18.09.2018

TINFO e-Nytt 4 / 2018

EN PJÄS SOM EN UTSTÄLLNING – INTERVJU MED DRAMATURGEN OTTO SANDQVIST

"Jag anser att utställningsdramaturgin lyfter fram åtminstone tre teman/möjligheter som måste behandlas i en iscensättning av Celeste: Relationen till rummet, relationen till publiken och kronologi kontra simultanitet i föreställningens temporalitet."

VID EN KORSVÄG. TRE FRÅGOR TILL LABBETS NYA VERKSAMHETSLEDARE

"Var vill vi att den svenskspråkiga teatern befinner sig om fem år och på vilket sätt vill vi att texten ska kunna vara en del av den? Och var borde i så fall Labbet befinna sig."

TEATERNYTT I FINLAND

TINFO BETJÄNAR

EVENEMANG

STIPENDIER OCH BIDRAG

OPEN CALL

UTBILDNING

ÖVRIGA ANNONSER

twitter.com/tinfotweets

 

EN PJÄS SOM EN UTSTÄLLNING

Otto Sandqvist dekonstruerar i sitt skriftliga examensarbete Kuratering i relation till dramaturgiskt arbete (Konstuniversitetets Teaterhögskola, Helsingfors) båda yrkenas väsen och undersöker historiska definitioner som tillskrivits dem. Sandqvist finner mycket i kurateringskonsten som går att tillämpa på dramaturgens arbete.

Finns det inte hos båda dessa yrkesgrupper just sådan viktig kunskap som behövs då ett konstverk, en utställning, pjäs, föreställning ska sättas ihop till en fungerande helhet? Förmågan att iaktta och behandla detaljer, att behärska kronologier och helheter. I sitt examensarbete använder Sandqvist uttrycket ”play ball” för att beskriva sin upplevelse av dramaturgens arbetsbild på skiftande konstmarknader.

Vid sidan av de splittrade arbetsbilderna bör vi också närmare studera pjäsen Celeste (2017), som Otto Sandqvist skrivit och regisserat, den ser nämligen ut som en utställning.

Tyngdpunkten finns snarare i nätverket av detaljer, saker och motiv än i berättelsens intrig, framåtrörelser eller i tidsspannet och kronologin.” Så här beskriver dramaturg Otto Sandqvist sitt eget skrivande i programbladet för pjäsen Celeste Future is Present. Sandqvist var en av panelisterna i showcase-eventet vid Tammerfors Teatersommar.

TINFO intervjuade Sandqvist då sommaren redan var slut och bad honom berätta mera.
 

Celeste ser ut att vara både en pjäs och en utställning. Berätta om den här lösningen.

Otto Sandqvist: Att Celeste simultant skulle vara en pjäs och en utställning var inget jag planerade i förväg eller ens var helt medveten om medan jag skrev Celeste. Då jag skrev Celeste lokaliserade jag dess estetisk-konstnärliga genealogi till Event-score formen från Fluxus-rörelsen, Sarah Kanes poetiskt karga minimalism och Deborah Hays koreografiska notationer. Jag anser att alla dessa har ett gemensamt drag: de är öppna (dels ambivalenta) förslag, notationer eller dikter skrivna för ett rum (eller en scen).

Celeste blev alltså någon sorts poesi för ett rum och ett slags inre score (en instruktion, ett förslag eller en notation) för en föreställningshändelse med emfas på händelseaspekten (eventness) av föreställningen. Min intuitiva vilja var att skriva en uttryckligen kontemporär pjäs – En pjäs som skulle vara i en resonerande och reaktiv relation till den samtida performancekonstscenen – inte direkt till drama-, eller teatertraditionen (även om Celeste har ingredienser av dessa). En pjäs där det audiovisuella och föreställningen som en (social) händelse i-ett-rum i-ett-nu, var det elementära.

Personligen upplevde jag under den här tiden att den alternativa performancekonstscenen inställde sig negativt till användningen av fiktion, fantasi och aristoteliskt drama i sin kontext medan den dramatiska och postdramatiskt drivna teaterkonsten (och speciellt pjäs-konsten) däremot saknade en relation till föreställningens nu och till föreställningen som en social och audiovisuell händelse i tid och rum. I Celeste ville jag föra samman dessa två. 

Intuitivt och relativt allmänt betraktat ansåg jag att dramatiska och postdramatiska pjäser dramaturgiskt rörde sig i en sfär mellan en (relativt) lineär utveckling och post- och postpostmodern (psykiskt splittrad/traumatiserad) fragmentering.

Resultatet, anser jag, blev den simultana och öppna utställningsdramaturgin i Celeste. Dock anser jag att det även finns en kronologisk och lineär utveckling i Celeste. Jag vet inte om det skall uppfattas som dess svaghet eller om den finns där för att Celeste inte ska falla i kategorin av tidigare nämnd allmänt splittrad fragmentering. 
 

Vad ger utställningsmetaforen då det gäller att skriva en pjäs/göra teater?

Otto Sandqvist: Jag anser att utställningsdramaturgin lyfter fram åtminstone tre teman/möjligheter som måste behandlas i en iscensättning av Celeste: Relationen till rummet, relationen till publiken och kronologi kontra simultanitet i föreställningens temporalitet.

Samtidigt lyfter den upp teman kring begär, kreativitet, subjektivitetsformning och livsförvaltning i symbios med utvecklad kapitalism.

I fråga om relationen till rummet och publiken, anser jag att Celeste inte föreslår en dualistisk relation mellan en fast läktare och fast scen (eller en statisk bevittnande åskådarplats för publiken och en dynamisk händelseplats för de uppträdande och föreställningen). Givetvis kunde Celeste även lösas på detta sätt, men något i gesten av ett inre score, i föreställningens sociala händelse, i rummets poesi, föreslår en mera öppen och kollektiv, sig själv omorganiserande spatial lösning, snarare än en traditionell läktar – scen - uppsättning.

Frågan om kronologi kontra simultanitet i föreställningens temporalitet korrelerar dels med rumsanvändningen. Kan saker hända simultant, hur förhåller sig olika händelser hierarkiskt till varandra osv. Dramaturgiskt blir detta en elementär fråga i en iscensättning: hur organisera scenerna i relation till varandra, hur operera med tidsanvändning och utveckling med en komposition som föreslår simultanitet, flerdimensionalitet och öppenhet.  

Utställningstemat tar även upp frågan om relationen mellan performance- och visuell konst. Vilken är skillnaden mellan dessa? Hur skiljer sig till exempel en föreställningssituation från en utställningssituation och hur kan man organisera en föreställningssituation som en utställningssituation. Vilken är relationen till åskådaren i en utställningssituation, vilken är relationen till tid, till rörelse, till rummet och till koreografi?

Efteråt tänker jag att Celestes kärnforskningsfråga uttryckligen är föreställningen som en social, personlig, audiovisuell och politisk händelse. Celeste förhåller sig performativ-antropologiskt och ontologiskt till själva föreställningshändelsen. Samtidigt lyfter den upp teman kring begär, kreativitet, subjektivitetsformning och livsförvaltning i symbios med utvecklad kapitalism. 

 

När jag läser Celeste känns det som om den också handlar om livshantering, att uppnå kontroll, eller till och med om omöjligheten att uppnå någon kontroll. Då du skriver om dramaturgens och kuratorns arbete och dess betydelse för konsten läser du bl.a. Bojana Kunsts verk Artist at Work – proximity of Art and Capitalism, där hon föreslår att man ska göra mindre. Att göra mindre kanske inte går så väl ihop med det postpostmoderna arbetslivet och särskilt inte med dramaturgens arbetsbild?


Otto Sandqvist: Jag tänkte rätt länge – väldigt naivt – att jag som scenkonstkonstnär och dramatiker, på något sätt automatiskt opererade utanför kapitalismen eller emot kapitalismen. För sju-åtta år sedan, under en föreläsning i början av min dramaturgutbildning, gratulerade en äldre kollega oss för att vi var på de ”godas sida”, eftersom vi valt att arbeta med konst.

Egentligen först i och med läsandet av dramaturgen och filosofen Bojana Kunsts Artist at Work, Proximity of Art and Capitalism hösten 2016, insåg jag hur naiv jag varit och hur fatalt fel jag haft i det intuitivt-emotionella positionerandet av mig själv som konstnär i relation till det nyliberala samhället. Läsningen och den krypande förståelsen som följde läsningen var en äcklande, renande och kontextualiserande upplevelse.

Äcklig, eftersom jag kände det, som jag trott vara min singulära subjektivitet som konstnär (min ”identitet”, mitt begär, mina drömmar!), dissekeras simultant med Kunsts dissekering av det samtida konstfältet och dess symbiotiska förhållande till den samtida kapitalismen och de begärs-dynamiker den producerade. Det fanns per se ingenting autentiskt eller antikapitalistiskt i det jag höll på med. Det fanns ingenting progressivt i att generellt hålla på med konst.

Läsningen av Kunst var renande och kontextualiserande, eftersom jag förstod att, skapandet av ”bra” (alltså progressiv - anti-kapitalistisk, anti-fascistisk, anti-patriarkal) scenkonst och konst var en oerhört invecklad, ambivalent och tankekrävande process, där man lätt kunde förvilla sig att tro att ”all (speciellt marginell) konst är moraliskt god”.

Det fanns per se ingenting autentiskt eller antikapitalistiskt i det jag höll på med. 

Inte bara för att det samtida konstfältet var i ett symbiotiskt förhållande till utvecklad kapitalism, utan också för att utvecklad kapitalism var ett så invecklat och paradoxalt nätverk, med så många inre motstridigheter och omvänt opererande kontralogik och dynamik, var det oerhört komplicerat att helt och hållet begripa hurdan konst betjänade vilka slutliga ändamål.     
 

Du skriver i ditt examensarbete om ”play ball”-fenomenet på Teaterhögskolan, då dramaturgen deltar i föreställningsarbetet. Hur känns det för dig själv då du ingår i olika projekt som ibland har en ostrukturerad arbetsbild?


Otto Sandqvist: Min arbetssubjektivitet är relativt flytande och splittrad. Jag uppfattar mig själv i huvudsak som samtidsdramatiker och föreställningsdramaturg.  Att fungera som föreställningsdramaturg är paradoxalt om man till exempel jämför med ljus- eller ljudplanerares eller scenografers arbetsuppgifter.

En dramaturgi är inte något som man kan urskilja i en föreställning som en lösryckt komponent eller något man kunde ställa ovanpå föreställningsmaterialet, för att rama in det eller strukturera det (inte för att ljus- eller ljudplanering eller scenografi heller fungerar precis så). Men dramaturgin blir egentligen till helt av sig själv, utan att dramaturgen behöver yttra ett ord.

Dramaturgin blir till och det är antagligen dramaturgens uppgift att hjälpa den bli sig själv så självklart som möjligt – så som föreställningsmaterialet implicit kommunicerar. Det här betyder att dramaturgen måste vara lyhörd och försöka lyssna på föreställningen som håller på formas, det handlar inte om att göra suveräna subjektiva dramaturgier.

***

Vid tidpunkten för intervjun, i september, var Otto Sandqvist upptagen med en nära förestående premiär för en dansproduktion. Han verkar som dramaturg för en föreställning vid namn Posthuman days. Arbetet med en ny pjäs inleds i januari 2019.

 

Intervjun med Otto Sandqvist gjordes av Sari Havukainen

(TINFO 14.9.2018)

VID EN KORSVÄG

Labbet har som syfte att främja ny dramatik och nyskapande gestaltning inom finlandssvensk teater. Christoffer Mellgren och Linnea Stara har inlett sin bana som verksamhetsledare för föreningen och vill svara mot de behov, som tiden och den nya scenkonsten ger upphov till. Alla slags texter behövs, liksom författare med olika yrkesbakgrund. Dramatikern behöver stöd i olika skeden av yrkesbanan.

De nya verksamhetsledarna har inlett sitt arbete vid ett slags korsväg, då många stora och lyckade projekt har slutförts.

Varthän, Labbet? TINFO är intresserad av att höra Mellgrens och Staras tankar om Labbets framtid.
 

Vart är Labbet på väg? Ni har just börjat som verksamhetsledare för Labbet. I er hälsning som delades ut i samband med lanseringen av Labbets höstprogram, läser jag mellan raderna att Labbet söker en ny riktning. Var ser ni Labbet om t.ex. fem år?

Mellgren & Stara: Labbet har redan i många år arbetat för att främja nyskriven dramatik på svenska i Finland. Det är, och kommer också fortsättningsvis att vara, vårt främsta uppdrag. Att du ser en ny riktning mellan raderna har mer att göra med att den värld som föreningen arbetar i är annorlunda än den var för 5, 10 eller 15 år sedan.
Frågan om var Labbet befinner sig om 5 år är egentligen en följdfråga till en räcka av andra frågor: Var vill vi att den svenskspråkiga teatern befinner sig om fem år och på vilket sätt vill vi att texten ska kunna vara en del av den? Och var borde i så fall Labbet befinna sig.

Det blossar ibland upp diskussioner om textens status i förhållande till andra funktioner inom teaterkonsten – inte sällan regin. Att arbeta för den svenskspråkiga teatertexten är inte det samma som att ta ställning i den frågan, och inte heller att automatiskt förorda en viss typ av arbetsprocess eller en viss genre av text.

Allt tyder på, och det är i våra ögon gott att det är så, att vi också under en lång tid framöver både kommer att ha teatertexter som är konventionellt starka berättelser, poetiska monologer, manualer som mer liknar spelregler eller koncept, sönderklippta kollage, dokumentärt material och så vidare.

Var vill vi att den svenskspråkiga teatern befinner sig om fem år 

En utmaning för Labbet är att verka med en bred uppsättning av normer för vad kvalitet är – men alltid arbeta för en, för det sammanhanget, god kvalitet. Att arbeta med känslighet för att olika typer av texter kräver olika typer av skrivprocesser och att olika typer av texter har olika typer av kvaliteter – samt att arbeta för att sprida den känsligheten på teaterfältet.

Vi hoppas att Labbet om fem år fortfarande är det resurscentrum för dramatik på svenska som det arbetat så hårt för att vara. En plats dit skribenter vänder sig för att utveckla sitt skrivande och finna ett kollegialt sammanhang men som också är öppet för, och i dialog med, andra teaterkonstnärer. I den bästa av världar kan vi till och med åstadkomma detta över generationsgränserna.
 

En målsättning ni har är att öka kvaliteten av skriven dramatik i Svenskfinland och på den dramatik som spelas på teatrarna. Hurdana planer har ni, förutom att just erbjuda kurser för nya dramatiker och skrivarcirklar för professionella, för att uppnå målen?

Mellgren & Stara: Vi börjar vårt arbete på Labbet just efter en längre period av breda satsningar på dramatik (REKO, Viirus Textfest, Ung Dramatik med flera). De här projekten har ju varit självständiga, men man kan på sätt och vis se dem som en sorts kulmen på en idé också inom Labbet i många år: att nå en kritisk massa av texter som kommer att resultera i de enskilda riktigt starka texterna eller skribenterna.

Det breda arbetet – inte minst genom att vidareutbilda till exempel skådespelare med skrivarambitioner eller dra in skribenter från andra områden (journalister, prosaister …) – är förstås fortfarande viktigt. Och vi behöver också fundera över vad det verkligen skulle kunna betyda att bredda spektrumet av skribenter.

Men det arbetet måste också kompletteras med en verksamhet där de som sedan verkligen vill viga sitt liv och sin tillvaro åt att skriva dramatik får en möjlighet att fortsätta utvecklas. En chans att skriva sin andra pjäs, sin tredje, sin fjärde, sin åttonde … Att få utforska former, förädla sitt språk och sin röst. Som ett led i det arbetet är vi oerhört glada att alldeles inom kort, tillsammans med Kulturfonden, lansera ett residensdramatiker-program.

Sedan gäller det förstås också som alltid att arbeta utåt – mot finansiärer, teatrar, agenturer, och inte minst allmänheten: publiken …  

att behålla dramatiken och teatertexter som en självklar del av ett litterärt allmänintresse

Genom att också utveckla och spetsa vår publikationsverksamhet, hoppas vi att den svenskspråkiga dramatiken når en bredare läsekrets än tidigare. Den Boismanska pjäsantologi-serien kommer förhoppningsvis att bli en årsbok över svensk dramatik i Finland, där vi kan följa dramatikens utveckling år för år.

Vi har med intresse följt förra sommarens debatt i Sverige om den sinande utgivningen av dramatik och teaterteoretiska verk, där till exempel Johan Hilton i Dagens Nyheter pekade på behovet av just utgiven dramatik för att behålla dramatiken och teatertexter som en självklar del av ett litterärt allmänintresse.
 

Kommer Labbet att ha internationell verksamhet i framtiden?

Mellgren & Stara: Det är svårt att tänka hur vi på sikt skulle kunna utveckla den svenskspråkiga dramatiken i Finland utan att arbeta i någon mån internationellt. Det är en klyscha – men nog är det ju ofta i möten som vi lär oss saker. Och vi har goda skribenter och behöver inte skämmas för oss själva i världen. Samtidigt finns det skäl att vara ödmjuk i anspråken.

Vi har ett finskspråkigt dramatikerfält här i landet, och vi har Sverige och Norden med vilka vi delar språk, ändå sker bara en bråkdel av det utbyte och samarbete som, till synes så lätt, skulle kunna ske. Vi avser nog att börja med små steg.

 

Sari Havukainen

(TINFO 17.9.2018)

TEATERNYTT I FINLAND

På kommande: Undersökning om förverkligad jämställdhet och likabehandling inom scenkonsten

Teaterinfo Finland (TINFO) kommer att genomföra en undersökning, sammanställd av aktörer inom scenkonsten, där man utreder nuläget i branschen gällande jämställdhet och likabehandling. Enkäten går ut till teater-, dans- och cirkusarbetare i oktober. Resultaten, analys- och åtgärdsförslagen publiceras i början av år 2019.

Undersökningen kommer att ge information som kan användas till att skapa fungerande processer och praxis inom scenkonsten, målet är att räta ut snedvridningar i maktutövningen.  

TINFOs VD Hanna Helavuori skriver i webbtidningen Meteli: ”Vi hoppas att mottagarna varken lider av enkättrötthet, -cynism eller -lättja. Likabehandling och jämställdhet angår oss alla. #metoo lyfte fram de blinda fläckarna. Vid sidan av sexuella trakasserier florerar säkert även andra slag av missbruk.”

Frågor om den kommande undersökningen kan riktas till:

TINFO /VD Hanna Helavuori, hanna.helavuori(a)tinfo.fi


Tidigare artiklar om ämnet i TINFO e-nytt:

Hur kan vi motverka sexuella trakasserier?

Nolltolerans för trakasserier

Övrigt om ämnet:

UKM: Utredning angående trakasserier och annat osakligt bemötande inom film- och teaterbranschen


UKM: Utredning om trakasserier och osakligt bemötande

En utredning om trakasserier och annat osakligt bemötande inom film- och teaterbranschen överräcktes till kulturminister Sampo Terho den 12 september 2018. Enligt utredningen förekommer en del brister när det gäller förmågan att identifiera de förpliktelser som ingår i arbetslagstiftningen och vissa oklarheter gällande ansvars- och maktrelationerna inom branschen. Där har man inte alltid fäst tillräcklig uppmärksamhet vid förebyggande åtgärder, och det finns utrymme för vissa justeringar och preciseringar i lagstiftningen. I utredningen lyfter man också fram missförhållanden i branschens verksamhetskultur och -strukturer.

I utredningen JD, docent i arbets- och socialrätt Jaana Paanetoja föreslår flera åtgärder, bl.a. att man internt utvecklar verksamheten inom branschen, tydliggör frågor gällande ansvar, förpliktelser och rättigheter samt stärker samarbeten som bygger på förtroende och tillit. Utredningen innehåller förslag till hur lagstiftningen på området kunde utvecklas samt till nya verksamhetsmodeller och förfaranden. Förslagen riktar sig till bl.a. undervisnings- och kulturministeriet, produktionsbolag och teatrar i egenskap av arbetsgivare, Finlands filmstiftelse, läroanstalter och arbetsmarknadsparter.

Det föreslås bl.a. att man förbättrar kännedomen om de förpliktigande bestämmelserna i arbetarskyddslagen, jämställdhetslagen, diskrimineringslagen och lagen om företagshälsovård med hjälp av utbildning och gemensamma verksamhetsmodeller.

Bakgrund

Minister Sampo Terho tillsatte i april 2018 JD, docent i arbets- och socialrätt Jaana Paanetoja för att utreda trakasserier och annat osakligt bemötande inom film- och teaterbranschen. Bakgrunden till uppdraget var bl.a. #metoo-kampanjen och de erfarenheter av trakasserier och osakligt bemötande som särskilt kvinnliga skådespelare lyfte fram i offentligheten under hösten 2017, liksom diskussionerna kring arbetsförfaranden i anslutning till filmregi.

Upplysningar:

- utredningsperson, JD, docent i arbets- och socialrätt Jaana Paanetoja, tfn 0295 047 104, jaana.paanetoja(a)tem.fi
- specialmedarbetare Toni Kokko, tfn 050 591 6221

Utredning angående trakasserier och annat osakligt bemötande inom film- och teaterbranschen (Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2018:31) 


Statistiken berättar: Skådespelare och kön på teatrarna

En jämförelse gjord på basen av Teaterinfo Finlands (TINFO) teaterstatistik berättar att 53% av de heltidsanställda skådespelarna är män. Också de 2858 rollerna som stått till buds har delats upp enligt samma proportioner mellan kvinnor (47%) och män (53%).  
 
Förutom de fast eller tidsbundet anställda skådespelarna har även gästskådespelare delat på rollerna. Jämförelsen som utreder jämställdheten mellan könen är baserad på lönestatistik från 57 statsandelsteatrar samt Finlands Nationalteater. Av skådespelarförbundets medlemmar i arbetsför ålder är hela 54% kvinnor.

430 heltidsanställda skådespelare
2858 roller
1299 skådespelare i arbetsför ålder

Källor:
Teaterinfo Finlands teaterstatistik
Finlands skådespelarförbund

Skådespelare och kön på teatrarna


Teatrarnas, orkestrarnas och muséernas statsandelar i statens budgetproposition

År 2018:

Under moment 29.80.31 beviljades 46 615 000 euro, momentet ökades senare med 1 950 000 euro 
Under moment 29.80.52 för lagstadgade statsandelar beviljades 58 482 000 euro

Sammanlagt: 107 047 000 euro

År 2019, Finansministeriets förslag:

Moment 29.80.31 beviljas 46 482 000 euroa
Moment 29.80.52 beviljas 58 695 000 euroa

Sammanlagt 105 177 000 euro

Skillnaden mellan åren 2018-2019: -1, 87 miljoner euro (-1,7%)

Inkomster från penningspelsverksamhet för befrämjande av konst (moment 29.80.52)

Scenkonst (musik, dans, teater, cirkus):

År 2018: 48 884 000
År 2019: 49 884 000

Skillnaden mellan åren 2018-2019: + 1 miljon euro (+2,0%)


3 Musketeers - East of Vienna gästspelar i Minsk

Klockriketeaterns festliga mockumentär 3 Musketeers - East of Vienna deltar i början av oktober i den internationella TEART-festivalen i Minsk, Belarus (Vitryssland). Det är första gången en finländsk teater presenteras på festivalen.

De tre musketörerna gav sig ut på upptäcktsresa genom östra Europa hösten 2015, mitt under den stora flyktingvågen. Genom sju länder med en fråga - vad händer i Europa? De mötte gränsvakter, politiker, aktivister och flyktingar. Resultatet blev en föreställning som genom musketörernas berättelser visar idéer, tankar, drömmar och verkligheten bakom nyhetsbilderna. En verklighet som ofta var mer vidunderlig än fiktionen. Idag, två år efter premiären, har bilden bara blivit tydligare: populismen och förvirringen växer. 

3 Musketeers - East of Vienna är en samproduktion med lettiska Ģertrūdes ielas teātris. Musketörerna gestaltas av skådespelarna Carl Alm, Noora Dadu och Matti Raita. Regissör är Valters Sılis från Riga.

TEART är en årlig festival som bjuder in internationella gästspel och de bästa föreställningarna från hela landet till Minsk. Många av världens toppregissörer och briljanta skådespelare har gästat festivalen. Från Finland deltar förutom 3 Musketeers även Finlands Nationalteaters just filming i regi av Kristian Smeds.

Läs mer på teart.by.


Hungersnöd kandiderar i hörspelsklassen i Prix Europa

Hörspelet Hungersnöd (Nälänhätä), skrivet av Marie Kajava, valdes att representera Finland i Prix Europa-tävlingen i år. Hungersnöd är producerad av Radioteatern vid Svenska YLE och uruppfördes på vårvintern 2018. Prisjuryn består av 30 personer, vinnarna i TV-, radio- och webbproduktionsklasserna kungörs den 19.10.2018 i Berlin.

Personerna i Hungersnöd betraktar en berömd symbol för hungersnöd, ett fotografi taget av Kevin Carter år 1993 i Syd-Sudan. Hungersnöd är ett verk om hunger, nöd, världen, om världens och blickens gränser. Marie Kajava skrev ursprungligen verket för scenen och har nu bearbetat det till hörspel. För regin står Anna-Mari Karvonen. Hörspelet är översatt av Annina Enckell.

(TINFO 17.9.2018)


Antologi med ny svenskspråkig dramatik

Föreningen Labbet r.f. som främjar ny svenskspråkig dramatik har i samband med utdelningen av det Boismanska pjäspriset, lanserat antologin Den andra naturen: Pjäser av Pipsa Lonka, Susanne Ringell och Joakim Groth & Anders Slotte.
 
Det Boismanska pjäspriset har utdelats sedan år 1919 till pjäser som fått sin urpremiär på svenska under det gångna spelåret. Publikationen är den första i serien “Boismanska pjäsantologin”, vars avsikt är att bli en årsbok över ny svenskspråkig dramatik.

Antologin innehåller pjäserna

Pipsa Lonka: Den andra naturen, samt en introduktion (översatt av Sofia Aminoff)
Susanne Ringell: De langerhanska öarna, samt en introduktion
Joakim Groth & Anders Slotte: Jag, Inga Finne, samt en introduktion av Joakim Groth

samt en översikt och förteckning över urpremiärer på de finlandssvenska teatrarna under sommaren 2017 och spelåret 2017-2018.

Redaktör: Linnea Stara

Grafisk planering och ombrytning: Chribbe Aarnio (Kråka Design)

Utgiven av Labbet r.f.

Tillfrågningar: labbetrf(a)gmail.com


Fängelseteater befäster färdigheter som behövs i frihet

Fängelseteater befäster färdigheter som behövs i frihet

En studie över teaterverksamhet i finländska fängelser och dess effekter gav vid handen att projekt genomförda av föreningen Taittuu rf har gett fångarna upplevelser av lärande och samhörighet och förstärkt färdigheter som de har behov av i frihet.  
 
Taittuu ry är den enda aktören i landet som koncentrerat sysslar med fängelseteater. Laura Menard genomförde studien i samverkan med läroämnet socialpsykologi vid Helsingfors universitet med stöd av medel från forsknings- och utvecklingsanslaget för brottspåföljdsområdet.

I projekten är det fångarna som författar manuset och uppträder i pjäsen på scen i en professionell teater inför en riktig publik bistådda av en professionell regissör och ett produktionsteam. Upplevelser av gemenskap och tillit har sporrat och förpliktat deltagarna i olika stadier när det gällt att skapa en föreställning och gjort det möjligt för dem att få uppleva framgång. Till de rehabiliteringseffekter som de intervjuade mest citerar hör förbättrad självkänsla, ökad öppenhet och förstärkt förtroende för andra.  
 
En del intervjuade fann att deltagandet i fängelseteaterprojekt hade hjälpt dem att fokusera på framtiden. Fängelseteatern, som är en fysisk aktivitet, har erbjudit nya sätt att få lära saker och ge uttryck för sig själva även för sådana deltagare som upplevt att de inte dragit nytta av mer traditionella rehabiliteringsprogram.

Läs mer

För mer information kontakta  
 
Laura Menard, tel. +358 44 3811 200, laura.menard(at)kukukukustannus.com

TINFO BETJÄNAR

TINFO stipendium för översättning

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser, dramatiseringar och textning av föreställningar.    

Expertgruppen som besluter om TINFO-stipendiet sammanträder fyra gånger per år. För nästa ansökningsomgång bör ansökningar med bilagor skickas in senast den 22.11.2018.

Syftet med stipendierna är att göra finsk dramatik känd utomlands. Urvaldsmetoden för översättningsstipendierna är kollegial utvärdering. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.    

Läs mer

Eventuella frågor kan skickas till: tinfo(a)tinfo.fi


Anmäl din premiär på vår nya webb-blankett  

Teaterinfo Finland (TINFO) samlar in uppgifter om de finländska teatrarnas premiärer i en öppen webb-tjänst.

Det lönar sig att inledningsvis kontrollera att din teater finns i TINFOs söktjänst Teatterihaku. Om du vill uppdatera din teaters uppgifter eller registrera en ny teater, använd denna blankett. De kommande premiärerna anmäls å sin sida på denna blankett.

OBS! Från och med hösten 2018 börjar vi även samla in amatörteatrarnas premiärer i vår premiärlista. Välkomna alltså att anmäla era uppgifter!

Eventuella frågor angående blanketterna: tinfo(a)tinfo.fi


Teaterarbetare, samarbetar du internationellt? Berätta för oss!

Teaterinfo Finland (TINFO) förmedlar gärna information om internationellt mobila teaterarbetare och projekt. Vi informerar åtminstone på finska, svenska och engelska. Vi arbetar förutom med nyhetsbrev och webbsidor även med sociala medier.

Du kan berätta om kommande utlandsjobb och internationella samproduktioner i förväg på adressen tinfo(a)tinfo.fi.

Vi erbjuder även rådgivning och mentorskap för att göra upp planer för internationell mobilitet. Måndagskliniken har regelbunden jour, beställ tid för skräddarsydd handledning eller kom överens om annan rådgivning.

Bekanta dig med vår service för internationell mobilitet


TINFO på sociala medier

TINFO betjänar också på sociala medier.

Twitter: @tinfotweets
Facebook: @tinfoteatterintiedotuskeskus
Instagram: theatreinfofinland

Det lönar sig att följa oss. Vi publicerar TINFO-nytt och andra nyhetsbrev på sociala medier, samt även enskilda nyheter och tips om aktuella ansökningar. På våra Facebook-sidor är du bland de första som kan läsa Hanna Helavuoris Anteckningar.


Skicka gärna in svenskspråkiga notiser till TINFO e-Nytt

Vårt nyaste svenskspråkiga nyhetsbrev TINFO e-Nytt publiceras den 6.11.2018. Nyhetsbrevet läses både i Finland och i Sverige. Det går att skicka in förslag till svenska nyheter och notiser till adressen tinfo(a)tinfo.fi.  

Innehållet till inkommande nummer vill vi ha senast fredagen den 2.11.2018.

Här kan du läsa det senaste TINFO e-Nytt.  


Läs tidigare TINFO e-Nytt

Läs tidigare TINFO e-Nytt här

EVENEMANG

Grus Grus Teater nyhetshörna invigs den 19.9.2018 I Åbo centrum

Grus Grus Teater öppnar en scenkonstnärlig nyhetsredaktion vid namnet “Uutiskulma” (Nyhetshörnan) i hörnet av Brahegatan och Tureborgsgatan i Åbo i samband med den kommande produktionen “Uutiset 2.0" (Nyheter 2.0). I nyhetshörnan skapar arbetsgruppen scenkonstnärliga nyheter i form av dock- och visuell teater. "Uutiset 2.0" är en live dockteater-nyhtetssändning som uppförs på Åbo Finnkino den 24.10, 31.10 och 7.11.2018

Läs mer om “Uutiset 2.0”-produktionen på Grus Grus Teaters hemsidor


New Performance Turku Festival | 21-23 Sep 2018

New Performance Turku Festival is an international festival for performance and live art, organized annually around Turku, Finland – next edition in 2018 between September 21-23rd.

The festival showcases the most interesting phenomena in performance art. This year’s festival focuses around the theme POST POST POST.  

The festival is open for everyone. No admission fees to performances. Evening programme age limit 18yrs.

Full festival programme


Espoo Art Scene – How is Cultural Diversity Going? -seminar 25.9.2018 | Registrate 18.9.2018

Welcome to the opening seminar of the Globe Art Point @ Espoo City Theater project on Tuesday, 25 September 2018 at 14-16 at the Espoo City Theater’s Revontulihalli to discuss on the cultural diversity of Espoo’s art and culture field.

Finland is becoming more and more richly diversified, and Espoo is one of the fastest developing cities in this respect as well. The seminar will highlight the impact of this change and reflect on the role of arts and culture in building the city’s attractiveness and urban prosperity and equality.

One of the practical motors of the change is Globe Art Point’s three-year GAP LAB project funded by the Finnish Cultural Foundation, which starts with co-operation with Espoo City Theater. In September-December 2018, there will be six different performances / events performed at Revontulihalli combined with high artistic quality and the cultural diversity of the working groups. The series is curated by artist Teemu Mäki.

Espoo art scene – how is cultural diversity going? seminar discusses on this topical issue and creates a look at future steps. The event is in English, it is organized by Globe Art Point ry in collaboration with Espoo City Theatre.

Please registrate latest in 18.9.2018: info @ globeartpoint.fi

For more information

Globe Art Point, toiminnanjohtaja Tomi Purovaara, p. 050 44 2987 531, tomi.purovaara(a)globeartpoint.                   Espoon kaupunginteatteri: teatterinjohtaja Erik Söderblom, 0400 7920 016, erik.soderblom(a)espoonteatteri.fi

www.globeartpoint.fi , espoonteatteri.fi


ANTI - Contemporary Art Festival | 25.-30.9.2018, Kuopio

The 17th edition of ANTI - Contemporary Art Festival will take place between 25th and 30th September 2018. Internationally celebrated, award-winning artists from around the world will present projects engaged with ideas of play, playfulness, games and gaming.

A playful engagement with the spaces of Kuopio, ANTI Festival’s host city, has been at the heart of our approach to bringing vital, exciting and surprising contemporary art to this inquisitive community. For 2018 we’re focusing our attentions properly on play and gaming.

During the festival week, we will award ANTI Festival International Prize for Live Art, one of world’s most exciting cultural prizes. We’ll also host the third Future DiverCities Lab in Kuopio.

Save the festival dates and follow us also on Facebook, Instagram and Twitter!

antifestival.com/en/programme


LUST / DEMO – en minifestival för halvfärdiga idéer | 6.10.2018, Helsingfors

6.10.2018 på Reprum, Verkstadsgatan 10A, Helsingfors

Syftet med LUST / DEMO är att erbjuda en plattform och ett kollegialt forum för att utveckla halvfärdiga idéer för sceniska verk, inspireras och komma vidare i en konstnärlig process. Tillställningen är öppen, men har ett begränsat antal platser. Vi avrundar det hela med fest!

LUST / DEMO verkar utifrån följande ramar:

– På festivalen presenteras företrädesvis verk/koncept av arbetsgrupper som består av minst en LUST-medlem*. Soloverk är också välkomna.

– Festivalen är till för demon eller presentationer av verk och koncept, inte för föreställningar som redan är långt inne i en repetitionsperiod. Med detta hoppas vi öppna upp för möjligheten att hitta nya konstnärliga riktningar, nya arbetsgrupper bildas eller gamla formas om kring nya idéer.

– Jämbördig, konstruktiv diskussion, feedback och vilt idéande är en väsentligt del av festivalen.

Praktisk info:

 • Varje demo/presentation får vara högst 25min. Därefter är det diskussion och feedback i ytterligare ca 25min. Under dagen reserveras också gott om tid för mindre formella diskussioner.
 • I utrymmena finns grundläggande ljus- och ljudteknik men ingen större finess. Videoprojektor kan ordnas vid behov, men tanken är att alla demon/presentationer ska kunna göras med samma utrustning och med snabba byten. Eventuell kostym och rekvisita ansvarar grupperna själv om.
 • LUST har bokat hela Reprum från 1-7.10 till festivalen och deltagarnas förfogande. Reprum har två salar och mängden tid i utrymmena varje arbetsgrupp får beror på hur många som anmäler sitt intresse.
 • Vi tar emot anmälningar tills programmet är fullt. Skicka anmälan med rubriken LUST / DEMO till lustrf  at gmail.com Frågor kan riktas till verksamhetsledaren på samma adress.
 • En anmälningsblankett för publik öppnas i slutet av september, då vi vet hur många deltagare som ryms utöver de som deltar med eget program.

Varmt välkommen och tveka inte att fråga om det finns funderingar!

*Information om medlemskap hittas på www.lust.fi/bli-medlem

STIPENDIER OCH BIDRAG

Fler aktuella stipendier och bidrag: Stipendievakten (på finska) och Fyrk.fi.


TINFO stipendium för översättning

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser, dramatiseringar och textning av föreställningar.    

Expertgruppen som besluter om TINFO-stipendiet sammanträder fyra gånger per år. För nästa ansökningsomgång bör ansökningar med bilagor skickas in senast den 22.11.2018.

Syftet med stipendierna är att göra finsk dramatik känd utomlands. Urvaldsmetoden för översättningsstipendierna är kollegial utvärdering. TINFO-stipendiet betalas direkt till översättaren.    

Läs mer

Eventuella frågor kan skickas till: tinfo(a)tinfo.fi


Nordisk kulturkontakt stödprogram

Nordisk kulturkontakt administrerar fyra stödprogram, vilka är uppdelade i sex olika stödformer. Stödprogrammen ger möjligheter till att skapa kultur, genomföra projekt och skapa möten mellan konstnärer samt kulturarbetare i Norden och Baltikum.

Det gemensamma för alla projekt som stöds är att de har en stark nordisk koppling och utvecklar kulturvärlden. Det finns stödprogram för barn, ungdomar och vuxna. Här kan du läsa mer om de olika programmen och hitta ett som passar dig och dina förutsättningar. Vi ser fram emot din ansökan!

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid.

Kultur- och konst­programmet Ansöknings­tider:  20.08.2018 – 20.09.2018 15:59 
Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

Kortvarigt nätverks­stöd Ansöknings­tider:  27.08.2018 – 27.09.2018 15:59 
Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer samt kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum.

NORDBUK stödprogram Ansöknings­tider:  06.09.2018 – 08.10.2018 15:59 
Programmet stöder barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Mobilitetsstöd Ansöknings­tider:  21.09.2018 – 22.10.2018 15:59 
Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och vistelse inom nordiska och/eller baltiska länder.

www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/


TelepART Mobility Support Platform

TelepART Mobility Support promotes opportunities for performing artists to travel and perform internationally. It is a light micro-funding format aimed for emerging and semi-established professional artists.

Run by the Finnish Cultural Institutes, the platform hopes to generate more cultural exchange opportunities between Finland and the following countries: Austria, Belgium, Croatia, Estonia, Germany, Great Britain, Hungary, Ireland, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, The Netherlands, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland.

The platform is permanently open to applications, which can be submitted by individual performers; groups; representatives of performers, such as agencies; or event organisers. Applicants will be notified of the decision within two weeks of submitting the application.

Funding may be granted for travel, accommodation and shipping costs. Starting from ¤100, the support is limited to a maximum of ¤1,000 and must not represent more than 50% of the total cost of the production (including travel, accommodation and shipping costs, performance fees and other performance related non-fixed costs, including VAT).

www.applytelepart.com


Konstsamfundet: Stipendier och understöd | Ansökningstid 1.-30.09.2018

Teater: Understöd ges till organisationer och grupper för verksamhet, uppsättningar, produktioner och turnéverksamhet inom både professionell teater och amatörteater. Enskilda kan söka bidrag för seriös fortbildning i teater utomlands.

Läs mer


Centret för konstfrämjande: Extra konstnärspension | Ansök senast 1.10.2018

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär.  

Beviljande av pension grundar sig på övervägande där sökandes konstnärliga verksamhet bedöms och jämförs. För detta ändamål ber Centret för konstfrämjande ett utlåtande om ansökningarna av statens konstkommissioner.

Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00. 

Läs mer


Kulturfonden för Sverige och Finland:  Bidrag och stipendier | Ansök senast 1.10.2018

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar och förnyar samarbetet mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Aktivitetsbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland.

Ansökningsportalen öppnas den 5 september och ansökningstiden slutar den 1 oktober kl. 23.59.50.

Läs mer


Goethe-Institut: Call for international coproductions | Deadline 15 Oct 2018

This funding is intended for coproductions by artists in the fields of theatre, dance, music and performance art, in which hybrid and interdisciplinary formats and the use of digital media may be key components. 

Lue lisää


Performing Arts Japan (PAJ) Programme for Europe | Deadline 31.10.2018

This annual grant programme is designed to provide financial assistance to UK and other European organisers such as festivals, theatres, or arts promotion companies who are planning Japan related performing arts projects in this country or other European countries.

There are two grant categories: Touring Grant and Collaboration Grant.

Read more

Further information about PAJ: www.jpf.org.uk


Centret för konstfrämjande: Mobilitetsstipendier | Ansök senast 15.11.2018

Mobilitetsstipendierna är avsedda för utlandsresor. Resan ska anknyta till ett projekt som är konstnärligt betydelsefullt eller av betydelse för någon konstart, inom vilket den sökande uppträder eller visar sin konst utanför Finland. Stipendiet kan också beviljas för arbete vid ett konstnärsresidens och då krävs inte att konstnären uppträder.

Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.  

Läs mer

OPEN CALLS

Viirus guest Open call 2019-2020 | Ansök senast 3.10.2018

Viirus verkar sedan hösten 2017 i ett nybyggt teaterhus på Busholmen i Helsingfors. Viirus nya lokaler ligger på Medelhavsgatan 14 och består av Stora Salen, Studio 1, Galleriet, Repetitionssalen samt Amfiteatern på innergården. Viirus hyr vid sidan om sina egna produktioner ut teaterlokalerna till olika kulturaktörer för gästspel, repetitioner och olika evenemang.

VIIRUS GUEST: Open call 2019-2020

De nya lokalerna har bidragit till att teatern kört igång det kuraterade Viirus GUEST-programmet. Gästspelsplatserna lediganslås två gånger om året genom Viirus GUEST Open call-förfarande. Samtliga gästspel är hyresbaserade, vilket innebär att den gästande aktören erlägger en skälig hyra för utrymmet och erhåller i sin tur samtliga biljettintäkter. Vi strävar till att besvara alla ansökningar inom två månader efter deadline för ansökan. Beslutet om repertoarval fattas av teaterns konstnärliga kollektiv i samarbete med programproducenten.

Läs mer om kriterierna för medverkan samt teaterlokalerna och ansök om att gästspela på Viirus spelåret 2019-2020

Ansökan om medverkan i Viirus GUEST-program har nu kört igång. Vi söker konstnärligt högklassiga, professionella produktioner till gästspelsrepertoaren. Utöver gästspelsförslag är vi också öppna för olika samarbetserbjudanden, intressanta idéer och programförslag.  

Projekten kan vara kortvariga (t.ex. några timmar eller dagar) eller sträcka sig över en längre period (från en vecka till flera månader).

Ansökan riktar sig i första hand till produktioner för år 2020, men det finns även några möjliga spelperioder 2019. Det finns lediga speltider i Stora salen i april-juli och november-december. Gästspel och repetitioner i de övriga utrymmena är möjliga året om.  
 
Deadline för ansökan är 3.10.2018.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten

Ansökan ska innehålla en kort projektplan och information om arbetsgruppens sammansättning. Tekniska detaljer och övriga behov (t.ex.  

antal läktarplatser) samt önskad hyrestidpunkt bör också framgå. Till ansökan kan bifogas även annan information som bidarar till att klargöra vilken typ av projekt som avses. I fråga om färdiga produktioner ber vi att ni skickar in eventuell videoupptagning.

Frågor gällande ansökningarna och lokalerna riktas till programproducent Mirkka Maikola, +358 505437841 (kanslitider), mirkka.maikola(a)viirus.fi 


Zodiak Call for production applications 2020 | Deadline 4 Oct 2018

Zodiak holds an open call for production applications once a year.

Call for production applications 2020

Call for production applications for 2020 is now open. The call is open until October 4, 2018. Preliminary applications for 2021 are also taken into consideration.  

Zodiak – Center for New Dance is a progressive dance organisation and the most significant production house of contemporary dance in Finland. The mission of Zodiak is to produce, present and promote works of high artistic quality and innovation. Zodiak provides a creative environment and collegial platform for independent dance artists and groups. For the audience, Zodiak offers a versatile program of cutting-edge contemporary dance, events and activities.

The year 2020 will be different from previous years in regarde to performance spaces. Pannuhalli at the Cable Factory wont be available for performance use. Instead, Zodiak will periodically use the Theatre hall in Stoa (Itäkeskus) for large scale performances.

In the future Zodiak will produce 4 to 6 works each year within the frame of Dance House Helsinki (small and/or large stage). In this call we accept also preliminary suggestions for works to be presented in the opening seasons of Dance House Helsinki (2021–2022). Zodiak starts the planning for these seasons for its own part in good time, as the curating for the premiere seasons requires new kind of development work production and contentwise.

Read more


Saison Foundation: Open for Application | Deadline 4 Oct 2018

Open for Application for activities, April 2019 - March 2020

Deadline: October 4, 2018


Open Call for Mustarinda residencies | Deadline 22 Oct 2018

The Mustarinda Association reaches towards a post-fossil culture by combining scientific knowledge and experiential artistic activity and aims to continually reduce its carbon footprint and that of those associated with it. In keeping with this, through the AIR Open Call 2019 we are attempting to promote other forms of transport than air travel. To support this ideal we are offering a few slow travel support grants for those applicants willing to use alternative means of transport.

Working period: 1 – 2 months during
Spring: 1st February 2019 – 30th April 2019
Autumn: 1st September 2019 – 30th November 2019

Application deadline: 22nd of October 2018

Applicants will be informed about decisions in the beginning of November.
 
More information here.


Lucky Trimmer Seeks Short Original Performances | Deadline 15 Nov 2018

Be it mainstream or avant garde, LUCKY TRIMMER is open to all genres of dance and performance as long as you can do it in under 10 minutes! Have you got what it takes to get LUCKY?

Where: Berlin, Germany
When: April 2019
Deadline for applications: November 15th, 2018

Who can apply?
LUCKY TRIMMER accepts applications from anyone and anywhere. Show us your solos, your duets, bring your whole dance crew. Our world revolves around contemporary dance but is open to all genres that are engaged with physicality, movement and performance. The only requirements are that:
– You are the choreographer or owner of the rights to the piece
– The piece is finished, not a work in progress
– You do not require extensive technical support
– The piece is TEN minutes or less

Contact details: romain(a)luckytrimmer.com

For further information


Open Call Hangö Teaterträff 2019 | Ansök senast 21.10.2018

Hangö Teaterträff söker produktioner och föreställningskoncept för festivalen 6-9.6.2019. Genom en Open Call vill Hangö Teaterträff uppmuntra speciellt yngre, fria scenkonstnärer och arbetsgrupper att skapa nya verk som utmanar och breddar teaterbegreppet och den finlandssvenska scenkonsten. På basen av ansökningarna väljer Hangö Teaterträffs styrelse ut 1-3 verk att uppföras på Hangö Teaterträff 2019 och som också ska kunna presenteras på andra ställen.  

Slutgiltig ansökningsdeadline är 21.10.2018. Ansökningar som skickas in före 10.9.2018 kan be om feedback på sin ansökan/projektidé.  

Hangö Teaterträff erbjuder:

 • Föreställningsgage*. Summan på gaget beror på arbetsgruppens storlek och antalet föreställningar.
 • Teknisk hjälp i anknytning till föreställningarna
 • Handledning kring produktion och hjälp att förlänga spelperioden med andra samarbetsparter.
 • Tillgång till en mentor / outside eye som väljs i samråd mellan arbetsgruppen, HTTs ledning och Tinfo.
 • Boendekostnader och dagtraktamenten för max 4 personer för föreställningsdagar + 1 bygg-/repetitionsdag samt resekostnader inom Finland.  

Ansökningskriterier:

 • Endast professionella arbetsgrupper. Kan gärna vara tvärkonstnärliga och flerspråkiga.
 • Verket ska endera vara ett uruppförande eller ha haft premiär inom det närmaste året.
 • Verket ska ha en nyskapande hållning.

Ansökningarna ska innehålla:

 •  Beskrivning av arbetsgruppen
 • Tematisk beskrivning av föreställningen / föreställningskonceptet
 • Produktionsplan och preliminär teknisk rider.
 • Produktionsbudget och finansieringsplan
 • Kontaktinformation

*Hangö Teaterträff inväntar finansieringsbesked om att kunna ingå samproduktionsavtal med utvalda produktioner. Storleken på gaget och möjligheten till ytterligare produktionsstöd bekräftas under sommaren. 

För mer information:
Jonas Welander
welanderj(a)gmail.com


Call for Proposals: International Performing Arts Conference | 17 – 21 Dec, Austria

We are honored to invite you to 2018 IUGTE Conference!  

International Conference "Theatre Between Tradition and Contemporaneity

The conference is a wonderful opportunity for performers, performing arts educators and teachers to demonstrate their methods and techniques.   

"Theatre Between Tradition and Contemporaneity" is the annual international multidisciplinary conference researching the Bridge between Tradition and Contemporaneity in performing arts.
The conference creates international, multicultural and multidisciplinary platform for exchange and collaboration between academics, performing artists, arts managers, producers, musicians, designers and teachers.  
 
Our goal is to explore the bridge between the world theatre traditions and contemporary performing arts through the acquaintance with the diversity of world traditions and modern innovations.
 
The conference will take place in the green heart of Austria - Steiermark. The venue is located at the territory of the 15th century castle, which is today the modern international arts centre.

The conference working language is English.

More details

UTBILDNING

Helsingfors Universitet: Doktorandprogrammet i forskning i filosofi, konst och samhälle | Ansök senast 27.9.2018

Man kan ansöka till doktorandprogrammet i forskning i filosofi, konst och samhälle två gånger om året: i antagningen på våren och i antagningen på hösten.

Ansökningstiden börjar 14.9.2018 klockan 09.00 (EEST) och pågår till och med 27.9.2018 klockan 15.00 (EEST). Alla sökande meddelas skriftligen om beslutet senast 30.11.2018. Du måste meddela att du tar emot studieplatsen senast 14.12.2018. Studierätt är i kraft från och med 1.1.2019.

På våren 2019 är ansökningstid 2.–15.4.2019.

Läs mer


Ansökning till Teaterhögskolans doktorandutbildning | Ansök senast 12.10.2018

Ansökning till Teaterhögskolans doktorandutbildning 2019

Konstuniversitetets Teaterhögskola
Doktorandprogramn i konstrnärlig forskning i teater, dans och performance - urval av doktorstuderande

 Ansökningsperiod 31.8.–12.10.2018

Konstuniversitetets Teaterhögskola (TeaK) antar högst 6 nya doktorander för att påbörja studierna hösten 2019. 

Läs mer

ÖVRIGA ANNONSER

Hyr utrymme för repetitioner och evenemang

Viirus utöver hyr ut teaterlokalerna både för kortvariga och långvariga utrymmesbehov, t.ex. repetitioner, workshops, seminarier, konserter, filminspelningar, utställningar och diskussioner.  
 
Frågor riktas till programproducent Mirkka Maikola, +358 505437841 (kanslitider), mirkka.maikola(a)viirus.fi


twitter.com/tinfotweets