27.02.2020

TINFO-tiedote 7 / 27.2.2020

INKLUUSIOPÄIVÄ: KYVYKKÄÄN NÄYTTELIJÄN PARADOKSI
Voiko kyvykkään näyttelijän ruumiini toistuva esittäminen lukita tai rajoittaa minua näyttelijänä?

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA
Koskaan et muuttua saa? Kulttuurin rahoitusuudistusprosessin kakkosvaihe on päättynyt. OKM pyytää lausuntoja työryhmän ehdotuksesta.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KOULUTUSTA JA KURSSEJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

INKLUUSIOPÄIVÄ: KYVYKKÄÄN NÄYTTELIJÄN PARADOKSI

Kyvykkään näyttelijän paradoksi

Ensimmäinen askel matkalla näyttelijäksi on opetella poistamaan ruumiista kaikki henkilökohtaiset ominaispiirteet. Ne yksilöt, jotka tähän kykenevät omaksuvat joustavan, neutraalin näyttelijän ruumiin. Ne, jotka eivät tähän kykene, voivat esittää vain itseään tai itsensä kaltaisia hahmoja.

Näillä sanoilla tutkija Carrie Sandahl kuvaa länsimaisen näyttelijänkoulutuksen ihannetta artikkelissaan The tyranny of neutral: Acting training and disability

Vuonna 2014 aloittamassani taiteellisessa väitöstutkimuksessa Kehitysvammaisen kollegan kanssa näytteleminen olen näytellyt kollegoiden kanssa, joihin yhteiskunta on matkan varrella liittänyt määreen kehitysvammaisuus. Neutraalin näyttelijän ihanteen mukaisesti kollegoideni ruumiit eivät ole tarpeeksi mukautuvia, jotta he voisivat tehdä uransa ammattilaisnäyttelijöinä.

Voiko kyvykkään näyttelijän ruumiini toistuva esittäminen lukita tai rajoittaa minua näyttelijänä?

Saavuttaakseen neutraalin ruumiin ihanteen näyttelijältä vaaditaan erityistä kyvykkyyttä. Sellaista kyvykkyyttä, joka on koulutuksen tulos ja johon kuka tahansa ei pysty. Sandahl päättelee tällaisen ajattelun johtaneen tilanteeseen, jossa erityisen kyvykkäät näyttelijät näyttelevät myös ei-kyvykkäitä, vammaisia ruumiinesityksiä. Ei-kyvykäs ruumis olisi tähän tehtävään sopimaton, ei-neutraali.

Neutraalin ihanteeseen pyrkiminen on helppo tunnistaa. Vaikka 2020-luvun suomalainen näyttelijäkoulutus ei enää tätä ”puhdistamistyötä” pyrkisikään ensisijaisena päämääränään tekemään, mukautumiskykyisen, kameleonttimaisen näyttelijän ideaali on olemassa. Esimerkiksi Tampereen Teatterin ohjelmistossa on nähty viime vuosina esitykset Sademies ja Notre Damen kellonsoittaja, joissa molemmissa pääosan esittäjältä vaaditaan erityistä kyvykkyyttä rakentaa oman kykenevän ruumiinsa varaan ei-kykenevä ruumiinesitys.

Tekeillä olevassa väitöstutkimuksessani en ole kuitenkaan keskittynyt ensisijaisesti pohtimaan sitä, kuka saa näytellä ja ketä. Sen sijaan olen pyrkinyt havainnoimaan omaa kyvykkyyttäni näyttelijänä. Crip-teorian mukaan yksilön kyvykkyys (ability) on sosiaalisesti rakentuneessa yhteiskunnassa näkymätöntä ja pakotettua samoin tavoin kuin heteroseksuaalisuus on queer-teorian mukaan. Voiko kyvykkään näyttelijän ruumiini toistuva esittäminen lukita tai rajoittaa minua näyttelijänä?

Näytteleminen kehitysvammaisiksi määrittyneiden kollegoideni kanssa oli aluksi vaikeaa. En tiennyt kuinka olla näyttämöllä, sillä koin jatkuvasti olevani liikaa tai liian vähän. Omaksumani näyttelijäntaiteen työkalut eivät auttaneet ja aloin vähitellen tunnistaa omia näyttelijyyteeni liittyviä rajoitteita tai pakotteita.

Aika ajoin nuo pakotteet tuntuvat kahlitsevilta, missä tahansa tuotannossa työskennellessä. En osaa sanoa, voiko kykenevä ruumis koskaan päästä näistä pakotteista. Mutta olen pyrkinyt etsimään keinoja kanssanäytellä kaikenlaisten ruumiiden kanssa, ei vain toisten erityisen kyvykkäiden kanssa.

Uskon, että kohtaamalla leikillisesti toisia, erilaisia ruumiita, käsitykseni itsestäni näyttelijänä muuttuu

Opettelen kohtaamaan kollegani leikillisen mielentilan kautta. Näyttelijyyteeni kuuluva erityistaito sekin, mutta taito, joka ei vaadi neutraalia ruumista vaan kutsuu muodostamaan omat lainalaisuudet ja säännöt sekä venyttämään ja sotkemaan käsityksiä vakiintuneista identiteeteistä. Leikistä ja leikillisyydestä kumpuava näytteleminen vaikuttaisi mahdollistavan erilaisten kyvykkyyksien yhdessä olon näyttämöllä.

Uskon, että kohtaamalla leikillisesti toisia, erilaisia ruumiita, käsitykseni itsestäni näyttelijänä muuttuu niin, että jumiutuneista käsityksistä on helpompi irrottautua ja hyväksyä itsessään myös ei-neutraalia kykenemättömyyttä. Kenties silloin minun ei enää tarvitsisi pakonomaisesti todistaa olevani erityisen kyvykäs näyttelijä. Kenties silloin minun ei enää tarvitse todistaa olevani erityisen kyvykäs ihminen.

Riikka Papunen

Riikka Papunen on joensuulaislähtöinen, Tampereella asuva ja sieltä käsin työskentelevä näyttelijä ja tutkija. Papunen on Teatteri Siperian jäsen ja on viime vuosina näytellyt myös ainakin Tampereen Liikkuvan näyttämön ja Pyynikin kesäteatterin produktioissa.

Papunen on valmistunut näyttelijäksi Tampereen yliopiston Nätyltä vuonna 2011. Hän työstää väitöskirjaansa, joka käsittelee kehitysvammaisen kollegan kanssa näyttelemistä. Väitöskirjan taiteelliset osiot ovat teokset Toinen katse (2016) ja 8 esitystä elämästäni (2017).

Kirjallisia lähteitä artikkelin taustalla:

MCRUER, R., 2006. Crip theory : cultural signs of queerness and disability. New York: New York University Press.
PAASONEN, S., 2018. Many splendored things: Sexuality, playfulness and play. Sexualities, 21(4), pp. 537-551.
SANDAHL, C., 2009. The Tyranny of Neutral: Disability and Actor Training. In: C. SANDAHL and P. AUSLANDER, eds, Bodies in Commotion: Disability and performance. Ann Arbor: University of Michigan Press, pp. 255.
STENROS, J., 2015. Playfulness, play, and games: a constructionist ludology approach. Tampere: Tampere University Press.


Lue myös:

Tätini ja minä 

Julistimme Inkluusiopäivän teatterialalle

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Koskaan et muuttua saa?

Kulttuurin rahoitusuudistusprosessin kakkosvaihe on päättynyt. Viime syksynä asetetun työryhmän ehdotus julkistettiin eilen lausuntokierrokselle. Lausuntoja voivat antaa kaikki oheisen linkin kautta. Lausuntokierros kestää 3.4.2020 saakka.

Järjestelmätasolla systeemi olisi sama kuin aikaisemmin. Laskennallinen henkilötyövuoden yksikköhinta, vahvistettavat henkilötyövuosien määrät sekä kaksi eri valtionosuusprosenttia säilyvät: nykyinen 37 % ja korotettu 60 %:n valtionosuus. Svenska Teatern ja Tampereen Työväen Teatteri säilyttävät erityisasemansa.  

Mikä muuttui? No ainakin, se, että nyt järjestelmään on luvassa 10 miljoonaa lisää rahaa.

Tavoitteena on edistää ”taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurin moninaisuutta” ja ”kulttuuripalvelujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta” sekä lisätä järjestelmän joustavuutta ja läpinäkyvyyttä. Viisaasti pitäydytään määrittelemästä mitään genrejä tai esitysmuotoja. Aiemman harkinnanvaraisen erillisen tuen sijaan vos-toimijat voisivat uuden järjestelmän mukaisesti saada korotettua 60 %:n valtionosuutta silloin, kun h u o m a t t a v a  osuus toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa (myös kansainvälistä), lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille suunnattua toimintaa. Tällaista korotettua valtionosuutta on mahdollista saada myös kulttuuripoliittisella perusteella – sitä voisivat saada vähemmän institutionalisoituneet taiteenalat. 

Järjestelmä ei mahdollista korotetuilla valtionosuuksilla shoppailua. Millaiseksi muodostuu korotettu valtionosuus, joka voi harkinnanvaraisesti kohdistua tiettyyn osaan henkilötyövuosista, sitä ei kukaan tiedä. Millaiseksi yksittäisen toimijan kokonaisuus muodostuu perus-%:n ja osittain harkinnanvaraisesti korotetun 60-prosenttisen htv:n yhdistelmällä? Miten tulkitaan ”huomattavaa osuutta”, ja mihin kaikkeen harkinnanvaraisesti kohdennetaan nuo korotusprosentit? Tällaisia kuvitteellisia laskuharjoituksia varmasti tekee tällä hetkellä usea toimija.

Miten taataan joustavuus?

Miten järjestelmä takaa joustavuuden? Miten joustavuus tosiasiallisesti olisi mahdollista? Vos-järjestelmään teatteri hyväksytään joko toistaiseksi tai kolmeksi vuodeksi. Järjestelmän piiriin on mahdollista hakea kolmen vuoden välein. Toimijalta edellytetään suurin piirtein samaa kuin aiemminkin järjestelmän piiriin pääsemiseksi.

Uutena edellytyksenä taiteellista toimintaa johtavalta vaaditaan ”koulutusta, perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja johtamistaitoa”, muuta ammattitaitoista henkilöstöä tulee olla riittävästi  ja toiminnalta edellytetään ”suunnitelmallisuutta” .  Vähintään yksi henkilötyövuosi pitää olla, mutta ehdotettu järjestelmä tuskin sopii pienille toimijoille. Tärkeätä onkin, että Taiteen edistämiskeskuksen kautta myönnettävää harkinnanvaraisen tuen järjestelmää ja rahoitusta kehitetään edelleen.

Kun henkilötyövuosia vahvistetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, tarkastellaan kolmen viimeisen vuoden toteutuneita henkilötyövuosia, jolloin vuosittainen satunnaisvaihtelu ei enää vaikuta.

Vos-teattereiden kuuden vuoden välein suoritettavasta arvioinnista ei ole tietoa. Arvioinnin suorittaa Taiteen edistämiskeskus virastona ja antaa lausunnon. Mitä se tarkoittaa ja mitä se edellyttää – ei pelkästään toimijoilta vaan myös Taiteen edistämiskeskukselta? Millä perustein tuo arviointi tehdään? Kun vallan saa virasto, niin kuka sen vallan saa?

Suomalainen järjestelmähän on poikennut merkittävästi useiden muiden maiden järjestelmistä, joissa useissa ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat toiminnan laatua. Meillä pohditaan toimintaedellytysten vakiintuneisuutta, säännöllisyyttä, toiminnan vakautta, ei taiteellista ja toiminnan laatua. Korotettua taiteilijatyövuotta ei järjestelmään sisälly. Htv on htv, järjestelmä ei tunne hienosäätöä. Lakiin ei ole kirjattu kunnan rahoitusosuuden suuruutta, mikä hyvää sinänsä, mutta kun arvioidaan toiminnan vakautta, niin kuinka paljon arvioinnissa tosiasiallisesti tulee vaikuttamaan tuo kunnan rahoitusosuuden suuruus?

On vaikea nähdä, tuleeko tosiallista liikettä järjestelmän piiriin ja sieltä pois – siis molempiin suuntiin – tapahtumaan. Alkuvaiheessa toki 10 miljoonan lisäpotti luo liikettä, mutta entä sitten?

On epäoikeudenmukaista ja putkinäköistä arvioida vain tätä rahoituslainsäädäntöuudistusta. Rinnan vos-rahoitusuudistuksen kanssa kulkee Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettava, vertaisarviointiin ja johtajan päätökseen perustuva harkinnanvarainen rahoitus. Vos-järjestelmä ei tee kaikkia autuaaksi. Ensisijaisen tärkeätä onkin sitkeästi jatkaa rahoituslain ulkopuolisen kentän harkinnanvaraisen rahoituksen kehittämistä. 4,5 miljoonaa tälle kentälle on vasta alku.

”Vaihtuvat päivät, pois leikit nuo jäivät
Mut koskaan et muuttua saa
Vuodet niin kulkee, ne paljon pois sulkee
Mut koskaan et muuttua saa

Ole sellainen vain jonka nähdä mä sain
Ole muisto mun nuoruudestain”

Tällainen Pasi Kauniston iskelmä tuli mieleen vos-uudistusesitystä lukiessa.
 

Epäilynpoikanen – eettinen toimielin tuskin ratkaisee

Mietin kysymyksiä kulttuurialalle mahdollisesti perustettavasta eettisestä toimielimestä. Mietin sitä, millä ihan oikeasti kaikenlaiset eri lakeja rikkovat toimet saadaan kitketyksi pois. Taidetyökin on työtä ja meillä on lainsäädäntö, jossa on määritelty erilaiset työnantajavelvoitteet ja myös seuraamukset siitä, jos velvoitteita ei noudateta. Luurankoja löytyy useista erilaisista työpaikkakaapeista. Tuskinpa eettinen toimielin voi yhtään mitään sille, että lakeja ei noudateta ja prosessit eivät ole kunnossa.  

Kaunis asia sinänsä, jos toimielin edistää eettisyyttä, mutta todennäköisesti siitä muodostuisi vähän samankaltainen koordinaatio- ja yhteistyöelin kuin urheilun puolella. Toimialan vääristynyttä itsesuojelua työpaikkojen arjessa tapahtuvia väärinkäytöksiä, rikkomuksia ja laiminlyöntejä tuskin saa korjatuksi sillä, että jokin toimielin esittää huolestuneisuutensa, kehottaa siihen tai tähän, ottaa kantaa tai ilmoittaa, että asia on saatava kuriin.

Meille tarvitaan lisää resursseja ja asiantuntijahartioita aluehallintovirastoon (AVI), liittoihin, ihmisiä, jotka voivat oikeasti ryhtyä reagoimaan, selvittämään, puuttumaan, seuraamaan. AVIt toimivat alueellisina työsuojeluviranomaisina, ne antavat ohjeita ja neuvovat, tarvittaessa myös valvovat, mutta se ei sovittele konflikteja eikä auta työpaikalla, ei ratkaise riitoja. Ja entä ne lukuisat työt, joita tehdään työryhmissä ja vapaalla… harmaita alueita riittää, ei ole työsuojeluvaltuutettuja ja luottamushenkilöitä ole. Työsuojeluhallinnon verkkosivulta löytyy ilmoitusmalli esimerkiksi koetusta häirinnästä. Jos esimies ei tee mitään tilanteen ratkaisemiseksi, voi kiusattu tehdä ilmoituksen aluehallintovirastoon. Mutta entä sitten kun esimiesvastuut eivät ole selvillä.
 

Kyvykkään ruumiin paradoksi

Julistimme Inkluusiopäivän teatterialalle ja päivä lähestyy. Tasan kuukauden kuluttua Maailman teatteripäivänä, 27.3.2020 saamme perinteisen julistuksen rinnalle myös viittomakielisen ja suomeksi tekstitetyn inkluusiojulistuksen, jonka Ursa Minorin taiteellinen johtaja, näyttelijä Noora Karjalainen tekee. Julkaisemme inkluusioon liittyviä kirjoituksia ja kannanottoja, aiheina mm. kuvailutulkkaus, DuvTeatern ja käsitteistö. Aiemmin on ilmestynyt haastattelujuttu Tätini ja minä.

Näyttelijä  Riikka Papunen tekee taiteellista väitöstutkimustaan aiheenaan näytteleminen kehitysvammaisen näyttelijän kanssa. Uunituoreessa kirjoituksessaan Kyvykkään näyttelijän paradoksi  Papunen pohtii länsimaisen näyttelijäkoulutuksen neutraalin näyttelijän ihannetta ja ns. kyvykkyyttä: ”yksilön kyvykkyys (ability) on sosiaalisesti rakentuneessa yhteiskunnassa näkymätöntä ja pakotettua samoin tavoin kuin heteroseksuaalisuus on queer-teorian mukaan.” Papunen kysyy itseltään: ”Voiko kyvykkään näyttelijän ruumiini toistuva esittäminen lukita tai rajoittaa minua näyttelijänä?”

Ollaan perimmäisten kysymysten äärellä! Papunen kertoo vähitellen tunnistaneensa näyttelijyyteensä liittyviä kahlitsevia rajoitteita tai pakotteita ja kysyy, onko kykenevän ruumiin koskaan mahdollista irtautua tällaisista pakotteista ja miten rakentaa kanssanäyttelijyyttä kaikenlaisten ruumiiden kanssa.

Todella, todella arvokasta pohdiskelua. Kiitos Riikka!
 

Animaatiot ja alkukehot

Kyvykkääseen ruumiiseen kohdistuvaa väkivaltaa, sen näkyväksi tekemistä ja purkamista käsittelee Emmi Vennan ja työryhmän Fabulous Muscles Mad Housessa. Se on merkittävä omaelämäkerrallinen ja tunnustuksellinen esitys, joka vastustaa kaikenlaista body horroria.

Teos alkaa vapauttavalla, ehtymättömällä elämänvirtaa tulvehtivalla liikkeellä, jolla Venna ottaa meidät vastaan ja merkkaa tilan. Miten kuvata tätä pulppuavaa liikettä? Se on kuin tulvehtiva, virtaava joenuoma, jolla ei ole rajoja ja jota virranpyörteet vievät ennakoimattomasti sinne tänne. Venna liikkuu pidäkkeettömästi, tekee yllättäviä rytminvaihdoksia. Olisin voinut katsoa liikkeitä loputtomiin. Tätä kokemusta vasten asettautuu sitten Vennan ruumiillistama itsekuritus, oman ruumiin lyöminen, kaikki se tanssin tradition väkivalta ja vapautus – buton ja Feldenkreisin avulla kohti animaation parantavaa rajatonta, ikuisesti muuntuvaa ruumista. Tällainen ruumis ei rajoja tunne eikä sitä mikään kurivalta kosketa.

Pieni helmi – leikin, surumielisyyden ja viisauden yhdistelmä. 45 minuuttia. Kokonaistaideteos, jonka puvuilla, musiikilla, animaatioilla – kaikella on merkitystä. Katselin fasinoituneena puvun kerrostumia, katsoin vihreään trikoon ”arpikudosta”, kuin viillettyjen haavojen päälle kasvanutta, kroppa liikkuu musiikin tahdissa. Katselen sisuskaluja ja muskeleita.  Katselen Vennan liikkeen pohjalta toteutetun animaation erilaista käden- ja liikkeenjälkeä.

Kotona tunnustelen kasvojeni mikroliikkeitä ja sivelen niveliäni.
 

Kahteen viikkoon mahtuu paljon

Tuo vos meni nyt ylitse muun.

Elävät esitykset ja elävät elämykset eri puolilla vaativat pohdiskelua. Palaan vielä esityksiin. Hienovireistä, pienten eleiden ja mikroliikkeiden näyttelijäntyötä, pelkistystä, jolla luotetaan tekstin voimaan. Pelottavaa kairautumista ilmiöön, jonka olemassaoloa emme halua tunnistaa. Välimatkaa ja yksinäisyyksiä, pakotonta näyttelijäntyötä. Eläviä, hengittäviä moniulotteisia ihmisiä ja näyttelijöitä. Murteen gestistä voimaa. Esitys on ihmeellinen.

Poika, Pääomani, Alkutuotanto, Syyllinen, Ilmasilta, Tehdään se yhdessä.

Vielä ehtii runolauluun

Ääniteatteri Iki-Tursoon:

”Kaiken takana on vanhan ajan estetiikka.

Yhden laulajan laulamien pitkien laulukertomusten lumo.

Kahden laulajan kilpalaulu.

Yhdessä ja erikseen, yksin, kaksin, kolmin,

miesten kesken ja naisten kesken,

vuorotellen ja kuorossa laulaminen.

Vanhojen, uusien ja esityshetkellä

syntyvien runolaulujen laulaminen.

Kaikki tämä runolaulun ikiomalla mitalla,

ilman säestystä, tuhatvuotisella tyylillä.”

 

Hyvää Kalevalan päivää!
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Millainen tulee Maailman teatteripäivästä teidän teatterissanne? Keräämme tietoja 

Maailman teatteripäivän 27.3. juhlinnan perinteisiin kuuluu julistus, jonka kirjoittajaksi Kansainvälinen teatteri-instituutti (ITI) valitsee vuosittain maineikkaan teatterintekijän jostakin jäsenmaastaan. Julistus luetaan teatteripäivänä teattereissa ennen illan esitystä. 

Maailman teatteripäivän julistuksen on kirjoittanut pakistanilainen näytelmäkirjailija Shahid Nadeem. TINFO teettää ja toimittaa suomennoksen tekstistä ja jakaa sen teattereille maaliskuussa, hyvissä ajoin ennen juhlapäivää.

Monissa maissa Maailman teatteripäivän viettoon liittyy gaalailtoja, teatteripalkintojen jakoja, juhlaliputuksia ja muita tapahtumia. Kerro, kuinka teidän teatterissanne tulee näkymään ja kuulumaan Maailman teatteripäivä 27.3.2020.

Lähetä mainosteksti tapahtumastanne: tinfo(a)tinfo.fi

Lue lisää Maailman teatteripäivästä www.tinfo.fi/mtp tai  Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) verkkosivuilta.

Suomessa vietämme rinnan Maailman teatteripäivän kanssa perjantaina 27.3.2020 Inkluusiopäivää. Inkluusiopäivä on käynnissä oleva kampanja, joka huipentuu kansainvälisenä teatterin juhlapäivänä. Lue Inkluusiopäivän kampanjasta, ja tule mukaan!


Vielä ehdit ilmoittaa! Kesäteatteriesitysten 2019 katsojamäärien kysely sulkeutuu 29.2.2020

TINFO kysyy kesäteatteriesitysten katsojamääristä kesältä 2019. Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja nopeaa.

Tietojen pohjalta voimme vastata yhä kasvavaan tiedontarpeeseen, joka koskee kesäteatteritoimintaa Suomessa.

Vastaa ja olet mukana tekemässä kesäteatteria näkyväksi!

Iso kiitos jo etukäteen, kun olet mukana!

Yhteydenotot: tinfo(a)tinfo.fi

Pst! Muistathan ilmoittaa myös tulevan kesän ensi-illat TINFOn verkkosivuille: www.tinfo.fi/ilmoita-ensi-ilta

UUTISIA

Moskovan Kultainen naamio kutsuu VR-teatteria

Suomalais-venäläinen teatteriryhmä InterLab on kutsuttu kaksille festivaaleille Moskovaan. Virtuaalisen todellisuuden (VR) tekniikoin toteutetut teokset osallistuvat ensimmäistä kertaa järjestettävään Theatre 2030 -tapahtumaan ja arvostettuun kansainväliseen teatterikatselmukseen, Kultaiseen naamioon (Zolotaja Maska). Teatterin tulevaisuutta esityksin, luennoin ja työpajoin käsittelevässä Theatre 2030:ssa 23.-25.2.2020 nähdään InterLabin teos Forgotten Kiss ja Kultaisessa naamiossa 24.-26.3.2020 Kalevala. Episodit.

Työryhmäämme kuuluu venäläisen, karjalaisen ja suomalaisen kulttuurin kantajia. Kalevala.Episodit on todellisuuden ja mystiikan kimara, Kalevalan aihe antaa erittäin paljon mahdollisuuksia luoda fantastisia lavastuksia, VR-tiloja ja käyttää rajattomasti omaa mielikuvitusta. VR-esityksessä myös ajan kulun kuvaaminen, menneisyydestä tulevaisuuteen mahdollistuu uudella tavalla”, sanoo tuottaja-näyttelijä Elli Niaria.

InterLab on kolmen teatteriammattilaisen, Elli Niarian, Oleg Nikolaenko ja Daniil Bakalinin teatteri, jonka TheaterVR -hankkeeseen teokset Kalevala.Episodit ja uusin, Forgotten Kiss, kuuluvat. Niaria on valmistunut näyttelijäksi Petroskoin valtion konservatoriosta ja kuului sen jälkeen 15 vuotta Karjalan Kansallisen näyttämön ensembleen. Niin ikään petroskoilainen, matematiikasta ja informaatiotieteistä valmistunut Daniil Bakalin on näyttänyt osaamistaan paitsi teatterin parissa myös Venäjällä museoiden digitaalisten ratkaisujen tekijänä. Teatteriohjaajaksi Pietarin teatteriakatemiasta valmistuttuaan Oleg Nikolaenko on työskennellyt mm. kansainvälisissä teatteri- ja multimediahankkeissa.

VR-tekniikoin valmistetuissa esityksissä ei ole eläviä esiintyjiä, ja yleisö kokee teokset silmikoiden kautta. Kultaista naamiota ennakoivissa jutuissa teatterikriitikot nostavat Kalevala.Episodit listauksissaan ehdottomasti katsottavien joukkoon. Kalevala.Episodit on Karjalan Kansallisen näyttämön ja helsinkiläisen InterLabin yhteistuotanto. InterLab on saanut myös tukea Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) TAKO-hankkeesta.

TINFO / Sari Havukainen, 19.2.2020


OKM: Ehdotus esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi valmistunut

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen vastaanotti 26.2.2020 valtiosihteeri Tuomo Puumalan johtaman työryhmän esityksen esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi. Työryhmän esitys on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa.

Uusi laki esittävän taiteen edistämisestä korvaisi nykyisen teatteri- ja orkesterilain. Uuden, esittävän taiteen edistämisestä annetun lain nimi ja soveltamisala olisivat nykyistä teatteri- ja orkesterilakia yleisemmät ja kattaisivat kaikki esittävän taiteen muodot.

Työryhmän keskeisiä ehdotuksia mm:

 • Työryhmän esityksen mukaan rahoitusuudistuksella lisättäisiin järjestelmän joustavuutta.  Jatkossa valtionosuus myönnettäisiin joko toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi. Valtionosuuden edellytysten täyttymistä arvioitaisiin määräajoin. Käyttöön tulisi myös monivuotinen rahoitussuunnitelma. Mahdollisuus ottaa toimintayksikkö valtionosuuden piiriin määräajaksi lisäisi mahdollisuuksia toimijakentän uusiutumiseen.
 • Valtionosuus perustuisi edelleen toteutuneiden kustannusten perusteella laskettavaan yksikköhintaan, vahvistettuun henkilötyövuosimäärään sekä valtionosuusprosenttiin. Yksikköhinta laskettaisiin taidelaitosmuodoittain erikseen musiikille ja muulle esittävälle taiteelle.
 • Valtionosuusprosentti olisi pääsääntöisesti sama kuin nykyisin, eli 37 prosenttia. Erityyppisten taidelaitosten toimintakentässä sekä kustannus- ja tulorakenteessa olevia eroja voitaisiin ottaa huomioon myöntämällä valtionosuus korotetun valtionosuusprosentin mukaisena osaan toimintayksikön henkilötyövuosista. Tällä korvattaisiin nykyiset, samaan toimintaan myönnetyt harkinnanvaraiset valtionavustukset.
 • Korotettua valtionosuusprosenttia voisi saada, jos huomattava osa toiminnasta olisi esimerkiksi kiertue- tai vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa taikka jos tähän olisi muu erityinen kulttuuripoliittinen syy. Korotettu valtionosuusprosentti olisi 60. Yksittäisistä toimijoista Tampereen Työväen Teatteri ja Svenska Teatern säilyttäisivät nykyisen asemansa ja niiden valtionosuusprosentti pysyisi samana eli 60 prosentissa.

Hallitus on varannut uudistuksen tueksi lisärahoitusta. Vuosien 2020 - 2023 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä on päätetty, että esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen toteuttamiseen varataan miljoona euroa vuodelle 2020, 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2021, 7 miljoonaa euroa vuodelle 2022 ja 10 miljoonaa euroa vuodelle 2023.

Tänä vuonna valtionosuuksina jaetaan yli 123 miljoonaa euroa. Teatterit saavat noin 57 miljoonaa euroa, museot 46,5 ja orkesterit noin 20 miljoonaa euroa. Valtionosuuden piirissä on 57 teatteria, 28 orkesteria ja 124 museota.

Työryhmän esitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.1.2022, ja valtionosuudet vuodelle 2022 myönnettäisiin uuden lainsäädännön mukaan.

Lue tämä uutinen kokonaan OKM:n verkkosivuilta

Lisätietoja:

- valtiosihteeri Tuomo Puumala, p. 0295 161 002
- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p. 02953 30129

Lausunnon voi jättää tämän linkin kautta:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b5dcfb4d-63d3-4144-960d-9e027f0cec28&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744&fbclid=IwAR1MIuzR_xoXdpWU-l1CpAR7BuH2Nmr0qccHNd1US2L5ROCgT2OaafrPriI

YLE:n uutinen: Kulttuurin rahoitusuudistus otettiin vastaan osin ristiriitaisin tuntein – Lisäraha lämmittää, mutta systeemi pysyy jähmeänä

Tommi Saarikiven vos-blogi: Työryhmä julkisti esittävän taiteen VOS-uudistuksen keskeiset esitykset


Näyttelijäliiton kannanotto vos-uudistukseen

Esittävän taiteen valtionosuusuudistusta koskeva esitys pääosin hyvä, mutta Näyttelijäliitto huolissaan näyttelijöiden vähentämisestä teattereissa – VOS-uudistuksessa olisi hyvä kannustaa teattereita palkkaamaan taiteilijoita  

Näyttelijäliitto pitää tänään julkaistua työryhmän ehdotusta esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi pääosin hyvänä: erilliset yksikköhinnat eri taiteenaloille, Tampereen Työväen Teatterin ja Svenska Teaternin nykyisen aseman säilyttäminen ja toisaalta joustavuus ja mahdollisuus ottaa uusia toimijoita. Lisäksi on hyvä, että 2020-2023 julkisen talouden suunnitelmassa on päätetty lisätä 10 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä asteittain.

Näyttelijäliitolla on kuitenkin yksi lisähuomio: Teatterit ovat kohdistaneet viime vuosina säästöt erityisesti taiteilijoihin ja sen vuoksi Näyttelijäliitto on esittänyt vos-uudistusta pohtineille työryhmille taiteilijahenkilötyövuosikerrointa, jolla kannustettaisiin teattereita palkkaamaan nimenomaan taiteilijoita.

Vakituisten näyttelijöiden määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana romahtanut ja suunta näyttää jatkuvan. Samaan aikaan teknistä ja hallinnollista vakituista henkilökuntaa on palkattu teattereihin lisää.

Kuukausipalkkaisia näyttelijöitä ei ole kuitenkaan korvattu vierailevilla eli määräaikaisilla näyttelijöillä. Myös vierailevien näyttelijöiden määrä on laskenut vuodesta 2010 lähtien. Teatterit ovat heikentyneessä taloustilanteessa kohdistaneet säästöt erityisesti näyttelijöihin, mutta myös muihin taiteilijoihin.

Teattereissa oli vakituista henkilökuntaa marraskuussa 2019 1942 henkilöä, joista näyttelijöitä 413 eli noin viidesosa.  Vuodesta 2010 lähtien kiinnitettyjä näyttelijöitä on vähennetty lähes 80:llä, mutta muuta vakituista henkilöstöä on vähennetty yhteensä vain noin 20:lla henkilöllä.  Työnjohtajia ja mestareita on kuitenkin samaan aikaan lisätty 38:lla, tuottajia ja tuotantosihteereitä 24:lla ja johtajia 20:lla.

Teattereiden määrä ei ole muuttunut ja esitysten määrä ja ensi-iltojen määrä on pysynyt samalla tasolla vuosikymmeniä. Vähennykset tarkoittavat yksinkertaisesti sitä, että esityksissä on vähemmän esiintyviä taiteilijoita näyttämöllä.

Näyttelijäliitto toivoo, että uudistukseen lisättäisiin vielä teattereille kannustimia palkata nimenomaan taiteilijoita

Helsingissä 26.2.2020

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Risto Autio 040-1902286
toiminnanjohtaja Elina Kuusikko 040-8359587

Näyttelijäliiton 1350 työikäisestä jäsenestä n. 950 on freelancereita, jotka työskentelevät sekä vos-teattereissa että nk. vapaalla kentällä ja n. 410 on kiinnityksellä vos-teattereissa. Yhteensä Näyttelijäliitossa on jäseniä n. 1950.

Kannanotto Näyttelijäliiton verkkosivulla


Kahdeksan ehdokasta vuoden 2019 teatterinäyttelijäksi

Näyttelijäliitto järjestää taas Vuoden Teatterinäyttelijästä jäsenäänestyksen.  

Äänestystulos julkistetaan maanantai-iltana 9.3.2020.

Näyttelijäliiton hallitus on kokouksissaan kerännyt ehdokkaita jäsenäänestykseen. Lisäksi kaikki jäsenet ovat saaneet ehdottaa ehdokkaita äänestykseen. Ehdotuksia tuli huomattavan paljon. 

Palkintoraati valitsi tehdyistä ehdotuksista seuraavat kahdeksan näyttelijää Vuoden teatterinäyttelijä -jäsenäänestykseen (aakkosjärjestyksessä):

Pinja Hahtola, Eino Leinon eksät

Heidi Herala, Everstinna

Mats Holmqvist, Spelman på taket

Petrus Kähkönen, Notre Damen kellonsoittaja

Hannele Laaksonen, Miehen kylkiluu

Ella Mettänen, Riistapolku

Mikko Rantaniva, Cabaret

Miiko Toiviainen, Kepeä elämäni

Vuoden teatterinäyttelijää voivat äänestää vain liiton jäsenet. Mutta huom. kuka tahansa voi kannustaa suosikkiaan ja lähettää terveisiä Näyttelijäliiton sivuilta.

Lue ehdokkaiden esittelyt


Vuoden Teatteri 2020 -palkintofinalistit valittu  

Suomen Teatterit ry:n vuosittain jakaman Vuoden Teatteri -palkinnon finalistit ovat tänä vuonna Flow Productions, Teatteri Takomo sekä W A U H A U S.    

Finalistit valinneen raadin mukaan kaikkia kolmea ehdokasta yhdistää dialoginen suhde esittävään taiteeseen, ja se, että katsoja-kokija haastetaan moniaististen näkyjen äärelle.    

Finalisteiksi nousseet ryhmät ovat rajallisista resursseistaan huolimatta vaikuttavia toimijoita niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti, ja jokainen ryhmä visioi teatterin tulevaisuutta avarakatseisesti, trendejä ja genrerajoja taiteellisessa toiminnassaan kyseenalaistaen.

Raadin perustelut:   

Flow Productions

Oululaisen Flow Productionsin monitaiteelliset teokset muodostavat monipuolisen ohjelmiston, joka on samaan aikaan alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä. Ryhmä osoittaa toiminnallaan, miten erilaiset tuotantomallit ja teokset pystyvät kytkemään yhteen erilaisia yleisöjä. Flow Productionsin toiminta on dialogista niin taiteessa kuin sen muussa toiminnassa. Tuotantoryhmä on onnistunut luomaan toimivan ja strategisesti kehittyvän toimintakonseptin, jonka ytimessä on yhteistyö esittävän taiteen toimijoiden kanssa. Immersiiviset teokset ja kansainväliset huippuvierailut nykysirkuksen alalta tuovat esiin Flow Productionsin toiminnan laaja-alaisuutta.   

www.flowprod.fi   

Teatteri Takomo

Teatteri Takomo on kunnianhimoinen toimija ja teatteriammattilaisten yhteenliittymä, joka ei pelkää ottaa riskejä. Teokset ovat ennalta-arvaamattomia, ja ne uudistavat teatterin peruselementtejä kiinnostavasti. Teatterin ensemble on vahva. Produktioittain vaihtuvat esiintyjät luovat yhdessä hengittävää teatteritaidetta. Takomo toteuttaa kekseliäästi teatterikentän yhteistuotantoja sekä edistää uusien näytelmäkirjailijoiden ja muiden teatterialan nuorten tekijöiden esille pääsemistä. Takomo onnistuukin vuodesta toiseen saavuttamaan erityisen hyvin nuoren yleisön suosion.   

www.teatteritakomo.fi

W A U H A U S

W A U H A U S on rohkea teatterin tutkimusmatkailija. Monialaisen ja kansainvälisesti toimivan   

kollektiivin esityksissä on kokeileva ja tässä ajassa kiinni oleva omanlaisensa kädenjälki. Ryhmä tuo vahvasti audiovisuaalisia esitystaiteen konsepteja teatterin kontekstiin, uudistaen ja kyseenalaistaennäyttämökerrontaa. Teoksetovatkuinesityksellisiäpelikenttiä, jotkaavaavatuusiavaikuttavianäkyjä ja ulottuvuuksia. W A U H A U S tarjoaa uutta tulkintaa teatterin kartasta ja kirjoittaa esitystensä pelisääntöjä toisiksi. Kollektiivin pelottomuus tarttuasuuriinaiheisiin ja kykyluodaeeppisiäteoksia on kunnianhimoista ja äärimmäisen taidokasta.   

www.wauhaus.fi

Palkintofinalistit valitsi raati, jonka jäseniä ovat Vuoden Teatteri 2019 -palkinnon voittaneen ANTI-festivaalin taiteellinen johtaja Johanna Tuukkanen, Kajaanin kaupunginteatterin johtaja Helka-Maria Kinnunen sekä näytelmäkirjailija Markku Hoikkala. Sama raati valitsee myös tämän vuoden palkintovoittajan.  

Vuoden Teatteri 2020 -palkinto jaetaan Thalia-juhlassa Tampereen Komediateatterissa maanantaina 9.3.2020. Suomen Teatterit ry on jakanut Vuoden Teatteri -palkintoa ansioituneelle alan toimijalle vuodesta 1996 alkaen.   

Lisätietoja kilpailusta

Lue koko uutinen Suomen Teattereiden verkkosivulta

Lisätietoja:  

Suomen Teatterit ry:n viestintä- ja yhteyspäällikkö
Tiina Piispa
040 5427281  
tiina.piispa(a)suomenteatterit.fi  


Harrastajateatteriliiton kantaesityspalkinto 2020 näytelmälle Babyface 

Suomen Harrastajateatteriliiton vuosittain myöntämän Kantaesityspalkinnon tarkoituksena on kannustaa näyttämöitä tuottamaan uusia kotimaisia näytelmätekstejä. Palkinto on suuruudeltaan 1000 ¤ ja se myönnetään näytelmän esittäneelle teatterille. Hakijoita oli tänä vuonna 26. Vuoden 2020 palkinto menee Skini Lindgårdin tekstille BABYFACE, jonka kantaesitti Teaterboulage Paraisilla. Palkinnon saajan 26 tekstin joukosta valitsi näyttelijä ja ohjaaja Eija-Irmeli Lahti.

Lahti kokee, että uusien, tasokkaiden näytelmätekstien ilmestyminen ei ole jokapäiväistä. Näytelmän kirjoittaminen vaatii omanlaistaan osaamista ja näkökulmaa. Asian tiivistäminen lyhyeen repliikkiin on näyttämöllinen lähtökohta. Proosaan kuuluva monisanainen ilmaisu tukahduttaa näyttämötilanteen, ei tarvitse selittää, kun asiat ja tunteet ilmaistaan fyysisesti läsnäololla. ”Näytelmän kirjoittaminen on tiivistämisen taidetta”, Lahti sanoo.  

Lahti kertoo, että hänen pyrkimyksenään oli löytää voittajaksi teksti, jolle olisi käyttöä teatteriryhmille. Siinä pitäisi olla hyvä tarina, tiivistä tekstiä, kokonaisia ihmiskuvia, huumoria ja syvyyttä. Sen pitäisi mielellään olla kiinni tässä ajassa, niin että sillä olisi kosketuspintaa yleisölle. Näillä kriteereillä vaskoolin pohjalle jäi viisi tekstiä, jonka jälkeen Lahti haki vielä lisää erottavia tekijöitä.

Lopullisen valintansa Skini Lindgårdin tekstin BABYFACE Eija-Irmeli Lahti perustelee seuraavasti;

”Teksti kokoaa yhteen eri-ikäisiä tekijöitä ja se antaa tilaisuuden monenlaiselle osaamiselle. Musiikki on vahva osa näytelmää ja laulamisen ohella näytelmässä on bändien esittämää elävää musiikkia. Tekstin käännekohdat ovat yllättäviä ja ihmissuhteet uskottavia. Teksti on tuoretta ja iskevää. Siinä puhutaan vakavistakin asioista viiltävän kevyesti ilman raskasta patetiaa. Se on kasvutarina, joka koskettaa niin nuoria kuin vanhempia. Nuorisolla on vahva osuus, mutta se ei ole tyypillinen nuorisonäytelmä, vaan laajenee nykyajan perhe- ja ihmissuhdekuvaukseksi. Teksti on ruotsinkielinen, mutta toivon sen saavan mahdollisimman pian hyvän ja iskevän käännöksen”, summaa Lahti valintansa.

Lisätietoja:
Mari Saarinen, Tuottaja 
Suomen Harrastajateatteriliitto 
mari.saarinen(a)shtl.fi /050-4682138
www.shtl.fi 


Taike: Näyttämötaiteen erityisavustukset ja kohdeapurahat vuodelle 2020

Taike jakoi taiteen erityisavustukset ja kohdeapurahat vuodelle 2020

Näyttämötaiteen kohdeapurahat

Kohdeapurahoja jaettiin yhteensä 400 000 euroa. Apurahan sai 68 taiteilijaa tai työryhmää. Hakemuksia tuli 226.

Lue koko uutinen ja näyttämötaiteen kohdeapurahaa saaneet Taiken verkkosivulta

Näyttämötaiteen erityisavustukset

Seitsemälle yhteisölle jaettiin yhteensä 100 000 euroa. Hakemuksia tuli 25.

Lue koko uutinen ja kaikki Näyttämötaiteen erityisavustusta saaneet Taiken verkkosivulta


Taike: Taiteilijaeläke 61 ansioituneelle taiteilijalle

Taike on jakanut 61 ylimääräistä taiteilijaeläkettä. Eniten taiteilijaeläkkeitä jaettiin visuaalisten alojen taiteilijoille, yhteensä 16. Muusikoille ja säveltäjille eläkkeitä myönnettiin 13, esittävän taiteen alalle 12.

Taiteilijaeläkkeen saajissa on 29 naista ja 32 miestä. Hakijoista naisia oli 35 prosenttia. Eläkkeen saajista 59 prosenttia asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Hakijoita oli kaikkiaan 453.

Eläkkeet perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä. Eläkkeen saajan tulee olla vähintään 60-vuotias ansioitunut taiteilija. Taike pyysi eläkehakemuksista lausunnon valtion taidetoimikunnilta, jotka arvioivat ja vertailivat hakijoiden taiteellista toimintaa.

”Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke on osoittanut tarpeellisuutensa: Hakijoita on vuosittain useita satoja. Ansioituneenkin taiteilijan tulot muodostuvat usein satunnaisista pienistä tuloista ja apurahoista, jolloin lakisääteinen eläketurva jää hyvin alhaiseksi. Taiteilijaeläkkeillä paikataan tätä puutetta”, sanoo Taiken johtaja Paula Tuovinen.

Eläkkeitä on jaettavissa vuosittain yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä. Taiteilijaeläkkeet jaetaan täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Eläkkeen suuruuteen vaikuttavat hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta.

Taiteilijaeläkkeen maksaa Keva. Taiteilijaeläkettä maksetaan kuukausittain runsaalle tuhannelle taiteilijalle.

Lisätietoja: Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö, esa.rantanen(a)taike.fi, p. 0295 330 720

Esittävät taiteet

Aarre-Ahtio Esko, Turku
af Hällström Leena, Helsinki
Hoikkala Markku, Salo
Koivusalo Mikko, Turku
Levo Merja, Helsinki
Linnusmäki Tuula, Lempäälä
Sonck Pekka, Maarianhamina
Vennamo Raisa, Helsinki
Viitamäki Maritta, Tampere
Virtanen Aila, Rauma

Lue koko uutinen Taiken verkkosivuilta

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Mikäoke -klubi | 28.2.2020, Helsinki

Mikäoke on uudenlainen improvisaatiolaulun ja karaoken yhdistelmä, joka hyödyntää älypuhelimia yleisön osallistamiseen. Mikäoke -klubeja pidetään kuukausittain Kallion On the Rocks -baarissa.

Seuraava Mikäoke -klubi on perjantaina 28.2. klo 19.30. Klubi on pääsymaksuton.

Mikäoke on viihdyttävä improvisaatiokaraokekonsepti, joka hyödyntää digitaalisia välineitä improvisaatioteatterin uudistamiseen sekä yleisön osallistumiskynnyksen madaltamiseen. Mikäoke -klubilla kaikki paikallaolijat voivat osallistua illan kulkuun, vaikka nurkkapöydästä käsin. 

Yleisö päättää lavalla esitettävien laulujen tyylilajit ja nimet sekä kirjoittaa laulujen sanat älypuhelimillaan. Rohkeimmat nousevat lavalle laulamaan niitä. Eri ihmisten kirjoittamat säkeet muodostavat ehjiä biisejä impromuusikon sekä livemoderaattorin avustuksella. Laulujen sanat ilmestyvät ruudulle laulajan nähtäväksi samaan tapaan kuin karaokessa; erona on vain se, että laulaja ei tiedä sanoja etukäteen. 

Mikäoke -klubilla yleisön ja esiintyjien välisiä rajoja on hämärretty. Kaikkien on helppo olla mukana luomassa ainutlaatuista tapahtumaa. Mikäoke -klubilla älypuhelimen tuijottelu valjastetaan yhteisölliseksi tekemiseksi, jonka avulla ujoimmatkin pääsevät mukaan viihteen tekemiseen.

Tulevat Mikäoke -klubit

27.3. klo 19:30-22
24.4. klo 19:30-22

Improjektori(a)gmail.com 
Facebook.com/mikaokeofficial.com


Teakin Alumniklubi: Tanssin talo 1937-2020 ja “tanssin hyvät” |  2.3.2020

Tanssin talo 1937 – 2020 ja “tanssin hyvät”

ma 2.3.2020, klo 18 alkaen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Studio 4

Tanssin talon peruskivi muurataan to 30.1.2020. Kaapelitehtaan päädyssä kaivuutyöt ovat alkaneet syksyllä 2019. Tanssin talon idea on ollut olemassa 1930-luvulta lähtien. Talo rakentuu ja avaa ovensa. Kun ovet ovat auki, työ jatkuu…

Alustajat: Tuottaja Timo Sokura (tuottaja, Kansallisbaletti),  Marianna Kajantie (FM, emerita, Helsingin kaupungin kulttuuripalvelut) ja Matti Numminen (johtaja, Tanssin talo). Alustuksia seuraa vapaamuotoinen keskustelu.

Lue lisää tilaisuudesta Uniarts-verkkosivulta


Barnfesten - Kul och kultur för alla barn | 7 mars 2020, Helsingfors

Barnfesten är ett årligt kulturevenemang som för första gången arrangeras på Arbis i Helsingfors. Den 7 mars klockan 11-15 fylls Arbis med olika kreativa verkstäder och föreställningar. Luckan arrangerar dagen i samarbete med ett tjugotal organisationer. Organisationerna består främst av kulturaktörer från det finlandssvenska kulturfältet och sakkunniga organisationer från det sociala området.  

Barnfesten har fritt inträde, men en del föreställningar och verkstäder har en starttid och ett begränsat antal platser. Vid barnfestens entré finns deltagarbiljetter till dessa. Programmen är ungefär 30 min långa. Alla aktiviteter utan en starttid är öppna under hela barnfesten och ingen deltagarbiljett behövs.

Barnfesten främjar alla barns och barnfamiljers möjligheter till kulturupplevelser på det egna modersmålet. Programmet riktar sig till alla barn i alla åldrar. Barnfesten beaktar frågor kring mångfald och tillgänglighet.   

Arbis adress är Dagmarsgatan 3. Arbis har en tillgänglig ingång med automatisk dörröppnare vid huvudentrén. Man kan röra sig hinderfritt mellan våningarna med en rymlig hiss. Ledarhundar är välkomna och vid behov kan en T-slinga installeras.

Under Barnfesten visas bland annat Unga Teaterns föreställning Grisen som glömde att hon var en gris. Föreställningen visas klockan 11:30 och 13:00, föreställningen klockan 13 har finlandssvensk teckenspråkstolkning.
 
För mera information kontakta anna.keto(a)luckan.fi, +358445040698

Barnfesten i Facebook


Suuri kulttuurikeskustelu Kajaanin kaupunginteatterissa | 12.3.2020, Kajaani

Miten Kajaanin taide- ja kulttuurikenttä voisi näkyä vielä paremmin ja kehittää elävää kaupunkia?

Kajaanin kaupunginteatterin johtaja, teatteritaiteen tohtori Helka-Maria Kinnunen johdattelee suureen kulttuurikeskusteluun.  

Erikoistutkija Olli Ruokolainen (Cupore) esittelee tuoreita tutkimustuloksia, faktoja siitä, miten kulttuuritoiminnot vaikuttavat kaupunkiin. Tutkimuksessa selvisi, että taide- ja kulttuurilaitokset koetaan tärkeiksi kaupungin kehitystekijöiksi ja kaupungin keskustan vetovoiman ylläpitäjiksi. Niiden vaikutus kaupungin imagoon ja kaupunki-identiteettiin on vastanneiden kokemusten perusteella hyvin myönteinen.  

Mitä voimme hyödyntää ja soveltaa tuoreesta Cuporen tutkimuksesta Jyväskylässä? Miten vahva kajaanilainen taide- ja kulttuurikenttä voisi näkyä vielä paremmin ja kehittää elävää kaupunkia?   

Kommenttipuheenvuorot pitää Kajaanin Nuorkauppakamari ry:n puheenjohtaja Minna Nuulamo, Vaara-kollektiivin tuottaja, teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja Veikko Leinonen ja Kajaanin Yrittäjänaisten hallituksen jäsen, yrittäjä Marja Pehkonen.  

Yleisön puheenvuoroille varataan runsaasti aikaa.

Paikalle keskustelemaan toivotaan niin yleisöä kuin päättäjiäkin ja toivotaan vilkasta yleisön osanottoa keskusteluun!

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatteri, Kaukametsän opisto ja Kajaanin Kaupunginteatterin Tuki ry.

Tapahtuma Facebookissa


Mieli, taide ja johtajuus aiheena luento- ja keskustelutilaisuudessa | 15.4.2020, Helsinki

Psykiatrian Tutkimussäätiö ja Suomen Kansallisooppera ja -baletti järjestävät mielen, taiteen, johtajuuden sekä hyvinvoinnin teemoja käsittelevän luento- ja keskustelutilaisuuden: Mind meets Art Kansallisoopperan Alminsalin lämpiössä 15.4.2020 klo 13 alkaen.

Kiinnostavassa ja monipuolisessa ohjelmassa puhuvat kirjailija-ohjaaja Juha Hurme, Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtaja Gita Kadambi ja henkilöstöpäällikkö Hanna Fontana sekä  sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola. Luento-ohjelman lisäksi osallistujilla on mahdollisuus varata  lippu illan oopperaesitykseen COW. Pyydämmekin ilmoittautumaan ja varaamaan paikan 28.2.2020 mennessä.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen

Tule ja kutsu mukaan ystäväsi ja kollegasi - osallistumalla olette samalla edistämässä ja tukemassa mielenterveyttä!

Lämpimästi tervetuloa,

Tiia Pirkola
Toimitusjohtaja
Psykiatrian Tutkimussäätiö sr
tiia.pirkola(a)psy.fi
050-512 5292

www.psykiatriantutkimussaatio.fi


Bad House – uusi kansainvälisen esitystaiteen festivaali | 17.-24.4.2020, Helsinki

Mad House Helsinki tuo kotimaisiin tekijöihin keskittyvän kausiohjelmistonsa rinnalle uuden kansainvälisen esitystaiteen festivaalin, BAD HOUSE. Festivaali järjestetään ensimmäistä kertaa 17.-24. huhtikuuta 2020. Festivaalin päätapahtumapaikkoja ovat Tiivistämö Suvilahdessa sekä Mad House ja Kohta-galleria Teurastamolla. Festivaaliohjelmisto koostuu esitystaide- ja installaatioteoksista ja sen ovat suunnitelleet taiteilijat ja Mad Housen kuraattorityöryhmän jäsenet Sonja Jokiniemi, Mikko Niemistö ja Elina Pirinen. Mad House haluaa uudella festivaaliviikollaan juhlistaa esitystaidetta ja tarjota yleisölle tuuhean ja monitodellisuudellisen, kansainvälisen ohjelmiston. 

“BAD HOUSE haluaa olla ristiriitoja, epätäydellisyyttä, armollisuutta sekä taiteen ja sen tekemisen vapautta vaaliva tulokas Helsingin festivaalikentässä”, kuraattorit kertovat.

Festivaalin avausteoksena nähdään aktivisti-taiteilijapari Florence Peaken ja Eve Staintonin teos Slug Horizons. Festivaali tuottaa myös yhden uuden ensi-illan: näyttelijä-ohjaaja Jakob Öhrmanin esityksen Shapeshifter. BAD HOUSE toimii myös taiteilijaresidenssinä kun madagaskarilais-sveitsiläinen Jessy Razafimandimby saapuu työskentelemään Suomeen jo huhtikuun alussa ja avaa installaatioteoksensa yleisölle festivaaliviikon ajaksi. Festivaalin päättää päätösklubi BAD CLUB Tiivistämössä 24.4.

Lue lisää ja tutustu ohjelmistoon


Opera Beyond Conference | 25th – 26th May 2020, Helsinki

The Opera Beyond Conference is a new and creative meeting place, a playground in the overlapping territory between arts and technology. It’s a fountain of new ideas and knowledge for the professionals, creators and artists of all media and arts. The conference will take place 25–26 May at the Finnish National Opera.

Ready to be shaken, stirred and surprised? We promise to inspire you. 

The Opera Beyond Conference is a new and creative meeting place, a playground in the overlapping territory between arts and technology. 

It’s a fountain of new ideas and knowledge for professionals, creators, artists and enthusiasts of all media and arts. The event will explore technologies such as virtual and augmented reality, artificial intelligence, projection mapping, and spatial sound – the very latest in audio, visual, and spatial art.

World-leading arts and technology wizards and visionaries will come together at the Opera House in Helsinki for a two-day seminar of keynote speeches, fireside chats, inspiration and knowledge-sharing. We promise both ample opportunities for networking and a rich array of exciting ideas to take home with you. 

Already confirmed visionary keynote speakers are Head of Digital Development for the National Theatre in London Toby Coffey, award-winning AR+VR storyteller Lucas Rizzotto, researcher and designer Joris Weijdom and the Director of the Amos Rex art museum Kai Kartio. More speakers will be announced later.

The Opera Beyond Conference First Session in spring 2019 was the start of an unstoppable tidal wave. The upcoming conference from 25 to 26 May 2020 will be even bigger.  

Book your ticket now and step beyond the ordinary.

operabeyond.com/conference

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


British Council / Creative Scotland: Open Funding Call Scotland – Europe | Deadline 4 March 2020

British Council and Creative Scotland are inviting proposals from artist(s) or organisations working in visual art, theatre, dance, literature, music and cross art form practices to undertake projects with European countries.

The Scottish arts sector has many established connections in Europe and participates in major international platforms such as Classical Next, Venice Biennale or major festivals (Le Festival Interceltique de Lorient and Cannes, etc.). However, considering the changing context within Europe, the aim of this fund is to support artists and arts organisations in Scotland to strengthen or establish new relationships and networks with European peers, undertake research, or pilot initiatives to inform and enable future collaborations to take place

A total fund of £50,000 has been allocated, with an upper limit for individual applications of £10,000. Supported projects must be completed by the end of March 2021. Activity can take place in Scotland and/or in Europe with one or more European country. (The priority countries are Germany, Italy, France, Spain and Ireland. However, proposals which also include other European countries are welcome, including Nordics).

Projects could be manifested in a number of ways such as research and scoping visit, cultural exchange, workshops, delegations, conferences, residencies etc. Applicants must be based in Scotland.

Deadline: 4 March 2020

Find all details


Taike: Taiteilija-apurahat | Haku 28.2.-31.3.2020

Viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotiset valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Myönnettävien apurahojen määrät ja apurahojen pituudet vaihtelevat taiteenaloittain.

 Taiteen edistämiskeskus suosittaa, että jätät hakemuksen vain yhdelle taiteenalalle. Tee taiteenalavalinta hakemusta täyttäessäsi. Jos haet taiteilija-apurahaa näyttämötaiteen valo- ja äänisuunnitteluun, valitse taiteenalaksi näyttämötaide. Monitaide tarkoittaa useita eri taiteenaloja tavanomaisesta poikkeavalla tavalla yhdistävää toimintaa – ei vakiintuneita taidemuotoja kuten musiikkiteatteria.

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Taiteilija-apurahaa ei myönnetä ammatilliseen perustutkintoon eikä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvän opiskelun tai opinnäytetyön tukemiseen.

Hakuaika 28.02.2020 - 31.03.2020
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.  

Lue lisää apurahasta ja hakemisesta Taiken sivuilta


Goethe-Institut : International Coproduction Fund | Deadline 15 April 2020

International coproductions epitomize a form of artistic collaboration involving partnership and dialogue. With a view to encouraging new collaborative working processes and innovative productions involving international cultural exchange, the Goethe-Institut set up a new coproduction fund in the summer of 2016 to promote new working networks and approaches within a global context and to explore new forms of intercultural collaboration.

Next Application Deadline

The new application phase for the International Coproduction Fund has now begun.
 
The deadline is April 15, 2020 at 23:59 (CET – Time in Germany). Applications that are submitted late or incomplete will not be processed.
 
Application Form  

*Please be aware that the final phase of the application period coincides with the Easter holidays. A consultation is therefore not possible between 10-14 April.
 
We recommend the applicant (partner with residence outside Germany) to start the application process early: In the new application portal, data can be saved and updated at any time. When submitting the application, an e-mail confirmation from the German co-producer will be requested, which may take some time depending on the response rate; only then will your application be officially entered into the system and can be considered.
 
Please make a note of your application number and quote it in all communication with us.

Read more about Coproduction Fund

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Teatri del Mondo – International Theatre Festival for Children, Italy | Deadline 16 March 2020

we are pleased to inform you that the XXXI edition of I TEATRI DEL MONDO – International Theatre Festival for Children – will take place from 12th to 18th July 2020 in Porto Sant’Elpidio (FM) – Italy.

I Teatri del Mondo” is one of the longest and the most lasting Italian Festival dedicated to children and youth theatre in the world and it represents the most complete window that our country opens up on this particular kind of performance. It includes theatre performances, workshops, exhibitions, special events and original projects.
 
To participate: http://www.iteatridelmondo.it/en/open-call-2020/

The deadline for submission is 16th March 2020. I Teatri del Mondo  
International Theatre Festival for Children
www.iteatridelmondo.it
info(a)iteatridelmondo.it
Tel: +39 333 9464834


Metropolis Residency Programme, Copenhagen | Deadline 22 March 2020

The organisation and festival Metropolis is calling for 10 artists working with performing arts for an international site-specific residency programme in Copenhagen.

Metropolis Residency is a unique international urban residency programme aimed at performing artists with an interdisciplinary approach who have an interest in researching, creating and producing work in public space and the public realm.

In 2020, Metropolis will organise two residencies of one month. Each residency will have a specific focus and a co-curating artist. Each residency will be for five participants (4 international artists and 1 Danish artist).

Artists will be working on their own research, but also with a focus on exchanges and collective explorations guided by the co-curating artist.

 • 5 July - 2 August 2020, Mapping the City: Exploring different sensorial mapping methods of places and situations in order to develop new dramaturgical / choreographic / spatial structures and contexts. Co-curator: Salomé Mooij (NL).
 • 9 August - 6 September 2020, Performative Landscapes: Exploring co-creation between humans and landscapes to develop new ways to relate and reconnect to nature and our surroundings. Co-curator: Nana Francisca Schottländer (DK).

The organisers will provide:

 • A shared studio space for the group and necessary materials/equipment.
 • Travel to and from Copenhagen.
 • Accommodation, food, a bike and insurance.
 • A minimum bursary.
 • Support with any applications you make to secure additional funding.

Deadline: 22 March 2020

Find all details online


Ryazan Drama Theatre: Theater Festival on the love theme | Deadline 27 March 2020

Call for participation in the International Theater Festival on the love theme «Rendez-vous on Theatralanaya Square»

Location: main stage of Ryazan Drama Theater 
Address: Theatralnaya sq., 7А, Ryazan, Russia, 390023
Date: from 16 to 22 November, 2020

Participants: we invite all the interested parties (professional theatres, theatre companies) from Russia and abroad to apply for the participation in the next edition of the Festival and to present the highest quality productions devoted to the love theme.

Application Forms should be submitted by 27 March, 2020.

The Festival conditions:

 • accommodation and meals for 2 days (no more than 26 persons - main stage; 7 persons - small stage);. If the number of participants exceeds, the extra participants will be on the company’s expenses.  
 • transport within Ryazan region;
 • culture program.

No fees are paid.

The applicants should submit the following material about their performances (in electronic form):  

 • Summary of the performance and published theatre critics’ reviews;
 • Summary about the theatre company, stage director, actors;  
 • At least 8 photos of selected scenes from the performance (high resolution);
 • Video of the entire performance: DVD or web link;
 • Technical rider.

All the information should be submitted be e-mail:

Address: Theatralnaya sq., 7А, Ryazan, Russia, 390023
e-mail: festival(a)rzndrama.ru

Contact persons:

Grigoriy Bazzaev – Customer Services Manager, Vice-director Tel.: +7 (4912) 45-50-46
Oxana Anikeeva – Development Manager, Vice-director Tel.: 8-920-633-22—58
Ruslana Komissarova - Marketing and International Projects Manager, Head of DepartmentTel.: +7 (4912) 29-34-57

Call for participation

Application form  


Ohjaustarjoushaku Tampereen ylioppilasteatterin ohjelmistoon | Haku 31.3.2020 mennessä

Haemme ohjelmistoomme kolmea esitystä kaudelle 2020-2021. Esitysten ensi-illat tulevat ajoittumaan lähtökohtaisesti marraskuulle 2020, helmikuulle 2021 sekä huhtikuulle 2021.

Haemme monipuolista, rohkeaa ja kunnianhimoista ohjelmistoa, joka on tekijöidensä näköinen. Valinnoillamme haluamme mahdollistaa jäsenistöllemme vaihtelevia näkökulmia teatterin työstämiseen.

Tarjoamme ohjaajillemme muunneltavissa olevan teatteritilan sekä innokkaat, aktiiviset ja taitavat harrastajamme kaikille tarvittaville esityksen osa-alueille. Tarjoamme apumme esityksen budjetoinnissa, aikataulutuksessa ja tuotannossa. Tampereen Ylioppilasteatteri sijaitsee hyvällä paikalla Tampereen keskustassa ja tavoittaa katsojia ikään, sukupuoleen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Teatterimme on toiminut jo vuodesta 1960.

Marraskuun ensi-illaksi haemme esitystä, jonka työryhmä koostuisi pääosin syksyllä 2020 teatterille valittavista uusista jäsenistä kuitenkaan vanhoja jäseniä poislukematta. Marraskuun esityksen ohjaajalta toivomme pedagogisia taitoja, jotta hän voi kehittää uusien jäsenten taiteellisen työn osaamista. Marraskuun esityksen ohjaaja on osana teatterimme uusien jäsenten valintaa varsinkin näyttelijöiden osalta.

Toivomme, että liität palkkatoiveen hakemukseen. Teatterimme on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta rahoitetaan pääasiassa esitysten lipputuloilla ja erilaisilla avustuksilla. Tästä johtuen voimme maksaa palkkaa korkeintaan 1500 euroa. Otathan tämän huomioon palkkatoiveessasi ja esityksen budjettia laatiessasi.  Matkakuluista voidaan neuvotella tapauskohtaisesti. Kannustamme ulkopuolisen rahoituksen (esim. apurahan) hakemiseen. Huomioithan, että palkkaa voidaan maksaa ohjaajan lisäksi myös muille taiteellisesti päävastuullisessa tehtävässä toimiville. Produktiokohtaisen budjetin rajoissa palkka voidaan myös jakaa eri tekijöiden kesken. 

Huomioithan, että teatterimme toimii harrastajavoimin. Jäsenistöstämme monet ovat työssäkäyviä tai opiskelijoita, jolloin harjoituskertoja on noin 30–40, suunnilleen 3–5 viikossa. Tilassa on mahdollista harjoitella sekä päivä- että ilta-aikaan työryhmän kesken sopien, mutta usein harjoitukset painottuvat arki-iltoihin.

Emme haastattele kaikkia hakijoita, joten panostathan hakemukseesi. Tarjoukset käsittelee Tampereen Ylioppilasteatterin taiteellinen johto. Ohjelmistopäätöksen tekee lopulta teatterin hallitus taiteellisen johdon esityksen pohjalta.

Jos haluat ohjaukseesi osaavan, intohimoisen ja motivoituneen joukon, Tampereen Ylioppilasteatteri on sinun paikkasi!

Lähetä hakemuksesi 31.3.2020 mennessä 

Hakuohjeet ja lisätietoa:  www.tayt.fi/2020/02/ohjaustarjoushaku

KOULUTUSTA JA KURSSEJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Theatre Directing Courses in Berlin or Graz | Deadline 28 Feb 2020

New International Performing Arts Institutes invites to Theatre Directing Courses in Berlin (Germany) or Graz (Austria).  

Available dates:

24 – 30 April 2020 - Residency in Laubegg Castle, Austria
24 – 30 July 2020 - Residency in Laubegg Castle, Austria
20 – 26 August 2020 - Residency in Trebnitz Castle, Germany

Deadline for Registration: 28 February

One Workshop: around 57 Academic Hours
Tuition Fee: 450 EUR, Fee includes only participation in the program.  

Special rates are available for groups and for individuals who wish to attend 2 and more sessions.  

What To Expect:

 • intensive practical/physical and creative training
 • new techniques, tools and approaches
 • practice in multidisciplinary and multicultural groups
 • dynamic, unique, hands-on and professional environment for artistic growth

Who is these programs for:

Our workshops are open to practicing theatre directors of the Drama Theater, Musical Theater, Physical Theater, Choreographers and Circus Directors, working in various genres, techniques, and styles interested to acquire reliable director's toolkit to create contemporary professional productions.  

If you are a practicing director at the start of your career or feel the need to refresh and refill your directing arsenal, and wish to be in one group with other directors, choreographers, and dancers, NIPAI intensives offer a great chance to improve skills, to find new international network opportunities and collaboration. 

Vision:  

At our courses, especially one-week workshops, we enhance practical education in multidisciplinary and multicultural groups. It is part of the institution's philosophy.

NIPAI's vision of theatre directing education may vary from other schools. We base our approach in teaching the directing on a Traditional Russian Theatre School, especially Meyerhold's approach to directing.  

At our programs, directors and actors, choreographers and dancers, circus directors and circus performers, and other performers are actively engaged in cooperation. 

To research and study directing craft without actors or other performers, sitting by the table is possible but not at our school.

Thus, at our workshops, we are creating such conditions, atmosphere, and environment so that student directors could see clearly a work of performer as from outside and from inside.

Student directors will have individual tasks, as well as there will be joint sessions and training to practically investigate such topics as Stanislavski's "Physical action", "Psychological Gesture" of M. Chekhov, some elements of Meyerhold's "Biomechanics" and other.

Contact us for more details: info(a)actingdirecting.org  

www.actingdirecting.org


MetaWorkshops: Hiding for Revealing | 13.-15.3.2020, Helsinki

HIDING FOR REVEALING (15h) -Development of scenes through character masks 13.–15.3.2020

(Register before 28 Feb 2020)

Key words
Character mask, movement theatre, physical action, feelings and emotions, improvisation, storytelling without words.

Aimed for
Professionals, students and amateurs interested in masks and physical theatre. No need for previous mask theatre experience. 

Description

The focus of the workshop is on development of scenes and creation of characters through “character masks”: human caricatures that amplify the intensions and emotions of the character. We will discover how the expression of the rigid full mask is changing and transforming according to the movement, breath and emotional state of the actor.  

We will develop scenes from certain concrete starting points, such as location, music or character. The aim is to become more conscious of mechanisms and parameters through which we can tell stories without words.

The workshop is also highly recommended for actors with more traditional theatre background: Working with masks can help the actor to become more aware of their surplus habits they often take on stage and help them to use their bodies in a more economical and effective way. 

Teacher

Matteo Fantoni is an Italian actor, director and mask builder, specialised in character masks. After graduating from Accademia Teatro Dimitri (Switzerland) in 2009 he has worked in over 20 countries around the world with remarkable physical theatre companies such as German Familie Flöz, Swiss Utopik Family and his own theatre company Teatro Insonne based in Tuscany, Italy. 

Language: English

Timetable

Fri 18-21:00
Sat-Sun 10-17:00 (One hour lunch pause included)

For more information: https://fi.metamorfoosi.com/copy-of-neutral-mask


Nukketeatterin intensiivikurssi esittävän taiteen ammattilaisille | 5.-7.6.2020, Turku

Vihdoinkin! Aura of Puppetsin ovet auki maailman upeimpaan taidemuotoon:
 
Nukketeatterin kesäyliopisto -intensiivikurssi
5.-7.6.2020, Turku
Kurssipaikkana TEHDAS Teatteri

Kohderyhmä

Esittävän taiteen ammattilaiset, ammattiin opiskelijat tai jo pitkään harrastaneet. (Taustaa voi olla esimerkiksi teatterissa, nukketeatterissa, soveltavassa teatterissa, sirkuksessa, esitystaiteessa, tanssissa, naamioteatterissa tai klovneriassa.)

Kurssikuvaus

Kurssi koostuu nukeilla näyttelemisen, nukenrakennuksen ja nukketeatterillisen ajattelun tuntikokonaisuuksista. Kurssilla rakennetaan vaiheittain itselle työväline, yksi pöytänukke, jonka evoluutio kulkee käsi kädessä nuketusharjoitusten kanssa hyvin yksinkertaisesta keppinukesta kohti versiota mouth-puppetnukesta. 

Käytännön harjoitteiden sekä keskustelun kautta tutustutaan nukketeatteriin taidemuotona ja opitaan sen perustekniikoita. Nuken elävöittämistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti nukketeatterin eri osa-alueista käsin. Osallistujilta toivotaankin valmiutta käyttää käsiensä lisäksi koko kehoaan ja ääntään, perustyökaluja ja aivojaan sekä avoimuutta ryhmätyöhön.
 
Opetus keskittyy mm seuraaviin nukketeatterin avainasioihin:
– Nukeilla näytteleminen: elävöitys, reagointi, hahmo, puhe ja yhteisnuketus (12h)
– Nukenrakennus: nuketuksellisuus, liike, materiaalivalinnat (3h)
– Nukketeatterillinen ajattelu: elävöitys ja sen merkitykset, nuken dramaturgia, nukke, teatteri ja taide, esitystilanne ja sen mahdollisuudet (6h)

Lue lisää kurssista, siihen ilmoittautumisesta ja sen opettajista


Länsi-Suomen opiston musiikkiteatterikoulutus | Haku 8.6.2020 mennessä

Länsi-Suomen opiston musiikkiteatterikoulutuksessa perehdyt musiikkiteatterin monialaisuuteen ja - puolisuuteen alan parhaiden ja kokeneimpien opettajien johdolla. Opiskelu vahvistaa osaamistasi kaikilla musiikkiteatterin osa-alueilla. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tehdä musiikkiteatteria ja tukea hänen hakeutumistaan alan ammatilliseen koulutukseen.   

Lukuvuoden mittaisessa koulutuksessa opiskelija saa musiikkiteatterin tekemiseen vaadittavat perustaidot. Yhdeksän kuukauden aikana opiskellaan mm. näyttelijäntyötä, tanssia sekä musiikkia ja laulua. Opetus on täyspäiväistä, kontaktiopetusta on keskimäärin 25 h/vko ja lisäksi opiskelijalta edellytetään itsenäistä tehtävien suorittamista.  

Koulutuksessa valmistetaan yksi kokoillan musiikkiteatteriesitys sekä useita lyhyempiä projekteja, joissa opiskelija pääsee kehittämään omia taitojaan ja tunnistamaan omat vahvuutensa. Opettajat ovat kokeneita musiikkiteatterin ammattilaisia.

Musiikkiteatterikoulutuksen suunnittelijat ovat Marietta Kunnas ja Jouni Leikkonen, joka on myös linjan vastuuopettaja. Marietta Kunnas toimi pitkään Suomen ainoan korkeakoulutasoisen musiikkiteatterikoulutuksen eli Lahden AMK:n yliopettajana ja opetussuunnitelman laatijana. Jouni Leikkonen oli koulutuksessa näyttelijäntyön lehtorina ja vastuuopettajana koulutuksen lakkauttamiseen asti.

Lukuvuosi alkaa 31.8.2020 ja päättyy 7.5.2021. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja opiskeluun on mahdollista saada Kelan opintotukea.

Hakuaika koulutukseen päättyy 8.6.2020 klo 18. Hakeminen tehdään sähköisesti opiston sivuilta. Tarkemmat hakuohjeet ja ohjeet valintakokeisiin valmistautumiseen tulevat opiston sivuille maaliskuun loppuun 31.3. 2020 mennessä.

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan 23.6. ja 24.6. 2020 järjestettäviin yksipäiväisiin valintakokeisiin.

Länsi-Suomen opistoon ja opiston opetustarjontaan voi tutustua: http://lansisuomenopisto.fi/  

Tiedustelut:

Musiikkiteatterikoulutuksen vastuuopettaja Jouni Leikkonen, 0400546667, jouni.leikkonen(a)kolumbus.fi

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Etsitkö töitä? -hanke hakee työntekijöitä | Haku avautuu 28.2.2020

Etsitkö töitä? -hanke tekee työnantamisesta taidetta. Nykytaideteoksessa voit unelmoida itsellesi oikean työpaikan.

Etsitkö töitä? on esitystaiteilija Lauri Antti Mattilan ja elokuvataiteilija Juhani Haukan esitystaiteellinen hanke, joka tekee työn antamisesta taidetta. Teos palkkaa seitsemän ihmistä tekemään kahden kuukauden ajan itse ehdottamaansa työtä.
 
Työn murroksesta on viime aikoina tehty lukuisia tutkimuksia, joiden tulokset vaihtelevat mutta suunta on selvä: samalla kun yhä useampi työnkuva jää historiaan automaation myötä, yhä useammat ihmiset kokevat työnsä merkityksettömäksi. Etsitkö töitä? -teoksessa taide ottaa osaa yhteiskunnan uudelleen ajattelemiseen työn käsitteen radikaalin kyseenalaistamisen kautta. Teos pohtii samalla työn ja taiteen mahdollisuuksia jälkifossiilisen jälleenrakennuksen aikakautena.
 
Työnhaku avautuu verkossa 28.2. 2020. Kyselykaavakkeen täyttämällä hakija osallistuu arvontaan, joka mahdollistaa seitsemälle ihmiselle heidän ehdottamansa tai yhdessä suunnitellun työn tekemisen kahdeksi kuukaudeksi.
 
Etsitkö Töitä? luo tilan poikkeuksellisille teoille: hiljaisille, syrjäänjääneille, kiireessä kadotetuille, unelmoiduille, tekemättä jääneille töille.
 
Hanketta tukevat Koneen säätiö, Alfred Kordelinin säätiö, Taike ja Esitystaiteen seura.
 
Yhteydenotot ja haastattelupyynnöt:
 
Lauri Antti Mattila
lauriantti.mattila(a)gmail.com
040 742 7787
 
Juhani Haukka
ju.m.haukka(a)gmail.com
040 509 1208
 
Hankkeen sivut:
www.etsitkotoita.org
www.etsitkotoita.org/medialle


Tampereen Työväen Teatteri etsii apulaistuottajaa | Haku 29.2.2020 mennessä

Tampereen Työväen Teatterissa käy vuosittain noin 150 000 katsojaa ja se on katsojamäärältään Suomen kolmanneksi suurin teatteri. TTT:ssä työskennellään neljällä eri näyttämöllä ja tuotetaan vuosittain ensi-iltaan kymmenkunta uutta näytelmää. Meillä työskentelee noin 125 vakituista työntekijää ja lisäksi miltei sama määrä vierailevia taiteilijoita.

Tampereen Työväen Teatteri etsii tuotantotiimiinsä

APULAISTUOTTAJAA

Odotamme hakijalta:

 • soveltuvaa, vähintään AMK-tasoista koulutusta ja/tai vahvaa alan kokemusta
 • sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi
 • olet yhteistyökykyinen, tehokas asioiden organisoija, olet myös taitava tiimipelaaja ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa

Tehtävä on aluksi kahden vuoden määräaikainen työsuhde. Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.8. 2020.Lähetä hakemuksesi 29.2.2020 mennessä osoitteeseen rekry(a)ttt-teatteri.fi. Sisällytä hakemukseen palkkatoive ja CV.


Pohjanmaan tanssin aluekeskus ja Elokuvakeskus Botnia etsivät tuottajaa | Haku 2.3.2020 mennessä

Pohjanmaan tanssin aluekeskus sekä Elokuvakeskus Botnia ry etsivät yhteistä tuottajaa.  

Tuottajan työnkuvaan kuuluu hankkeiden ja projektien tuotanto ja koordinointi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, sekä markkinointi, viestintä ja myynti.

Lisäksi tuottaja osallistuu aluekeskusten toiminnan kehittämiseen yhdessä toiminnanjohtajan, hallituksen ja taiteilijoiden kanssa.

Sinulla on:

 • kokemusta viestinnästä, markkinoinnista ja myynnistä sekä tapahtumatuotannosta
 • erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • kehittämisorientoitunut ja itsenäinen työote
 • intoa kehittää uutta ja taitoa koordinoida isojakin kokonaisuuksia
 • soveltuva kulttuurialan tai markkinointi- ja viestintäalan koulutus
 • kiinnostusta elokuviin ja elokuvakulttuurin levittämiseen, tanssiin ja palavaa intoa tapahtumien/tilaisuuksien järjestämiseen
 • eduksi katsotaan sujuva suomen, ruotsin ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito

Tarjoamme sinulle:

 • hyvän ja joustavan työpaikan mielenkiintoisessa työympäristössä
 • monipuolisen ja inspiroivan työnkuvan, jossa pääset kartuttamaan tuottamisen osaamista kulttuurialalla niin kotimaassa kuin myös kansainvälisissä hankkeissa
 • innostuneen työyhteisön!

Lähetä ansioluettelosi ja hakemuksesi palkkatoiveineen maanantaihin 2.3.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen annika.sillander(a)pohjanmaatanssi.fi 

Tehtävästä antaa lisätietoja toiminnanjohtaja Annika Sillander, annika.sillander(a)pohjanmaantanssi.fi, 045 1364372, arkipäivisin klo 12:00-16:00 välisenä aikana

Elokuvakeskus Botnia, toiminnanjohtaja Jukka Rajala-Granstubb, info(a)elokuvakeskusbotnia.org, 040 5818642.

Lue koko ilmoitus Elokuvakeskus Botnian verkkosivulta


Unga Teatern hakee taiteellista johtajaa | Haku 10.3.2020 mennessä

Unga Teatern hakee uutta taiteellista johtajaa 1. tammikuuta 2021 lähtien

Unga Teatern on Suomen vanhin ammattiteatteri lapsille ja nuorille. Teatteri on vuodesta 1960 tarjonnut lapsille ja nuorille kaikkialla Suomessa teatterikokemuksia – sekä uutta draamaa että klassikoita. Unga Teaternin tavoitteena on tarjota yleisölle parasta mahdollista teatteritaidetta joka laajentaa katsojan maailmankuvaa.

Taiteellisen johtajan vastuualueisiin kuuluu:

– Taiteellinen suunnittelu kustannusarvion ja strategian mukaisesti
– Jaettu teatterin johtaminen yhdessä hallinnollisen johtajan kanssa
– Taiteellinen johtaja valmistelee asiat hallitukselle ja toimii taiteellisen henkilökunnan esimiehenä

Kokemus ja tieto teatterikentältä pidetään ansiona. Tehtävä vaatii hyvää yhteistyökykyä, hyvää ruotsinkielen taitoa ja vahvaa taiteellista visiota. Kokemus lasten ja nuorten teatterista nähdään vahvana etuna. Tehtävä on määräaikainen (3 vuotta, koeaika 6 kk) mahdollisuutena jatkoon. Unga Teaternin hallitus toimii taiteellisen johtajan esimiehenä. Unga Teatern sijaitsee Espoossa ja antaa esityksiä sekä ruotsiksi että suomeksi sekä kotinäyttämöllä että kiertueella.

Hakemus, ansioluettelo ja palkkatoivomus lähetetään viimeistään 10.3.2020 Unga Teaternin puheenjohtajalle Silja Borgarsdóttir Sandelinille, joka myös vastaa kaikkiin kysymyksiin. Yhteystiedot: ordforande(a)ungateatern.fi tai 050 366 8291.


Kulttuuriosuuskunta ILME hakee toiminnanjohtajaa ja tuottajaa | Haku 13.3.2020 mennessä

ILME etsii joukkoonsa kahta kulttuurialan osaajaa osa-aikaisiin tehtäviin. 

Haussa on ILMEen toiminnanjohtajan pesti sekä määräaikainen työ Kehä-festivaalin ja yhteisötaideprojektien tuottajana.

Toiminnanjohtajan työ on kaksivuotinen, 60% työajalla.  

Työ alkaa toukokuussa.

Tuottajaa haemme työskentelemään välillä 1.4 - 1.10. 

Mikäli olet kiinnostunut työpaikoista, tutustu tehtäviin tarkemmin allaolevista linkeistä ja lähetä vapaamuotoinen hakemus liitteineen 13.3. mennessä osoitteeseen haku(a)kulttuuriosuuskuntailme.fi, otsikolla TYÖHAKEMUS.

Haku molempiin tehtäviin 24.2. - 13.3.

Haku toiminnanjohtaja

Haku tuottaja


Tanssitaiteen verkkolehti Liikekieli.com hakee päätoimittajaa | Haku 15.3.2020 mennessä

Liikekieli.com:in missio on aktiivisen ja moniäänisen tanssista kirjoittamisen edistäminen maassamme. Julkaisemme artikkeleita ja arvioita, kolumneja ja esseitä, lisäksi julkaisemme teemanumeroita, joita toimittamaan kutsutaan eri aihepiirien asiantuntijoita. Liikekieli.com:ia julkaisee Tanssin Liikekieli ry.
 
Päätoimittaja vastaa verkkolehden yleisilmeestä ja sisällöstä. Hän hallitsee lehden toimitusprosessia ja julkaisua, tukee teemanumeroiden toimitusta ja vastaa apurahojen hakemisesta yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. Päätoimittajalla on tilaisuus viedä verkkojulkaisua haluamaansa suuntaan.
 
Tehtävä edellyttää vahvoja kommunikointi- ja tiimityötaitoja, oma-aloitteista luonnetta ja vankkaa kirjoitetun suomenkielen hallintaa.
 
Lisäksi toivomme päätoimittajalta laajaa tanssitaiteen tuntemusta, kiinnostusta tanssista kirjoittamiseen ja julkiseen taidekeskusteluun. Kokemus toimittajan työstä ja/tai viestintäalan tehtävistä on eduksi.
 
Toivomme tehtävään sitoutumista vähintään vuodeksi. Työ on osa-aikaista ja siitä maksetaan palkkio. Uuden päätoimittajan olisi hyvä aloittaa viimeistään toukokuussa 2020.
 
Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää 15.3.2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimitus(a)liikekieli.com.
 
Lisätietoja:
 
päätoimittaja Maija Karhunen, maija.karhunen(a)liikekieli.com,  
+358445529257
 
hallituksen puheenjohtaja Virva Talonen, vtalonen(a)gmail.com

www.liikekieli.com


Ylioppilasteatteri hakee taiteellista vastaavaa | Haku 20.3.2020 mennessä

Ylioppilasteatteri hakee taiteellista vastaavaa kokopäiväiseen työsuhteeseen sopimuksen mukaan elokuun lopusta 2020 alkaen kolmeksi vuodeksi.

Ylioppilasteatteri on vuonna 1926 perustettu ammattijohtoinen harrastajateatteriyhteisö, jonka tarkoitus on toimia suomalaisen teatteritaiteen eturintamassa rohkeana suunnannäyttäjänä. Ylioppilasteatteri tuottaa vuosittain 4-5 produktiota omassa studiossa Helsingin keskustassa, sekä yhden produktion Mustikkamaan kesäteatterissa.  

Ylioppilasteatterin taiteellisen vastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia Ylioppilasteatterin korkeatasoisesta taiteellisesta linjasta ja valmistaa teatterille 2-3 produktiota vuodessa.  

Taiteellinen vastaava työskentelee yhteistyössä teatterin jäsenistön, hallituksen sekä tuottajan kanssa. Taiteellinen vastaava on vastuussa Ylioppilasteatterin jäsenistölle teatterin ohjelmistosta ja taiteellisesta työskentelystä. Taiteellinen vastaava laatii teatterille vuosittaisen taiteellisen toimintasuunnitelman yhdessä hallituksen kanssa, sekä osallistuu Ylioppilasteatterin hallituksen työskentelyyn esimerkiksi avustaen teatterin apurahojen hakemisessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu valmistella teatterin toimintaa parantavia ehdotuksia ja tarjota jäsenistölle vapaa alusta kasvulle ja itsensä toteuttamiselle taiteen tekemisen kautta.  

Taiteellisen vastaavan virallinen työaika on 20h/vk. Hänellä on kuitenkin produktiokohtaisesti vastuu sekä vapaus määritellä, kuinka paljon aikaa hän haluaa käyttää esimerkiksi esityksen suunnitteluun, valmisteluun, harjoitteluun sekä valvomiseen. Taiteellisen vastaavaan työnkuvaan kuuluu myös osallistua hallituksen kokouksiin sekä jäsenkokouksiin.

Paikkaa saa hakea yksin, työparina tai kollektiivina.  

Taiteellisen vastaavan palkka: 2150 euroa/kk
Mikäli taiteellisia vastaavia valitaan useampi kuin yksi, maksetaan palkka kerrallaan yhdelle istuvalle vastaavalle.  

Työn kesto: 3 vuotta

Näin haet:

Lähetä:

 • Vapaamuotoinen hakemus, jossa kuvailet alustavia visioita teemoista ja toiminnasta tulevalle kolmelle vuodelle.
 • Ansioluettelo

Hakemukset 20.3.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen info(a)ylioppilasteatteri.fi

Hakemukseen saa liittää portfolion, videotallenteita, valokuvia, lehtileikkeitä tai muuta taiteellista työtä tai -näkemystä kuvaavaa materiaalia.

Lisätietoa ja hakuohjeet: https://ylioppilasteatteri.fi/rekry/

MUITA ILMOITUKSIA

OKM pyytää lausuntoja esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja muistiosta esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.

Lue lisää ja anna lausunto


Uusi verkkomedia: Taiteen paikka

Taiteen paikka on uusi, Voiman verkkosivuille perustettu taidemedia. Se pyrkii avaamaan ja laajentamaan taidekeskustelua kaikille, sinnekin, minne kriitikoiden ja taiteilijoiden kimurantti ammattikieli ei yletä.

Taiteen paikka on Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Voiman yhteishanke, jonka kiteytys on:

Taidepuhetta saavutettavasti ja mutkia oikomatta. Tekstejä, videoita ja interventioita

Julkaisemme avauksia, avautumisia, ulos- ja väliintuloja sekä kommentteja taiteen kohtaamisesta, siihen törmäämisestä, sen syleilemisestä, sen vieraassa valossa näkemisestä ja sen kanssa elämisestä, siihen hermojen menettämisestä ja siihen ihastumisesta. Get ready for love!

Sivustoa toimittaa Esitys-lehden (2007-2017) ja englanninkielisen verkkolehti Ice Holen (2014- ) yhteenhitsaama, esitystaiteilijoista Tuomas Laitinen, Louna-Tuuli Luukka, Pilvi Porkola ja Janne Saarakkala koostuva työryhmä. Hanketta rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Taiteen paikka on aina myös taiteen yleisön paikka. Tervetuloa keskustelemaan!

https://voima.fi/taiteenpaikka/


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.