencing art in the society.

Prerequisites for artistic work can be working grants (for instance in music, dance, theatre or literacy). Such prerequisites can also be funding for instrument purchases and organising performances and concerts.

Read more


Nordisk Kulturkontakt: Volt | Ansökningstid 1.6.-12.8.2019

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga, som vill få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk.

Målgruppen är personer upp till 25 år i Norden.

Det kan ansökas om stöd mellan 10 000 och 70 000 ¤. Det ska finnas minst 30 % annan finansiering, vilken kan bestå av “in kind-finansiering”, det vill säga ideellt arbete eller liknande.

Bidrag kan sökas för projekt som är till för barn och unga upp till 25 år och där deras eget kulturella och konstnärliga skapande och delaktighet står i fokus. Stöd beviljas till den konstnärliga kulturens alla områden såsom film, litteratur, scenkonst, bildkonst och kulturarv med flera – förutsatt att alla andra kriterier uppfylls.

Läs mer

OPEN CALLS

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska) och Fyrk.fi.


Open call for Kutomo’s 2020 program | Deadline 31 May 2019

Ehkä-production is looking for proposals for contemporary art space Kutomo’s 2020 program. We welcome submissions of guest performances, projects, workshops, discussions, co-produced premieres or one to three week residencies, and are open for other suggestions also. We mainly accept proposals from professional dance and performance practitioners. You can apply as an individual and / or as a working group.

The program of Ehkä-production and Kutomo builds up through different routes: informal proposals, open calls and collaborative work with different operators. The practicalities and realisation of the proposals chosen for the program through the open call will be negotiated between Ehkä-production and the artists. Everything in Kutomo’s program is based on collaboration where the artists working at Kutomo are required to have their own funding and additional support for the work. The resources which artist-run Ehkä can provide are limited and discretionary, and dependant on funding and resources available at the time.

The application period: 1.-31.5.2019

Send an informal proposition on what you would like to do at and with Kutomo to ehkatuotanto(at)gmail.com by 31.5.2019. You will hear back from us by the end of August.

The applications will be considered by the artistic planning group of Ehkä-production.

Read more


Warjakka Artis Residency | Deadline 11 June 2019

Warjakka Artist Residency 15th - 26th July 2019 – Site-specific Collaborative Practice

TaikaBox, in partnership with Ervastinkylä Village Association and funded by Oulu City and the Finnish Cultural Foundation (North Ostrobothnia region), is offering a two-week long residency for three artists from different art forms - one artist from the Northern Ostrobothnian region, one from elsewhere in Finland and one from overseas. This residency will be for collaborative experimentation and is not suitable for artists wanting time to develop an already-existing project.

The residency takes place in the beautiful harbour of Varjakka in Northern Finland. Varjakka is a small village in Oulunsalo in the bay of Kempele. It is located 18km south of Oulu. You can travel to the area easily by air –  Oulu Airport is only 7km from Varjakka, or by train to Oulu railway station. Arrangements can be made for pick up from/to the airport or railway station.

The Warjakka Artist Residency in July 2019 is the third of its kind in the area. The aim of the residency is to support creative experimentation and to bring new artistic experiences to the local community. In this year’s residency TaikaBox hopes to attract artists who have a track record of collaborative practice with other art forms. The Warjakka Artist Residency is also site-specific: We are expecting the artists to show an interest in the area, its history and environment and use these as starting points for their collaborative investigations and to include the local community in some way.

The selected artists are provided with:

 • a small fee (around 600¤ - 800¤, depending on final available funds)
 • some material expenses
 • a contribution towards travel expenses (up to 350¤ for international participants)
 • per diems
 • accommodation
 • practical and artistic support throughout the residency

The chosen artists are expected to lead at least one workshop or engage in other community-based work during the residency. The artists can choose to do this individually or as a group. The artists are also expected to participate in an evening picnic meal event arranged by the local village association at the end of the residency and introduce or show their work to a larger community.

Artists from any artistic background are welcome to apply. Send your CV and a letter of application (no more than one side of A4) which contains the following:

 • a brief introduction to inter-disciplinary projects in which you have previously participated
 • an explanation of your collaborative working methods
 • how you take site-specificity and developing collaboration into account in your creative practice
 • how you intend to integrate the local community in your artistic practice during the residency

Applications should be sent to TaikaBox via email to: mail(a)taikabox.com by 31st May 2019.  

All applicants will be informed of the decision by the mid-June.

Read more

WORKSHOPS

Playdate experiments with immersive art and artistic games | Proposals by 9 June 2019

These new bastards of art and pop culture cross-breed f.e. immersive theatre, installations, BDSM and new technologies in order to bring game worlds right under your skin.  
 
Playdate is simultaneously a club and a platform for playtesting. Play tests here mean participatory, immersive and/or game performances or other concepts which are still in process, but they’ve already been developed far enough to enable play tests with an audience. They are not yet completed works. The approach to play test can be open, playful and exploratory.    

For makers the event gives a possibility to play test with an unpredictable, but emphatic audience. For the audience Playdate gives a chance to try out new forms of participation, sociability and interaction in their most unpredictable and exhilarating phase of development.  

The evening always also includes a discussion about a current topic related to game art, immersive performances or participatory art.  

Playdate happens at Eskus – Performance Center on Saturday 12. 10. 2019 at 7pm – midnite.  

The event has been organized previously in 2015 and 2018. It’s produced and curated by The Center for Everything

WHAT WE’RE LOOKING FOR

We’re looking for play tests for the program of the event. The theme of the event is non-binary. 

Non-binary can relate f.e. to

 • gender identity of non-binary
 • use of new non-binary technologies (technologies understood in a wider context)
 • game structures not based on pairs
 • other ways that question and/or deconstruct thinking, preconceptions and values based on the assumption of two opposing forces creating a whole

You can also interpret the theme in other ways and suggest tests also beyond the theme.

WHAT WE OFFER

A space and tech for the test (light and sound). 

The spaces available are the meeting room, lobby and four dance studios of Eskus which all have basic sound system. The spaces can be blacked out if needed. 

You can also suggest a play test that uses the spaces of Eskus in other ways.  

You can find information about the spaces here. The site is only in Finnish at the moment, but we’ll try to get the information in English either to the site or to this event as soon as possible.

FORM OF A PROPOSAL

You can suggest a play test in any of the spaces during the event on 12. 10. 2019 at 7pm-midnite. The duration of the test can be defined by you.   

Tell in your proposal

 • How it relates to the theme of the event (non-binary)
 • What are the basics of the proposal (idea, timing, exact space, technical needs, other relevant info)
 • Information about the artist and/or group (short description of the background)
 • Contact information of the person in charge

We ask you to consider that we aim to send all the information in both Finnish and English. It’s possible to give f.e. the instructions to the audience in only one language, but if you plan to do so, mention it in your proposal so we can take that into consideration as we plan for the whole event. 

The length of the proposal is max. one A4.

THE RULES OF A SAFER SPACE

Playdate is committed to the principles of safer space. this means respect for all genders, sexualities, backgrounds, bodies and abilities. racist, sexist, homophobic, transphobic or other oppressive behavior is not allowed.

We also hope the proposals take into account these rules. 

Eskus is accessible by wheelchair. 

Send your proposal to office(a)centerforeverything.com by 9.6. 2019 (24.00) the latest. 
You can also ask more information from that address. 

Read more


Utbildningstillfället ”Feedback är en gåva” | 24.5.2019, Helsinki

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer ordnar tillsammans med Teaterhögskolan utbildningstillfället

”Feedback är en gåva” 24.5.2019 kl. 10-14.30

Tillfället är öppet för alla som jobbar inom det svenskspråkiga scenkonstfältet. Under dagen får deltagarna lära sig Das Arts feedbackmetoden med ledning av Stina Engström, skådespelare och lektor vid Teaterhögskolan.

 • Utbildningen ordnas på Teaterhögskolan i Helsingfors, Aspnäsgatan 6
 • i rum 527 (C-hissen till femte våningen).
 • Utbildningen är avgiftsfri men anmälan krävs och kan göras till cefistoinfo(a)gmail.com senast 22.5.
 • Utbildningen inkluderar 45 min lunchpaus. Lunchen står var och en själv för.

Varför Das Arts feedbackmetod?

Metoden strävar till att

 • stärka den som får feedback
 • ge mera struktur och självdisciplin under feedbacktillfället
 • uppnå större exakthet och vara roligare
 • höja på ribban för feedbacken och lägga den över nivån av att döma och fördöma

Metoden strävar också till ett kollektivt lärande och att hitta ett sätt att tänka tillsammans, att lära sig av varandra mot den bakgrund och erfarenhet som alla har och att skapa ett så icke-hierarkiskt tillfälle som möjligt.

Fedbackmetoden har även som syfte att förhindra feedbacken att bli för personlig.

Metoden ger också möjlihget till att ventilera egna intryck samt komma med förslag.

Läs mer


Acting in English Workshop | 27.-29.9.2019, Helsinki

This course approaches acting using the English language. It's an introductory course.  

We start with physical exercises, move on to voice work, and then combine these in the scene study from a contemporary play in English. We will be focusing mostly on acting methods derived from Stanislavski, but will also use other approaches to widen the scope. The main focus of the course is on how to act and react intuitively, resolving in fully embodied acting.  

The use of English as a language in acting is not just a question of language. A whole culture is codified in the how you use language, the how being what an actor mostly does. For non-native speakers this presents a fruitful acting challenge: when acting in a language other than your own you have a possibility to stretch your capabilities as an actor to the limits.  

The working language throughout the course is English. This way you will learn to use the language as an organic and instrumental part of your overall expression. The course is meant both for those who want to try out English as a language in acting and for those to whom it's a native language. 

FOR WHOM: The workshop is meant for everyone, but ability to work in English is essential. If you are unsure or have any questions, send a message to sami(a)centerforeverything.com before registering. 

REGISTRATION AND PAYMENT: Both happen at the same time at The Center for Everything webshop at holvi.com/shop/everything 

(In case you need to cancel your registration:  You can cancel up to one month before and get 50 % of your payment back. If you cancel less than one month before the workshop, you will lose your payment. You are allowed to find another person to take your place, but they also need to be able to work in English.)  

TIME AND PLACE: Fri 27. 9. at 5.30pm - 10pm, Sat 28. 9. at 1. 30pm - 5. 30pm and Sun 29. 9. 2019 at 1. 30pm - 5. 30pm at Eskus - Performance Center, Puhdistamo (building n:o 6) 2. fl. Official address: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki. 

PRICE: 100 ¤ 

TEACHER: Sami Henrik Haapala is an actor FIA, dancer, live art maker and a dj. They have produced, directed and performed 20 years both in institutions and as a freelancer in Finland and abroad. They graduated with an MA in Acting from Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) in the UK. They are currently finishing their artistic doctoral thesis in the Theatre Academy at the University of the Arts Helsinki with a focus on acting in immersive and participatory performances. They are the artistic director of The Center for Everything. 

www.samihenrik.me 
www.centerforeverything.com


Workshop och föreläsning med Trine Falch på Hangö Teaterträff | 6.-9.6.2019, Hangö

LUST arrangerar workshop och föreläsning med Trine Falch på Hangö Teaterträff 6.-9.6.2019.

Trine Falch (1963) är scenkonstnär med bakgrund i teatervetenskap (UiB), Verdensteatret (1986-88) och Baktruppen (1988-2007).

I föreläsningen utgår Trine Falch från hennes arbete med gruppen Susie Wang och deras försök att göra representation, dramatik och narrativ relevant för experimentell, samtida teater. Ytterligare behandlas horrorfiktion och kuslighet och varför Falch ser dessa uttryck som lämpliga för teatern just nu. 

Workshopen på 4 timmar kommer dels att bestå av diskussion och dels av lek och försök att omvandla en situation till fiktion. Tillsammans undersöks det kusliga som finns i representation och den dramatiska potential som finns sammanhanget av en workshop.  

"Jag kommer från den del av teatern som verkar med det performativa, postmoderna och postdramatiska. Efter att jag tröttnat på att betrakta världen som fragment, beslöt jag mig för att börja samla upp de dekonstruerade bitarna igen och pussla ihop dem. Inte pussla ihop dem igen, men pussla ihop dem på något sätt, som dramatiska narrativ. 

2017 slog jag ihop mig med några vänner och kolleger och grundade teaterkompaniet Susie Wang. Min huvudsyssla just nu är att skriva manuskriptet för den sista delen i vår horrortrilogi om den mänskliga naturen." 

Workshopen är riktad till scenkonstnärer. Information om tider och anmälan uppdateras inom kort på www.lust.fi  Det går också bra att skicka en intresseanmälan till lustrf(a)gmail.com.

Jonas Welander
www.lust.fi
lustrf(a)gmail.com
+358 45 164 6004


Fullmoon Dance Festival Courses | 31 July – 4 Aug 2019, Pyhäjärvi

The courses 2019 are now published, they can be found on the Courses page.

The festival program will be released in May.

LEDIGA JOBB

Servicen Kultur för alla söker en producent | Ansök senast 23.5.2019

Servicen Kultur för alla söker en producent för en tidsbunden anställning på heltid (100%) för tiden 1.9.2019–31.12.2019.

Till producentens uppgifter hör att på konst- och kulturfältet främja kännedomen om och synligheten för kultur och historia i relation till personer med olika funktionsvariationer. Producenten arbetar som en del av Kultur för allas personal och arbetar med olika uppgifter i enlighet med organisationens interna arbetsfördelning. Till uppgifterna hör bl.a. arrangerandet av olika evenemang och seminarier samt kommunikation.

Uppgifter förutsätter relevant utbildning, kännedom om konst- och kulturfältet och om funktionshinderfältet samt en förankring på fältet. Egen erfarenhet av funktionsnedsättning ses som en merit. Arbetsuppgifterna kräver goda samarbets- och kommunikationsförmågor, initiativrikedom, förmåga till strukturerat arbete samt erfarenhet av kommunikation och projekthantering. Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper i finska eller svenska.

Vi är en diskrimineringsfri arbetsplats och vi eftersträvar att erbjuda lika villkor för alla. Vi uppmuntrar personer av olika kön och könsidentitet samt personer med olika minoritetsbakgrunder att söka, oavsett den sökandes etniska bakgrund, religion eller ålder. Till denna uppgift önskas speciellt personer med en funkisminoritet.

Lönen är 2600 euro/mån. En fritt formulerad ansökan och bifogad CV sändes elektroniskt senast 31.5.2019 före klockan 16 till adressen rekrytointi(a)cultureforall.fi. Arbetsplatsintervjuer arrangeras vecka 24. Arbetet inleds 1.9.2019 eller enligt överenskommelse. Prövotiden är en månad.

Mer information gällande anställningen fås av specialsakkunnig Sari Salovaara 23.5 kl. 9-11 och 28.5 kl. 12-14 per telefon 040 9313958.

Arbetsutrymmena finns på Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, Helsingfors. Info om utrymmenas tillgänglighet hittas på finska via följande adress: www.kulttuuriakaikille.fi/tietoa_meista_toimiston_saavutettavuus.  

Kultur för alla är en nationell service på konst och kulturfältet. Servicens uppgift är att stöda konst- och kulturaktörer i frågor gällande tillgänglighet och mångfald. Kultur för alla drivs av föreningen För kultur på lika villkor rf. Servicen är finansierad av utbildnings- och kulturministeriet.

www.kulturforalla.fi 


Hanaholmen: Programdirektör | Ansök senast 2.6.2019

Vi söker en programdirektör vars uppgift är att ansvara för hela programverksamheten och dess strategiarbete, att leda programavdelningen som består av 15 personer och att som medlem av ledningsgruppen ansvara för helheten och utvecklingen av Hanaholmen.

Målsättningen för programdirektörens arbete är att skapa goda ekonomiska och ändamålsenliga förutsättningar för programverksamheten.

För tjänsten krävs en bred kunskap om samhälls- och kulturlivet i Finland och Sverige. Kännedom om de övriga nordiska länderna är en fördel. Tjänsten förutsätter lämplig akademisk utbildning och erfarenhet av förmansarbete.

För att kunna utföra arbetet på ett framgångsrikt sätt behövs god kommunikations- och samarbetsförmåga, erfarenhet av nätverksarbete och utmärkta kunskaper i svenska, finska och engelska.

För tjänsten krävs även erfarenhet av ekonomiskt ansvar och budgetarbete. God administrativ förmåga är en fördel.

Tjänsten lediganslås då vår nuvarande programdirektör går i pension. Tjänsten tillsätts tillsvidare och vi hoppas att du kan tillträda den 1 december 2019.

Hanaholmens verkställande direktör Gunvor Kronman svarar på frågor den 26 maj kl. 19–20 och den 27 maj kl. 9–10 på telefon +358 40 745 1738.

Fritt formulerade ansökningar med löneanspråk och CV ska sändas senast den 2 juni 2019 per e-post till info@fairchild.fi. Märk e-posten med rubriken ”Hanaholmen”.

Läs mer


Hanaholmen: Programkoordinator | Ansök senast 6.6.2019

Nätverket Svenska nu söker en programkoordinator för tillsvidare anställning. Arbetstiden är 70 % med möjlighet till heltid beroende på den anställdas kompetens.

Till programkoordinatorns arbete hör framför allt koordinering av Svenska nu:s teater-, musik- och filmverksamhet. Du skall självständigt kunna producera löpande text på båda inhemska språken. Arbetsspråken är både svenska och finska. Erfarenhet av liknande uppgifter och intresse för grafisk design ses som en fördel. Vi hoppas att du innehar hög social kompetens och att du är van att samarbeta.

För anställningen förutsätts att:

 • du känner till kulturfältet och har erfarenhet av projektarbete och publikarbete
 • du är intresserad av Sverige och skolvärlden
 • du har utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och finska, övriga språkkunskaper är till fördel
 • du har ett systematiskt, noggrant och flexibelt arbetssätt samt en förmåga att prioritera och arbeta med flera uppgifter parallellt
 • du har kännedom om kommunikation och marknadsföring
 • du har en beredskap att resa en del

Vi erbjuder

 • intressanta och varierande arbetsuppgifter i ett dynamiskt team
 • en internationell arbetsmiljö

Vid rekryteringar strävar Hanaholmen efter en möjligast jämn könsfördelning och ökad mångfald i alla personalgrupper.

Mer information om anställningen får du av vår projektchef Mikael Hiltunen, mikael.hiltunen(a)hanaholmen.fi, telefon: 040-6206006

Skicka in din ansökan med CV och löneanspråk per e-post till rekry(a)hanaholmen.fi senast 06.06.2019 kl. 08.00. Märk e-posten med rubriken ”Programkoordinator”.

Om Svenska nu  

Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar att våga använda svenska. Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland med starka band till Norden och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen. Nätverket Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

www.svenskanu.fi


twitter.com/tinfotweets